Logo UAB
2020/2021

Llenguatges i contextos I

Codi: 103699 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500798 Educació Primària OB 1 A
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Ramon Panyella Ferreres
Correu electrònic:
Ramon.Panyella@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Àngels Campà Guillem
Ramon Panyella Ferreres
Eulàlia Pérez Vallverdú

Prerequisits

S’aconsella repassar la normativa de la llengua catalana (els equivalents al nivell C1 del Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües). És recomanable tenir coneixements bàsics de francès.

Objectius

Aquesta assignatura és la primera que troba l'alumnat en la matèria «Ensenyament i aprenentatge de les llengües», i proporciona uns coneixements que serviran de fonament per a les altres assignatures.

Objectius:

 • Oferir una perspectiva àmplia dels coneixements implicats en l’ús i l’aprenentatge de les llengües
 • Afavorir la col·laboració dels i les docents de totes les llengües en la consecució dels objectius de formació lingüística
 • Ajudar a desenvolupar estratègies per a continuar aprenent de manera autònoma fora de l’aula
 • Comprendre textos del currículum d’Educació Primària en llengua francesa
 • Analitzar els textos literaris com a base de les possibilitats expressives de la llengua

Competències

 • Abordar amb eficàcia situacions d'aprenentatge de llengües en contextos multiculturals i plurilingües.
 • Comprendre els principis bàsics de les ciències del llenguatge i la comunicació.
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crític i saber comunicar-se de manera efectiva, tant en les llengues pròpies com en una tercera llengua.
 • Fomentar la lectura i animar a escriure.
 • Fomentar la lectura i el comentari crític de text dels diferents dominis científics i culturals continguts al currículum escolar.
 • Incorporar les tecnologies de la informació i la comunicació per aprendre, per comunicar-se i col·laborar en els contextos educatius i formatius.
 • Parlar, llegir i escriure correctament i adequadament en les llengües oficials de la Comunitat Autònoma corresponent.
 • Treballar en equips i amb equips (del mateix àmbit o interdisciplinar).

Resultats d'aprenentatge

 1. Adequar l'ús de la llengua als contextos socials i a les situacions comunicatives.
 2. Aplicar els coneixements adquirits a la selecció, lectura i interpretació de textos dels diversos dominis científics i culturals.
 3. Comprendre els efectes lingüístics del contacte de llengües.
 4. Conformar equips de treball capaços de desenvolupar les activitats de forma efectiva tant de manera presencial com telecol·laborant de diferents formes.
 5. Conformar equips de treball capaços de desenvolupar les activitats de forma efectiva.
 6. Conèixer críticament els contextos multiculturals i plurilingües.
 7. Conèixer i saber utilitzar els principals recursos i eines de consulta de la llengua.
 8. Demostrar un coneixement acadèmic de les diverses llengües usades.
 9. Descobrir les dimensions socials i cognitives del llenguatge escrit, conèixer les diferents dinàmiques de l'oralitat per dominar l'ús de diferents tècniques d'expressió i expressar-se adequadament oralment i per escrit.
 10. Desenvolupar assaigs o exposicions que reflexin la creació d'un raonament autònom propi i ben fonamentat a través de diferents fonts de coneixement.
 11. Desenvolupar una actitud crítica davant versions uniformistes de la llengua.
 12. Distingir els gèneres discursius.
 13. Distingir en qualsevol producció lingüística elements estàndards i de variació.
 14. Entendre les llengües com un conjunt de varietats lingüístiques totes igualment respectables.
 15. Establir equips de treball per poder desenvolupar activitats de forma autònoma.
 16. Identificar els principals mecanismes de creació lèxica.
 17. Percebre les possibilitats de significació del discurs oral i escrit.
 18. Produir textos adequats a diferents registres de formalitat.
 19. Reconèixer argumentadament els elements gramaticals bàsics.
 20. Saber aplicar els coneixements gramaticals a l'anàlisi de les produccions orals i escrites.
 21. Saber expressar oralment i per escrit idees i coneixements amb suficient fonament teòric i argumental.
 22. Saber expressar oralment, per escrit i audiovisualment idees i coneixements amb suficient fonament teòric i argumental.
 23. Saber fer una lectura expressiva de textos literaris.
 24. Ser capaços d'utilitzar diferents estratègies per comprendre textos en llengua estrangera.
 25. Usar les TIC en el desenvolupament i elaboració de treballs pràctics.
 26. Utilitzar les TIC i les TAC en el desenvolupament i elaboració de treballs pràctics i en el disseny de propostes didàctiques.

