Logo UAB
2020/2021

Avaluació Psicològica

Codi: 102574 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2502443 Psicologia OB 2 2
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Estel Gelabert Arbiol
Correu electrònic:
Estel.Gelabert@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Altres indicacions sobre les llengües

El manual de referència de l'assignatura i alguns materials estan escrits en castellà.

Equip docent

Cynthia Binelli Capurro
Gloria Marsellach Umbert
Maria Jesus Tarragona Oriols
Montserrat Lacalle Sistere
Gloria Adam Torres

Prerequisits

No hi ha requisits oficials, convé però, conèixer be les diferents aproximacions a l’explicació de la conducta normal i anormal i les seves bases biològiques i socials. Es recomana per tant, cursar simultàniament les assignatures del mateix semestre i haver cursat les  programades als semestres i curs anteriors.

 

Objectius

Qualsevol activitat professional que duen a terme els/les professionals de la psicologia implica un procés d’avaluació que li permeti donar resposta a la demanda que li arriba. Aquetes demandes poden ser diverses en funció de l’àmbit del qual provenen, el procés de recollida de informació, així com de la seva organització i interpretació.  Tot i aixi, se segueixen sempre unes pautes comunes que denominem procés d’avaluació.

Ens proposem que en acabar l’assignatura l'alumnat pugui:

 1. Detectar, identificar i analitzar les demandes que els arribin.
 2. Conèixer les característiques de les tècniques d’avaluació psicològica, avantatges i inconvenients.
 3. Interpretar els resultats de les mateixes.
 4. Elaborar les informacions obtingudes i prendre decisions basades en els resultats i integrades en les teories refrendades per l’evidència científica.
 5. Elaborar informes de resultats.
 6. Avaluar la pròpia activitat avaluadora.

Competències

 • Analitzar les demandes i les necessitats de persones, grups o organitzacions en diferents contextos.
 • Aplicar de manera crítica, reflexiva i creativa els coneixements, habilitats i valors adquirits.
 • Criticar els efectes de la pròpia pràctica sobre les persones, tenint en compte la complexitat de la diversitat humana.
 • Difondre el coneixement derivat dels resultats de la recerca i dels productes i serveis generats, tenint en compte les repercussions socials i personals que pot tenir.
 • Formular hipòtesis sobre les demandes i les necessitats de les persones destinatàries.
 • Identificar i reconèixer els diferents mètodes d'avaluació i diagnòstic en els diversos àmbits aplicats de la psicologia.
 • Obtenir i organitzar informació rellevant per al servei sol·licitat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Reconèixer el codi deontològic i actuar de manera ètica.
 • Valorar, contrastar i prendre decisions sobre l'elecció dels mètodes i dels instruments de mesura adequats en cada situació o context d'avaluació.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar de manera crítica, reflexiva i creativa els coneixements, habilitats i valors adquirits.
 2. Aplicar habilitats de comunicació.
 3. Aplicar tècniques d'avaluació.
 4. Criticar els efectes de la pròpia pràctica sobre les persones, tenint en compte la complexitat de la diversitat humana.
 5. Diferenciar els diversos mètodes i instruments i la utilitat que tenen.
 6. Distingir els criteris de qualitat dels instruments segons els contextos.
 7. Distingir els diferents àmbits de l'avaluació psicològica.
 8. Expressar com obtenir informació actualitzada dels instruments.
 9. Formular i descriure els problemes de les persones avaluades psicològicament d'acord als resultats del procés d'avaluació.
 10. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 11. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 12. Reconèixer el codi deontològic i actuar de manera ètica.
 13. Reconèixer les etapes del procés d'avaluació.
 14. Reconèixer les etapes del procés d'intervenció.
 15. Redactar informes psicològics en els diferents àmbits aplicats de la disciplina i adequats a cada demanda.
 16. Transmetre informació valorant les repercussions que aquesta pugui tenir sobre el destinatari i el seu entorn, i respectant els drets del receptor (o receptors) com ara el consentiment informat, la confidencialitat, la veracitat, la no-maleficència, etc.
 17. Utilitzar el lèxic propi de la matèria.
 18. Utilitzar estratègies que permeten transmetre informació psicològica partint de les característiques concretes de cada situació, la persona destinatària i els procediments de comunicació més viables.
 19. Valorar les limitacions i avantatges dels diferents procediments d'avaluació psicològica en els seus àmbits d'aplicació.

Continguts

BLOC A. FONAMENTS TEÒRICS 

1. Models d’avaluació de la conducta

2. Procés d’Avaluació Psicològica

3. Aspectes ètics i científics en  l’Avaluació Psicològica

4. Informe d’Avaluació psicològica

BLOC B. TÈCNIQUES D’AVALUACIÓ

5. L’entrevista

6. L'observació

7. Inventaris, qüestionaris i escales

8. Proves objectives

9. Proves projectives

10. Tests psicomètrics

 BLOC C. ÀMBITS D’APLICACIÓ

11. El procés d'avaluació en diferents àmbits: orientació professional, clínica, recursos humans

Metodologia

Aquesta assignatura contempla activitats dirigides que són fonamentalment classes teòriques amb suport material al campus virtual i  visionat de casos i classes pràctiques basades en seminaris, solució de problemes amb protocols d’exercicis i d’autoavaluació.

