Logo UAB
2020/2021

Activitat física, diversitat i salut

Codi: 102054 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500798 Educació Primària OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Tomas Peire Fernández
Correu electrònic:
Tomas.Peire@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

No hi ha prerequisits. El contingut de l'assignatura inclou la pràctica d'activitats físiques molt variades d'intensitat mitjana. Es recomana una bona condició física.

 

Objectius

Aquesta assignatura es desenvolupa a quart curs i dóna dret a la menció d’ Educació Física si es superen també les assignatures optatives següents: Joc i Iniciació Esportiva, Expressió i Comunicació Corporal, Educació Física i la seva  Didàctica II, Aprenentatge i Desenvolupament Motor.

Els objectius formatius de l’assignatura són els següents:

- Conèixer les bases de l'anatomia i de la fisiologia del cos humà en relació al moviment, així com de la higiene i dels primers auxilis.

- Conèixer els processos i mecanismes del condicionament físic de l’organisme humà per al seu desenvolupament i per a la millora de la Salut.

- Saber analitzar en les activitats físiques els components de les capacitats condicionals i les recomanacions per a la seva aplicació a les edats escolars.

- Saber aplicar recursos didàctics d’Activitat Física per a la Salut adients a les característiques en edat escolar, referits a la programació, metodologia i avaluació.

- Sensibilitzar, experimentar i adquirir coneixements bàsics sobre el tractament de la diversitat en l'activitat física que possibilitin una EF inclusiva.

- Desenvolupar l’esperit crític i autocrític realitzant valoracions i aportacions sobre el propi treball, el del grup i el del professorat.

- Vivenciar activitats pel desenvolupament de la condició física i el manteniment de la salut personal mitjançant la utilització d’espais i materials diversos.

- Desenvolupar l'actitud participativa, respectuosa, cooperativa i compartida per a la presa de decisions.

Competències

 • Adquirir recursos per a fomentar la participació al llarg de la vida en activitats esportives dins i fora de l'escola.
 • Analitzar i reconèixer les pròpies competències socioemocionals (en termes de fortaleses, potencialitats i debilitats), per desenvolupar aquelles que siguin necessàries en el desenvolupament professional.
 • Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
 • Desenvolupar i avaluar continguts del currículum mitjançant recursos didàctics apropiats i promoure les competències corresponents als estudiants.
 • Dissenyar i regular espais d'aprenentatge en contextos de diversitat i que tinguin en compte la igualtat de gènere, la equitat i el respecte cap als drets humans que conformen els valors de la formació ciutadana.
 • Fomentar la lectura i el comentari crític de text dels diferents dominis científics i culturals continguts al currículum escolar.
 • Gestionar la informació relativa a l'àmbit professional per a la presa de decisions i l'elaboració d'informes.
 • Incorporar les tecnologies de la informació i la comunicació per aprendre, per comunicar-se i col·laborar en els contextos educatius i formatius.
 • Mantenir una actitud de respecte al medi (natural, social i cultural) per fomentar valors, comportaments i pràctiques que atenguin a la igualtat de gènere, equitat i respecte als drets humans.
 • Reflexionar entorn les pràctiques d'aula per tal d'innovar i millorar la tasca docent. Adquirir hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu i promoure'l entre els estudiants.
 • Treballar en equips i amb equips (del mateix àmbit o interdisciplinar).

