Logo UAB
2020/2021

Publicitat i relacions públiques

Codi: 101227 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500894 Turisme OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Xavier Carmaniu Mainadé
Correu electrònic:
Xavier.Carmaniu@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
anglès (eng)
Grup íntegre en anglès:
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Raquel Herrera Ferrer

Prerequisits

No hi ha prerequisits

Objectius

L’assignatura optativa “Publicitat i Relacions Públiques”, té com a objectiu principal introduir els alumnes a la teoria general de la publicitat i les relacions públiques, als conceptes fonamentals de les dues disciplines, la seva vessant pràctica professional i l’aplicació específica al sector del sector turístic. 

Competències

 • Aplicar els conceptes relacionats amb els productes i empreses turístiques (econòmic i financer, recursos humans, política comercial, mercats, operatiu i estratègic) en els diferents àmbits del sector.
 • Desenvolupar una capacitat d'aprenentatge autònom.
 • Gestionar els conceptes relacionats amb la planificació i la comercialització de destinacions, recursos i espais turístics, així com els seus instruments i funcionament.
 • Innovar tant en la planificació i la comercialització turístiques com en la gestió d'organitzacions turístiques.
 • Manejar les tècniques de comunicació a tots els nivells.
 • Manejar tècniques de comunicació d'empreses de les organitzacions turístiques: interna, externa i corporativa.
 • Prendre decisions en contextos d'incertesa i ser capaç d'avaluar i preveure les conseqüències d'aquestes decisions a curt, mitjà i llarg terminis.
 • Tenir orientació de servei al client.
 • Tenir visió de negoci, captar les necessitats del client i avançar-se als possibles canvis de l'entorn.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar els conceptes relacionats amb la direcció comercial dels productes i empreses i de les destinacions en els diferents àmbits del sector turístic.
 2. Desenvolupar una capacitat d'aprenentatge autònom.
 3. Identificar els instruments relacionats amb la comercialització i la promoció de productes, empreses i territoris.
 4. Innovar en la comercialització i la promoció dels diferents subsectors de les organitzacions turístiques.
 5. Manejar les tècniques de comunicació a tots els nivells.
 6. Prendre decisions en contextos d'incertesa i ser capaç d'avaluar i preveure les conseqüències d'aquestes decisions a curt, mitjà i llarg terminis.
 7. Tenir orientació de servei al client.
 8. Tenir visió de negoci, captar les necessitats del client i avançar-se als possibles canvis de l'entorn.
 9. Utilitzar les tècniques de comunicació empresarial del sector turístic en les llengües pròpies del país.

Continguts

 

 1. Introducció a la Publicitat i les RRPP. Conceptes bàsics.
 2. Consum, nous consumidors i nova comunicació. 
 3. Aspectes conceptuals de la Publicitat i les Relacions Públiques. 
 4. Consumidors i públics.
 5. Dels objectius de màrqueting als objectius de comunicació: la campanya de publicitat.
 6. Dels objectius de màrqueting als objectius de comunicació: la campanya de relacions públiques .
 7. La creativitat. Aspectes teòrics.
 8. La creativitat. Tècniques d’ideació. 
 9. Noves tendències en creativitat. 
 10. Tècniques de relacions públiques.
 11. Publicitat i relacions públiques aplicades al sector de la direcció hotelera.
 12. Marques de destinació i noves tendències de comunicació en l’àmbit digital. 

Metodologia

L’assignatura es basarà en tres metodologies complementàries:

 • les exposicions magistrals del professor del temes teòrics,
 • el comentari i anàlisi de casos pràctics a classe i
 • el treball de grup.

Els temes principals de l’assignatura seran explicats a les classes presencials, on també s’analitzaran exemples i casos diversos.

L’alumne, de manera individual, haurà de cercar informació sobre alguna qüestió específica relacionada amb la publicitat i les relacions públiques, qüestió que serà debatuda a la classe següent. En començar la sessió següent, el professor triarà tants estudiants com cregui convenient per tal que exposin davant la classe els seus comentaris.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teòriques 45 1,8 3, 4, 9
Tipus: Supervisades      
Tutories 2 0,08 3, 4, 9
Tipus: Autònomes      
Elaboració del treball 55 2,2 3, 9

Avaluació

Les activitats d'avaluació seran tant a nivell individual com grupal. Les característiques de cadascuna de les proves es presentarà, explicarà i analitzarà amb detall durant la sessió inicial del curs. 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Activitat participativa 10% 6 0,24 3, 4, 9
Examen 45% 2 0,08 3, 4, 9
Treball pràctic 45% 40 1,6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Bibliografia

Castellblanque, Mariano R. (2006): Professional Profiles Advertising and Related Fields. Barcelona: Editorial UOC.

Fernández Cavia, Joseph and Huertas, Asunción (2009): Writing in Public Relations. Madrid: Pearson Prentice Hall.

Govers, Robert and Go, Frank (2009): Place Branding. glocal, virtual and physical identities constructed, imagined and experienced. London: Palgrave Macmillan.

Blacksmiths, Mario (2000): The Publicitat: Fonaments of Advertising Communication. Barcelona: Porch.

Jimenez, Monika (2007): Manual Gestió d'esdeveniments: The CONSTRUCCIO of brand image. Vic: Eumo.

Moilanen, Teemu and Rainisto, Seppo (2009): How to build brand nations, cities and destinations. Planning a book mark the site. London: Palgrave Macmillan.

Morgan, Nigel Pritchard, Annette and pride, Roger (2005): Destination Branding: Creating the unique destination proposition. Oxford: Elsevier.

Romero, Mª Victoria (coord.) (2005): advertising language. Madrid: Ariel.

Romo, Manuela (1997): Psychology of creativity. Barcelona: Paidos.

San Eugenio, Jordi (ed.) (2011): Manual Communication tour. Barcelona: Documenta Universitaria.

Tellis, Gerard J. and Redondo, Ignacio (2002): advertising and promotion strategies. Madrid: Addison Wesley.

Victoria, Juan Salvador (coord.) (2005): Restructuring of the advertising system. Barcelona: Ariel.

Wilcox, Dennis L., Cameron, Glen T. and Xifra, Jordi (2006): Public Relations. Strategies and tactics. Madrid: Pearson Addison Wesley.