L’activitat supervisada consisteix en la tutorització per a la realització de treballs i informes basats en les sessions pràctiques.

Per tal d’assolir els coneixements esperats l’alumnat haurà de fer treball autònom que consistirà en la lectures de textos proposats pel professoat, treball de preparació per a les classes i estudi del material presentat, exercicis d’anàlisis d’instruments i tècniques d’avaluació, i cerca de material adequat per a dur a terme les pràctiques.

 

Nota: La metodologia docent i l'avaluació proposades poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries. L’equip docent detallarà a través de l’aula moodle o el mitjà de comunicació habitual el format presencial o virtual/on-line de les diferents activitats dirigides i d’avaluació, tenint en compte les indicacions de la facultat en funció del que permeti la situació sanitària.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes magistrals. 33 1,32 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19
Classes pràctiques basades en seminaris i solució de problemes 12 0,48 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 17
Tipus: Supervisades      
Tutorització de treballs i informes 10 0,4
Tipus: Autònomes      
Lectura de bibliografia específica 12 0,48 5, 7, 12, 19
Treball de preparació de classes i d'estudi 70 2,8 1, 5, 6, 12, 13, 19
Treball preparació Informe psicològic 10 0,4 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 17

Avaluació

L’alumnat haurà de realitzar:

 • EV1: Un examen de contingut teòric i aplicat amb un valor del 40% de la nota final de l’assignatura. Es realitzarà durant el primer període avaluatiu del segon semestre. 
 • EV2: Presentar un informe grupal (4 o 5 alumnes) d’un cas presentat i treballat a les pràctiques. La presentació de l'informe es farà en la darrera sessió de pràctiques. El valor d’aquesta activitat serà d’un 20%.
 • EV3: Un examen de contingut teòric i aplicat amb un valor del 40% de la nota final de l’assignatura. Es realitzarà durant el segon període avaluatiu del segon semestre. És obligatori presentar-se a aquesta evidència.

Per superar l’assignatura amb l'avaluació continuada cal obtenir una puntuació mínima de 5 en la nota final ponderada, éssent condició necessaria que la mitjana aritmètica entre Ev1 i Ev3 sigui igual o superior a 4. En cas de no assolir aquest criteri, la nota obtinguda en l'Ev2 no es computarà en el càlcul de la nota total.

 • L'alumnat que hagi lliurat evidències d’aprenentatge amb un pes igual o superior al 40% no podrà constar com "no avaluable”.
 • Es podrà realitzar una prova de recuperació en el cas de NO haver superat l' avaluació continuada, sempre i quan les evidències realitzades tinguin un pes igual o major a 2/3 de la qualificació total i s'hagi obtingut una nota final ponderada entre 3,5 i menys de 5. Aquesta prova inclourà preguntes tipus test de tota la matèria. La qualificació  obtinguda és laque constarà en les actes, amb un valor màxim de 6,5.
 • No es preveu que l’alumnat de 2ª o posterior matrícula s'avalui mitjançant una única prova de síntesi no recuperable.

  

  Denominació Pes Format (oral, escrit o ambdós)

Autoria (individual, col·lectiva o ambdues) 

Via (presencial, virtual o ambdues) 

EV1 Examen 1 40% Escrit Individual Presencial
EV2 Informe de pràctiques 20% Ambdós Ambdues Ambdues
EV3 Examen 2 40% Escrit Individual Presencial

 Enllaç a les pautes d'avaluació de les titulacions de la Facultat de Psicologia 2019-20:  https://www.uab.cat/web/estudiar/graus/graus/avaluacions-1345722525858.html

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Evidència 1: Examen 1 40% 1,5 0,06 1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17
Evidència 2: Informe grupal (4 o 5 alumnes) d'un cas presentat i treballat a les pràctiques. 20% 0 0 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19
Evidència 3: Examen 2 40% 1,5 0,06 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 19

Bibliografia

BÀSICA

Fernández-Ballesteros, Rocío (Dir). (2011). Evaluación psicològica. Concepto, métodos y estudio de casos. Madrid: Pirámide. Aquest llibre es considera el manual de text.

Fernández-Ballesteros, Rocío; Márquez, María Oliva; Vizcarro, Carmen y Zamarrón, María Dolores (2011). Buenas prácticas y competencias en evaluación psicológica. Madrid: Pirámide

Labrador, Francisco Javier (Ed.) (2008). Técnicas de modificación de conducta. Madrid: Pirámide. Aquest llibre es un bon text, especialment interessant per als alumnes que estan interessats en la vessant Clínica i de la Salut.

 

A part d'aquests manuals més bàsics, es proposarà bibliografía complementaria específica al llarg del curs.