Logo UAB
2020/2021

Planificació, investigació i innovació

Codi: 102067 Crèdits: 3
Titulació Tipus Curs Semestre
2500798 Educació Primària FB 3 2
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Miquel Àngel Essomba Gelabert
Correu electrònic:
MiquelAngel.Essomba@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Empar Garcia Lopez
Anna Diaz Vicario

Prerequisits

Aquesta assignatura és part de la matèria Processos i contextos educatius. Per aquest fet, és convenient que s’hagin realitzat i superat les tres assignatures precedents: educació i contextos educatius, teories i pràctiques contemporànies en educació i didàctica i desenvolupament curricular.

Objectius

 1. Conèixer els diferents nivells de planificació que afecten al sistema educatiu (escola, municipi, sistema) i l'enfocament de planificació estratègica.
 2. Identificar els elements bàsics de la metodologia d'investigació educativa i diferenciar els aspectes essencials de la metodologia quantitativa i la qualitativa.
 3. Comprendre el rol de la innovació educativa en el sistema educatiu en l'actualitat, així com les principals experiències institucionals d'innovació a Catalunya.
 4. Vincular la planificació estratègica, la innovació i la investigació amb la formació i el desenvolupament professional docent.

Competències

 • Adoptar una actitud i un comportament ètic i actuar d'acord amb els principis deontològics de la professió.
 • Analitzar críticament el treball personal i utilitzar els recursos per al desenvolupament professional.
 • Assumir la dimensió educadora de la funció docent i fomentar l'educació democràtica per una ciutadania activa.
 • Comprendre la funció, les possibilitats i els límits de l'educació en la societat actual i les competències fonamentals que afecten als col·legis d'educació primària i als seus professionals.
 • Conèixer els fonaments de l'educació primària
 • Conèixer i abordar situacions escolars en contextos multiculturals.
 • Conèixer i aplicar experiències innovadores en educació primària.
 • Conèixer i aplicar metodologies i tècniques bàsiques d'investigació educativa i ser capaç de dissenyar projectes d'innovació identificant indicadors d'avaluació.
 • Conèixer l'evolució històrica de la família, els diferents tipus de famílies, d'estils de vida i educació en el context familiar.
 • Conèixer l'evolució històrica del sistema educatiu en el nostre país i els condicionants polítics i legislatius de l'activitat educativa.
 • Conèixer l'organització de les escoles d'educació primària i la diversitat d'accions que comprèn el seu funcionament.
 • Conèixer les àrees curricular de l'Educació Primària, la relació interdisciplinar entre elles, els criteris d'avaluació i el cos de coneixements didàctics entorn als procediments d'ensenyament i aprenentatge respectius.
 • Desenvolupar les funcions de tutoria i d'orientació amb els estudiants i les seves famílies, atenent les necessitats pròpies dels estudiants. Assumir que l'exercici de la funció docent ha d'anar perfeccionant-se i adaptant-se als canvis científics, pedagògics i socials al llarg de la vida.
 • Dissenyar i regular espais d'aprenentatge en contextos de diversitat i que tinguin en compte la igualtat de gènere, la equitat i el respecte cap als drets humans que conformen els valors de la formació ciutadana.
 • Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
 • Gestionar la informació relativa a l'àmbit professional per a la presa de decisions i l'elaboració d'informes.
 • Mantenir una relació crítica i autònoma respecte els sabers, els valors i les institucions socials públiques i privades.
 • Participar en la definició del projecte educatiu i en l'activitat general del centre tenint en compte criteris de gestió de qualitat.
 • Reconèixer i avaluar la realitat social i la interrelació de factors implicats com a necessària anticipació de l'acció.
 • Reflexionar entorn les pràctiques d'aula per tal d'innovar i millorar la tasca docent. Adquirir hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu i promoure'l entre els estudiants.
 • Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.

