Logo UAB
2020/2021

Psicopatologia de l'Edat Adulta

Codi: 105775 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2502443 Psicologia OT 4 1
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Susanna Subirà Álvarez
Correu electrònic:
Susana.Subira@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:

Equip docent

Gloria Marsellach Umbert
Jordi Vicens Vilanova

Prerequisits

Per cursar l’assignatura de Psicopatologia d’Adults és imprescindible tenir molt al dia els coneixements impartits a l’assignatura de Psicopatologia al llarg del cicle vital. Específicament tots els conceptes relatius a la semiologia de l'adult (Consciencia, Memoria, Atenció, Pensament, Llenguatge, Psicomotricitat, Afectivitat) i a les síndromes psicopatològiques de l'edat adulta.

A l’assignatura es descriuen els diferents trastorns psicopatològics dels adults i, per tant, es imprescindible dominar la semiologia clínica. Donat que es treballa sobre l’etiologia i patogènia d’aquests trastorns es d’utilitat tenir coneixements de psicobiologia, psicogenética i psicoendocrinologia.

Objectius

Contextualització

La psicopatologia es l’àrea de coneixement que estudia els trastorns mentals en el humans. Tenim coneixement de que l’aparició d’aquests tenen a veure amb la biologia dels subjectes, el seu desenvolupament i la interacció amb els factors de l’ambient.

En l’exercici professional de la psicologia, el coneixement de la Psicopatologia d’ Adults és imprescindible per aquells psicòlegs que es vulguin dedicar a la Psicologia Clínica o que vulguin optar a aquesta especialització. Per altra banda, es també un coneixement de valor en altres àmbits de la psicologia com la psicologia de la salut, educativa o de les organitzacions.

 

Objectius formatius de l’assignatura

 1. Reconèixer els diferents trastorns psicopatològics que es presenten a l’edat adulta.
 2. Conèixer els factors de risc que estan vinculats a cadascun dels trastorns psicopatològics i les bases fisiopatològiques subjacents.
 3. Conèixer les manifestacions clíniques i el curs evolutiu dels trastorns psicopatològics.
 4. Identificar les diferències clíniques entre els diferents trastorns psicopatològics.
 5. Conèixer la rellevància de la psicopatologia en l’àmbit de la psicologia clínica.

Competències

 • Analitzar i interpretar els resultats de l'avaluació.
 • Escoltar activament per poder obtenir i sintetitzar la informació pertinent i comprendre el contingut.
 • Formular hipòtesis sobre les demandes i les necessitats de les persones destinatàries.
 • Reconèixer els determinants i els factors de risc per a la salut, i també la interacció entre la persona i el seu entorn físic i social.
 • Reconèixer la diversitat del comportament humà i la naturalesa de les seves diferències, tant en la normalitat com en l'anormalitat i la patologia.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar el contingut d'entrevistes clíniques relacionades amb casos pràctics en l'àmbit de la psicologia clínica amb adults.
 2. Analitzar els factors de risc que influeixen en casos clínics pràctics.
 3. Formular diagnòstics dels trastorns psicològics presentats en casos clínics pràctics.
 4. Formular hipòtesis i identificar els factors que determinen la conducta problemàtica actual.
 5. Formular un cas clínic integrant resultats de l'avaluació.
 6. Identificar variables funcionals d'adquisició i manteniment de problemes i trastorns en exemples de casos clínics.
 7. Indicar i dur a terme el diagnòstic diferencial.
 8. Reconèixer les manifestacions psicopatològiques de cada trastorn, els símptomes associats i les tendències epidemiològiques.
 9. Reconèixer les principals influències etiològiques en els trastorns i els problemes clínics de l'etapa adulta.
 10. Resumir la informació essencial per facilitar el procés de formulació d'un cas clínic i de diagnòstic diferencial.
 11. Utilitzar tècniques de facilitació de l'entrevista clínica.

Continguts

T1- Demències i altres trastorns neurocognitius

T2- Esquizofrènies i altres psicosis no esquizofrèniques.

T3- Trastorns afectius: Generalitats. Depressions. Trastorn bipolar.

T4- Trastorns d’ansietat: Generalitats. Crisis d’angoixa i agorafòbia. Fòbia específica i fòbia social.

T5-TOC

T6-TEPT

T7- Trastorns Somatoformes

T8- Trastorns dissociatius i facticis.

T9-Trastorns de la personalitat.

T10-Trastorns per ús de substàncies I alcoholisme

T11-Trastorns  sexuals.

Metodologia

Classes magistrals amb suport de TIC y debat en gran grup.