Continguts

 1. Estratègies per a l’aprenentatge autònom de llengües. Recursos i eines de consulta (en paper i en línia).
 2. El contacte de llengües. Les interferències lingüístiques.
 3. L’anàlisi de la llengua parlada. Producció i expressió oral. Fonètica, prosòdia i elocució.
 4. Estratègies per a la comprensió de textos. Les estructures textuals: anàlisi i producció.
 5. Textos literaris: contes i narracions (infantils i d’adults). Nivells de significació i contextos de producció. Comprensió i interpretació.
 6. La gramàtica per a l’ensenyament i l’argumentació gramatical. L’anàlisi gramatical dels textos orals i escrits.
 7. La gramàtica comparada: estructures comunes i estructures particulars.

Metodologia

Activitat

Hores

Metodologia

Resultats d’aprenentatge

Presencial en gran grup

5

Exposicions dels temes bàsics. Es fa amb tot el grup classe i permet l’exposició de continguts a través d’una participació oberta i activa per part dels estudiants.

EP3.2, EP3.3, EP3.4;

EP4.1, EP4.2, EP4.3;

G1.3, G1.6, G1.7;

MP44.1, MP44.2, MP44.3;

MP47.1, MP47.2, MP47.3;

MP49.1, MP49.2

Seminaris

 

40

La major part de l’aprenentatge presencial es fa mitjançant seminaris, espais de treball en grup reduïts (1/3 del grup)  dirigits pel professor/a, on es treballen els continguts de la matèria. Als seminaris s'analitzaran els conceptes bàsics, es discutiran els temes d'estudi i les lectures, s'aclariran els dubtes i es practicarà l'anàlisi de textos. En aquestes sessions s’organitzaran activitats individuals i en grup, orals i escrites.

EP3.1, EP3.2, EP3.3;

EP4.1, EP4.2EP4.3;

TF3.1, TF3.7, TF9.1, TF9.2;

G1.3, G1.6, G1.7;

MP44.1, MP44.2, MP44.3;

MP47.1, MP47.2, MP47.3, MP47.4;

MP49.1 MP49.3,

 

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Català. Bloc I: Llengua oral 15 0,6 13, 17, 26
Català. Bloc II: Llengua escrita 15 0,6 19, 20
Català. Bloc III: Contes 5 0,2 2, 7, 12, 17, 18
Francès 10 0,4 2, 10, 12, 15, 19, 20, 24, 25, 26
Tipus: Autònomes      
Català. Bloc I I bloc II 73,5 2,94 1, 2, 7, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 20, 26
Francès 23 0,92 2, 4, 5, 10, 12, 15, 19, 20, 22, 24, 25, 26

Avaluació

7.- Avaluació

L’avaluació de l’assignatura es farà al llarg de tot el curs acadèmic mitjançant les activitats que es mostren en la graella. La nota final s’obtindrà a partir de la suma de les notes corresponents al percentatge assignat a cada llengua, indicat també a la graella. Els i les estudiants que repeteixen l'assignatura i que així ho demanin podran fer una prova global per cadascuna de les dues llengües de l'assignatura. Els i les estudiants que vulguin fer aquesta prova ho hauran de demanar per escrit al professorat de cada llengua abans del 15 de novembre.

Els estudiants que acreditin un C2 de català convaliden el bloc de normativa (totes dues proves: test i dictat) amb un 5.

Per tal de poder superar l’assignatura, cal que l’estudiant hagi tingut un 5 com a mínim en cada una de les llengües. En cas contrari, es considerarà suspès. Així mateix, totes les activitats a avaluar dins de cada una de les llengües també s’hauran d’aprovar, pel cap baix, amb un 5.

Encara que a final de curs el Bloc de normativa (català) quedi suspès només per una de les parts (dictat o test normativa), no es guardarà la nota de la part aprovada i caldrà repetir el bloc sencer el curs següent.

L’assistència a classe és obligatòria: l’estudiant ha d’assistir a un mínim d’un 80% de classes de cada llengua, en cas contrari es considerarà no presentat. La presentació d’un justificant no anul·la en cap cas una falta d’assistència, sinó que només serveix per a explicar-ne l’absència.

De manera general, els criteris principals que s'aplicaran en la qualificació de les diferents activitats d'avaluació de cada una de les llengües, són: 1) rigor informatiu i correcció conceptual; 2) claredat i coherència expositiva (orals i escrites), i  3) adequació i correcció lingüístiques.En llengua catalana, cada error ortogràfic, lèxic i sintàctic serà penalitzat amb la reducció de 0,125 punts en la nota final de cadascuna de les activitats d'avaluació

Es qualificarà com a suspens l’estudiant que no hagi fet totes les activitats d’avaluació.

Els resultats de les avaluacions es faran públics en un termini de temps no inferior a 7 dies ni superior a 40 dies lectius després de la realització o lliurament de l'activitat. L'estudiant que vulgui consultar i/o revisar el seu exercici d’avaluació podrà fer-ho, com a màxim, en els 10 dies posteriors a la publicació, en l'horari de tutories que el professorat té establert per a aquesta assignatura i que es fa constar en el programa o també, si s’escau, en els dies i hores que el professorat determini per al cas.