Resultats d'aprenentatge

 1. Adaptar les programacions i activitats d'ensenyament i aprenentatge a la diversitat de l'alumnat, considerant també l'alumnat amb necessitats educatives especials.
 2. Aprendre la tècnica, les normes i les estratègies de joc de diferents esports: convencionals, alternatius i en el medi natural.
 3. Assolir recursos propis de l'EF que afavoreixin la inclusió educativa en contextos de diversitat.
 4. Autoavaluar i coavaluar els resultats obtinguts en el desenvolupament de l'assignatura.
 5. Dominar competències comunicatives en les diferents activitats d'ensenyament-aprenentatge.
 6. Entendre les diferències personals que es manifesten en la pràctica de les activitats pròpies de l'EF com un aspecte que s'ha de tractar amb criteris educatius.
 7. Establir equips de treball per poder desenvolupar activitats de forma autònoma.
 8. Incorporar les habilitats motrius, l'expressió corporal, el condicionament físic, el joc i les activitats esportives com contingut de l'Educació Física escolar i seqüenciar-les al llarg de l'ensenyament en primaria.
 9. Presentar treballs en formats ajustats a les demandes i als estils personals, tant individuals com de petit grup.
 10. Programar, organitzar i aplicar els aprenentatges i continguts en educació per a la salut en educació física, dissenyant i desenvolupant projectes educatius o unitats de programació que permetin adaptar el currículum d'educació física a l'escola i promoure la qualitat dels contextos.
 11. Reconèixer l'evolució històrica i les possibilitats de l'educació física per a generar hàbits saludables i de benestar al llarg de la vida.
 12. Saber treballar en equip i individualment, tant en activitats de caràcter teòric com pràctic, cercant els recursos i estratègies adequades en cada situació.
 13. Seqüenciar les capacitats perceptives - motrius al llarg de l'ensenyament en primària segons la lògica interna d'aquest contingut.
 14. Usar les TIC i les TAC en la recerca d'informació i en el desenvolupament i elaboració de treballs pràctics i propostes didàctiques en l'àmbit de l'EF.
 15. Utilitzar la motricitat i el llenguatge corporal com elements propis de les habilitats comunicatives.

Continguts

A. Activitat física, diversitat i salut. Definicions. Familiarització amb el sistema conceptual de l'àmbit del coneixement de l'assignatura.

B. Bases d'anatomia i fisiologia del moviment humà i del seu desenvolupament. Criteris i recursos bàsics sobre higiene i primers auxilis.

C. Condicionament Físic: concepte, criteris, factors, característiques, evolució, didàctica i programació en l’àmbit escolar. El repte de la diversitat.

D. Teoria i aplicació dels sistemes d’entrenament del condicionament físic per a la millora de la salut en l'àmbit escolar.

E. Activitats pel desenvolupament de les capacitats condicionals a les edats escolars. 

F. Identificació i transmissió de la importància dels hàbits saludables. Anàlisi i reflexió sobre les pràctiques poc saludables. i les seves conseqüències. 

G. Inclusió de l'alumnat amb necessitats educatives especials. Tractament de la diversitat a les classes d'educació física.

H. Activitat Física al medi natural, un binomi imprescindible. Educació física i educació ambiental, un binomi ineludible.

 

 

Metodologia

El programa de l'assignatura es tractarà des de la perspectiva teòric-pràctica, mitjançant dos tipus de sessions:

- En les sessions teòriques es realitzaran generalment exposicions del professorat amb el suport de mitjans audiovisuals, principalment transparències seguides de debats i/o treballs de síntesi a l’aula.

- Les sessions teòric-pràctiques seran dirigides pel professorat. També es duran a terme pràctiques competencials preparades i dirigides per l’alumnat en grups reduïts.

- Es realitzaran pràctiques en espais convencionals d’activitat Física de la UAB i en espais exteriors de la Universitat. En la mesura del possible també es realitzaran visites a centres especialitzats relacionats amb els continguts tractats i a espais externs a la UAB.

Aquesta assignatura utilitzarà el recurs del Campus Virtual (CV). En aquest espai els estudiants trobaran materials docents que els ajudaran a progressar en el coneixement del programa. Es realitzaran debats virtuals en fòrums sobre temes relacionats amb el programa, proposats pel professor i per l'alumnat.

Serà imprescindible la participació activa i compromesa per part de l'alumnat. La reflexió i el debat seran eines d'interacció habituals.