Recerca de documentació sobre un tema, presentació oral i torn de valoracions.

Sessions pràctiques. Fonamentalment mitjançant la utilització de simulacions informàtiques i estudi de casos.

Introducció de les sessions en els seminaris, presentació del text, valoració i discussió

Lectura comprensiva de texts

Treball individual o en grup sobre el conjunt de material disponible de classes, texts, revistes, videos, etc

Realització d’esquemes, mapes conceptuals i resums.

Recensions, estudis bibliogràfics (individuals o en grup)  a partir d’una guia per a la seva realització.

 

Nota: La metodologia docent i l'avaluació proposades poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries. L’equip docent detallarà a través de l’aula moodle o el mitjà de comunicació habitual el format presencial o virtual/on-line de les diferents activitats dirigides i d’avaluació, tenint en compte les indicacions de la facultat en funció del que permeti la situació sanitària.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
D1. Classes Teoriques 24 0,96 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9
D2. Seminari 12 0,48 1, 5, 10, 11
Tipus: Supervisades      
S1. Tutories 15 0,6 1, 3, 4, 6, 8
Tipus: Autònomes      
Estudi, preparació de casos i treballs 94 3,76 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9

Avaluació

 • Ev1 (Temes 1 a 3). Es valorarà amb una prova tipus test. Ponderació 40% (primer periode avaluatiu)
 • Ev2 (Temes 1 a 11). Es valoraran amb una prova tipus test + preguntes obertes. S’ha d’aprovar la part test obligatòriament. Ponderació 40%  (segon periode avaluatiu)
 • Ev3 (Avaluació de pràctiques). Es valorarà amb una prova escrita de cas clínic on l’alumne haurà de mostrar els coneixements teòrics i aplicats (exploració psicopatològica, argumentació diagnòstica i pronòstic). Ponderació 20%  (segon periode avaluatiu)

La nota final d'avaluació continuada s’obtindrà de la suma ponderada de les puntuacions de les evidències (nota final= Ev1+Ev2+Ev3).

Recuperació.  La recuperació és pels alumnes suspesos, no per pujar nota. Es podran presentar a la recuperació els estudiants amb una nota final compresa entre 3,5 i 4,9 i que hagin presentat evidències amb un pes que equivalgui almenys a 2/3 de la nota (és a dir, que com a mínim hagin fet Ev1 i Ev2). La recuperació tindrá format test sobre tots els temes teòrics de l'assignatura. La nota que s'obtingui es ponderará al 50% amb la nota final ponderada d'avaluació continuada.

Es considerarà com a no avaluable l'estudiant que no es presenti al 40% de les Evs d’aprenentatge. Per tant, l'estudiant que es presenti a EV1 o a EV2 serà considerat avaluable i rebrà una qualificació final.

No es preveu que l’alumnat de 2ª o posterior matrícula s'avalui mitjançant una única prova de síntesi no recuperable.

Enllaç a les pautes d'avaluació de la facultat: https://www.uab.cat/web/estudiar/graus/graus/avaluacions-1345722525858.html

 
 

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Ev1. Examen 40 2 0,08 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9
Ev2. Examen 40 2 0,08 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9
Ev3. Examen de Pràctiques 20 1 0,04 1, 5, 10, 11

Bibliografia

• Belloch, A. (2008), Manual de psicopatologia I i II. Mcgraw-hill / interamericana de España, S.A. Se considera el manual de referencia de la asignatura.

 

Otros manuales de referencia:

• Vallejo Ruiloba, J. (2002). Introducción a la psicopatología y psiquiatría. (5ª Ed.) Barcelona: Masson.

• Spitzer, R.L., Gibbon, M., Skodol, A.E., Williams, J.B.W., First, M.B. (2016). DSM-5 Libro de casos. Barcelona: Masson.

• American Psychiatric Association. DSM-5 Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (2016). Barcelona: Masson

 • Sadock, B.J. y Sadok, V.A. (2004) Sinopsis de Psiquiatría (9ª Ed.). Madrid: Waberly Hispanica S.A.

• Barlow D. and Nathan, P. (2010) The Oxford Handbook of Clinical Psychology. Oxford University Press

• Kaplan and Sadock's Synopsis of Psychiatry. Behavioral Sciences/Clinical Psychiatry, 10th Edition (2007). Lippincott Williams & Wilkins

• Caballo V.E., Salazar, IC., Carrobles J.A. (2011). Manual de psicopatología y trastornos psicológicos. Madrid: Piramide.

• Obiols, J. (Ed.) (2008). Manual de psicopatología general. Madrid: Biblioteca nueva.