Logo UAB
2020/2021

Traducció inversa (castellà-anglès)

Codi: 101316 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500249 Traducció i Interpretació OB 3 2
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Patricia Rodríguez Inés
Correu electrònic:
Patricia.Rodriguez@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
anglès (eng)
Grup íntegre en anglès:
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Deborah Jane Rolph Rolph
Fiona Megan Kelso
Laura Claire Trainor

Prerequisits

En iniciar l’assignatura cal que l’estudiant sigui capaç de:

 

 • Demostrar que posseeix coneixements gramaticals avançats per a traduir i interpretar en la llengua A.
 • Comprendre textos complexos de tipologia diversa i amb problemes de variació lingüística en la llengua A.
 • Comprendre textos escrits especialitzats de tipologia diversa amb una certa complexitat d’una àmplia gamma d’àmbits.
 • Produir textos escrits de tipologia diversa amb una certa complexitat d’una àmplia gamma d’àmbits i de diferències estilístiques.
 • Comprendre textos orals de tipologia diversa d’una àmplia gamma d’àmbits apreciant-ne les diferències estilístiques i geogràfiques.
 • Produir textos orals de tipologia diversa amb una certa complexitat sobre temes generals d’una àmplia gamma d’àmbits.

 

Nivell de domini de la llengua exigit:

Idioma Anglès: Nivell C1.3  MECR (Marc Europeu Comú de Referència)

International exchange students must have a minimum level of B2 in both Spanish and English according to the European Framework of Reference for Languages.

Objectius

La funció de l’assignatura és adquirir les estratègies i les tècniques de la traducció envers la llengua estrangera i desenvolupar la capacitat de traduir textos propis del mercat laboral de la traducció inversa no especialitzada.

 

En acabar l’assignatura l’estudiant serà capaç de:

 • Demostrar que coneix les estratègies i les tècniques de la traducció envers la llengua estrangera
 • Aplicar aquests coneixements per traduir textos propis del mercat laboral de la traducció inversa no especialitzada
 • Reunir i interpretar dades relatives als problemes propis de la traducció inversa i emetre judicis sobre les decisions adoptades
 • Utilitzar les eines tecnològiques i de documentació per a la traducció inversa

 

Competències

 • Aplicar coneixements culturals per poder traduir. 
 • Comprendre textos escrits en llengua A per a poder traduir
 • Dominar els principis metodològics que regeixen la traducció. 
 • Produir textos escrits en un idioma estranger per poder traduir.
 • Resoldre problemes de traducció de textos no especialitzats.
 • Utilitzar els recursos de documentació per poder traduir.
 • Utilitzar els recursos terminològics per poder traduir.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística: Aplicar coneixements gràfics lèxics, morfosintàctics, textuals i de variació lingüística.
 2. Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística: Aplicar coneixements gràfics, lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística.
 3. Aplicar els recursos de documentació per resoldre problemes de traducció: Aplicar els recursos de documentació per resoldre problemes de traducció.
 4. Aplicar els recursos terminològics per resoldre problemes de traducció: Aplicar els recursos terminològics per resoldre problemes de traducció inversa de textos escrits no especialitzats de diversos tipus i de textos especialitzats dirigits a un públic no especialitzat.
 5. Aplicar estratègies per comprendre textos escrits de diversos àmbits: Aplicar estratègies per comprendre textos escrits no especialitzats de diversos tipus i de textos especialitzats dirigits a un públic no especialitzat.
 6. Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos escrits de diversos àmbits: Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos escrits no especialitzats de diversos tipus i de textos especialitzats dirigits a un públic no especialitzat.
 7. Formular adequadament les necessitats informatives per poder traduir: Formular adequadament les necessitats informatives per a poder traduir textos no especialitzats en llengua estàndard.
 8. Identificar el caràcter textual i dinàmic de l'equivalència traductora: Identificar el caràcter textual i dinàmic de l?equivalència traductora.
 9. Identificar els problemes de traducció propis de textos no especialitzats: Identificar els problemes de traducció inversa propis de textos no especialitzats de diversos tipus i de textos especialitzats dirigits a un públic no especialitzat.
 10. Identificar les fonts d'informació existents (digitals i analògiques) per poder traduir: Identificar les fonts d'informació existents (digitals i analògiques) per poder traduir al idioma estranger textos escrits no especialitzats de diversos tipus i de textos especialitzats dirigits a un públic no especialitzat.
 11. Integrar coneixements culturals per resoldre problemes de traducció: Integrar coneixements culturals per resoldre problemes de traducció inversa de textos escrits no especialitzats de diversos tipus i de textos especialitzats dirigits a un públic no especialitzat.
 12. Interrogar eficientment les fonts de documentació per poder traduir: Interrogar eficientment les fonts de documentació per poder traduir al idioma estranger textos escrits no especialitzats de diversos tipus i de textos especialitzats dirigits a un públic no especialitzat.
 13. Interrogar eficientment les fonts de documentació per poder traduir: Interrogar eficientment les fonts de documentació per poder traduir textos escrits no especialitzats de diferents tipus amb problemes de variació lingüística i de referents culturals, i textos especialitzats senzills de diversos camps.
 14. Recórrer adequadament les diferents fases per a l'elaboració d'una traducció i dur a termes les tasques corresponents: Recórrer adequadament les diferents fases per a l'elaboració d'una traducció inversa i dur a termes les tasques corresponents.
 15. Trobar la solució traductora que convingui en cada cas: Trobar la solució traductora que convingui en cada cas.
 16. Utilitzar les estratègies i tècniques apropiades per resoldre problemes de traducció: Utilitzar les estratègies i tècniques apropiades per resoldre problemes de traducció inversa de textos no especialitzats de diversos tipus i de textos especialitzats dirigits a un públic no especialitzat.

