Logo UAB
2020/2021

Pràctiques externes

Codi: 100710 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500247 Llengua i literatura catalanes OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Daniel Recasens Vives
Correu electrònic:
Daniel.Recasens@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

Per matricular-se a l'assignatura Pràctiques externes, cal haver superat com a mínim totes les assignatures de primer curs i un nombre total de 120 crèdits dels tres primers cursos. A més, per assignar la plaça de PE es podran tenir en compte criteris com l’expedient acadèmic, els interessos laborals futurs o els coneixements i les competències acreditats.

Per poder-se matricular a les Pràctiques externes caldrà haver fet la preinscripció per mitjà del web de la Facultat de Filosofia i Lletres i haver estat admès. Si l'estudiant no s'ha preinscrit abans del període de matriculació, podrà fer-ho al setembre per mitjà d'ampliació o modificació de matrícula i realitzar les PE al segon semestre o, si hi ha la possibilitat, l'estiu següent.

Per poder començar les Pràctiques externes, l'estudiant ha d'estar matriculat en l'assignatura i haver signat el conveni (pràctiques fora de la UAB) o el plec de condicions (dins la UAB).

L'estudiant tindrà un tutor acadèmic de la Universitat (el coordinador de les PE del grau) i un tutor de l'entitat col·laboradora o projecte, amb experiència professional, els coneixements necessaris i la disponibilitat per guiar-lo en la realització correcta de les pràctiques.

El coordinador de les PE s'ocuparà de la negociació, formalització i gestió dels convenis que regulin les pràctiques externes amb institucions, organismes, ens i empreses. També orientarà l'estudiant tant en el procés d'assignació de plaça com durant la realització de les pràctiques. El professor responsable presentarà l'estudiant al seu tutor dins de la institució en la qual ha de realitzar les pràctiques professionals, i, un cop realitzada l'estada de pràctiques, el professor avaluarà el seu rendiment d'acord amb la memòria lliurada i l'informe del tutor.

Els horaris de realització de les PE han de ser compatibles amb l'activitat acadèmica, formativa i de representació i participació de l'estudiant a la Universitat. Així mateix els horaris s'establiran d'acord amb les característiques de les pràctiques i segons les disponibilitats de l'entitat col·laboradora.

En totes les pràctiques externes, incloses les que es fan a la UAB, és requisit indispensable que l'estudiant subscrigui una pòlissa d'assegurança i de responsabilitat civil, atès que l'assegurança escolar no és suficient. L'estudiant haurà d'abonar la pòlissa complementària contractada per la UAB (preu aproximat: 6€).

L'alumne matriculat en l'assignatura de Pràctiques externes que hagi demostrat, mitjançant l'obtenció dels crèdits corresponents a les assignatures de formació bàsica i les obligatòries de segon i tercer curs, haver adquirit les competències bàsiques, haurà de ser capaç d'expressar-se amb correcció oralment i per escrit.

Algunes empreses o institucions es reserven la possibilitat de fer una prova de nivell de llengua catalana als estudiants que vulguin fer-hi les pràctiques externes.

Objectius

Les pràctiques externes són una assignatura optativa de 6 ECTS del Grau de Llengua i Literatura Catalanes.

Les pràctiques externes del Grau de Llengua i Literatura Catalanes tenen l'objectiu de posar en contacte a l'estudiant amb el món professional. Atès que les activitats professionals per a les quals preparen els estudis de llengua i literatura catalanes són moltes i diverses, i tenen a veure tant amb la llengua com amb la literatura, les pràctiques externes que duen a terme els estudiants també són diversificades i s'escullen en funció dels seus interessos futurs.

Competències

 • Analitzar, amb l'ajuda dels conceptes de la teoria lingüística i les aportacions de la lingüística aplicada quan correspongui, les principals propietats fonètiques, fonològiques, morfològiques, sintàctiques, lèxiques i semàntiques de la llengua catalana, la seva evolució al llarg de la història i la seva estructura actual.
 • Conèixer i saber interpretar la justificació filològica, teòrica i històrica de la normativa lingüística vigent.
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.

Resultats d'aprenentatge

 1. Adequar els coneixements sobre les propietats internes i externes de la llengua a les diferents condicions d'ús.
 2. Aplicar adequadament els principis preceptius de la llengua estàndard i dels registres cultes actuals i tenir en compte la problemàtica i les condicions d'ús.
 3. Aplicar adequadament i reflexivament els principis prescriptius de la llengua catalana estàndard oral i escrita.
 4. Aplicar les eines informàtiques i saber consultar les fonts documentals específiques.
 5. Buscar, seleccionar i gestionar informació de manera autònoma, tant en fonts estructurades (bases de dades, bibliografies, revistes especialitzades) com en informació distribuïda a la xarxa.
 6. Construir textos normativament correctes
 7. Dominar l'expressió oral i escrita en llengua catalana.
 8. Identificar els errors normatius, estilístics o argumentatius d'un text.
 9. Mantenir una actitud de respecte cap a les opinions, valors, comportaments i pràctiques dels altres.
 10. Redactar correctament un text no normatiu prèviament analitzat.
 11. Treballar autònomament en l'estudi sincrònic i diacrònic de la llengua i la literatura catalanes.
 12. Utilitzar la informació d'acord amb l'ètica científica.

