Logo UAB
2020/2021

Comunicació i interacció educativa I

Codi: 103682 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500260 Educació Social FB 1 A
2500261 Pedagogia FB 1 A
2500797 Educació Infantil FB 1 A
2500798 Educació Primària FB 1 A
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Cecilia Gassull Bustamante
Correu electrònic:
Cecilia.Gassull@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Salvador Comellas García
Spei Macià Fàbrega
Ramon Panyella Ferreres
Eulàlia Pérez Vallverdú
Lluís Quintana Trias
Montserrat Vilà Santasusana
Enric Serra Casals
Maria Lluisa Roca Amengual
Joan Terrassa Serra
Alba Milà Vilalta
Montserrat Vila Rull

Prerequisits

 

És imprescindible un domini bàsic del català oral i escrit per tal de poder realitzar les activitats que es proposen.

Per aprovar aquesta assignatura cal que l'estudiant mostri, en l'ús que fa de la llengua catalana, tant oralment com per escrit,  que té un nivell de competència lingüística equivalent a la que es demana en el nivell C1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües.   

Objectius

L’assignatura té l’objectiu de millorar la competència de cada estudiant a l’hora d’expressar-se davant d’un grup, i també per escrit. Aquesta millora li serà útil en l’àmbit acadèmic actual i en el seu futur professional.  És una de les quatre assignatures que componen la formació bàsica compartida de la Facultat que prepara en competències bàsiques i funcionals que qualsevol professional de l’educació necessita.

Cadascun dels àmbits (Estratègies discursives i Cos i veu)  aporta el seu coneixement al servei de la comprensió global dels aspectes comunicatius i d’interacció educativa. L’assignatura té un vessant clarament pràctic i aplicatiu i per això es dissenya la docència amb un percentatge molt alt de seminaris amb grups reduïts d’estudiants.

 

Objectius formatius generals:

 • Conèixer i saber elaborar els gèneres discursius orals i escrits propis de l’àmbit educatiu.
 • Conèixer i saber utilitzar el cos i la veu com a mitjà per a la comunicació i la interacció educativa.

Competències

  Educació Social
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crític i saber comunicar-se de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Utilitzar les tecnologies de la informació i comunicació per aprendre, comunicar-se i col·laborar en contextos educatius.
  Pedagogia
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crític i saber comunicar-se de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Incorporar les tecnologies de la informació i la comunicació per aprendre, comunicar-se i col·laborar en contextos educatius i formatius.
  Educació Infantil
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crític i saber comunicar-se de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Expressar-se i utilitzar amb finalitats educatives altres llenguatges: corporal, musical, audiovisual.
  Educació Primària
 • Conèixer els fonaments de l'educació primària
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crític i saber comunicar-se de manera efectiva, tant en les llengues pròpies com en una tercera llengua.
 • Discernir selectivament la informació audiovisual que contribueixi als aprenentatges, a la formació cívica i a la riquesa cultural.
 • Incorporar les tecnologies de la informació i la comunicació per aprendre, per comunicar-se i col·laborar en els contextos educatius i formatius.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar l'estructura i contingut dels diferents documents institucionals.
 2. Descobrir les dimensions socials i cognitives del llenguatge escrit, conèixer les diferents dinàmiques de l'oralitat per dominar l'ús de diferents tècniques d'expressió i expressar-se adequadament oralment i per escrit.
 3. Expressar-se i utilitzar els llenguatges corporal, musical i audiovisual per discernir selectivament la informació audiovisual que contribueix a l'educació, a la formació cívica i a la riquesa cultural.

Continguts

 1. Actitud corporal, gest respiratori i projecció de la veu.

    1.1. La veu i el cos  com a eines de comunicació.

   1.2. El cos com a instrument vocal.

   1.3. Emissió eficient de la veu sana.

 

   2. Llenguatge corporal i eficàcia comunicativa

 

   3. La situació de la comunicació educativa: discurs oral en continu i en interacció.

   3.1. La interacció a través dels diferents tipus de rols comunicatius (monòleg, diàleg retòric...).

    3.2. La gestió de la situació comunicativa: estratègies de comprensió, relació social i manteniment de la interacció.

 

   4.Suports multimèdia i comunicació oral.

