Logo UAB
2020/2021

Idioma B per a traductors i intèrprets 2 (anglès)

Codi: 101477 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500249 Traducció i Interpretació FB 1 2
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Graham Perry
Correu electrònic:
Graham.Perry@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
anglès (eng)
Grup íntegre en anglès:
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Geoffrey Vito Belligoi
Laura Trainor
Jonathan Walker
Graham Perry
Sarah Julia West
Maeve Catherine Howley
Roland Keith Pearson

Prerequisits

 Competències específiques

En iniciar l’assignatura cal que l’estudiant sigui capaç de:

 • Comprendre textos escrits de tipologia diversa sobre temes generals d’àmbits coneguts. (CE5: MCRE-FTI B2.1.)
 • Produir textos escrits amb certa complexitat sobre temes personals i temes generals d’àmbits coneguts. (CE6: MCRE-FTI B2.1.)
 • Comprendre textos orals de tipologia diversa sobre temes generals d’àmbits coneguts. (CE7:MCRE-FTI B2.1.)
 • Produir textos orals amb certa complexitat sobre temes personals i temes generals d’àmbits coneguts. (CE8: MCRE-FTI B1.2.)

 

Nivell de domini de la llengua exigit:

Idioma Anglès: Nivell B2.1  MECR (Marc Europeu Comú de Referència)

Objectius

La funció de l’assignatura és consolidar les competències comunicatives d’Idioma B de l’estudiant, desenvolupar les competències textuals necessàries per la traducció directa de textos no especialitzats de tipologia diversa i iniciar les competències textuals necessàries per la traducció inversa.

 En acabar l’assignatura l’estudiant serà capaç de:

- Comprendre textos escrits de tipologia diversa sobre temes generals d’una àmplia gamma d’àmbits i registres. (MCRE-FTI B2.3.)

- Produir textos escrits de tipologia diversa sobre temes generals d’àmbits coneguts. (MCRE-FTI B2.1.)

- Comprendre textos orals de tipologia diversa sobre temes generals de diferents àmbits i registres mes freqüents. (MCRE-FTI B2.3.)

- Produir textos orals de tipologia diversa sobre temes generals d’àmbits coneguts. (MCRE-FTI B2.1.)

Competències

 • Comprendre textos escrits en un idioma estranger per poder traduir.
 • Comprendre textos orals en un idioma estranger per poder interpretar.
 • Produir textos escrits en un idioma estranger per poder traduir.
 • Produir textos orals en un idioma estranger per poder interpretar.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística: Aplicar coneixements fonològics, lèxics, morfosintàctics i textuals.
 2. Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística: Aplicar coneixements gràfics lèxics, morfosintàctics, textuals i de variació lingüística.
 3. Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística: Aplicar coneixements gràfics, lèxics, morfosintàctics, textuals i de variació lingüística.
 4. Aplicar estratègies per comprendre textos escrits de diversos àmbits: Aplicar estratègies per comprendre textos escrits de tipologia diversa amb certa complexitat sobre temes generals d?una àmplia gamma d?àmbits i registres.
 5. Aplicar estratègies per comprendre textos orals de diversos àmbits: Aplicar estratègies per comprendre textos orals sobre temes personals i temes generals d’àmbits coneguts.
 6. Aplicar estratègies per produir textos escrits de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques: Aplicar estratègies per produir textos escrits de tipologia diversa sobre temes generals d?àmbits coneguts.
 7. Aplicar estratègies per produir textos orals de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques: Aplicar estratègies per produir textos orals amb una certa complexitat sobre temes personals i temes generals d’àmbits coneguts.
 8. Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos escrits de diversos àmbits: Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos escrits de tipologia diversa sobre temes generals d?una àmplia gamma d?àmbits i registres.
 9. Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos orals de diversos àmbits: Comprendre textos orals de tipologia diversa sobre temes generals d’àmbits coneguts.
 10. Produir textos escrits adequats al context i amb correcció lingüística: Produir textos escrits de tipologia diversa sobre temes generals d?àmbits coneguts, i amb finalitats comunicatives específiques, seguint models textuals estàndards.
 11. Produir textos escrits de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques: Produir textos senzills de l'àmbit acadèmic, seguint models textuals estàndards.
 12. Produir textos orals adequats al context i amb correcció lingüística: Produir textos orals amb una certa complexitat sobre temes personals i temes generals d’àmbits coneguts.
 13. Produir textos orals de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques: Produir textos orals i amb finalitats comunicatives específiques, seguint models textuals estàndards.
 14. Resoldre interferències entre les llengües de treball: Resoldre interferències de la combinació lingüística amb un grau suficient de control.

