Logo UAB
2020/2021

Semàntica i Pragmàtica de la Llengua Francesa

Codi: 103354 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2501913 Estudis d'Anglès i Francès OT 3 0
2501913 Estudis d'Anglès i Francès OT 4 0
2502533 Estudis Francesos OB 3 2
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Roser Gauchola Gamarra
Correu electrònic:
Roser.Gauchola@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
francès (fre)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

No s’escau.

 

Objectius

En aquesta assignatura, inclosa en la matèria Lingüística francesa, es pretén dotar l’estudiant dels recursos necessaris per a dur a terme l’anàlisi semàntica i pragmàtica de documents actuals en llengua francesa tant en la seva dimensió oral com escrita.

Competències

  Estudis d'Anglès i Francès
 • Aplicar les tècniques d'expressió oral i escrita en llengua francesa corresponents a diferents nivells de competència.
 • Demostrar que coneix les metodologies i la terminologia associada a l'anàlisi lingüística de la llengua francesa.
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
  Estudis Francesos
 • Demostrar que coneix i és capaç d'aplicar les tècniques d'expressió oral i escrita en llengua francesa.
 • Demostrar que coneix les metodologies i la terminologia associada a l'anàlisi lingüística de la llengua francesa.
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar els principals fenòmens de variació lingüística del francès (variació històrica, geogràfica, social i pragmàtica).
 2. Analitzar, aplicar les metodologies i la terminologia específica de l'anàlisi lingüística de la llengua francesa.
 3. Exposar els conceptes propis de la llengua, la lingüística i la literatura franceses.
 4. Expressar-se eficaçment aplicant els procediments argumentatius i textuals en els textos formals i científics.
 5. Fer anàlisis i comentaris lingüístics en els diferents àmbits d'estudi (fonètica, fonologia, morfologia, lexicologia i semàntica) de la llengua francesa.
 6. Identificar les idees principals i les secundàries i expressar-les amb correcció lingüística.
 7. Interrelacionar els diferents aspectes de la lingüística.
 8. Produir discursos orals en llengua francesa adequats a diferents situacions de comunicació.
 9. Produir textos escrits en llengua francesa adequats a diferents situacions de comunicació.
 10. Resoldre problemes de manera autònoma.
 11. Sintetitzar els coneixements adquirits sobre l'origen i les transformacions experimentades pels diversos camps d'estudi de la disciplina.
 12. Treballar en equip respectant les diverses opinions.

Continguts

Introduction : les composantes sémantique et pragmatique de la linguistique 

I la sémantique

1. la sémantique lexicale

 • mots, morphèmes, analyse morphologique /la polysémie
 • théories du sens lexical: l'analyse sémique 
 • l’évolution du sens des vocables : métaphore et métonymie
 • la connotation, les registres de langue
 • révision des relations sémantiques du lexique : le cas de l’antonymie
 • la polysémie des affixes dérivationnels 

2. La sémantique grammaticale

 • l'ordre des mots/syntagmes ; la rection verbale
 • les relations logiques et temporelles

II La pragmatique 

 • l’activité d’énonciation
 • la deixis
 • les modalités 
 • les actes de parole
 • implicites : présupposés et sous-entendus
 • les maximes conversationnelles 

Metodologia

En l’assignatura de Semàntica i pragmàtica de la llengua francesa es dirigirà l’aprenentatge mitjançant el següent conjunt de tècniques i accions:

 

-       Classe magistral amb suport TIC i discussió col·lectiva

-       Anàlisi de fenòmens lèxics, semàntics i pragmàtics

-       Realització d’activitats autònomes: exercicis, preparació de les proves, lectures, redaccions, recerca d’informacions a Internet…

-       Intercanvis a classe (professor-estudiant, estudiant-estudiant)

-       Proves escrites i/o orals

 

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes magistrals amb suport TIC, discussions, exposicions orals, examens, correccio d'exercicis 45 1,8 2, 3, 5, 7
Tipus: Supervisades      
tutories 20 0,8 2, 5, 7
Tipus: Autònomes      
Estudi, lectures proposades, exercicis 80 3,2 2, 5, 7

Avaluació

L’avaluació del curs serà contínua, i inclourà la feina feta al llarg del curs, tant les diverses proves (el nombre de les quals dependrà del ritme en què avanci el programa) com els treballs lliurats durant tot el semestre. Les proves parcials es corregiran a classe i l'alumnat podrà preguntar sobre qualsevol dubte en l'avaluació. En l'examen final, es preveu un dia i hora de revisió.

