Logo UAB
2020/2021

Acció Pública i Canvi Social

Codi: 102536 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2502443 Psicologia OT 4 2
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Juan Manuel Muñoz Justicia
Correu electrònic:
Juan.Munoz@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:

Equip docent

Mireia Faucha Hernandez
Martín Mora Martínez

Prerequisits

Aquesta assignatura no té prerequisits.

Objectius

 1. Discriminar entre els principals models teòrics en l’estudi dels processos col·lectius i de l’acció col·lectiva
 2. Analitzar processos psicosocials on els moviments socials actuen com a agents de canvi de l’ordre social.
 3. Assenyalar els principals efectes de les institucions socials en l’ordenament social.

Competències

 • Analitzar les demandes i les necessitats de persones, grups o organitzacions en diferents contextos.
 • Analitzar textos científics escrits en llengua anglesa.
 • Distingir i relacionar els principis psicosocials del funcionament dels grups i de les organitzacions.
 • Mantenir una actitud favorable envers l'actualització permanent a través de l'avaluació crítica de la documentació científica, valorant-ne la procedència, situant-la en un marc epistemològic i identificant-ne i contrastant-ne les aportacions en relació amb el coneixement disciplinari disponible.
 • Reconèixer la dimensió social de l'ésser humà, considerant els factors històrics i socioculturals que intervenen en la configuració psicològica humana.
 • Utilitzar les diferents tecnologies de la informació i de la comunicació amb finalitats diverses.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar les demandes dels moviments socials des d'una perspectiva governamental.
 2. Analitzar textos científics escrits en llengua anglesa.
 3. Aplicar conceptes bàsics de l'acció col·lectiva als moviments socials contemporanis.
 4. Contrastar les necessitats socials amb les respostes institucionals a aquestes necessitats.
 5. Discriminar dimensions rellevants en l'anàlisi concreta d'una acció col·lectiva.
 6. Esquematitzar les principals orientacions en l'anàlisi dels fenòmens col·lectius.
 7. Identificar les demandes de moviments col·lectius.
 8. Identificar quins conceptes teòrics tenen més poder explicatiu per a fenòmens socials específics.
 9. Mantenir una actitud favorable envers l'actualització permanent a través de l'avaluació crítica de la documentació científica, valorant-ne la procedència, situant-la en un marc epistemològic i identificant-ne i contrastant-ne les aportacions en relació amb el coneixement disciplinari disponible.
 10. Relacionar conceptes psicosocials actuals amb fenòmens socials contemporanis.
 11. Utilitzar les diferents tecnologies de la informació i de la comunicació amb finalitats diverses.

Continguts

1.- PSICOLOGIA SOCIAL I PERSPECTIVES DE L’ACCIÓ COL·LECTIVA

 • Teories clàsiques
 • Conductes colectives i identitat social
 • Àmbits d'aplicació: Disturbis, rumors, pànic...

2.- MOVIMENTS SOCIALS: ACCIÓ COL.LECTIVA I CANVI SOCIAL

 • Concepcions/definicions de moviment social i tipus
 • Teories Organitzacionals i Polítiques: Teoria de la Mobilització de Recursos i Teoria del Procés Polític:  Organització, Sector i Indústria de Moviment Social – Estructura d’Oportunitat Política.
 • Teoria dels Nous Moviments Socials: L’enfocament constructivista d’Alberto Melucci: Novetat dels nous moviments socials - Pols i Dimensions analítiques dels moviments socials - Relació entre els moviments socials i l’ordre social.
 • Estudi de cas del “Moviment per a la igualtat i diversitat de gènere”

3.- INSTITUCIONS SOCIALS, CONTINUÏTAT DE L’ORDRE SOCIAL

 • Definicions/concepcions de Institució Social i tipus
 • El psiquiàtric. La crítica de Erving Goffman a les Institucions Totals
 • La presó. La crítica de Michel Foucault a la Institució com a dispositiu disciplinari

Metodologia

Sessions teòriques en gran grup on el docent desenvolupa elements teòrics de l’assignatura a partir de lectures prèvies.

Sessions pràctiques d’anàlisi de casos de dinàmiques de canvi i reproducció social.

Debats virtuals dinamitzats pels docents de discussió de temàtiques diverses.

Nota: La metodologia docent i l'avaluació proposades poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries. L’equip docent detallarà a través de l’aula moodle o el mitjà de comunicació habitual el format presencial o virtual/on-line de les diferents activitats dirigides i d’avaluació, tenint en compte les indicacions de la facultat en funció del que permeti la situació sanitària. 