Continguts

 1. Comprensió escrita orientada a la traducció:

1.1. Estratègies de lectura per a comprendre textos de tipologia diversa sobre temes generals d’una àmplia gamma d’àmbits i registres

1.2. Identificació de la ideologia en textos

1.3. Identificació de la intertextualitat en textos

1.4. Identificació de gèneres textuals

 

 1. Producció escrita orientada a la traducció

2.1.  Síntesis de textos de tipologia diversa sobre temes generals d’una àmplia gamma d’àmbits i registres

2.2.  Gèneres narratives

2.3.  Gèneres d’opinió

2.4.  Gèneres informatives

2.5.  Ressenyes

2.6.  Revisió i correcció

 

 1. Comprensió i expressió oral

3.1.  Comprensió de textos orals de tipòloga diversa sobre temes generals de diferents àmbits i registres mes freqüents.

3.2.  Producció de textos orals de tipòloga diversa sobre temes generals de diferents àmbits i registres mes freqüents.

 

 1. Coneixement de la retòrica contrastiva

4.1.  La gramàtica contrastive

4.2.  Coneixements lèxiques i els amics falsos

4.3. Gèneres contrastives

Metodologia

 • Realització de tasques
 • Realització de projectes
 • Resolució de problemes
 • Resolució d’exercicis

 

Metodologia docent

S'ampliaran i aprofundiran les competències en idioma estranger anglès i es desenvoluparan les competències específiques necessàries de cara a la traducció: d'una banda, les competències globals i habilitats comunicatives d’idioma estranger, de l'altre, les competències lingüístiques especials en anglès com llengua de treball per a la traducció, posant especial èmfasi en aquelles que són de rellevància pragmàtica, intercultural i contrastiva (B-A) per a la traducció, heurística o instrumental de cara a l'aprenentatge d'idiomes.

 

El caràcter de l'assignatura és teòric - pràctic. Es tractaran les bases de l'anàlisi textual (lingüístic i traductològic), de la recepció i producció textual en anglès. Tots els coneixements, les competències, les estratègies i activitats de l'assignatura es desenvoluparan a través i per mitjà del treball amb i sobre textos (models estàndards i exemplars actuals).

 

Activitats formatives

 1. Realització de tasques per a desenvolupar estratègies i mètodes de lectura i comprensió textual.
 2. Realització de tasques per a desenvolupar estratègies i mètodes d’anàlisi del discurs per a la traducció.
 3. El tractament de problemes lingüístics i interculturals (B-A) freqüents manifestos en textos actuals, seguit de tasques o exercicis gramàtics i/o performatius o tasques de detecció corresponents.
 4. La sistematització de la síntesi textual i les bases de la mediació lingüística mitjançant perífrasis, reformulació o explicitació dels continguts textuals.
 5. El perfeccionament de la producció textual en anglès (producció d'exemplars concrets seguint models de text) i la revisió de textos defectuosos.
 6. Realització de tasques comunicatives orals i escrites basades en la confecció de gèneres específics de la carrera universitària (p.ex. abstract, resum, guió de treball, exposició oral, anàlisi textual, ressenya, autobiografia lingüística) sobre temes d'índole (inter-) cultural, lingüística o traductològica en idioma B.

 

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Exercicis de comprensió escrita i síntesi 10 0,4 1, 2
Realització d'activitats de comprensió i producció oral 6 0,24 1
Realització d'activitats de comprensió lectora 13 0,52 3
Realització d'activitats de producció escrita 13 0,52 2
Tipus: Supervisades      
Realització d'activitats de comprensió lectora supervisats i revisats 7,5 0,3 1, 2, 3
Tipus: Autònomes      
Exercicis de producció escrita i síntesi 20,5 0,82 2, 3
Realització d'activitats de comprensió lectora 33 1,32 3
Realització d'activitats de comprensió oral i producció oral 10 0,4 1
Realització d'activitats de escrita 23 0,92 1, 2, 3

Avaluació

La informació sobre l’avaluació, el tipus d’activitat d’avaluació i el seu pes sobre l’assignatura és a títol informatiu. El professor/a responsable de l’assignatura la concretarà en començar-ne a impartir la docència.

 

Sistema d'avaluació

Avaluació formativa contínua del aprenentatge i avaluació final del nivell d’idioma. El sistema d'avaluació s'organitza en mòduls distribuïts en treballs i proves escrits i orals.

 

Sistema i activitats d'avaluació:

 • Realització de treballs textuals sobre temes relacionats amb idioma estranger per a traductors i intèrprets.
 • Proves d'execució de tasques reals i/o simulades de comunicació textual en idioma estranger.
 • Proves de comprensió i producció textual /oral.

 

Tècniques d'avaluació i de diagnòstic utilitzats

Per a l'avaluació contínua i final es combinaran diferents tipus d'avaluació, habituals en l'ensenyament d'idiomes (vid. MECR, Cap. 9.3):

 • Avaluació formativa contínua en tasques escrites o orals.
 • Avaluació del domini o nivell de la llengua al final del semestre.

