Logo UAB
2020/2021

Aprenentatge Integrat en Medicina II

Codi: 103634 Crèdits: 3
Titulació Tipus Curs Semestre
2502442 Medicina OB 2 2
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Esther Udina Bonet
Correu electrònic:
Esther.Udina@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Montserrat Solanas García
Rosa Maria Escorihuela Agulló
Lydia Giménez Llort
Juan Tony de Sousa Valente
Jordi Gascón Bayarri
Maria Angels Rigola Tor
Ana Sánchez Corral

Prerequisits

No hi ha prerequisits per cursar l'assignatura AIM II. Tot i així, és molt convenient que l'estudiant hagi adquirit coneixements sobre la morfologia, estructura i funcions de l'organisme humà. És molt recomanable que l’estudiant estigui cursant o hagi cursat la resta d’assignatures troncals de segon curs.

És convenient que l'estudiant hagi adquirit destreses de treball autònom i en grup.

Objectius

AIM II és una assignatura que s'imparteix en el segon semestre del segon curs del grau de Medicina. Com la resta d'aprenentatges integrats en medicina, és una assignatura transversal, tant horitzontal com verticalment, que pretén desenvolupar algunes competències bàsiques per a l'activitat professional i el pensament científic dels graduats en Medicina.
 
Els objectius formatius generals de l'assignatura són: Aprendre habilitats bàsiques en la pràctica mèdica, tant a nivell assistencial com en recerca biomèdica.
 
Objectius específics:

 • Integrar coneixements i continguts treballats en la resta d'assignatures troncals dels de primer i segon curs.
 • Aplicar aquests coneixements a situacions reals 
 • Desenvolupar competències genèriques relacionades amb la comunicació, empatia, resolució de problemes, treball en equip.
 • Desenvolupar competències genèriques d'autoaprenentatge: organització temporal del treball autònom, treball en equip, recerca d'informació, incloses les noves tecnologies de la informació, i anàlisi crítica de la informació.
 • Desenvolupar un pensament científic crític
 • Adquirir la capacitat d'elaborar i presentar treballs biomèdics.

Competències

 • Assumir el seu paper en les accions de prevenció i protecció davant malalties, lesions o accidents i manteniment i promoció de la salut, tant a nivell individual com comunitari.
 • Comunicar-se de manera clara, tant oral com escrita, amb altres professionals i amb els mitjans de comunicació.
 • Demostrar que comprèn la importància i les limitacions del pensament científic en l'estudi, la prevenció i el maneig de les malalties.
 • Demostrar que es coneix adequadament la llengua anglesa, tant oralment com per escrit, per poder comunicar-se científicament i professionalment amb eficàcia.
 • Demostrar un nivell bàsic d'habilitats de recerca.
 • Demostrar, en l'activitat professional, un punt de vista crític, creatiu i orientat a la recerca.
 • Ensenyar i comunicar a altres col·lectius professionals els coneixements i les tècniques apreses.
 • Establir una bona comunicació interpersonal que capaciti per dirigir-se amb eficiència i empatia als pacients, als familiars, acompanyants, metges i altres professionals sanitaris.
 • Formular hipòtesis i recollir i valorar de manera crítica la informació per a la resolució de problemes seguint el mètode científic.
 • Mantenir i actualitzar la seva competència professional, prestant una importància especial a l'aprenentatge autònom de nous coneixements i tècniques i a la motivació per la qualitat.
 • Organitzar i planificar adequadament la càrrega de treball i el temps en les activitats professionals.
 • Reconèixer com a valors professionals l'excel·lència, l'altruisme, el sentit del deure, la compassió, l'empatia, la honradesa, la integritat i el compromís amb els mètodes científics.
 • Reconèixer el seu paper en equips multiprofessionals, assumint el lideratge quan sigui apropiat, tant per al subministrament de cures de la salut, com en les intervencions per a la promoció de la salut.
 • Reconèixer els elements essencials de la professió mèdica com a resultat d'un procés evolutiu, científic i sociocultural, incloent els principis ètics, les responsabilitats legals i l'exercici professional centrat en el pacient.
 • Reconèixer les pròpies limitacions i admetre les opinions d'altres companys sanitaris per poder modificar, si és necessari, la pròpia opinió inicial.
 • Tenir capacitat de treballar en un context internacional.
 • Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació en l'activitat professional.
 • Valorar críticament i utilitzar les fonts d'informació clínica i biomèdica per obtenir, organitzar, interpretar i comunicar la informació científica i sanitària.

