Logo UAB
2020/2021

Literatura Francesa: Edat Mitjana i Renaixement

Codi: 103379 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2501913 Estudis d'Anglès i Francès OB 3 1
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Xavier Blanco Escoda
Correu electrònic:
Xavier.Blanco@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
francès (fre)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

No s'escau.

Objectius

- Conèixer els autors i corrents més rellevants de la literatura francesa medieval i del Renaixement.

- Constituir-se un bagatge de lectures en literatura francesa medieval i del Renaixement i ser capaç de reflexionar críticament sobre les lectures fetes.

- Ser capaç de fer, a partir d'un text literari donat, una fitxa de lectura detallada.

- Ser capaç de fer, a partir d'un fragment de text literari donat, un comentari de text.

Competències

 • Aplicar les tècniques d'expressió oral i escrita en llengua francesa corresponents a diferents nivells de competència.
 • Demostrar el coneixement de la literatura en llengua francesa des dels seus orígens fins el s. XX.
 • Demostrar que coneix la història i la cultura de França i dels països de llengua francesa.
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar un fet d'actualitat relacionant-lo amb els seus antecedents històrics.
 2. Conèixer els diferents enfocaments de la crítica literària i valorar a partir de textos literaris en llengua francesa els diversos contextos culturals des d'una perspectiva crítica.
 3. Conèixer i analitzar els principals moviments i eixos temàtics de la literatura en llengua francesa i situar els seus principals autors, així com les obres més representatives.
 4. Desenvolupar i assolir la maduresa crítica i la sensibilitat necessàries davant del text literari en llengua francesa com a producte comunicatiu, ètic i estètic.
 5. Explicar i analitzar els fonaments històrics de la cultura francesa, el marc geogràfic i socioeconòmic de França i la seva diversitat cultural.
 6. Explicar i analitzar els fonaments històrics i la cultura dels països de llengua francesa, el seu marc geogràfic i socioeconòmic i la seva diversitat cultural.
 7. Exposar els conceptes propis de la llengua, la lingüística i la literatura franceses.
 8. Expressar-se eficaçment aplicant els procediments argumentatius i textuals en els textos formals i científics.
 9. Identificar les idees principals i les secundàries i expressar-les amb correcció lingüística.
 10. Pronunciar correctament en llengua francesa.
 11. Realitzar un treball individual en què s'expliciti el pla de treball i la temporalització de les activitats.
 12. Redactar una síntesi i fer un comentari de text en llengua francesa.
 13. Resoldre problemes de manera autònoma.
 14. Sintetitzar els coneixements adquirits sobre l'origen i les transformacions experimentades pels diversos camps d'estudi de la disciplina.
 15. Treballar en equip respectant les diverses opinions.
 16. Usar adequadament la terminologia pròpia i específica dels estudis literaris.
 17. Utilitzar els recursos expressius propis del gènere assagístic i les tècniques i mètodes de la crítica textual.

Continguts

1.      Els primers textos

 

 

2.      La cançó de gesta

3.      El roman

4.      Els trouvères

5.      Tristan et Yseut

6.      Els Lais de Marie de France

7.      Chrétien de Troyes

8.      Els romans en prosa: el cicle del Lancelot-Graal

9.      El Roman de Renart

10.    Els fabliaux i les nouvelles

11.    Rutebeuf

12.    Adam de la Halle

13.    El Roman de la Rose

14.    Christine de Pizan

15.    El teatre

16.    Charles d'Orléans i François Villon

17.    Les cròniques històriques

18.    Rabelais

19.    Els poetes de la Pléiade

20.    Montaigne

Metodologia

La metodologia docent es basa principalment en:

-       Classes magistrals amb suport TIC i discussió col·lectiva.

-       Lectura i comentari de textos cabdals de la literatura francesa medieval y del Renaixement. 

-       Visionat i comentari de documents audiovisuals.

-       Presentació, per part de l'alumnat, de fitxes de lectura y d'activitats proposades com a parte de l'avaluació continua.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes magistrals amb suport TIC i discusió colectiva 47 1,88 3, 4, 7, 8, 9, 14, 16
Tipus: Supervisades      
Tutories i exercicis 12 0,48 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Tipus: Autònomes      
Estudi i lectures proposades 85 3,4 3, 4, 9, 11, 13, 16

Avaluació

L’avaluació del curs serà contínua i inclourà tant les diverses proves com els treballs/exercicis/comentaris lliurats durant tot el semestre i la participació activa a les classes. Inclourà dos exàmens, un d'ells parcial i un de síntesi.

Per participar a la recuperació (que consistirà en un examen global de síntesi), l’alumnat ha d’haver estat prèviament avaluat en un conjunt d’activitats el pes de les quals equivalgui a un mínim de 2/3 parts de la qualificació total. Només té dret a la recuperació l'alumnat que, havent suspès, tingui almenys una nota mitjana final de 3,5 sobre 10.  Les presentacions orals i les tasques relacionades amb l’activitat docent diària queden excloses de la recuperació.

Es considerarà com a ‘NO AVALUABLE’ l'alumnat que hagi realitzat menys de 2/3 parts de les activitats d'avaluació.

En el moment de realització de cada activitat avaluativa, s'informarà l’alumnat del procediment i data de revisió de les qualificacions.

El plagi: El plagi total i parcial de qualsevol dels exercicis es considerarà automàticament un SUSPENS (0) de l’exercici plagiat. PLAGIAR és copiar de fonts no identificades, sigui una sola frase o més, fent-ho passar per producció pròpia. És una ofensa greu.

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’unamateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

En cas que les proves no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Teams, etc. El professor o professora vetllarà perquè l'estudiant hi pugui accedir o li oferirà mitjans alternatius, que estiguin al seu abast.

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Dues proves d'avaluació formativa 40% 3 0,12 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 16, 17
Lliurament i presentació oral de dues fitxes de lectura detallades 30% 3 0,12 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 16
Participació activa a les clases que inclourà la realització i presentació d'activitats proposades 30% 0 0 1, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16

Bibliografia

Boutet, Dominique (2003): Histoire de la littérature française du Moyen Âge, Paris: Honoré Champion.

Ducos, Joëlle ; Soutet, Olivier ; Valette, Jean-René (2016): Le français médiéval par les textes. Anthologie commentée, Paris: Honoré Champion.

Labère, Nelly (2009): Littératures du Moyen Âge, Paris: PUF.

Soutet, Olivier (1980): La littérature française de la Renaissance, Paris: PUF.

Viala, Alain (2014): Une histoire brève de la littérature française : Le Moyen Âge et la Rennaisance, Paris: PUF.

Zink, Michel (1992): Littérature français du Moyen Âge, Paris: PUF.

N.B.: Les lectures corresponents a textos literaris s'indicaran durant el curs.