 

El que cal tenir en compte per a l'avaluació en Anglès B1

 1. No s'avaluaran coneixements teòrics sinó sempre la seva aplicació en la resolució de tasques, exercicis o proves pràctiques.
 2. A les proves finals escrites per a l’avaluació del domini o nivell de la llengua – comprensió lectora, comprensió lectora i síntesi i redacció – s'had'aconseguir una nota mínima de 5,0 per a la qualificació segons el MECR. Avís: al no aconseguir-la, no s'obtindrà la qualificació per al domini o nivell de criteri per al idioma de l’assignatura, exposat a l’apartat 4 d’aquesta guia. Es a dir l’estudiant que no obtindrà un aprovat en cadascú d’aquestes tres proves finals no tindrà dret a una certificació del seu nivell segons el Marc Europeu Comú de Referència / Reial Decret 1041/2017, Article 7,1.2.
 3. Els nivells d'idioma vinculants corresponen al Reial Decret 1041/2017 i als nivells de criteri específics FTI-MECR, indicats als apartats 4 i 5 ; vid. descriptors il·lustratius.
 4. S’assignarà un “no avaluable” quan les evidències d’avaluació que hagi aportat l’estudiant equivalguin a un màxim d’una quarta part (25%) de la qualificació total de l’assignatura (100%).

 

Recuperació

 1. Podran accedir a la recuperació només els estudiants que s’hagin presentat a activitats el pes de les quals equivalgui a un 66,6% (dos terços) o més de la qualificació final i que hagin tret una qualificació mitjana ponderada de 3,5 o més.
 2. L’estudiant es presentarà exclusivament a les activitats o proves no presentades o suspeses.
 3. S'exclouen de la recuperació de nota les avaluacions vinculades a un treball acadèmic i/o professional dirigit de durada semestral o anual, per exemple el projecte de traducció.
 4. S'exclouen de la recuperació de nota les proves suspeses por còpia o plagi.
 5. En cap cas es podrà recuperar nota mitjançant una prova final equivalent al 100% de la nota. Vegeu la data a l’apartat 10.

 

IMPORTANT:

Volem recordar que es considera com a “còpia” un treball que reprodueix tot o gran part del treball d’un/a altre/a company/a, i com a “plagi” el fet de presentar part o tot un text d’un autor com a propi, es a dir, sense citar-ne les fonts, sigui publicat en paper o en forma digital a Internet. La còpia i el plagi són robatoris intel·lectuals i per tant, constitueixen una falta que serà sancionada amb la nota “zero”. En el cas de còpia entre dos alumnes, si no es pot saber qui ha copiat qui, s’aplicarà la sanció a tots dos alumnes. En cas que es produeixin diverses irregularitats en les activitats d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

 

 *Alguna categoria i pes pot variar; consulta la versió publicada al Campus Virtual al principi del semestre.

 Per regla general, els treballs de curs que formen part de l’avaluació continuada no s’acceptaran ni es corregiran si es lliuren fora del termini establert pel professor. Plagiar resultarà automàticament en un suspens.

 

Avís

S'aconsella llegir atentament la informació i materials publicats en el Campus Virtual de l’assignatura.

* Les competències no se avaluaran de forma aïllada sinó en combinacions reals i típics per a les tasques textuals a realitzar i corresponent als nivells de criteri específics per a anglès.

            El temps efectiu empleat per aquestes avaluacions pot ampliar-se i superposar-se puntualment amb altres activitats per a detectar necessitats didàctiques específiques dels alumnes, sense sobrepassar el total de les hores estipulades.

 

 

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Avaluació continuada: Exercicis de comprensió escrita i de síntesis 6 1,5 0,06 2, 3
Avaluació continuada: Exercicis de comprensió lectora 12 3 0,12 3
Avaluació continuada: Exercicis de escriure 12 3 0,12 2
Avaluació continuada: Exercicis de producció oral i de comprensió oral 10 3 0,12 1
Avaluació final: Comprensió escrita i de síntesis 15 1 0,04 2, 3
Avaluació final: Gramàtica contrastiva 5 0,5 0,02 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Examen final: Comprensió lectora 20 1 0,04 3, 4, 8
Examen final: redacció 20 1 0,04 2

Bibliografia

 The Collins Cobuild Advanced Learner’s Dictionary of English (2006) London: Cengage ELT.

 The Collins Cobuild English Usage Dictionary (2004) London: Collins.

The BBI Combinatory Dictionary of English (1997) Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing.

Merriam Webster’s Collegiate Dictionary (2004) Springfield: Merriam Webster.

 

A good collocations dictionary http://www.ozdic.com/