   4.1. Les funcions dels suports audiovisuals en els diferents tipus de situacions comunicatives.

   4.2. La distribució de la informació: llenguatge verbal i suports audiovisuals.

 

   5. Gèneres discursius i processos de producció en el marc educatiu. Elements de cohesió.

   5.1. El procés de producció d’un text oral o escrit. 

   5.2. Les propietats lingüístiques: adequació, estructuració, coherència, cohesió.

   5.3. Els gèneres discursius orals i escrits propis de l’àmbit educatiu.

   5.4. Les estratègies retòriques del discurs explicatiu, argumentatiu i narratiu.

 

 


 

 

Metodologia

Tot i que amb el suport dels marcs teòrics, les exposicions  i les lectures que es considerin necessaris, aquesta assignatura està plantejada essencialment com un espai de treball pràctic amb l'objectiu que cada participant pugui millorar la seva competència comunicativa. 

A les sessions de gran grup hi ha sobretot exposicions per part del professorat de qüestions bàsiques i complementàries. Es realitza amb tot el grup classe.

Els seminaris en grups reduïts són espais de treball en grup reduïts (1/3 part del gran grup) on mitjançant activitats diverses (estudi de casos, anàlisi de materials, dinàmiques de grup, etc.) s’aprofundeix en els continguts de l’assignatura.

Les activitats supervisades són tutories de seguiment de les activitats, tant presencialment com virtualment.

Les activitats autònomes són hores de treball autònom individual i en grup.

 

 

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Gran grup 5 0,2 2, 3
Seminaris 40 1,6 2
Tipus: Supervisades      
Activitats supervisades 30 1,2 2
Tipus: Autònomes      
Activitats autònomes 65 2,6 2

Avaluació

L’assistència a les activitats dirigides és obligatòria per assolir els objectius de l’assignatura. Per ser avaluat caldrà l’assistència d’almenys el 80% de totes les classes de cada bloc   

L’avaluació de l’assignatura es realitzarà al llarg de tot el període acadèmic de l'assignatura. Per poder superar l’assignatura s’han d’aprovar cadascun dels dos àmbits que la constituteixen. Com l'avaluació es realitza de manera continuada es requereix haver entregat un nombre mínim de tasques per poder ser avaluat.

 • el 50% de la nota és de la presentació oral (individual). Activitat on es mostren les estratègies adquirides al llarg de l'assignatura
 • el 33,5% d'activitats d'estratègies discursives són de diferents tasques de preparació del discurs  i d'execussió (individuals  i en grup)
 • el 16,5% de les activitats de Cos i Veu són activitats de qüestionaris de continguts i tasques de reflexió sobre la pròpia pràctica (individuals)

En acabar l’assignatura es preveu la possibilitat de recuperació dels aspectes no assolits per tal de poder superar la matèria. S’haurà d’estudiar en cada cas, en funció de la situació de cada estudiant, si aquesta recuperació es realitza a través d’un treball autònom addicional o bé refent algunes de les activitats lliurades o realitzades. Per tal de superar l'assignatura, s'han de tenir aprovats els dos àmbits (Cos  i Veu i Estratègies Discursives) i treure un 4,5 com a mínim de la presentació oral.

Aquells estudiants que presentin problemes de veu i no aportin el diagnòstic mèdic i/o informe del procés de reeducació, no podran ser avaluats. En conseqüència suspenen la part de Cos  i Veu de l'assignatura.

Les qualificacions de cada una de les evidències avaluatives es faran públiques al CV. L'estudiant que vulgui revisar la nota haurà de fer-ho en els 15 dies posteriors a la seva publicació, en l'horari de tutories que el professorat té establert per aquesta assignatura i que es consigna en el programa correponent.


La còpia o plagi de material, tant en el cas de treballs com en el cas dels exàmens, constitueixen un delicte que serà sancionat amb un zero a l'activitat i no es tindrà dret a reavaluar-la. En cas de reincidència es suspendrà tota l'assignatura. Recordem que es considera "còpia" un treball que reprodueix tot o gran part del treball d'un/a altre/a company/a. "Plagi" és el fet de presentar tot o partd'un text d'un autor com a propi, sense citar les fonts, siguin en paper o en format digital. Podeu veure la documentació de la UAB sobre "plagi" a:http://wuster.uab.es/web_argumenta_obert/unit_20/sot_2_01.html

Per aprovar aquesta assignatura, cal que l'estudiant mostri, en les activitats que se li proposin, una bona competència comunicativa general, tant oralment com per escrit, i un bon domini de la llenguaoles llengües vehiculars que consten a la guia docent.