Resultats d'aprenentatge

 1. Accedir a una informació bàsica i contextual de les principals aportacions pedagògiques teòriques i pràctiques que incideixen en la professió docent.
 2. Analitzar críticament i autònomament les principals formulacions i pràctiques pedagògiques en l'actualitat tot sent capaç d'argumentar l'assumpció de criteris propis.
 3. Analitzar críticament la realitat escolar i específicament d'aula per tal de proposar àmbits de millora.
 4. Analitzar críticament, tot destriant el fonamental de l'accessori, innovacions en l'àmbit de l'educació primària
 5. Analitzar els condicionants contextuals que porten a la justificació de les innovacions en els contextos escolars.
 6. Analitzar els processos didàctics a l'aula i fora de l'aula.
 7. Analitzar les característiques d'una acció tutorial de qualitat.
 8. Analitzar necessitats individuals i socials dels grups.
 9. Analitzar, contextualment i pedagògicament, projectes educatius i informes d'avaluació nacionals i internacionals que versin sobre l'educació infantil i primària i que ajuden a prendre decisions en l'àmbit de la política educativa.
 10. Aprofundir en el coneixement de determinats autors i moviments pedagògics que han tingut una especial rellevància en el pensament i la pràctica educativa en el nostre país.
 11. Assumir que la diversitat i pluralitat d'idees, de pràctiques i d'institucions educatives constitueix un valor a defensar.
 12. Avaluar l'activitat docent a l'aula, integrant processos d'autoavaluació.
 13. Comprendre els principals corrents del pensament contemporani d'influència educativa i la seva repercussió en les etapes educatives d'infantil i primària.
 14. Comprendre els processos que es donen en les accions educatives i la seva incidència en la formació integral, tot assumint que l'exercici de la funció educativa ha d'anar perfeccionant-se i adaptant-se als canvis científics, pedagògics i socials al llarg de la vida.
 15. Comprendre els referents teòrics i legals de les institucions educatives i demostrar un coneixement de la diversitat d’'accions que composen el seu funcionament.
 16. Comprendre l'evolució històrica dels principals corrents del pensament pedagògic a partir dels diversos contextos canviants que incideixen en la docència.
 17. Comprendre la funció, les possibilitats i els límits de l'educació en la societat actual i analitzar i valorar la incidència dels referents històrics, culturals, polítics i ambientals en les situacions i propostes educatives i formatives.
 18. Conèixer el plantejament avaluatiu, i concretament els criteris d'avaluació a l'educació primària.
 19. Conèixer experiències internacionals i exemples de pràctiques innovadores en educació per analitzar la pràctica docent i les condicions institucionals que l'emmarquen.
 20. Conèixer l'evolució històrica de la família, els diferents tipus de famílies, d'estils de vida i d'educació en el context familiar.
 21. Conèixer l'evolució històrica del sistema educatiu espanyol situant-lo en el context europeu així com la legislació que el regula.
 22. Dissenyar estratègies didàctiques d'acord amb les necessitats i característiques diverses dels grups.
 23. Dissenyar i aplicar dispositius d'avaluació inicial.
 24. Dissenyar processos d'acció tutorial d'acord amb l'anàlisi de les necessitats dels estudiants.
 25. Elaborar projectes d'innovació aplicant la seqüència de programació adequada segons el paradigma o l'enfoc de referència.
 26. Emprar metodologies i tècniques adients per a la planificació de projectes d'innovació.
 27. Identificar els principals canvis que en l'actualitat incideixen sobre la pràctica educativa i l'exercici professional docent.
 28. Identificar les àrees curricular a l'etapa de primària.
 29. Identificar àrees i àmbits d'innovació en el context escolar.
 30. Introduir-se en el coneixement dels principals moviments pedagògics internacionals i, especialment europeus, que han influït en la teoria i pràctiques pedagògiques contemporànies d'incidència en l'escola infantil i primària.
 31. Observar i descriure les principals limitacions però també possibilitats dels actuals projectes i pràctiques educatives de diferents centres i professionals de la docència.
 32. Planificar accions d'ensenyament -aprenentatge que permetin atendre a la diversitat de l'aula.
 33. Plantejar àmbits d'innovació en els contextos escolars prenent com a referència l'aula.
 34. Proposar projectes d'innovació concrets per a les aules d'educació primària tenint en compte les possibilitats del context.
 35. Proposar àmbits de millora en les aules d'educació primària segons les possibilitats del context i a partir de principis científics.
 36. Reconèixer el valor social de l'educació i el valor de la diversitat per adquirir recursos que afavoreixin la integració educativa i l'actuació en contextos multiculturals.
 37. Redactar projectes d'innovació tenint en compte les característiques tècniques d'aquests.
 38. Relacionar innovació, investigació i desenvolupament professional.
 39. Valorar i respectar les diverses aportacions pedagògiques dels diferents moviments i autors de rellevància contemporània.
 40. Vincular la innovació com element de desenvolupament professional.

