Logo UAB
2020/2021

Gramàtica Descriptiva Anglesa

Codi: 103410 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500245 Estudis Anglesos FB 1 1
2501902 Estudis d'Anglès i Català FB 1 1
2501907 Estudis d'Anglès i de Clàssiques FB 1 1
2501910 Estudis d'Anglès i Espanyol FB 1 1
2501913 Estudis d'Anglès i Francès FB 1 1
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Mireia Llinàs Grau
Correu electrònic:
Mireia.Llinas@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
anglès (eng)
Grup íntegre en anglès:
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Melissa G Moyer Moyer Greer
Gonzalo Iturregui Gallardo
Merce Coll Alfonso

Prerequisits

Es demana un nivell d’anglès corresponent al B2/C1 de la Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) per poder seguir l'assignatura ja que requereix la lectura, comprensió i explicació de textos avançats sobre gramàtica en anglès. 

 

Objectius

Aquest curs ofereix una introducció a les propietats dels mots, dels sintagmes i de les oracions angleses, tant les simples com complexes. Els estudiants aprendran conceptes i terminologia lingüística que els permetran descriure la llengua anglesa de manera científica.  

 

Competències

  Estudis Anglesos
 • Descriure sincrònicament les unitats, les construccions i els fenòmens gramaticals principals de la llengua anglesa.
 • Fer un ús flexible i efectiu de l'idioma anglès, tant oralment com per escrit, per a fins acadèmics, professionals i socials.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Treballar de manera autònoma i responsable en un entorn professional o investigador en llengua anglesa i en altres llengües, per aconseguir els objectius planificats prèviament.
 • Utilitzar les noves tecnologies per captar i organitzar informació en anglès i en altres llengües, i aplicar-la a la formació pròpia continuada i a la resolució de problemes en l'activitat professional i/o investigadora.
  Estudis d'Anglès i Català
 • Descriure sincrònicament les unitats, les construccions i els fenòmens gramaticals principals de la llengua anglesa.
 • Fer un ús flexible i efectiu de l'idioma anglès, tant oralment com per escrit, per a fins acadèmics, professionals i socials.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
  Estudis d'Anglès i de Clàssiques
 • Descriure sincrònicament les unitats, les construccions i els fenòmens gramaticals principals de la llengua anglesa.
 • Fer un ús flexible i efectiu de l'idioma anglès, tant oralment com per escrit, per a fins acadèmics, professionals i socials.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
  Estudis d'Anglès i Espanyol
 • Descriure sincrònicament les unitats, les construccions i els fenòmens gramaticals principals de la llengua anglesa.
 • Fer un ús flexible i efectiu de l'idioma anglès, tant oralment com per escrit, per a fins acadèmics, professionals i socials.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
  Estudis d'Anglès i Francès
 • Descriure sincrònicament les unitats, les construccions i els fenòmens gramaticals principals de la llengua anglesa.
 • Fer un ús flexible i efectiu de l'idioma anglès, tant oralment com per escrit, per a fins acadèmics, professionals i socials.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar a la recerca en llengua anglesa les metodologies científiques i de planificació del treball adquirides.
 2. Aplicar la informació en llengua anglesa localitzada a Internet, en bases de dades, etc., als entorns de treball i/o recerca.
 3. Demostrar una comprensió general de les estructures gramaticals de la llengua anglesa actual.
 4. Distingir entre frases compostes i complexes en anglès.
 5. Distingir les nocions de forma i funció dels elements a diferents nivells d'anàlisi lingüística.
 6. Emetre valoracions crítiques pertinents basades en la comprensió de la informació rellevant sobre temes relacionats amb la lingüística d'interès social, científic o ètic.
 7. Identificar les categories bàsiques i els sintagmes de l'oració simple en anglès.
 8. Localitzar i organitzar informació rellevant en llengua anglesa disponible a Internet, en bases de dades, etc.
 9. Reconèixer els diferents tipus d'oració subordinada trobats en les oracions complexes en anglès.
 10. Utilitzar la llengua anglesa amb una expressió adequada (correcció, fluïdesa, pronunciació, estratègies comunicatives) en contextos tant formals (presentacions, debats, interaccions formals) com informals (conversa), amb un nivell C1.
 11. Utilitzar la llengua anglesa amb una expressió adequada a cada nivell (correcció, fluïdesa, pronunciació, estratègies comunicatives) en contextos tant formals (presentacions, debats, interaccions formals) com informals (conversa), al nivell C1.

