Logo UAB
2020/2021

Institucions de justícia i reeducació

Codi: 101669 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500260 Educació Social OT 3 2
2500260 Educació Social OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Alejandro Diaz Fuentes
Correu electrònic:
Alejandro.Diaz@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

Aquesta assignatura forma part de dues mencions d'educación social, la menció d'educació de nens i joves, i la menció d’educació d'adults.

Objectius

1. Conèixer les institucions totals i obertes en l'àmbit de justícia: centres penitenciaris i centres de justícia juvenil.
2. Analitzar el marc conceptual i normatiu bàsic que regula les institucions de justícia.
3. Adquirir els conceptes de reeducació, rehabilitació i reinserció social.
4. Saber confeccionar programes reeducatius de tractament.
5. Analitzar les funcions de l'educador social en institucions de justícia i en institucions obertes.

Competències

  Educació Social
 • Adoptar una actitud i un comportament ètic i actuar d'acord als principis deontològics de la professió.
 • Contextualitzar l'acció socioeducativa en funció dels diferents paradigmes teòrics que han elaborat les ciències de l'educació i en funció del context socio-històric dels individus, grups i institucions.
 • Dissenyar de manera articulada plans, programes, projectes, activitats i tasques en diversos contextos socioeducatius.
 • Fomentar l'autonomia dels participants i buscar un equilibri entre les seves funcions com a orientador, facilitador i promotor de la dinàmica socioeducativa.
 • Mantenir una actitud de respecte al medi (natural, social i cultural) per fomentar valors, comportaments i pràctiques que atenguin a la igualtat de gènere, equitat i respecte als drets humans.
 • Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.

Resultats d'aprenentatge

 1. Acceptar, entendre i mostrar sensiblitat amb la població en dificultat social.
 2. Adquirir els coneixements procedimentals per realitzar un programa d'intervenció en àmbits educatius de justícia.
 3. Adquirir les competències educatives d'intervenció amb població en fase d'acompliment de mesures judicials.
 4. Adquirir valors i actituds de respecte cap als diversos mitjans socials i culturals que són propis de les nostres societats contemporànies.
 5. Analitzar els aspectes deontològics de l'educació social en el treball amb persones en risc d'exclusió.
 6. Analitzar l'evolució socio-històrica de les diferents formes de marginació i exclusió social.
 7. Clarificar els dilemes i debats ètics que planteja el treball amb població immigrada en una situació de desigualtat social com l'actual.
 8. Comprendre i respectar la diversitat com a factor d'enriquiment educatiu.
 9. Comprendre les característiques i condicionaments que conformen les propostes educatives en contextos de diversitat.
 10. Conèixer els fonaments teòrics i metodològics de l'educació per a la salut.
 11. Conèixer les principals línies d'intervenció de l'educació per a la salut.
 12. Dissenyar i executar accions educatives de prevenció d'actituds i actuacions de discriminació.
 13. Dissenyar plans i programes per a col·lectius en situació de risc d'exclusió.
 14. Dissenyar programes d'orientació per a la inserció sociolaboral.
 15. Identificar i valorar la multiplicitat de referents històrics, socials, polítics i legals propis de l'educació inclusiva.
 16. Planificar i desenvolupar intervencions educatives amb persones i col·lectius diversos.
 17. Reconèixer la naturalesa assimiladora, segregadora, integradora o inclusiva de les propostes d'acció socioeducativa dirigides a treballar amb població immigrada.
 18. Reconèixer les persones extrangeres o pertanyents a grups minoritzats (p.e. gitanos) com a ciutadans amb plens drets i llibertats en igualtat de condicions que el conjunt de la ciutadania.
 19. Respectar i valorar el potencial de totes les persones independentment de les limitacions funcionals que puguin tenir.
 20. Saber atendre en l'àmbit educatiu pertanyent a les institucions de justícia la seva població interna d'acord amb les seves necessitats específiques.

Continguts

1. REEDUCACIÓ I REINSERCIÓ


1.1. Definició i comprensió dels conceptes.

1.2. Diferències amb nocions afins.

1.3. Marc conceptual i normatiu.

1.4. Aproximació a les teories de la funció de la pena.

 

2.SERVEIS PENITENCIARIS

 

2.1. Els centres penitenciaris: tipus i característiques.

2.2. Aproximació a la normativa bàsica.

2.3. Organització dels centres penitenciaris i professionals i funcions genèriques que desenvolupen. 

2.4. Efectes de la privació de llibertat en els interns.

 

3. EL TRACTAMENT PENITENCIARI


3.1. Tractament penitenciari i programes de rehabilitació.

3.2. Funcions dels educadors socials en els centres penitenciaris.

3.3. Competències dels educadors socials en l'àmbit penitenciari.

 

4. JUSTÍCIA JUVENIL

4.1. Els centres de justícia juvenil: tipus i característiques

4.2. Aproximació a la normativa bàsica.

4.3. Funcions dels educadors socials en els centres de justícia juvenil. 

 

Metodologia

Presentacions dels estudiants; treball participatiu d’estudi de casos, simulacions i debat sobre articles o aspectes de l’actualitat professional relacionats amb l’assignatura.