Continguts

L’assignatura Pràctiques externes preveu la realització d’una estada de pràctiques de 135 hores en una empresa o institució que desenvolupi una activitat directament relacionada amb les matèries impartides en el Grau de Llengua i Literatura catalanes.

 

Les activitats majoritàries són la correcció de textos orals i escrits (en empreses editorials i mitjans de comunicació), la dinamització i l'assessorament lingüístics (en empreses informàtiques, serveis de normalització i serveis lingüístics d'empreses i corporacions), la recollida de dades per a treballs sociolingüístics (centres de normalització o empreses), el treball gramatical i lexicogràfic (en editorials i centres de terminologia), l'ensenyament de la llengua per a estrangers (en centres d'idiomes) i tasques de promoció cultural i de documentació (en fundacions, centres culturals, biblioteques i teatres).

 

Seguint l’experiència posada en pràctica a la Llicenciatura en Filologia Catalana, en el Grau de Llengua i Literatura Catalana s'ha establert la col·laboració per a les pràctiques externes, per mitjà dels convenis corresponents, amb empreses i institucions com Televisió de Catalunya, Catalunya Ràdio, Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat, Fundació Carulla, TERMCAT, Vilaweb, El 9 Nou, L'Avenç,  PEN Català, el Consorci per a la Normalització Lingüística i la Institució Pública Antoni Maria Alcover. Així mateix, els estudiants també tindran l’opció de realitzar l’estada de pràctiques en serveis (Servei de Biblioteques, Servei d’Idiomes, etc.) i també en grups derecerca de llengua i literatura catalanes de la UAB.

 

La gestió de les pràctiques externes serà duta a terme per un professor del Departament de Filologia Catalana, que serà el coordinador d’aquesta assignatura. Seguint el calendari establert, assignarà les places disponibles als estudiants matriculats. Aquest professor s'ocuparà de la negociació, de la formalització i de la gestió dels convenis que regulin les pràctiques externes amb institucions, organismes, ens i empreses. També orientarà l'estudiant tant en el procés d'assignació de plaça com durant la realització de les pràctiques. El professor responsable posarà en contacte l'estudiant amb el seu tutor dins de la institució en la qual realitzarà les pràctiques professionals. I, una vegada realitzada l'estada de pràctiques, el professor avaluarà el seu rendiment d'acord amb la memòria lliurada i l'informe del tutor que seran revisables de la manera que s'indicarà.

Metodologia

Les activitats d’aprenentatge que ha de fer l’estudiant d’aquesta assignatura es distribueixen de la manera següent:

 

1)    Activitats dirigides (20%): sessions sobre el funcionament de les pràctiques.

 

2)    Activitats supervisades (30%): aplicació de la normativa i de criteris lingüístics i estilístics. Col·laboració en el disseny i/o execució de plans de dinamització o d’activitats formatives de llengua catalana. Tasques lexicogràfiques. Ensenyament de la llengua. Promoció cultural.

 

3)    Activitats autònomes (50%): assessorament lingüístic, lectura de textos, cerca de documentació, redacció de treballs i d’una memòria.

 

Lliurament

Lliurament de la memòria de les pràctiques realitzades durant el primer semestre: 3 de febrer de 2021

Lliurament de la memòria de les pràctiques realitzades durant el segon semestre: 29 de juny de 2021

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Sessions sobre el funcionament de les pràctiques 30 1,2 4, 8
Tipus: Supervisades      
Aplicació de la normativa i de criteris lingüístics i estilístics; col•laboració en dinamització o activitats formatives de català; tasques lexicogràfiques; ensenyament de la llengua i promoció cultural 39 1,56 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Tipus: Autònomes      
Assessorament lingüístic, lectura de textos, cerca de documentació, redacció de treballs i d'una memòria. 75 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11

Avaluació

 

L’avaluació de les Pràctiques externes del Grau de Llengua i Literatura Catalanes serà sempre individual

i constarà de tres parts:

 

 1. l'informe del tutor de la institució, que valorarà l’estada de pràctiques.
 2. la memòria elaborada per part de l'estudiant, que descrigui i valori les tasques apreses i posades en pràctica.
 3. el criteri del coordinador, una vegada dutes a terme les tres reunions pertinents.

Per poder aprovar l’assignatura caldrà treure una nota mínima de 5.

L'assignatura PE es considerarà 'No avaluable' quan l'estudiant no hagi arribat a realitzar un 10%

de les hores presencials previstes al conveni i 'Suspès' quan l'estudiant hagi superat el 10% de presencialitat

però no hagi completat les hores prevists al conveni o bé sigui avaluat negativament.

Tal com va establir la Comissió d’Ordenació Acadèmica de la Facultat de Filosofia i Lletres, en aquesta assignatura, es pot treure un 10, però no Matrícula d’Honor.

Les Pràctiques externes no són recuperables.

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa

de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència

del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els

actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

En cas que les proves no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació)

a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es

realitzaran a través de fòrums, wikisi/o discussions d’exercicis a través de Teams, assegurant que tot l’estudiantat hi pot accedir.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Informe del tutor 70% 1 0,04 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Memòria de pràctiques 20% 3 0,12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Reunions (tres) amb el coordinador 10% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Bibliografia