Recordem que, en el cas de la llengua catalana, a primer  i segon curs es demana que l'estudiant tingui una competència lingüística equivalent al nivell C1 i que a partir del 3er. curs del grau l'estudiant haurà d'haver mostrat una competènia equivalent al nivell C2.

 

DATES D'AVALUACIÓ DE LA PART TRANSVERSAL DE L'ASSIGNATURA


Els estudiants realitzaran una exposició oral (50% de la nota). En lesdates següents:

 • GRUP 1:   SEMINARI B  11/12/2020;   SEMINARI C    19/3/2021;     SEMINARI A    18/6/2021
 • GRUP 2:   SEMINARI B  11/12/2020;   SEMINARI C    19/3/2021;     SEMINARI A    18/6/2021 
 • GRUP 21:  SEMINARI B  2/12/2020;    SEMINARI C    24/3/2021;     SEMINARI A     9/6/2021 
 • GRUP 31:  SEMINARI B  2/12/2020;    SEMINARI C    24/3/2021;     SEMINARI A     9/6/2021 
 • GRUP 41:  SEMINARI B  21/12/2020;  SEMINARI C    22/3/2021;     SEMINARI A    21/6/2021
 • GRUP61:   SEMINARI B  2/12/2020;    SEMINARI C    24/4/2021;     SEMINARI A    16/6/2021
 • GRUP 62:  SEMINARI B 21/12/2020;   SEMINARI C    12/4/2021;     SEMINARI A    28/6/2021
 • GRUP 71:  SEMINARI B  11/12/2020;   SEMINARI C    19/3/2021;     SEMINARI A    18/6/2021 

 

DATES DE RE-AVALUACIÓ

 • GRUP 1,2 i 71:        30/6/2021
 • GRUP 21, 31 i 61 : 23/6/2020
 • GRUP 41 i 62:         5/7/2021

 

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Activitats d'Estratègies discursives 33,5% 4,5 0,18 1, 2
Activitats de Cos i veu 16,5% 3 0,12 2, 3
activitat transversal (presentació oral) 50% 2,5 0,1 2, 3

Bibliografia

Bonal, E.; Casas, M.; Casas, N. (2005) Diversita't. Cançons, danses... Activitats i recursos per a la convivència en la diversitat. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Fundació Bofill. (inclou 2 CDs)

Calsamiglia, H., Tusón, A. (1999): Las cosas del decir. Barcelona: Ariel.

Casas,M. ; Castellà, J. M. ; Vilà, M. (2016): Els secrets de parlar en públic. Guia pràctica per a qualsevol professional. Barcelona: EUMO

Cassany, D. (2002): La cuina de l’escriptura. Barcelona: Empúries.

Castellà, J. M.; Comelles, S.; Cros, A.; Vilà, M. (2007 ) : Entendre’s a classe. Les estratègies comunicatives dels docents ben valorats. Barcelona: Graó.

Cros, A. (2003): Convencer en clase. Barcelona: Ariel Lingüística

Cros, A., Vilà, M. (1998): "L'explicació oral d'un concepte", dins Camps, A. I Colomer, T (Coord.): L’ensenyament i l’aprenentatge de la Llengua i de la Literatura en l’Educació Secundària  Barcelona: Horsori: 201-215.

Gassull, C.; Godall, P.; Martorell, M. (2004) La veu. Orientacions pràctiques. Barcelona. Edicions de l’Abadia de Montserrat.

Mortara Garavelli, B. (1988): Manual de retórica. Madrid: Cátedra, 1991. 

Payrató, L. (1988): Català col·loquial. València: Universitat de València.

Pujol, J. M.: i Solà, J. (1995)  Ortotipografia. Manual de l’editor, l’autoeditor i el dissenyador gràfic. Barcelona: Columna.

Weston, A. (1994): Las claves de la argumentación. Barcelona: Ariel