Continguts

 • Principis metodològics que regeixen la pràctica de la traducció inversa. Problemes, tècniques i estratègies fonamentals de la traducció inversa
 • La resolució de dificultats contrastives: diferències de convencions de l’escriptura, lèxiques, morfosintàctiques i textuals
 • La resolució de problemes de traducció de gèneres no especialitzats en llengua estàndard de tipologia diversa: narratius, descriptius, expositius, argumentatius, instructius
 • La resolució de problemes de traducció derivats dels referents culturals i de la variació lingüística (mode, to i estil)
 • La resolució de problemes de traducció de textos especialitzats adreçats a un públic no especialitzat (gèneres administratius, etc.)
 • Ús d’eines tecnològiques i de documentació bàsiques per a la traducció inversa

Metodologia

 

Es desenvoluparan les competències especifiques necessàries de cara a la traducció inversa: D'una banda, les competències globals i habilitats comunicatives d’idioma estranger, per l'altre, les competències lingüístiques especials en anglès com llengua de treball per a la traducció, posant especial èmfasi en aquelles que són de rellevància pragmàtica, intercultural i contrastiva (A-B).

 

El caràcter de l'assignatura és teòric – pràctic y te una presencialitat de 40%. Es tractaran les bases de l'anàlisi textual (lingüístic i traductològic), de la recepció en llengua A i la producció textual en llengua B. Tots els coneixements, les competències, les estratègies i activitats de l'assignatura es desenvoluparan a través i per mitjà del treball amb i sobre textos (models estàndards i exemplars actuals).

 

En aquesta assignatura s'aplica la perspectiva de gènere.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes magistrals 20 0,8
Realització d'actvitats de traducció 20 0,8
Resolució d'exercicis 15 0,6
Tipus: Supervisades      
Preparació de l'autoavaluació 5 0,2
Preparació de projectes 6 0,24
Preparació de tasques de traducció 6 0,24
Tipus: Autònomes      
Cerca de documentació 8 0,32
Preparació de projectes 18 0,72
Preparació de traduccions i exercicis 42 1,68

Avaluació

La informació sobre l’avaluació, el tipus d’activitat d’avaluació i el seu pes sobre l’assignatura és a títol informatiu. El professorat responsable de l’assignatura la concretarà en començar-ne a impartir la docència.

 

Revisió

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta, el/la docent comunicarà per escrit una data i hora de revisió. La revisió de les diverses activitats d’avaluació s’acordarà entre el professorat i l'alumnat.

 

Recuperació

Podran accedir a la recuperació els/les estudiants que s’hagin presentat a activitats el pes de les quals equivalgui a un 66,6% (dos terços) o més de la qualificació final i que hagin tret una qualificació mitjana ponderada de 3,5 o més. En cap cas la recuperació no pot consistir en una única activitat d’avaluació final equivalent al 100% de la qualificació.

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta de l’assignatura, el/la docent comunicarà per escrit el procediment de recuperació. El professorat pot proposar una activitat de recuperació per a cada activitat suspesa o no presentada o pot agrupar diverses activitats en una de sola.

