Logo UAB
2020/2021

Representacions Socioculturals de la Masculinitat

Codi: 105817 CrŔdits: 6
Titulaciˇ Tipus Curs Semestre
2503878 Estudis Socioculturals de GŔnere OT 3 1
La metodologia docent i l'avaluaciˇ proposades a la guia poden experimentar alguna modificaciˇ en funciˇ de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitÓries.

Professor/a de contacte

Nom:
Diego Falconi Trßvez
Correu electr˛nic:
Diego.Falconi@uab.cat

Utilitzaciˇ d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritÓria:
espanyol (spa)
Grup Ýntegre en anglŔs:
No
Grup Ýntegre en catalÓ:
Grup Ýntegre en espanyol:
No

Equip docent

Rafael Costa Cazarin de Brito

Prerequisits

No n'hi ha.

Objectius

I. Entendre les masculinitats des d'una concepció àmplia de la cultura que permeti un abordatge des dels estudis socials i la crítica cultural.

II. Comprendre les diferents formes de construcció de la masculinitat en les diferents societats.

III. Abordar teories que ajudin a qüestionar els rols de gènere tradicionals, que després permetin aterrar l'anàlisi sigui en textos sociològics o en literaris / fílmics.

CompetŔncies

 • Demostrar capacitat per al treball aut˛nom, l'autoanÓlisi i l'autocrÝtica.
 • Expressar-se correctament i de manera no sexista niáhomof˛bicaátant oralment com per escrit.
 • Identificar i qŘestionar les representacions de gŔnere en la hist˛ria de les idees, les arts i la cultura, aixÝ com en la construcciˇ del coneixement cientÝfic.
 • Interpretar i interrelacionar les bases conceptuals de les teories feministes.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessÓries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants sÓpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocaciˇ d'una manera professional i tinguin les competŔncies que se solen demostrar per mitjÓ de l'elaboraciˇ i la defensa d'arguments i la resoluciˇ de problemes dins de la seva Órea d'estudi.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar les representacions de les sexualitats en les produccions culturals.
 2. Aplicar els conceptes de la teoria de gŔnere a l'anÓlisi de textos culturals.
 3. Buscar, seleccionar i gestionar informaciˇ de manera aut˛noma, tant en fonts estructurades (bases de dades, bibliografies, revistes especialitzades) com en informaciˇ distribu´da en la xarxa.
 4. Fer un ˙s inclusiu del llenguatge.
 5. Fer valoracions i correccions del treball propi.
 6. Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessÓries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 7. Que els estudiants sÓpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocaciˇ d'una manera professional i tinguin les competŔncies que se solen demostrar per mitjÓ de l'elaboraciˇ i la defensa d'arguments i la resoluciˇ de problemes dins de la seva Órea d'estudi.
 8. ReconŔixer la representaciˇ de la masculinitat en la hist˛ria de les arts.

Continguts

Part I - Introducció a les masculinitats

Tema 1: Les teories de les masculinitats

Tema 2: Masculinitat història i política

 

Part II - Representacions culturals de les masculinitats

 Tema 3: Temes i motius al voltant de les masculinitats hegemòniques

Tema 4: Interseccions de raça, classe, gènere i etnicitat per entendre

 

Part III - La (de) construcció social de les masculinitats

 Tema 5: Aspectes psicosociològics

Tema 6: Homosocialidad i poder

Metodologia

Activitats a l'aula:

- Sessions teòriques realitzades en plenari, destinades a presentar els conceptes i continguts de l'assignatura i en què es discuteixen les lectures de classe.

- Seminaris de pràctiques consistents en exercicis a realitzar i presentar en la mateixa sessió. L'aprenentatge derivat dels seminaris de pràctiques d'aplicar, en tot cas, a què l'alumnat ha de realitzar.

- Presentació eventual de invitadxs a classe

 

 Activitats fora d'aula:

- Realització de lectures que, juntament amb els materials disponibles al Campus Virtual de l'assignatura, acompanyaran els continguts treballats a l'aula. Aquestes lectures serviran:

(1) per a la preparació d'una prova individual de coneixements que es realitzarà fa a la part teòrica de el curs;

(2) un assaig que es realitzarà en la segona part de el curs;

(3) la realització d'un treball orientat a aplicar els conceptes de l'assignatura.

Activitats formatives

TÝtol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Activitats evaluatives 25 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Classe te˛rica 50 2 1, 6, 8
PrÓctiques (Seminaris) 50 2 2, 5, 7

Avaluaciˇ

La nota final estarà expressada en un rang entre 0 i 10 punts, amb 5 com a límit mínim per considerar superat el curs.

Per accedir a l'còmput de la nota final es requereix complir necessàriament dues condicions:

a) haver-se presentat a les tres formes d'avaluació

b) tenir una qualificació igual o superior a quatre (=> 4) a la feina, en l'assaig i en la prova individual de coneixements. La nota final de l'assignatura es computarà com la mitjana ponderada de la qualificació de les 3 activitats d'avaluació, segons el pes corresponent de cadascuna.

Es pot presentar a reavaluació dins de la mateixa convocatòria qui no superi (=> 5) l'assignatura. En aquests casos, la nota màxima no superarà el 5.

En cas que les proves no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Teams, etc. La professora vetllarà perquè l'estudiant hi pugui accedir o li oferirà mitjans alternatius, que estiguin al seu abast.

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

Activitats d'avaluaciˇ

TÝtol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Assaig 30% 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Examen 40% 2 0,08 2, 4, 5, 6, 7, 8
Treball 30% 13 0,52 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Bibliografia

-       Nuevas masculinidades. Àngels Carabí y Marta Segarra (eds). (2000). Barcelona: Icaria

-    Interiorización de roles y expectativas. Pierre Bourdieu, 2000 La dominación masculina. Anagrama. Accesible en español: http://www.nomasviolenciacontramujeres.cl/wp-content/uploads/2015/09/BondiuPierre-la-dominacion-masculina.pdf

-      Masculinidades: El juego de género de los hombres en el que participan las mujeres. J. C. Ramírez (coord.), G. Uribe (coord.). Madrid: Plaza y Valdes, 2009