Continguts

1. Planificació educativa.

1.1. Planificació a l'escola. La planificació estratègica: concepte i models.

1.2. Planificació en la zona educativa: xarxes de centres, plans educatius d'entorn, ciutats educadores.

1.3. L'educació comunitària com estratègia contra la segregació escolar.

1.4. Planificació del sistema educatiu: temes clau.

2. La investigació en educació.

2.1. Aspectes diferencials de la investigació en educació: finalitats i processos.

2.2. Metodologia i mètodes d'investigació quantitativa.

2.3. Metodologia i mètodes d'investigació qualitativa.

2.4. La investigació-acció al servei de la transformació educativa.

3. Innovar en educació.

3.1 Canvi, innovació i transformació educativa. 

3.2 Tendències d'innovació educativa a Catalunya. Passat i present.

3.3. Formació i desenvolupament professional del professorat innovador.

Metodologia

EXPOSICIONS

Cada sessió d'exposició, l'estudiant haurà d'haver llegit prèviament una lectura relacionada amb un punt del temari. El professorat realitzarà una avaluació continuada a cada sessió del ritme de lectura de l'estudiantat, fent ús de les tècniques que consideri més convenients i que explicarà en la primera sessió de l'assignatura. L'exposició consistirà en un debat al voltant de les preguntes que l'estudiant haurà formulat sobre la lectura relacionada amb el punt del temari.

 

SEMINARIS

Els seminaris consistiran en debats de petit grup i estudi de casos al voltant d'un punt del temari. El professorat proporcionarà un text breu, o un cas, i l'estudiant haurà de resoldre'l fent ús del pensament crític, la capacitat analítica io la creativitat. El resultat del treball dels petits grups es compartirà amb el conjunt del grup-classe en forma de presentació de resultats i diàlegs professionals.

 

PRÀCTIQUES

L'estudiant haurà de resoldre, individualment o en petit grup, un conjunt de pràctiques relacionades amb els diversos punts del temari. Caldrà resoldre almenys una pràctica per cada tema que aborda l'assignatura.

 

AVALUACIÓ

L'avaluació de l'assignatura és continuada. L'estudiant ha d'assistir a totes les activitats d'avaluació programades, i que el professorat explicarà en la primera sessió de l'assignatura. L'avaluació es realitzarà dels continguts, de l'assoliment dels objectius i del progrés dels estudiants. Inicial, continuada i final.

 

 TREBALL AUTÒNOM

L'estudiant haurà de realitzar lectures i reflexions pràctiques sobre els diversos continguts del temari, demostrant autonomia i capacitat de recerca de fontsd'informació adequades per anar construint el seu coneixement i competències sobre la planificació educativa, la investigació i la innovació en educació.

 

CALENDARI DE LES SESSIONS

 

Primera sessió - grup 21: 4/3, grup 31: 3/3, grup 41: 5/3, grup 71:5/3

Exposicions:

- grup 21: 11/3, 18/3, 25/3, 8/4, 15/4, 22/4

- grup 31: 10/3, 17/3, 24/3, 7/4, 14/4, 21/4

- grup 41: 12/3, 19/3, 26/3, 9/4, 16/4, 30/4

- grup 71: 12/3, 19/3, 26/3, 9/4, 16/4, 30/4

Prova teòrica - grup 21: 29/4, grup 31: 28/4, grup 41: 14/5, grup 71: 14/5

Cal tenir en compte que la metodologia docent i l'avaluació proposades poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Avaluació 0 0 38, 40
Exposicions 15 0,6 2, 3, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 21, 26, 27, 36, 37, 38, 39, 40
Seminaris 15 0,6 4, 8, 25, 26, 34, 37, 38
Tipus: Supervisades      
Pràctiques sobre temes de planificació, investigació i innovació 15 0,6 3, 4, 11, 14, 15, 16, 19, 21, 26, 27, 29, 31, 36, 38, 39
Tipus: Autònomes      
Estudi 30 1,2 10, 15, 16, 17, 19, 21, 30, 38, 39, 40

Avaluació

ASPECTES GENERALS

L'assistència a les activitats dirigides (exposicions i seminaris) és obligatòria. En el cas que es produeixi una absència, caldrà que aquesta sigui justificada. En cap cas, les absències poden representar més del 20% del temps total destinat a les activitats dirigides. Les evidències d'aprenentatge relacionades amb les exposicions, els seminaris o les pràctiques s'han de lliurar puntualment en el format, data i hora que estableixi el professorat. El no lliurament d'una evidència d'aprenentatge en el termini establert es considerarà un no presentat, i en la recuperació només es podrà obtenir la suficiència amb una nota màxima de 5.

