Logo UAB
2020/2021

Projectes Artístics

Codi: 102030 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500797 Educació Infantil OT 4 0
2500798 Educació Primària OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Mar Morón Velasco
Correu electrònic:
Mar.Moron@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Mario Nofre Maiz

Prerequisits

Per a cursar aquesta assignatura, es recomanable tenir aprovades les assignatures obligatòries de l'àrea, del Grau d'EP i/o del Grau d'EI: "Educació musical i visual", EP2; "Educació musical, visual i aprenentatge", EP3; "Educació de les arts visuals I", EI3 i "Educació de les ats visuals II", EI3.

Aquesta assignatura forma part de la menció d'EDUCACIÓ PERFORMATIVA DE LES ARTS.

Objectius

- Saber desenvolupar cada una de les fases d’un procés creatiu per materialitzar un projecte artístic: Des de la cerca de la primera idea, cerca de referents, cerca dels materials, del llenguatge artístic escollit, dels recursos tècnics... fins arribar al resultat final.

- Obtenir i interioritzar els recursos conceptuals necessaris per a crear models aplicatius de caire projectual; per poder desenvolupar-los a la seva activitat professional com a docents.

Competències

  Educació Infantil
 • Adquirir hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu i promoure'l en els estudiants.
 • Analitzar i reconèixer les pròpies competències socioemocionals (en termes de fortaleses, potencialitats i debilitats) per desenvolupar aquelles que siguin necessàries en el desenvolupament professional.
 • Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
 • Expressar-se i utilitzar amb finalitats educatives altres llenguatges: corporal, musical, audiovisual.
 • Observar sistemàticament contextos d'aprenentatge i convivència i saber reflexionar sobre ells.
 • Treballar en equips i amb equips (del mateix àmbit o interdisciplinar).
  Educació Primària
 • Analitzar i reconèixer les pròpies competències socioemocionals (en termes de fortaleses, potencialitats i debilitats), per desenvolupar aquelles que siguin necessàries en el desenvolupament professional.
 • Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
 • Dissenyar, planificar i avaluar processos d'ensenyament i aprenentatge, tant de forma individual com en col·laboració amb altres docents i professionals del centre.
 • Mantenir una relació crítica i autònoma respecte els sabers, els valors i les institucions socials públiques i privades.
 • Reflexionar entorn les pràctiques d'aula per tal d'innovar i millorar la tasca docent. Adquirir hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu i promoure'l entre els estudiants.
 • Treballar en equips i amb equips (del mateix àmbit o interdisciplinar).

Resultats d'aprenentatge

 1. Actuar com a orientador de pares i mares amb relació a l'educació familiar en el període 0-6.
 2. Adquirir criteris i recursos per assessorar i intervenir en l'etapa d'educació primària.
 3. Capacitat d'organització del treball personal i el conjunt per dur a terme les tasques requerides des de l'assignatura.
 4. Conèixer les tècniques digitals adequades per a la pràctica artística.
 5. Conèixer més profundament els procediments i tècniques adequats per a la pràctica artística.
 6. Estar obert als indicis de canvi estètics, socials i culturals que possibilitin eludir els estereotips estètics o didàctics.
 7. Expressar argumentacions crítiques i objectives respecte les funcions i tasques que realitzen les institucions socials.
 8. Expressar argumentacions crítiques i objectives sobre les funcions i tasques que duen a terme les institucions socials.
 9. Mostrar capacitats creatives i reflexives en l'execució de projectes artístics.
 10. Mostrar capacitats creatives i reflexives en l’execució de projectes artístics.
 11. Mostrar-se competent en la comprensió i divulgació de les diferents manifestacions artístiques en diferents formats comunicatius i multiculturals.
 12. Mostrar-se competent en la comprensió i la divulgació de les diferents manifestacions artístiques en diferents formats comunicatius i multiculturals.

Continguts

Projecte 1. LA SEGONA PELL

El cos com a contenidor d'experiències, d'espai personal, íntim i privat, com a suport, com acom embolcall i límit...Esdevindrà l'eix de les  produccions artístiques

Alguns dels moviments i artistes de referencia que tractarem a classe: Body art, Land art, Marcel Duchamp, Man Ray, Yves Klein, Bruce Nauman, Vito Acconci, Gioseppe Penone, Gilbert and George,

Otto Muehl, Marina Abramovic, Herman Nitsch, Piero Manzoni, Chris Burden, Dennis Oppenheim, Orlan, Rebeca Horn, Lousie Bourgeois, Ana Mendieta, Cindy Sherman; Kiki Smith, Janine Antoni, Franz West, etc.