- Es considerarà com a ‘NO AVALUABLE’ un alumne que no hagi fet cap prova.

- La recuperació sols s’oferirà a aquells alumnes que, havent fet l'avaluació contínua, hagin suspès. Però no tindran dret a la recuperació si tenen una mitjana de menys de 3,5 /10 o no hagin realitzat almenys 2/3 de les tasques demanades. No es podran recuperar els treballs no lliurats (la nota dels treballs no lliurats serà un 0/10) o les activitats realitzades a classe. En cas de no haver assolit la mitjana d'aprovat, caldrà fer un examen global de tota l'assignatura per tal de superar la matèria.

El plagi: El plagi total i parcial de qualsevol dels exercicis es considerarà automàticament un SUSPENS (0) de l’exercici plagiat. PLAGIAR és copiar de fonts no identificades d’un text, sigui una sola frase o més, que es fa passar per producció pròpia (això inclou copiar frases o fragments d’Internet i afegir-los sense modificacions al text que es presenta com a propi), i és una ofensa greu.

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

En cas que les proves no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Teams, etc. El professor o professora vetllarà perquè l'estudiant hi pugui accedir o li oferirà mitjans alternatius, que estiguin al seu abast.

Casos particulars: Els estudiants francòfons hauran de complir les mateixes condicions d’avaluació que la resta d’estudiants. La responsabilitat del seguiment de les activitats formatives id’avaluació recau exclusivament en l’estudiant.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examens 50% 4 0,16 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11
Lliurament de treballs 25% 0 0 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11
Participació en l'anàlisi col·lectiva 25% 1 0,04 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12

Bibliografia

BAYLON, C. et MIGNOT X. (1995). Sémantique du langage, collection « Fac linguistique ». Paris : Nathan.

BENVENISTE, E. (1966). Problèmes de linguistique générale. Paris : Gallimard.

DUCROT, O. et alii (1980). Les mots du discours. Paris : Les Ed. de Minuit.

GARDES-TAMINE, J. (1990). La Grammaire, collection « Cursus ». Paris : Armand Colin.

Tome I Phonologie, morphologie, lexicologie ; tome II Syntaxe

GARRIC N. et CALAS F. (2007). Introduction à la pragmatique. Paris : Hachette

GROSS G. (1996). Les expressions figées en français. Noms composés et autres locutions, Paris : Ophrys.

HUOT, H. (2005). La morphologie. Forme et sens des mots du français, 2e éd., collection « Cursus ». Paris : Armand Colin.

KLEIBER, G. (1999). Problèmes de sémantique. La polysémie en questions, collection « Sens et structure». Villeneuve d'Ascq : Presses universitaires du Septentrion.

LEHMANN A. et MARTIN-BERTHET F. (2008). Introduction à la lexicologie. Sémantique et morphologie, collection « Lettres sup ». Paris : Armand-Colin.

KERBRAT-ORECCHIONI, C. (1996). La conversation. Paris : Seuil.

MORTUREUX, M.-F. (2004). La lexicologie entre langue et discours, collection « Campus ». Paris : Armand-Colin.

POLGUÈRE, A. (2008). Lexicologie et sémantique lexicale. Les Presses de l'Université de Montréal.

POTTIER, B. (1974). Linguistique générale. Théorie et description. Paris : Klincksieck.

REBOUL, A. et MOESCHLER J. (1998). La pragmatique aujourd'hui, collection « Points Essais », n° 371. Paris : Éditions du Seuil.

SARFATI G. et PAVEAU M.-A. (2014). Les grandes théories linguistiques. De la grammaire comparée à la pragmatique, collection U. Paris : Armand Colin.

TESNIÈRE, L. (1982). Éléments de syntaxe structurale. Paris : Klincksieck.

 

Grammaires :

CHARAUDEAU, P. (1992). Grammaire du sens et de l’expression. Paris : Hachette.

GREVISSE, M. et GOOSSE A. (1989). Nouvelle grammaire française. Louvain : Duculot.

LE GOFFIC, P. (1992). Grammaire de la phrase française. Paris : Hachette.

RIEGEL, M. et alii (1998). Grammaire méthodique du français. Paris : P.U.F.