Logo UAB
2020/2021

Organització i Gestió de Projectes

Codi: 105030 Crèdits: 3
Titulació Tipus Curs Semestre
2501915 Ciències Ambientals OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Roser Maneja Zaragoza
Correu electrònic:
Roser.Maneja@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Sarah Paradis Vilar
Jordi García Orellana
Roser Maneja Zaragoza
Carlos Martínez Gasol

Prerequisits

És altament recomanable la matrícula d'aquesta assignatura l'any que es cursa el treball de fi de grau (tant per CCAA com per CCAA+Geologia).

En realitat, tot seguint indicacions de Coordinació de CCAA, aquesta assignatura l'heu de considerar "obligatòria".

Objectius

Aquesta assignatura correspon a una part de teoria que fins ara s'impartia dins l'assignatura del TFG. Per tant, l'objectiu principal continua sent posar a disposició de l'estudiant les eines conceptuals, tècniques i metodològiques que ajudin a la realització del treball final de carrera.

Competències

 • Analitzar i utilitzar la informació de manera crítica.
 • Aplicar amb rapidesa els coneixements i habilitats en els diferents camps involucrats en la problemàtica ambiental, i aportar-hi propostes innovadores.
 • Aprendre i aplicar els coneixements adquirits a la pràctica i a la resolució de problemes.
 • Demostrar iniciativa i adaptar-se a problemes i situacions nous.
 • Demostrar interès per la qualitat i la praxi de la qualitat.
 • Demostrar un coneixement adequat i utilitzar les eines i conceptes de les matemàtiques, la informàtica i l'estadística per analitzar i gestionar problemàtiques ambientals.
 • Demostrar un coneixement adequat i utilitzar les eines i els conceptes de les ciències socials més rellevants en medi ambient.
 • Demostrar un coneixement adequat i utilitzar les eines i els conceptes de les disciplines científiques més rellevants en medi ambient.
 • Desenvolupar estratègies de comunicació ambiental, incloent-hi els riscos ambientals.
 • Integrar els aspectes físics, tecnològics i socials que caracteritzen la problemàtica ambiental.
 • Integrar la informació ambiental a fi de formular i comprovar hipòtesis.
 • Obtenir informació i textos escrits en llengües estrangeres.
 • Recollir, analitzar i representar dades i observacions, tant quantitatives com qualitatives, utilitzant de forma segura les tècniques adequades d'aula, de camp i de laboratori.
 • Transmetre adequadament la informació, de forma verbal, escrita i gràfica, i utilitzant les noves tecnologies de comunicació i informació.
 • Treballar amb autonomia.
 • Treballar en equip desenvolupant els valors personals quant al tracte social i al treball en grup.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar i utilitzar la informació de manera crítica.
 2. Aprendre i aplicar els coneixements adquirits a la pràctica i a la resolució de problemes.
 3. Aprendre i aplicar els principis teòrics i pràctics de l'avaluació de l'impacte ambiental.
 4. Aprendre i aplicar les metodologies més importants per a l'anàlisi epidemiològica de riscos ambientals i per a l'anàlisi de riscos en general.
 5. Aprendre les principals bases físiques i biològiques de l'oceanografia i les seves interaccions.
 6. Comunicar els problemes ambientals amb l'atenció adequada als problemes de risc ambiental i les regulacions rellevants en els camps de la seguretat i la salut ambiental.
 7. Conèixer els principals debats del pensament científic actual, especialment pel que fa al medi ambient.
 8. Conèixer les principals teories i metodologies de l'educació i comunicació ambiental i tenir la capacitat per aplicar als casos pràctics aquests ensenyaments teòrics.
 9. Demostrar coneixement d'algun dels àmbits principals de les disciplines científiques en medi ambient.
 10. Demostrar coneixement d'algun dels àmbits principals de les disciplines socials en medi ambient.
 11. Demostrar iniciativa i adaptar-se a problemes i situacions nous.
 12. Demostrar interès per la qualitat i la praxi de la qualitat.
 13. Elaborar un informe explicatiu dels resultats obtinguts en la realització d'un treball en l'àmbit de les ciències ambientals.
 14. Identificar els processos de ciències, ciències de la vida i ciències socials en l'entorn mediambiental i valorar-los adequadament i originalment.
 15. Integrar la informació ambiental amb els coneixements ambientals adquirits seguint la seqüència d'observació, el reconeixement, la síntesi i la modelització.
 16. Observar, reconèixer, analitzar, mesurar i representar adequadament i de manera segura processos mediambientals.
 17. Obtenir informació i textos escrits en llengües estrangeres.
 18. Transmetre adequadament la informació, de forma verbal, escrita i gràfica, i utilitzant les noves tecnologies de comunicació i informació.
 19. Treballar amb autonomia.
 20. Treballar en equip desenvolupant els valors personals quant al tracte social i al treball en grup.