Continguts

Unitat 1: Paraules i classes de paraules

Unitat 2: Funcions gramaticals dins la frase

Unitat 3: Frases i oracions

Unitat 4: Predicats i arguments

Unitat 5: Consituents i sintagmes

Unitat 6: La coordinació

Unitat 7: La subordinació

 

Metodologia

La metodologia d'aquesta assignatura es basa en classes magistrals, exercicis pràctics i tutories en grup.

 

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes magistrals amb suport TAC 30 1,2 1, 3, 4, 5, 7, 9
Comentari d'exercicis 15 0,6 3, 4, 5, 7, 9
Tipus: Supervisades      
Feedback individualitzat dels exercicis 10 0,4 3, 4, 5, 7, 9
Resolució de dubtes 15 0,6 3, 4, 5, 7, 9
Tipus: Autònomes      
Estudi 34 1,36 3, 4, 5, 7, 9
Lectura i resum de textos 10 0,4 1, 2, 8, 11
Resolució d'exercicis 30 1,2 1, 2, 8

Avaluació

Avaluació

Aquesta assignatura s'avalua mitjançant un examen final (50%), diverses proves (30%), i un conjunt d'exercicis pràctics i de preguntes sobre textos (20%).

Les dates de realització i lliurament de cada ítem d'avaluació es publicaran al Moodle a principis de curs. Si hi ha canvis es publicaran al Moodle

Un exercici o qüestionari no lliurat i un examen o quiz no fet es comptarà com un 0, si no està degudament justificat.

L'estudiantat rebrà la qualificació de No avaluable sempre que no hagi completat més d'un 35% de les activitats d'avalaució.

Procediment de revisió d'activitats d'avaluació

En el moment de realització de cada activitat avaluativa, el professor o professora informarà a l'alumnat (a través de Moodle) del procediment i data de revisió de les qualificacions.

Recuperació

La recuperació d’aquesta assignatura es realitzarà mitjançant un examen de síntesi amb les següents condicions:

 • Només podran optar a fer l'examen de recuperació aquells estudiants que hagin obtingut un 3,5 (o superior) de nota mitjana de l'assignatura.
 • L'examen de recuperació serà un examen escrit sobre tot el contingut del curs.
 • La nota màxima de la recuperació és un 5. 

Activitats avaluatives excloses de la recuperació

Exercicis pràctics, qüestionaris sobre lectures i quizzes.

MOLT IMPORTANT: El plagi total i parcial de qualsevol dels exercicis es considerarà automàticament unSUSPENS (0) de l’exercici plagiat, del qual a més es perd el dret a la recuperació. Si es repeteix la situació, es suspendrà l’assignatura sencera. PLAGIAR és copiar de fonts no identificades d’un text, sigui una sola frase o més, que es fa passar per producció pròpia (AIXÒ INCLOU COPIAR FRASES O FRAGMENTS D’INTERNET I AFEGIR-LOS SENSE MODIFICACIONS AL TEXT QUE ES PRESENTA COM A PROPI), i és una ofensa greu. Cal aprendrea respectar la propietat intel·lectual aliena i a identificar sempre les fonts que es puguin fer servir, i és imprescindible responsabilitzar-se de l’originalitat i autenticitat del text propi.

En cas que l’estudiantat realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

En cas que les proves no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Teams o altres plataformes, assegurant que tot l’estudiantat hi pot accedir.

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen final 50% 2 0,08 1, 3, 4, 6, 7, 9
Exercicis pràctics i preguntes sobre lectures 20% 2 0,08 1, 2, 6, 8, 10, 11
Proves temàtiques 30% 2 0,08 3, 4, 5, 7, 9

Bibliografia

Aarts, Bas. (2001) English Syntax and Argumentation. 2nd edition. London: Macmillan Press.

Berry, Roger (2012). English Grammar. A resource book for students. New York: Routledge.

Börjars, Kersti and Burridge, Kate (2010). Introducing English Grammar. 2nd edition. London: Arnold.

Capdevila, Montserrat, Curell, Hortènsia & Llinàs, Mireia (2007) An Introduction to English Descriptive Grammar. Volume I. Bellaterra: Servei de Publicacions.

Capdevila, Montserrat, Curell, Hortènsia, Llinàs, Mireia & Cuartero, Néstor (2008) An Introduction to English Descriptive Grammar. Volume II. Bellaterra: Servei de Publicacions.

Huddleston, Rodney & Pullum, Geoffrey (2007) A Student's Introduction to English Grammar, Cambridge: C.U.P.

Miller, Jim (2002) An Introduction to English Syntax. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Nelson, Gerald and Greenbaum, Sidney (2016). An Introduction to English Grammar. 4th Edition. London: Routledge.

Tallerman, Maggie (2011) Understanding Syntax. 3d edition, London: Hodder Education.