S'estableix una reavaluació (recuperació) de les activitats no superades (examen, pràctiques, treballs...), un cop acabat el període de classes (facultativament, el professorat podrà programar la reavaluació d'un bloc de matèria amb antelació al període esmentat). Només es poden reavaluar les activitats que hagin obtingut una qualificació inferior a 5.

Si res no ho impedeix, la reavaluació serà presencial (en el format –oral i/o escrit– que el professorat decideixi).

Per aprovar aquesta assignatura cal que l'estudiant mostri, en l'ús que fa de la llengua catalana, tant oralment com per escrit,  que té un nivell de competència lingüística equivalent a la que es demanaen el nivell C1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües.   

Si el professorat detecta una còpia/traducció flagrant d’un treball o d’un examen, l'estudiant serà penalitzat automàticament amb un suspens de tota l’assignatura, que no es podrà reavaluar.

 

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Català: Contes 11,25 1 0,04 2, 9, 12, 14, 23
Català: Dictat 7,5 1 0,04 8, 17, 19, 20
Català: Lectura en veu alta 6,75 1 0,04 2, 11, 14, 22, 23
Català: Prova continguts llengua escrita 22,5 1 0,04 1, 7, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21
Català: Prova continguts llengua oral 15,75 1 0,04 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 20, 21, 23
Català: Prova normativa gramatical 11,25 1 0,04 8, 19
Francès. Examen a partir d'un article del món educatiu 12,5 1,5 0,06 3, 6, 10, 14, 18, 21, 24
Francès. Examen a partir de la vida quotidiana 12,5 1 0,04 10, 15, 19, 20, 24, 25, 26

Bibliografia

Català

I. RECURSOS WEB

Diccionaris

 • El Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans. L’última edició se la coneix com a DIEC2 (2007), amb modificacions i ampliacions en relació amb la primera (1995): http://dlc.iec.cat/
 • El Diccionari de la Gran Enciclopèdia Catalana, on hi ha tres possibles camps de consulta: la del diccionari, la de l’enciclopèdia i la de la versió de l’enciclopèdia en anglès: http://www.enciclopedia.cat/
 • Dicionari multilingüe: català, espanyol, francès, anglès i alemany: http://multilingue.cat
 • multicercador de diccionaris. http://www.paraulari.net

 Fonètica, pronunciació i elocució

Un web de fonètica catalana, especialment de fonètica articulatòria pràctica, i per a sentir la pronunciació d’un mot mentre s’observa com s’articula (projecte de la UB dirigit pel Dr. Joan Solà):

http://www.ub.edu/sonscatala/

 

Portals Lingüístics universitaris i manuals en xarxa

http://www.uoc.edu/serveilinguistic/home/index.html

http://www.spluv.es/PDFS/gramatica_zero.pdf

 (La Gramàtica zero és un projecte concebut com a suport pràctic per a resoldre, de manera ràpida i entenedora, els problemes i dubtes més habituals en l’ús lingüístic, sobretot en la sintaxi, que és un dels aspectes més complexos i alhora menys visibles i menys coneguts de la gramàtica.)

 

II. LLIBRES

1. Manuals de Normativa

 fonètica:

Josep A. Castellanos Vila, Manual de pronunciació. (criteris i exercicis d’elocució), (Vic, Eumo, 1997).

normativa escrita (ortografia i gramàtica)

Josep A. Castellanos, Quadern. Normativa bàsica de la llengua catalana, (Bellaterra: Servei de Publicacions de la UAB, 1989).

Normativa i descripció de la llengua:

BADIA, J. i altres (1997),  El llibre de la llengua catalana. Barcelona: Castellnou.

 

 2. Llibrets sobre qüestions concretes

 • DIRECCIÓ GENERAL DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA (1989): Majúscules i minúscules. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura.
 • DIRECCIÓ GENERAL DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA (1997), Abreviacions. Barcelona: Generalitat deCatalunya, Departament de Cultura.
 • SOLÀ, J. & J.M. PUJOL (1989), Tractat de puntuació. Barcelona: Columna.
 • GABINET DE LLENGUA CATALANA (1992), Les majúscules i les minúscules. Bellaterra: UAB
 • GABINET DE LLENGUA CATALANA (1993), Els signes de puntuació. Bellaterra:UAB.
 • GABINET DE LLENGUA CATALANA (1994), Les referències i les citacions bibliogràfiques, les notes i els índexs. Bellaterra: UAB.

 

FRANCÈS

Diccionari online:  http://www.larousse.fr/dictionnaires/espagnol-francais

Webs on trobar documents de lectura:  http://www.momes.net

Webs on trobar articles educatius: https://www.icem-pedagogie-freinet.org/

Callamand, Monique (1991), Grammaire vivante du français. Paris: Clé International

Moirand, Sophie (1979), Situations d’écrit. Paris: Clé International

Murphy, R. (1994) La grammaire expliquée du français. Paris: Clé International