Logo UAB
2020/2021

Perspectives Crítiques de l'Anàlisi de la Literatura en Francès

Codi: 103388 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2501913 Estudis d'Anglès i Francès OT 3 0
2501913 Estudis d'Anglès i Francès OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Fátima Gutiérrez Gutiérrez
Correu electrònic:
Fatima.Gutierrez@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
francès (fre)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Fátima Gutiérrez Gutiérrez

Prerequisits

No s'escau

Objectius

Acquérir les instruments théoriques et méthodologiques nécessaires pour apprendre à lire “en profondeur” un texte littéraire.

Competències

  Estudis d'Anglès i Francès
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Dominar la llengua francesa a nivell professional i conèixer les tècniques i els mètodes per assolir la màxima capacitació en l'expressió oral i escrita.
 • Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
 • Ser capaç d'analitzar les produccions culturals i literàries contemporànies en llengua francesa.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar el funcionament de la llengua literària en francès i dominar les tècniques per a traduir-la.
 2. Analitzar un fet d'actualitat relacionant-lo amb els seus antecedents històrics.
 3. Aplicar les tècniques i els mètodes del comentari literari de textos actuals en llengua francesa.
 4. Exposar els conceptes propis de la llengua, la lingüística i la literatura franceses.
 5. Expressar-se eficaçment aplicant els procediments argumentatius i textuals en els textos formals i científics.
 6. Expressar-se oralment i per escrit amb un nivell de llengua francesa corresponent al nivell d'usuari experimentat.
 7. Fer una dissertació o un comentari en francès sobre temes relacionats amb la literatura i la cultura contemporànies en llengua francesa.
 8. Identificar i interpretar els aspectes més rellevants de la creació artística contemporània i actual relacionada amb la llengua francesa, en les seves diverses manifestacions.
 9. Identificar les idees principals i les secundàries i expressar-les amb correcció lingüística.
 10. Preparar una exposició a partir de l'anàlisi de la situació més actual d'algun aspecte professional relacionat amb la matèria.
 11. Realitzar un treball individual en què s'expliciti el pla de treball i la temporalització de les activitats.
 12. Relacionar els elements i els factors que intervenen en el desenvolupament dels processos científics.
 13. Relacionar la literatura en llengua francesa amb altres discursos creatius i analítics.
 14. Resoldre problemes de manera autònoma.
 15. Sintetitzar els coneixements adquirits sobre l'origen i les transformacions experimentades pels diversos camps d'estudi de la disciplina.
 16. Treballar en equip respectant les diverses opinions.

Continguts

 1. Qu’est-ce que la littérature?

 2. L’essence et la spécificité de l’objet littéraire :

 1. Perception “académique”.

 2. Perception socio-historique.

 3. Perception formelle.

 4. Perception psychanalytique

  3. Les Fondements de la création littéraire :

 1. Une création symbolique dans le langage :

 1. Espaces littéraires (Topoi).

 2. Temps littéraires (Kairoi).

 3. Personnages littéraires (Personae).

 4. Lexiques littéraires (Logoi).

 1. Un espace culturel de lecture.

 1. Les méthodologies :

 1. Appréhension valorative (le jugement).

 2. Appréhension historique (le contexte).

 3. Appréhension formelle (la surface).

 4. Appréhension figurative (la profondeur).

  5. Vers une lecture critique du texte littéraire         :

 1. Structure formelle.

 2. Structure symbolique.

 3. Structure mythémique.

Metodologia

En termes generals, es dirigirà l’aprenentatge mitjançant el següent conjunt de tècniques i accions: - Classe magistral amb suport TIC i discussió col·lectiva - Pràctica d’expressió escrita i oral en llengua francesa - Lectura comprensiva de textos - Realització d’exercicis individuals i en grup, tant escrits como orals - Realització d’activitats autònomes - Intercanvis a classe (professor-estudiant, estudiant-estudiant) Es treballarà amb documents autèntics en llengua francesa

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Correcció de diversos qüestionaris (sobre elements de cultura general / sobre lectures obligatòries) correcció dels treballs 5 0,2 6
Exposicions dels estudiants de temàtiques literàries, donant lloc a comentaris i debats 10 0,4 5
Lectura de textos en grups donant lloc a comentaris i debats 10 0,4 4
Treballs de redacció a partir de textos i de problemàtiques literàries. 10 0,4 11
Treballs de redacció a partir de textos i de problemàtiques literàries. 15 0,6 3
Tutories per a les exposicions i la correcció dels treballs lliurats 5 0,2 6, 9
Tipus: Supervisades      
Treballs de redacció a partir de textos i de problemàtiques literàries. 5 0,2 9, 11
Tipus: Autònomes      
Estudi personal 40 1,6 8, 9
lectura de textos del dossier, llibres de lectura obligatòria i articles literaris sobre temes treballats a classe o estudiats sols 30 1,2 9, 11, 16

