Logo UAB
2020/2021

Projectes globalitzadors des de les ciències socials en educació infantil

Codi: 102016 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500797 Educació Infantil OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Laura Girbau Casajoana
Correu electrònic:
Laura.Girbau@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

És recomenable haver cursat i aprovat l’assignatura de Didàctica del Coneixement del medi Social i Natural I i II.

Objectius

Contextualització: Es tracta d’una assignatura optativa de quart curs centrada en una didàctica específica de l’àrea de ciències socials, des d’una perspectiva globalitzadora, molt apropiada per desenvolupar a l’etapa d’educació infantil. L’estudiant que hagi superat les dues assignatures obligatòries de didàctica del coneixement del medi social i natural té la possibilitat de cursar, en el darrer semestre de la carrera, l’assignatura optativa “Projectes globalitzadors des de les Ciències Socials en educació infantil”.

En el context educatiu de l’etapa d’educació infantil s’acostumen a treballar els continguts en base a projectes globalitzadors i normalment es fa servir l’àrea de descoberta de l’entorn com a eix vertebrador i més significatiu, per això és del tot justificat que es treballin les competències docents que requereixen aquest tipus de projectes.

Objectius formatius

 1. Analitzar projectes globalitzadors per fer-ne un diagnòstic sobre la seva pertinença i adequació a l’aula d’infantil.
 2. Proposar innovacions pertinents a projectes globalitzadors ja elaborats i aplicats a l’aula.
 3. Saber dissenyar pràctiques didàctiques globalitzadores pertinents i innovadores per a l’aula d’infantil que tinguin l’àrea de descoberta de l’entorn com eix vertebrador.
 4. Desenvolupar competències didàctiques específiques relacionades amb els recursos didàctics que s’activen en un projecte globalitzador.
 5. Desenvolupar la competència de treball en equip.

Competències

 • Adquirir coneixements sobre l'evolució del pensament, els costums, les creences i els moviments socials i polítics al llarg de la història.
 • Adquirir hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu i promoure'l en els estudiants.
 • Demostrar que coneix l'evolució de les implicacions educatives de les tecnologies de la informació i la comunicació i, en particular, de la televisió en la primera infància.
 • Elaborar propostes didàctiques en relació amb la interacció ciència, tècnica, societat i desenvolupament sostenible.
 • Fomentar experiències d'iniciació a les tecnologies de la informació i la comunicació.
 • Fomentar la convivència a l'aula i fora d'ella i abordar la resolució pacífica de conflictes.
 • Mantenir una actitud de respecte al medi (natural, social i cultural) per fomentar valors, comportaments i pràctiques que atenguin a la igualtat de gènere, equitat i respecte als drets humans.
 • Promoure l'interès i el respecte pel medi natural, social i cultural a través de projectes didàctics adequats.
 • Reflexionar en grup sobre l'acceptació de normes i el respecte als altres.
 • Reflexionar sobre les pràctiques d'aula per innovar i millorar la tasca docent.
 • Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
 • Treballar en equips i amb equips (del mateix àmbit o interdisciplinar).

Resultats d'aprenentatge

 1. Concretar de manera efectiva i coherent en les propostes didàctiques una perspectiva sistèmica de la ciència i una orientació coherent amb un model de societat sostenible.
 2. Considerar dins dels projectes globalitzadors com un contingut important el foment de l'interès i el respecte pel medi.
 3. Demostrar capacitat d'escolta i d'acceptació de la pluralitat de les idees plantejades en les diverses situacions que es plantegen a l'aula.
 4. Demostrar en el disseny de projectes globalitzadors una competència suficient respecte les implicacions educatives de les TIC i especialment de la televisió a la primera infància.
 5. Demostrar en l'anàlisi de projectes globalitzadors una competència suficient respecte les implicacions educatives de les TIC i especialment de la televisió a la primera infància.
 6. Demostrar un coneixement rigorós entorn les bases del pensament social que incideix de manera directa en les situacions d'aprenentatge i projectes globalitzadors a l'educació infantil.
 7. Domini d'hàbits i destreses de treball cooperatiu , tant pel que fa al seu treball en l'assignatura, com en la seva aplicació als projectes globalitzats que dissenya.
 8. Domini d'hàbits i destreses per a l'autonomia en l'aprenentatge.
 9. Expressar en la seva activitat a l'aula la capacitat necessària de diàleg, reflexió, empatia i de resolució de conflictes que requereix una activitat docent competent.
 10. Incloure de manera efectiva escenaris i recursos digitals en el disseny dels projectes globalitzadors, tant en el seu desenvolupament, com en la comunicació amb les famílies i en l'avaluació dels projectes.
 11. Mostrar actitud reflexiva en l'anàlisi i disseny dels projectes globalitzadors, requeriment necessari per a la capacitat innovadora i de millora continuada de la tasca docent.
 12. Mostrar una actitud col·laborativa en el desenvolupament d'un treball en equip i amb equips.
 13. Mostrar una actitud de rigor i respecte pels pactes que es prenen a l'hora de desenvolupar un treball en equip: temporització, completesa, esforç i rigor.
 14. Participar de manera activa i reflexiva en l'organització de tasques intrínsec en el desenvolupament d'un projecte globalitzador.
 15. Projectar l'actitud de respecte al medi per a fomentar valors, comportaments i pràctiques sostenibles en les diferents tasques associades a l'assignatura.