En cas de recuperació, la nota màxima que pot obtenir l’estudiant és un 5.

 

Consideració de “no avaluable”

S’assignarà un “no avaluable” quan les evidències d’avaluació que hagi aportat l’estudiant equivalguin a un màxim d’una quarta part de la qualificació total de l’assignatura.

 

Irregularitats en les activitats d’avaluació

En cas d’irregularitat (plagi, còpia, suplantació d’identitat, etc.) en una activitat d’avaluació, la qualificació d’aquesta activitat d’avaluació serà 0. En cas que es produeixin irregularitats en diverses activitats d’avaluació, la qualificació final de l’assignatura serà 0.

S’exclouen de la recuperació les activitats d’avaluació en què s’hagin produït irregularitats (com ara plagi, còpia, suplantació d’identitat). Es considera plagi la presentació com a pròpia de l'obra total o parcial d'un autor, sigui publicada en qualsevol format, sense citar la font. Es considera còpia la reproducció total o d'una bona part del treball d'un altre estudiant. Quan sigui impossible determinar quins dels estudiants ha copiat el treball de l'altre, ambdós seran penalitzats.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Projecte de traducció 30% 3 0,12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Prova de traducció final 30% 3 0,12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Treballs/proves intrasemestrals individuals 40% 4 0,16 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Bibliografia

Diccionaris monolingües

The Collins Cobuild English Language Dictionary London: Collins. <http://www.collinsdictionary.com/>

The BBI Combinatory Dictionary of English Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Co.

Merriam Webster’s Collegiate Dictionary (the 10th edition) Springfield: Merriam Webster Incorporated (on line http://britannica.com/).

The Concise Oxford Dictionary of Current English Oxford: Oxford Clarendon Press.

Diccionario actual de la lengua española Madrid: Biblograf.

British National Corpus <http://www.natcorp.ox.ac.uk/>. English

Corpus del español <http://www.corpusdelespanol.org>. Spanish

Corpus de referencia del español actual <http://corpus.rae.es/creanet.html>. Spanish

International Corpus of English <http://www.ucl.ac.uk/english-usage/ice/index.htm>. English: texts reflecting different geographical variants

 

Diccionaris bilingües

Collins Spanish-English dictionary online: http://dictionary.reverso.net/spanish-english/.

Diccionario Oxford español-inglés inglés español Oxford: Oxford University Press: https://es.oxforddictionaries.com/ 

Gran diccionario español-inglés inglés español Edinburgh and Barcelona: Larousse

Diccionario internacional Simon and Schuster español-inglés inglés español New York: Simon and Schuster.

 

Gramàtiques

Carter, Ronald et al. (2000) Exploring Grammar in Context. Cambridge/New York: Cambridge University Press.

Hewings, Martin (1999) Advanced Grammar in Use (with answers), Cambridge: Cambridge University Press.

Murphy, Raymond (1995) English Grammar in Use (with answers), Cambridge: Cambridge University Press.

Swan, Michael (1980) Practical English Usage, Oxford: Oxford University Press

Quirk, Randolph and Sidney Greenbaum (1980) A University Grammar of English, London: Longman.

http://www.linguee.com/english-spanish/ : (Linguee – corpus-based English-Spanish bilingual dictionary)

 

Manuals i monografies

Baker, Mona (2011)  In Other Words. London and New York: Routledge.

Beeby, Allison (1996) Teaching Translation from Spanish to English, Ottawa: Ottawa University Press.

Brinton, Ethel et al. (1992) Translation Strategies, London: Macmillan.

Butler, Penny (1991) The Economist Style Guide, London: Economist Books Ltd.

Campbell, Stuart (1998) Translating into the Second language (Applied Linguistics and Language Study).  New York: Longman 

Duff, Alan (1981) The Third Language, Oxford: Pergamon Press.

Kelly, Dorothy (ed.) (2000) La Traducción y la interpretación en España hoy: perspectivas profesionales.  Vol.13 Interlingua . Comares.

López Guix, Juan Gabriel and Jacqueline Minett (1997) Manual de traducción – inglés/castellano, Barcelona: Gedisa.

Newmark, Peter (1988) A Textbook of Translation, London: Prentice Hall.

Pokorn, Nike J. (2005) Challenging the Traditional Axioms . Translation into non-mothert ongues. Benjamins Translation Library, 62. John Benjamins Publishing Company : Amsterdam Philadelphia.