 

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Presencial 45 1,8 1, 4, 5, 6, 9, 11, 15
Tipus: Supervisades      
supervisada 22 0,88 1, 10, 11, 13
Tipus: Autònomes      
Autònoma 75 3 1, 4, 5, 8, 10, 12, 13

Avaluació

Les activitats d'avaluació seran les següents: 

A. Participació activa i compromesa a les classes teòriques, classes teòric-pràctiques i al campus virtual. Inclou els treballs d’aula, els aspectes formals com són l'assistència, la puntualitat, l'atenció, la implicació, la participació a classe, la cooperació, el respecte, la vestimenta i la higiene adequades..., i la participació en els debats, lectures, aportacions a l’assignatura..., indicades al campus virtual... (20%)

B. Treball en grup reduït sobre propostes pràctiques d’activitats físiques per a la salut i la inclusió en format de sessió d'educació física dirigida a la resta del grup classe (20%). Inclou programació, direcció d’una sessió pràctica i redacció de la valoració de l’experiència. (20%)

C. Treball individual d’ampliació i/o recerca sobre alguna temàtica relacionada amb el programa de l'assignatura. El treball es podrà realitzar en equips de 2 o de 3 alumnes si es justifica i s'argumenta prèviament i es demostra la conveniència del treball en equip i la part assignada a cada membre de l'equip, que haurà de ser proporcional. (35%)

D. Examen tipus test sobre una selecció dels continguts de l'assignatura. (25%)

Les activitats C i D seran recuperables. El professor pactarà amb l'alumnat les condicions i les dates per a la recuperació, si escau.

Per aprovar aquesta assignatura, cal que l’estudiant demostri una bona competència comunicativa general, tant oralment com per escrit, i un bon domini de la llengua vehicular de l'assignatura.

Per aprovar l'assignatura serà condició superar totes les activitats d'avaluació. 

El plagi total o parcial, d’una de les activitats d’avaluació i/o la còpia en una prova d’avaluació serà motiu directe per suspendre l’assignatura.

Per superar l'assignatura serà obligatòria l'assistència i la participació activa a un mínim del 80% de les sessions.

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen individual tipus test 25% 2 0,08 3, 8, 11
Participació a les classes teòriques, a les classes teòric-pràctiques i al campus virtual. 20 % 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 15
Treball en grup de propostes docents d'activitats físiques, en atenció a la salut i la diversitat a les edats escolars, impartides al grup classe (PCI). 20 % 2 0,08 1, 4, 5, 7, 9, 10, 12
Treball individual d'ampliació i/o recerca sobre alguna temàtica rellevant relacionada amb el programa, aplicada a l'àmbit educatiu. 35% 2 0,08 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12

Bibliografia

-       Anderson  B. (1984): Estirándose. Integral, Barcelona.

-       Blázquez, D. (2004): El Calentamiento. INDE, Barcelona.

-       Devís, J.; Peiro, C. (1992): Nuevas perspectivas curriculares en Educación Física: La Salud y los juegos modificados. INDE, Barcelona.

-       Devís, J. coord.(2000): Actividad física, deporte y salud. Inde, Barcelona.

-       Estrada, J.; Peire, T.; Magallón J. (2011): Potencial educativo de las actividades físicas en el ambiente natural. Actividades Fisicas em Ambiente Natural. As Actividades na neve.. Ediçoes IPCB. Castelo Branco (Portugal).

-       Garel, J.P (et alt.) (2007): Educación física i discapacidades motrices. INDE, Barcelona.

-       Gervaux, M.; Berthoin, S. (2004): Aptitud y entrenamiento aeróbico en el niño y el adolescente. INDE, Barcelona

-       Guillén, M.; Linares, D. (2002): Bases biológicas y fisiológicas del Movimiento Humano. Ed. Medica panamericana.

-       Herrador, J.A.; Latorre, P.A. (2003): Prescripción de ejercicio físico para la salud en edad escolar. Paidotribo, Barcelona

-       Rios M.(2005): Manual de Educación Física adaptada al alumnado con discapacidad. Ed. Paidotribo. Barcelona.

-       Stumpp, U (2002): Adquirir una buena condición física jugando. Paidotribo, Barcelona.

-       Palacios, R.J (2012): Wonder. La Campana., Barcelona.

-       VV. AA. (2007): Guia de prescripción d’exercici físic per a la salut. Edita: Direcció General de la Salut i Secretaria General de l’Esport.

-       VV. AA. (2013): L'Esport a Catalunya, un informe de tendències (2006-2013). INEFC, Generalitat de Catalunya. Barcelona.

-       VV.A.A. (2015). Deporte adaptado y escuela inclusiva. Barcelona.Graó.

Aquesta bibliografia es completarà en el programa de l'assignatura i durant el curs.