Continguts

1. Models de projectes globalitzadors  de l’àrea de descoberta de l’entorn social.

1.1. El mètode de projectes i la seva particularització a l’etapa d’educació infantil.

1.2. Components bàsics i aportacions dels projectes globalitzadors a l’educació infantil , des de les Ciències Socials.

1.3 Enfocament del gènere en l’ensenyament i l’aprenentatge aplicat al disseny dels projectes globalitzadors.

1.4. Anàlisi de diferents models de projectes globalitzadors aplicats a les escoles d’educació infantil. Tipologia, punts forts i febles, coneixement social que activa,....

2.  Elaboració de propostes didàctiques innovadores des de l’enfocament dels projectes globalitzadors.

2.1 Emmarcament, intencionalitat, situació d’aprenentatge i temporització.

2.2. Organització de les tasques de l’equip docent.

2.3. Interelació curricular: selecció i seqüenciació de continguts, objectius i capacitats.

2.4. Activitats, materials, agrupació infants.

2.5. Seguiment de l’experiència.

2.6. Implicació de les famílies en el procés d’e/a.

2.7. Sistema d’avaluació.

Metodologia

La metodologia docent i l'avaluació proposades poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Es proposa una forma de fer que permeti a l’alumnat experimentar, en el seu propi procés formatiu, que l’aprenentatge és un acte social i personal, al mateix temps que posa en funcionament i de manera simultània aspectes racionals i emocionals. Es procurarà mantenir una dinàmica interactiva i un clima distès que afavoreixi la participació i el compromís personal en el propi aprenentatge i en el dels companys i de les companyes de grup. El paper del docent ha de ser el de facilitador del procés d’ensenyament i aprenentatge dels alumnes.

En aquesta assignatura es farà especial èmfasi al disseny i a l’aplicació d’unitats didàctiques i situacions d’aprenentatge a l’aula d’infantil, analitzades de manera crítica i argumentativa, que responguin a enfocaments globalitzadors.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Anàlisi de diferents projectes globalitzadors aplicats a les aules d'infantil 25 1
Exposicions del docent i estratègies inductives per facilitar el diàleg 25 1 1, 4
Tipus: Supervisades      
Anàlisi de materials i experiències a l'aula des d'enfocaments globalitzadors 23 0,92
Eleboració de treballs col·laboratius entorn de projectes globalitzadors 25 1
Tipus: Autònomes      
Lectura i anàlisi dels textos i d'altres materials proposats. 28 1,12 6
Recerca d'informació i elaboració de recursos didàctics 20 0,8 1

Avaluació

L’avaluació donarà, a l’alumnat i al professorat, la informació necessària per guiar el procés d’ensenyament i aprenentatge, de manera que ha de mostrar els possibles camins per assolir objectius i competències, així com les accions encaminades a assolir-los. De la mateixa manera ha de mostrar quines són les condicions per acreditar-se en l’assignatura.

Seguint la mateixa filosofia que sura en el sistema didàctic que s’impulsa en l’assignatura, es promourà en tot moment la reflexió. En més d’una ocasió es demanarà que sigui la pròpia alumna o el propi alumne qui s’autovalori i/o valori la feina de les companyes i els companys. També se li demanarà, de manera periòdica, que avaluï la feina de la professora.

L’avaluació de l’assignatura es realitzarà al llarg de tot el curs acadèmic mitjançant les activitats que es mostren en la graella que hi ha a continuació.