Avaluació

L'avaluaciò del curs serà contínua, i inclourà la feina feta al llarg del curs, tant les diverses proves con els treballs lliurats durant tot el semestre:

1. Examen de contenus.

2. Examen de lectures obligatoires.

3. Travail individuel concernant un des textes indiqués dans la bibliographie.

4. Travail individuel pratique.

 

Per participar a la recuperació, l’alumnat ha d’haver estat prèviament avaluat en un conjunt d’activitats el pes de les quals equivalgui a un mínim de 2/3 parts de la qualificació total. Només tenen dret a la recuperació els/les alumnes que, havent suspès, tinguin almenys una nota mitjana final de 3,5.  Les presentacions orals i les tasques relacionades amb l’activitat docent diària queden excloses de la recuperació. 

Es considerarà com a ‘NO AVALUABLE’ l’alumne que hagi realitzat menys de 2/3 parts de les activitats d'avaluació.

La recuperació consistirà en un examen de síntesi de la part recuperable de la avaluació

En el moment de realització de cada activitat avaluativa, s'informarà l’alumnat del procediment i data de revisió de les qualificacions.

 

El plagi: El plagi total i parcial de qualsevol dels exercicis es considerarà automàticament un SUSPENS (0) de l’exercici plagiat. PLAGIAR és copiar de fonts no identificades, sigui una sola frase o més, fent-ho passar per producció pròpia (això inclou copiar frases o fragments d’Internet i afegir-los sense modificacions al text que es presenta com a propi), i és una ofensa greu.

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

En cas que les proves no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Teams, etc. El professor o professora vetllarà perquè l'estudiant hi pugui accedir o li oferirà mitjans alternatius, que estiguin al seu abast.

 

 

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Liurament/Presentació de 2 treballs 50 15 0,6 1, 2, 10, 11, 12, 14, 15
Realització de 2 proves d’avaluació formativa 50 5 0,2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 16

Bibliografia

 

Lectures obligatoires:

Prado, J. del (1983), Cómo se analiza una novela, Alhambra Universidad, Madrid.

Durand, G. (1960), Les structures anthropologiques de l’imaginaire, Bordas, Paris.

Gutiérrez, F. (2012). Mitocrítica. Naturaleza, función, teoría y práctica, Milenio, Lleida.

 

BIBLIOGRAPHIE GÉNÉRALE :

 

Critique historique :

 

Guillén, C. (1985), Entre lo uno y lo diverso, Crítica, Barcelona.

 

Halkin, L.E. (1973), Initiation à la critique historique, A. Colin, Paris.

 

Welleck, R. et Warrem, A. (1969), Teoría literaria, Gredos, Madrid.

 

Critique sociologique et marxiste :

 

Barbéris,P. (1973), Lectures du réel, EE.SS., Paris.

 

Escarpit, R. (dir) (1970), La littérature et le social. Flammarion, Paris.

 

Goldmann, L. (1975), Pour une sociologie du roman. Gallimard, Paris.

 

Critique psychanalytique :

 

Mauron, Ch. (1963), Des métaphores obsédantes au mythe personnel.  Corti, Paris.

 

Le Galliot, J. (1977), Psychanalyse et langage littéraire, Nathan, Paris.

 

Fernández, D. (1992), L’arbre jusqu’aux racines.Psychanalyse et création. L.G.F., Paris.

 

Formalisme, structuralisme :

 

Barthes, R. (1977), Poétique du récit, Seuil, Paris.

 

Genette, G. (1966-69-73), Figures I, II, III. Seuil, Paris.

 

Todorov, T. (1968), Qu’est-ce que le structuralisme? Seuil, Paris.

 

Critique thématique :

 

Richard, J.-P. (1979), Microlectures, Seuil, Paris.

 

Poulet, G. (1971), La conscience critique, Corti, Paris.

 

Starobinsky, J., (1970), La relation critique, Gallimard, Paris.

 

Structuralisme figuratif :

 

Durand, G. (1979), Figures mythiques et visages de l’oeuvre, Berg Inetnational, Paris.

 

Durand, G. (1996), Introduction à la mythodologie, Albin Michel, Paris.

 

Thomas, J. (dir) (1998), Introduction aux méthodologies de l’imaginaire, Ellipses, Paris.

 

Bachelard, G. Omnia Opera.