 

Projecte 2. UN LLOC PER EXPLORAR.

L'espai, l'entorn, el temps, els recorreguts, els desplaçaments, el camí, el paisatge...

Alguns dels moviments i artistes de referencia que tractarem a classe: Situacionistes, Land Art, Bill Viola, Roman Opalka, On Kawara, etc.

 

 

Metodologia

Projectes artístics interdisciplinaris vinculats a l'educació visual i plàstica: l'alumnat s'endinsarà en la interrelació de disciplines artístiques amb finalitat productiva i de coneixement cultural del context d'aplicació.
L’aula serà considerada com un espai de creació. Per una banda es presentaran diversos referents artístics (imatges, vídeos i visita en centres d’art).Per una altre banda es faran tutories supervisades individualment i presentacions en públic de l’estat del projecte de cada alumne/a.

SE SEGUIRAN LES DINÀMIQUES METODOLÒGIQUES DE L'EDUCACIÓ PERFORMATIVA DE LES ARTS.

TOTES LES SESSIONS SERAN PRESENCIALS (revisar cronograma).

La metodologia docent i l'avaluació proposades poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Explorar l'art com a eina crítica de la societat i dels models educatius 20 0,8 2, 6, 7, 11
Investigació i aplicatius 55 2,2 2, 6, 11
Investigació i reconeixement de la subjectivitat i els seus mecanismes d'expressió 25 1 2, 5, 7, 11
Tipus: Supervisades      
Activitats de producció 20 0,8 5, 7, 11
Tipus: Autònomes      
Realització de recerques i preparació de projectes. 20 0,8 2, 6, 11

Avaluació

L'avaluació serà continuada. Es valoraran els treballs realitzats a classe en tot el seu procés de creació, així com els conceptes i recerca que el conformen. Les presentacions i discussions dels projectes, reflexions i anàlisi. Per aprovar l'assignatura cal un mínim del 80% d'assistència a les classes.

 
PROJECTE 1. LA SEGONA PELL. Realitzar un projecte artístic a partir del concepte del cos. INDIVIDUAL. Presentació a classe 5', resultat de les obres i reflexió personal del propi procés. Lliurament a finals d'octubre.

Desenvolupament formal: 30%

Coherència poètica i discursiva: 40 %

Qualitat en tot el procés: 30 %

 
PROJECTE 2. UN LLOC PER   A EXPLORAR. Realitzar un projecte artístic a partir d'un lloc per a explorar, per a redescobrir, per a conèixer ... Reflexionar i analitzar les possibilitats d' aplicar aquest tipus de treball a l'escola, a partir d'un projecte interdisciplinari, multidisciplinari i transdisciplinari. TREBALL EN GRUP (aproximadament 5 persones). Presentació pública de 5' del resultat de les obres. LLiurament a finals de novembre.

Capacitat d’interacció i negociació: 30%

Desenvolupament formal: 20%

Coherència poètica i discursiva: 30 %

Qualitat en tot el procés: 20 %

 
DOSSIER FINAL: lliurament la segona setmana de gener.

Les reflexions personals dels 2 treballs realitzats

Reflexió sobre l'aplicació d'aquest tipus de projectes a l'escola, analitzar els canvis que podrien suposar en les escoles on hem realitzat les pràctiques.

Reflexió crítica del curs i de l'assignatura.

 
DATA DE RECUPERACIÓ: una setmana després de saber la nota final, La recuperaciós'adaptarà a les mancances de cada alumne. La nota màxima de la recuperació serà un 5.

Un dels criteris necessaris per superar aquesta assignatura consistirà en demostrar, al llarg del curs, que l’estudiant té desenvolupades unes competències personals i socials imprescindibles per a ser “una bona mestra” / “un bon mestre”: participació activa a les classes, responsabilitat i rigor en el treball autònom, no jutjar, argumentar, ús adequat dels dispositius electrònics (mòbil, ordinador, etc.),pensament crític i conductes que afavoreixin un entorn amable i positiu, democràtic i a on es respectin les diferències. El/la professora de l’assignatura anirà observant, documentant les sessions i anotant evidències en relació a aquestes habilitats personals i socials de les estudiants; i s’aniran avaluant al llarg de l’assignatura.