La metodologia docent i l'avaluació proposades poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

 

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Exposicions per part del professorat dels continguts i qüestions bàsiques del temari. Es realitza amb tot el grup classe i permet l'exposició dels principals continguts a través d'una participació oberta i activa per part dels estudiants. 45 1,8 5, 7, 18, 19
Tipus: Supervisades      
Treball no presencial dirigit a partir de pautes proporcionades del professorat- 30 1,2 5, 7, 18, 19
Tipus: Autònomes      
Treball propi per adquirir les competències de manera autoregulada. 75 3 5, 7, 18, 19

Avaluació

Partirà d'un criteri basat en l'avaluació continua, fet que fa preceptiu l' assistència a classe i que ens permetrà mesurar el grau de competències específiques del programa que l' alumne ha assolit.


Es valoraran criteris generals com el nivell de participació de l'alumne, la capacitat de relacionar els contingut conceptuals amb els procedimentals emmarcat tot pels valors deontològics de la professió.
L'avaluació estarà constituïda per tres dades avaluatives. Una primera que consisteix en la superació d'un exàmen de tot el contingut treballat a l'assignatura mitjançant l'explicació del professor, visualització de document gràfics, lectures, conclusions de treball grupal, etc. que constituirà el 50% de la qualificació final. 

Una segona activitat avaluativa serà un treball final de curs que el seu contingut serà consensuat amb el professor de l'assignatura, el treball constituirà el 25% de la qualificació final.

Finalment el 25% de la qualificació final serà la nota resultant del treball d'anàlisis i síntesis de treball en grup sobre temes monogràfics proposat pel professor.
Per superar l' assignatura caldrà haver superat satisfactòriament les tres activitats avaluatives.

L'avaluació de l'assignatura relativa a les explicacions del professor, lectures... es realitzarà entre els dies 27.01.2021 i el 03.02.2021. La data de la recuperació serà entre el 03.02.2021 i el 10.02.2021. Per aquells alumnes que ho demanin, la data de revisió s'acordarà amb el professor. Més endavant, i en funció del que determinen les autoritats sanitàries s'informarà de la data concreta de la prova. Per participar a la recuperació, l'alumna ha d'haver estat avaluat en un conjunt d'activitats el pes de les quals equivalgui a un mínim dedues terceres parts de l'assignatura. A més dels tres àmbits avaluatius que determinen la qualificació final, es valorarà la competència comunicativa general, oral i escrita, i un bon domini de la llengua. 

Cal obtenir una nota mínima del 40% de la qualificació a cada àmbit avaluatiu per poder fer promig. Per superar l'assignatura serà necessari obtenir un 5 sobre 10.

L'assistència a les classes presencials és obligatòria. S'ha d'acreditar un mínim d'assistència del 80% per poder presentar-se a l'avaluació. En cas contrari es considerarà com a no presentat 

Cal advertir que el plagi de qualsevol text en els treballs de curs o la còpia a les activitats avaluatives serà motiu de suspens.

La metodologia docent i l'avaluació proposades poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

 

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen individual dels continguts més rellevants. 50% 0 0 3, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 15, 17, 18, 19
Participació a classe i treballs individuals de caràcter pràctic que es proposaran a classe i s'aniran resolent al llarg de l'assignatura. 25% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
Treball grupal que es va elaborant en relació a una temàtica concreta a escollir entre diverses que presenta el professor 25% 0 0 3, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 15, 17, 18, 19, 20

Bibliografia

AYO FERNÁNDEZ, M. (2004), Las garantías del menor infractor (Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, sobre Responsabilidad Penal de los Menores y sus modificaciones posteriores), RdPP monografía, núm. 12, Navarra: Thomson-Aranzadi.Institucions de justícia i reeducació 2015 - 2016

CANTARERO BANDRÉS, R. (2002), Delincuencia juvenil. ¿Asistencia terapéutica versus justicia penal?, Logroño: Universidad de la Rioja

CENTRE INICIATIVES PER LA REINSERCIÓ CIRE (2004): Centre Iniciatives per la Reinserció CIRE Presentació; Barcelona

COYLE, ANDREW. (2002): La administración penitenciaria en el contexto de los derechos humanos; Centro Internacional de Estudios Penitenciarios; Londres

FACAL FONDO, T. (2002): La reinserción social en el medio penitenciario 2002; Tesis Doctoral; A Coruña

LARRAURI, E., ROVIRA, M., SALES, A. (2017): Qualitat de vida als centres penitenciaris i programes d'intervenció; Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. Generalitat de Catalunya 

LÓPEZ PAYAN, Samuel y otros (2018): Gènere i presó; Programa de perspeciva i equitat de gènere en l'àmbit penitenciari; Programa compartim; Edició Generalitat de Catalunya.

MANZANOS BILBAO, C., ELIAS, ANGEL, Y OTROS (2000): Cárcel, drogas y sida. Trabajo Social Frente al Sistema Penal; Salhaketa; Vitoria-Gasteiz

REDONDO, S.,(2000) Psicología aplicada: Los programas de rehabilitación en Europa. Barcelona

ROMANS, M., PETRUS, A. y TRILLA, J. (2000): De profesión, educador(a) social. Papeles de Pedagogía; Editorial Paidós; Barcelona

SAINZ, M Y GONZÁLEZ, S. (2004). "El Vis a Vis como un espacio psicoterapéutico para la reestructuración familiar dentro de la prisión". Comunicación del II Congreso la Familia en la sociedad del siglo XXI Fundación de Ayuda contra la Drogadicción.