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Anàlisi de casos pràctics 12 0,48 1, 3, 4, 5, 6, 7
Classes Teòriques 24 0,96 6, 8, 10
Tipus: Supervisades      
Debats virtuals 7 0,28 11
Tutories 15 0,6 11
Tipus: Autònomes      
Cerca de documentació 9 0,36
Elaboració de treballs en grup 15 0,6 9
Elaboració de treballs individuals 6 0,24 2, 9, 11
Estudi 30 1,2
Lectura de texts 30 1,2 2

Avaluació

Elements d’avaluació

 

Evidència d’aprenentatge 1: Informe grupal del cas pràctic.

Aquesta evidència suposa un 40% de la nota total de l'assignatura.

Data: segon període avaluatiu

 

Evidència d’aprenentatge 2a: Prova escrita individual sobre 1a part dels continguts teòrics.

Aquesta evidència suposa un 22,5% de la nota total de l'assignatura.

Data: primer període avaluatiu

 

Evidència d’aprenentatge 2b: Prova escrita individual sobre 2a part dels continguts teòrics.

Aquesta evidència suposa un 22,5% de la nota total de l'assignatura.

Data: segon període avaluatiu

 

Evidència d’aprenentatge 3: Exposició oral d'una lectura vinculada amb la sessió teòrica

Aquesta evidència suposa un 15% de la nota total de l'assignatura

Data: Durant les sesions teòriques.

 

L'estudiant que lliuri evidències d'aprenentatge amb un pes igual o superior a 40% no podrà constar com a "no avaluable"

Definició d'assignatura superada: haver obtingut un total d'almenys 5 punts en l'avaluació continuada.

Recuperació final: pot optar l'alumnat que al llarg de l'avaluació continuada hagi realitzat evidències amb un pes igual o major a 2/3 de la qualificació total i hagi obtingut una nota inferior a 5 punts i major o igual a 3.5 punts. El criteri d'assignatura superada serà el mateix que per l'avaluació continuada, substituint només les notes de la/es evidència/es recuperada/es. La nota màxima no podrà ser superior a 5, exceptuant les i els estudiants que no s'hagin pogut presentar per motius justificats (l'equip docent avaluarà aquests casos).

Tambépodran presentar-se a recuperació els qui per motius justificatsno hagin pogut presentar-se a l'avaluació de les evidències 2a i/o 2b.

La prova de recuperació inclourà les evidències 2a i 2b. 

No es preveu que l’alumnat de 2ª o posterior matrícula s'avalui mitjançant una única prova de síntesi no recuperable.

Pautes d'avaluació de la facultat: https://www.uab.cat/web/estudiar/graus/graus/avaluacions-1345722525858.html 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
EV1. Informe grupal cas pràctic 40 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11
EV2a: Prova escrita teoria 22.5 1 0,04 5, 6, 8, 10
EV2b: Prova escrita teoria 22.5 1 0,04 5, 6, 8, 10
EV3. Exposició oral d'una lectura vinculada amb la sessió teòrica 15 0 0 2, 11

Bibliografia

Chihu Amparán, Aquiles. (2000). El análisis cultural de los movimientos sociales. Sociológica, 15(42), 209-230.

Chihu Amparán, Aquiles (2012). La teoría del framing: un paradigma interdisciplinario. Acta Sociológica, (59). Recuperado a partir de http://www.revistas.unam.mx/index.php/ras/article/view/33119

Delgado Salazar, Ricardo (2007). Los marcos de acción colectiva y sus implicaciones culturales en la construcción de ciudadanía. Universitas Humanística, (64), 41-66.
 
Douglas, Mary (1996). ¿Cómo piensan las instituciones? Madrid: Alianza.
 
Foucault, Michel (2012). Vigilar y castigar: nacimiento de la prisión. Madrid: Biblioteca Nueva.
 
Gaceran, Montserrat (2009). Deseo y Libertad una Investigacion Sobre los Presupuestos de la Accion Colectiva - en Fnac.es. Madrid: Traficantes de Sueños. Recuperado a partir de http://www.traficantes.net/libros/deseo-y-libertad
 
Hess, Charlotte, & Ostrom, Elinor (Eds.). (2016). Los bienes comunes del conocimiento. Traficantes de Sueños.
 
Javaloy, Federico, Rodríguez, Álvaro.; & Espelt, Esteve (2013). Comportamiento colectivo y movimientos sociales : un enfoque psicosocial. Madrid: Prentice Hall.
 
Laraña Rodríguez-Cabello, Enrique (1999). La construcción de los movimientos sociales. Madrid: Alianza Editorial.
 
Monferrer, Jordi M.(2003). La construcción de la protesta en el movimiento gay español: la Ley de Peligrosidad Social (1970) como factor precipitante de la acción colectiva. Reis. Revista Española de Investigaciones Sociológicas, (102), 171-204.