Resultats d'aprenentatge

 1. Acceptar altres punts de vista (de professorat, companys, etc.) per que fa al problema o tema que s'estigui tractant.
 2. Adquirir els principis i els valors d'una bona pràctica mèdica professional, tant en estat de salut com de malaltia.
 3. Analitzar l'estructura de diferents models d'articles de revista mèdica.
 4. Assimilar valors solidaris, de servei cap als altres, tant en el tracte amb pacients com amb la població en general.
 5. Comunicar-se de manera clara, tant oral com escrita, amb altres professionals i amb els mitjans de comunicació.
 6. Contrastar les pròpies opinions amb les d'altres col·legues i amb les d'altres professionals de la salut com a base del treball en equip.
 7. Demostrar que es coneix adequadament la llengua anglesa, tant oralment com per escrit, per poder comunicar-se científicament i professionalment amb eficàcia.
 8. Demostrar un nivell bàsic d'habilitats de recerca.
 9. Demostrar, en l'activitat professional, un punt de vista crític, creatiu i orientat a la recerca.
 10. Descriure els elements que s'han de tenir en compte per valorar els motius de consulta i les motivacions de l'itinerari terapèutic del pacient.
 11. Descriure la persona humana com un ésser multidimensional en el qual la interrelació de factors biològics, psicològics, socials, ecològics i ètics condicionen i modifiquen els estats de salut i malaltia, i les seves manifestacions.
 12. Distingir els diferents tipus de revistes en ciències de la salut.
 13. Ensenyar i comunicar a altres col·lectius professionals els coneixements i les tècniques apreses.
 14. Explicar els límits del pensament científic com a model reduccionista que no inclou totes les dimensions de l'ésser humà.
 15. Explicar que la salut és un compromís que implica tot el cos social.
 16. Fer una autocrítica i reflexionar sobre el propi procés d'aprenentatge.
 17. Formular hipòtesis i recollir i valorar de manera crítica la informació per a la resolució de problemes seguint el mètode científic.
 18. Identificar i comprendre els continus avenços i els reptes de la investigació.
 19. Identificar la complexitat i les limitacions del saber mèdic actual.
 20. Identificar les necessitats sociosanitàries del pacient.
 21. Implicar la família en l'atenció a la salut del pacient.
 22. Interpretar adequadament els paràmetres poblacionals dels riscs individuals.
 23. Mantenir i actualitzar la seva competència professional, prestant una importància especial a l'aprenentatge autònom de nous coneixements i tècniques i a la motivació per la qualitat.
 24. Organitzar i planificar adequadament la càrrega de treball i el temps en les activitats professionals.
 25. Tenir capacitat de treballar en un context internacional.
 26. Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació en l'activitat professional.
 27. Valorar els esforços organitzats de la societat per aconseguir un estat de salut millor de tota la ciutadania.

Continguts

En aquesta matèria es pretén donar una formació integral del coneixement mèdic, presentant els problemes de salut de forma transversal.

Per tant, l’objecitu és treballar  competències transversals bàsiques per a l'activitat professional i el pensament científic dels graduats en Medicina: treballar  aptituds per afrontar amb èxit la vessant assistencial, la seva relació amb el pacient i els seus familiars i amb els professionals de l’àmbit de la salut, treballant sobretot competències transversals (habilitats de comunicació, empatia, capacitat d’autocrítica, reflexió, resolució de problemes, execució, treball en equip...) com també les aptituds en l’àmbit de la recerca (valoració crítica de les fonts d’informació, resolució de problemes mitjançant el mètode científic, capacitat d’entendre i exposar articles científics en el context de la biomedicina, domini de l’anglès)

L’assignatura es dividirà en dos blocs:

 

Bloc1. Es treballaran les aptituds assistencials en escenaris de simulació clínica