Per aprovar aquesta assignatura, cal que l'estudiant mostri una bona competència comunicativa general, tant oralment com per escrit, i un bon domini de la llengua catalana.

En totes les activitats (individuals i en grup) es tindrà en compte, doncs, la correcció lingüística, la redacció i els aspectes formals de presentació. L’alumnat ha de ser capaç d'expressar-se amb fluïdesa i correcció i ha de mostrar un alt grau de comprensió dels textos acadèmics. Una activitat pot ser retornada (no avaluada) o suspesa si la professora considera que no compleix aquests requisits.

 

L'entrega de la carpeta d'aprenentatge es farà l'últim dia de classe.  Serà imprescindible l'entrega de la carpeta per superar l'assignatura. Si la carpeta d'aprenentatge no és considera superada,es podrà recuperar amb l'entrega d'una programació d'un projecte globalitzat, el tema del qual serà escollit per la professora. Per poder aprovar l'assignatura és indispensable haver aprovat les 3 activitats d'avaluació. 

 

La còpia o plagi, tant en el cas de treballs individuals com en grup constitueixen un delicte que representa el suspès de l’assignatura amb un zero.

 

Les qualificacions de cada una de les proves d’avaluació es retornaran en els 21 dies següents al seu lliurament. L’estudiant que vulgui revisar la nota haurà de fer-ho en els 10 dies posteriors a la seva publicació en l’horari de tutories que el professorat té establert per aquesta assignatura i que es consigna en el programa de la mateixa.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Elaboració d'una carpeta d'aprenentatge de forma individual. 60% 2 0,08 1, 2, 6, 8, 9, 10, 11, 14
Exposicions individuals orals amb suport TIC 25% 1 0,04 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15
Treballs escrits d'anàlisi i reflexió en grup 15% 1 0,04 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Bibliografia

Aranda, A. M. (2003). Didáctica del conocimiento del medio social y cultural en educación infantil. Madrid: Sintesis.

Batlle, M. (2010). En busca de una educación de calidad: los ambientes. Aula de Infantil, 56, 32-35.

Boneta, N. & Hoyuelos, A. (2010). Encuentros: estar juntos en la escuela infantil Apuntes para un proyecto sobre interacción en el 0-3. Aula de Infantil, 57, 15-18.

Hannoun, H. (1977). El niño conquista el medio. Buenos Aires: Kapelusz.

Honoré, C. (2005). Elogio de la lentitud. Barcelona: RBA Ediciones.

López Torres, Esther. (2015). Aprendizaje Basado en Proyectos para el desarrollo de las competencias profesionales del maestro. Didáctica de las ciencias experimentales y sociales, 29, 25-41.

López Torres, E. &  Velasco Sanz , A. M. (2017). Aprender viviendo el entorno. Tabanque: Revista pedagógica, 30.

Tonda, E. (2001). La didáctica de las ciencias sociales en la formación del profesorado de Educación Infantil. Alicante: Publicaciones de la Universidad de Alicante.

Torruella, M. F. & Jiménez Torregrosa, L. & Arqué i Bertrán, M. T. (2014). El trabajo cooperativo en el grado de educación infantil. Enseñanza de las ciencias sociales: revista de investigación, 13.

Tonucci, F. (1997). La ciutat dels infants. Barcelona: Barcanova.

 

Algunes pàgines web:

Association Internationale pikler (LÓCZY) http://www.aipl.org/

Comunitat catalana de Webquest: http://www.webquestcat.org/

Diraya. Talleres de Expresión y Educación corporal http://www.dirayaexpresion.es/

El Safareig http://www.xtec.es/~ccols/

Girasol http://www.martagrauges.com/ Una altra pàgina personal interessant, en la qual hi podeu trobar altres links

Recursos educatius: educació infantil http://www.xtec.es/~mmontene/web/Educaci%F3%20Infantil%202.htm

Recursos per a l'educació infantil http://www.xtec.es/~aperez83/infantil.htm  Pàgina personal d’Anna Pérez linkada amb altres pàgines per a infantil

Senderi-Educació en Valors: http://www.senderi.org

Un dia a l'aula d'educació infantil http://www.xtec.es/~ragusti/

Xtec-Xarxa Telemàtica Educativa deCatalunya http://www.xtec.es

Zona Clic: http://clic.xtec.net/ca/