Cal també, que l'estudiant mostri una bona competència comunicativa general, tant oralment com per escrit, i un bon domini de la llengua o les llengües vehiculars que consten a la guia docent. L'avaluació es fixarà també en les competències per al treball cooperatiu i en equip i serà sensible al gènere.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Projecte 2. ENVASAR. GRUP. 40 3 0,12 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12
DOSSIER FINAL. INDIVIDUAL 20 4 0,16 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Projecte 1. LA SEGONA PELL. INDIVIDUAL 40 3 0,12 2, 5, 6, 7, 9, 11

Bibliografia

Proyecto 1

Tanizaki, J. (2008). El elogio de la sombra. Madrid: Siruela

Tanizaki, J. El poder del tacto.

Rancière, J. (2002). La división de lo sensible. Estética y política. Centro de Arte de Salamanca.

Bozal, V. (1999). El gusto. Madrid: Editorial Visor.

García Cortés (1997). El cuerpo mutilado. Valencia: Generalitat Valenciana.

Pardo, J. L. (1992). Las formas de la exterioridad. Pre-textos.

 

Proyecto 2

Nauman, B. (1994). Museo National Centro de Arte Reina Sofia. Madrid.

Orozco, G. (2005). Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, Madrid.

Marina, J. A. (1996). El Laberinto Sentimental. Anagrama public.

Rem Koolhaas, (2002). Espacio basura.  Barcelona: Col.lecció Mínima de l’editorial Gustavo Gili.

Ardenne, P. (2006). Un Arte Contextual. Creación artística en medio urbano, en situación, de intervención, de participación. Murcia: Centro Documentación y Estudios Avanzados Arte

Augé, M. (2004). Los no lugares. Gedisa.

Carere, F. (2002). Walkscapes. El andar como práctica estética. Barcelona: Ed. Gustavo Gili.

Joseph, I. (2002). El transeunte y el espacio urbano. Gedisa.


Roger, A. (2000). Breu tractat del paisatge. Barcelona: Edicions La Campana.

Walser (2001). El paseo. Siruela.

 

Bibliografia complementària:

Ábalos, I. (2001). La buena vida, Visita guiada a las casas de la modernidad. Barcelona: Editorial Gustavo Gili.

Eduardo Outeiro Ferreño, (2011). Cabañas para pensar. Larva, Fundación Luis Seoane.

Danto, A. C. (2002). La transfiguración del lugar común. Una filosofía del arte. Barcelona: Paidós.

Robert Smithson. El paisaje entrópico, una retrospectiva, 1960-1973, (1993), IVAM Centre Julio González, Generalitat Valenciana, Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia.

Perec, G., (1999). Especies de espacios. Edición española propiedad de Literature y Ciencia, Barcelona

Wolf, Virginia (1986). Una habitacion propia, Seix Barral. Barcelona.

Bachelard, G. (1994) La poetica del espacio. Méjico: Fondo de Cultura Económica.

Maderuelo, J. (1990). El espacio raptado. Madrid: Ed. Mondadori.

Heidegger, M. (1994). Construir‐Habitar‐Pensar. Barcelona: Serbal.

Bartomeu Marí, Lars Bang Larsen i Palle Nielsen (2010). El model. Un model per a una societat cualitativa. Barcelona: MACBA.

Constantin Brancusi. (1997). Ediciones Polígrafa, S. A. Barcelona.

 

GENERAL

EDGAR ALLAN (2001). Método poético y narrativo. CastellÓ: Ellago Ediciones
SCHAPIRO, M. (1993). El arte moderno, Madrid: Alianza Editorial
STANGOS, N. (1997). Conceptos de arte moderno. Madrid: Alianza Editorial
ROSALIND E. KRAUSS (2002). Pasajes de la escultura moderna. Madrid: Ediciones Akal MARCHAN FIZ, S. (1986). Del arte objetual al arte de concepto. Madrid: Ediciones Akal, S. A.

DEWEY, J. (2008), El arte como experiencia. Barcelona: Paidós