1. Resolució d’un problema de risc vital: aturada cardio-respiratòria

Tenir les eines bàsiques per fer una RCP i saber aplicar aquesta habilitat en un escenari que simuli la realitat

2. Resolució d’una situació freqüent en l’àmbit de l’atenció primària

Treballar les habilitats de comunicació, empatia, capacitat executiva, treball en equip per tal de resoldre una situació clínica bàsica

Bloc 2: Es treballaran les aptituds en pensament científic i en recerca biomèdica bàsic i clínica

 1. Capacitat per cercar  i valorar críticament articles científics en l’àmbit de la biomedicina  
 2. Capacitat per exposar i discutir articles científics de l’àmbit de la biomedicina 

Nota: Llevat que les restriccions imposades per les autoritats sanitàries obliguin a una priorització o reducció d’aquests continguts.

Metodologia

- Bloc 1:

Classe teòrica introductòria a la Simulació clínica. Classes de teoria prèvies a les sessions de PSCA per exposar els objectius dels escenaris i valorar els coneixments previs necessàris per realitzar-les amb èxit. Classe teòrica de cloenda al bloc de simulació clínica.

Escenaris de PSCA (2 escenaris de 3h cadascú), amb grups reduïts d'alumnes

-Bloc 2:

Pràctiques d'aula sobre recerca biomèdica bàsica i clínica. En aquestes sessions s'avaluaran també els coneixments sobre recerca bàsica i l'exposició del projecte de recerca.

 

Nota. La metodologia docent proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.  

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
PRÀCTIQUES DE LABORATORI (PLAB) 1 0,04 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27
PRÀCTIQUES D'AULA (PAUL) 7 0,28 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27
Pràctica en simulació clínica avançada (PSCA) 5 0,2 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27
TEORIA (TE) 4 0,16 1, 2, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 27
Tipus: Autònomes      
ELABORACIÓ DE TREBALLS / ESTUDI PERSONAL / LECTURA D'ARTICLES / INFORMES D'INTERÈS 52 2,08 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 17, 23, 24, 25, 26

Avaluació

Les competències d'aquesta assignatura seran avaluades mitjançant l'avaluació dels diferents blocs
Es valorarà la comprensió i el coneixement integrat dels conceptes desenvolupats en les diferents activitats de l'assignatura, que l'alumnat haurà d'haver adquirit tant en les classes presencials com en el seu propi autoaprenentatge, així com la participació activa en els escenaris de PSCA.
 
1) Bloc 1
- Per cada escenari es realitzaran proves objectives per valorar els coneixements previs necessaris per afrontar amb èxit els escenaris de PSCA (10% per cada escenari; total 20%)

-Per cada escenari es valorarà la participació i contribució als escenaris de PSCA mitjançant rúbriques (20% per cada escenari, total de 40%)i

 
2) Bloc 2

-Es valoraran els coneixements adquirits en recerca bàsica després de la primera sessió sobre recerca bàsica (20%)

-Es valorarà mitjançant la realització i exposició d'un projecte de recerca, els coneixments obtinguts al llarg del bloc, que integrin l'apliació dels coneixements obitinguts en les sessions de recerca bàsica i cliínca (20%)

 

Es considerarà com a  "No avaluable" l'alumne que no es presenti a les activitats d'avaluació de cadascún dels blocs anteriors. 

 Nota: L’avaluació proposada pot modificar-se per les restriccions imposades per les autoritats sanitàries obliguin a una priorització o reducció d’aquests continguts.

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Avalaució de la contribució als escenaris de PCSA mitjançant rúbriques 40% 1 0,04 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27
Avalaució mitjançant proves ojectives dels coneixements en recerca bàsica 20% 1 0,04 1, 3, 7, 8, 9, 12, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26
Avaluació mitjançant proves objectives de coneixements previs als escenaris de PSCA 20% 2 0,08 2, 7, 9, 10, 11, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26
Projecte de recerca 20% 2 0,08 1, 3, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26

Bibliografia

Bibliografia de consulta:

- La recomanada en les assignatures troncals de 2n curs implicades en l'assignatura.


- Es recomanarà específicament en cadascuna de les activitats que es realitzaran durant el desenvolupament de l'assignatura.