Continguts

Programa provisional de l’assignatura:

1.   Introducció

Div. 18/09/20: Roser Maneja – Carles Martínez – Sarah Paradís

2.   Tipologies de projectes I. Projectes de l’Administració

Div. 25/09/20: Roser Maneja

3.   Tipologies de projectes II. Projectes de l’Empresa Privada

Dj. 1/10/20: Carles Martinez

4.   Tipologies de projectes III. Projectes de recerca

Dj. 8/10/20: Sarah Paradís

5.   Eines d’organització de projectes

       a.   Recerca bibliogràfica i documental

       Dj. 15/10/20 Sarah Paradís

       b.  Obtenció de dades i treball de camp

       Dj. 22/10/20: Roser Maneja

       c.   Anàlisi i tractament de dades qualitatives i quantitatives

       Div. 30/10/20: Sarah Paradís

                i.      Presentació de les dades: gràfics i taules  

               Div. 6/11/20: Sarah Paradís

               ii.      Cartografia  

               20/11/20: David Molina

               iii.      Tècniques d’anàlisi qualitativa: entrevistes/enquestes

              26/11/20: Roser Maneja

6.   Eines de presentació de projectes

       a.   Recursos TIC, eines de dinàmiques de treball on-line, participació (1 sessió)

       3/12/20: Carles Martinez

       b.  Tècniques de comunicació oral  

       10/12/20: Roser Maneja

7.   Pressupost en projectes

       a.   Pressupost ambiental (petjada de carboni)

       17/12/20: Carles Martínez

       b.  Pressupost econòmic en projectes per l’empresa privada i administració

       7/01/21: Carles Martínez

8.   Casos pràctics I. Projectes de l’Administració

8/01/21: Roser Maneja

9.   Casos pràctics II. Projectes de l’Empresa Privada

12/01/21: Carles Martínez

10. Cas pràctic III. Projectes de recerca

13/01/21: Sarah Paradís

 

Alguns comentaris:

Les sessions es poden contemplar amb una primera part més teòrica i una segona part més pràctica a on es posin a la pràctica els coneixements teòrics adquirits.

Les temàtiques de les sessions s’haurien de repartir segons l’expertesa dels 3 departaments implicats en l’assignatura (Enginyeria – Física - Geografia). També caldria que els 3 professors/es que finalment facin l’assignatura estiguin ben coordinats i treballin conjuntament el contingut de les sessions per tal d’assegurar-se que se segueix un fil argumental.

L’avaluació es farà a partir del desenvolupament d’un cas d’estudi tenint en comptes els criteris i continguts explicats a classe.

 

Metodologia

Es combinaran les sessions teòriques a classe, amb l'organització de treball en grup mitjançant les pràctiques amb ordinadors i la discussió dels elements fonamentals per a la redacció de la memòria.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Problemes d'aula o classes de problemes 3 0,12 1, 2, 3, 4, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 20
Seminaris 3 0,12 1, 7, 8, 9, 10, 12, 14
Teoria 18 0,72 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
Tipus: Supervisades      
Preparació treballs 18 0,72 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
Tutoria 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
Tipus: Autònomes      
Lectures, estudi informació rebuda i cerca d'informació 20 0,8 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 14, 17, 19

Avaluació

Es realitzarà examen i/o informe d'activitat de caràcter individual.

 

Per poder assistir a la recuperació, l'alumne ha hagut d'haver estat avaluat prèviament d'activitats d'avaluació continuada que equivalguin a 2/3 de la nota final.

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Activitat avaluativa 100% 3 0,12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

Bibliografia

La que es posi a disposició a principi de curs.