D’acord amb la normativa UAB, el plagi o còpia d’algun treball es penalitzarà amb un 0 com a nota d’aquest treball, perdent la possibilitat de recuperar-la, tant si és un treball individual com en grup (en aquest cas, tots els membres del grup tindran un 0). Si durant la realització d’un treball individual o grupal a classe, o una prova d'avaluació, i el professor considera que un alumne està intentant copiar o se li descobreix algun tipus de document o dispositiu no autoritzat pel professorat, es qualificarà el mateix amb un 0, sense opció de recuperació.

 

PROVA TEÒRICA

Al finalitzar l'assignatura caldrà realitzar una prova teòrica en funció dels continguts de l'assignatura i dels resultats d'aprenentatge ja especificats. Serà una prova escrita i/o oral, i es durà a terme de manera individual. Aquesta prova caldrà superar-la (qualificació igual o superior a 5) per tal de superar l'assignatura. En el cas que l'estudiant no superi la prova, podrà recueprar-la en els termes i condicions que estableixi el professorat. En la recuperació només es podrà obtenir la suficiència amb una nota màxima de 5.

 

SEMINARIS

Durant el desenvolupament de l'assignatura l'estudiant anirà realitzant seminaris de forma individual i/o grupal, en el format descrit a la metodologia. Com en el cas de la prova teòrica, els seminaris hauran de superar-se amb una qualificació igual o superior a 5. En cas que la qualificació sigui inferior a 5 en algun seminari, caldrà recuperar-lo, cosa que suposarà habilitar moments i recursos de recuperació que es detallaran per part del professorat en la primera sessió de l'assignatura. Per tenir accés a la recuperació, no s'hauran pogut suspendre més de tres seminaris. En la recuperació només es podrà obtenir la suficiència amb una nota màxima de 5.

 

PRÀCTIQUES

Durant el desenvolupament de l'assignatura l'estudiant anirà realitzant pràctiques de forma individual i/o grupal, en el format descrit a la metodologia. Com en el cas de la prova teòrica, les pràctiques hauran de superar-se amb una qualificació igual o superior a 5. En cas que la qualificació sigui inferior a 5 en alguna pràctica, caldrà recuperar-la, cosa que suposarà habilitar moments i recursos de recuperació que es detallaran per part del professorat en la primera sessió de l'assignatura. Per tenir accés ala recuperació, no s'hauran pogut suspendre més de tres pràctiques. En la recuperació només es podrà obtenir la suficiència amb una nota màxima de 5.

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Prova teòrica 50% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 29, 30, 31, 34, 36, 37, 38, 39, 40
Pràctiques 25% 0 0 2, 3, 4, 11, 16, 17, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39
Seminaris 25% 0 0 3, 4, 5, 6, 7, 12, 15, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 37, 38

Bibliografia

ALBERT, M.J. (2007): La investigación educativa: claves teóricas. McGraw-Hill: Madrid.

BISQUERRA, R. (Coord.) (2004): Metodología de la investigación educativa. La Muralla: Madrid.

BONAL, X. & SCANDURRA, R. (2020). Equidad y educación en España. Diagnóstico y prioridades. Barcelona: OXFAM Intermón.

DE MIGUEL, M. (Coord.) (1996): El desarrollo profesional docente y las resistencias a la innovación educativa. Servicio de publicaciones de la Universidad de Oviedo: Oviedo.

ESSOMBA, M.A. (2019). Educación comunitaria: crear condiciones para la transformación educativa. Rizoma freireano, 27, (online)

IMBERNÓN, F. (2002): La investigación educativa como herramienta de formación del profesorado: reflexión y experiencias de investigación educativa. Graó: Barcelona.

LATORRE, A. (2008). La investigación-acción. Conocer y cambiar la práctica educativa. Barcelona : Graó.

MENESES, J. (coord.), RODRÍGUEZ-GÓMEZ, D. & VALERO, S. (2019). Investigación educativa. Una competenciaprofesional para la intervención. Barcelona : Editorial UOC.

SÁNCHEZ HUETE, J: C. (Coord) (2008): Compendio de Didáctica General. Editorial CCS: Madrid.

VILAR, J. (1996). De la planificación a la programación. EDUCACIÓN SOCIAL: Revista de intervención socioeducativa, 3, 11-49.