Logo UAB
2020/2021

Poesia Catalana i Romanticisme

Codi: 100692 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500247 Llengua i literatura catalanes OB 3 2
2501801 Estudis de Català i Espanyol OT 3 0
2501801 Estudis de Català i Espanyol OT 4 0
2501902 Estudis d'Anglès i Català OT 3 0
2501902 Estudis d'Anglès i Català OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Enric Cassany Cels
Correu electrònic:
Enric.Cassany@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

No n'hi ha

Objectius

Es tracta d'oferir una visió panoràmica de la poesia catalana del segle XIX a través de l'estudi d'alguns poetes majors en relació amb el romanticisme europeu i el moviment de Renaixença autòcton.

Competències

  Llengua i literatura catalanes
 • Analitzar críticament la literatura catalana en relació amb les circumstàncies històriques en les quals s'inscriu.
 • Aplicar conceptes, recursos i mètodes d'anàlisi literària a la literatura catalana tenint en compte el marc de la periodització de la història literària occidental.
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Elaborar estudis de caràcter històric sobre la tradició literària catalana i anàlisis interpretatives sobre les tendències, els gèneres i els autors de la literatura catalana.
 • Interpretar els textos literaris en profunditat des de bases filològiques (estilístiques, lingüístiques, etc.). i comparatives.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d’'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
 • Valorar de manera argumentada i rigorosa les tendències principals i els autors i les obres més representatius de la literatura catalana.
  Estudis de Català i Espanyol
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  Estudis d'Anglès i Català
 • Aplicar conceptes, recursos i mètodes d'anàlisi literària a la literatura catalana tenint en compte el marc de la periodització de la història literària occidental.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar les eines informàtiques i saber consultar les fonts documentals específiques.
 2. Comentar textos literaris, aplicant els instruments adquirits, atenent el context històric i sociocultural.
 3. Descriure el context històric de la literatura catalana contemporània i relacionar obres literàries amb el seu context històric i cultural.
 4. Dur a terme treballs escrits i presentacions orals efectius i adaptats al registre adequat.
 5. Elaborar textos crítics sobre les tendències principals i els autors i les obres més representatius de la literatura catalana contemporània, i redactar assaigs originals, amb domini de la bibliografia pertinent, sobre autors i obres del període contemporani.
 6. Exposar els coneixements sobre la història, l'art o altres moviments culturals.
 7. Identificar les idees principals i les secundàries i expressar-les amb correcció lingüística
 8. Interpretar críticament obres literàries tenint en compte les relacions entre els diferents àmbits de la literatura i la relació de la literatura amb les àrees humanes, artístiques i socials.
 9. Interpretar la tradició cultural occidental a partir del segle XIX i fins a l'actualitat, i reconèixer en un text contemporani els trets de la tradició occidental.
 10. Mantenir una actitud de respecte cap a les opinions, valors, comportaments i pràctiques dels altres.
 11. Potenciar la capacitat de lectura, interpretació i anàlisi crítica de textos literaris i lingüístics
 12. Potenciar la capacitat de lectura, interpretació i anàlisi crítica de textos literaris i lingüístics.
 13. Reconèixer textos literaris des de bases filològiques i comparatistes, aplicar-les als textos de la literatura catalana contemporània i redactar anàlisis de la llengua literària de textos catalans contemporanis.
 14. Redactar assaigs històrics i interpretatius sobre la tradició literària catalana contemporània, i exposar i argumentar visions de conjunt sobre fenòmens de la literatura catalana contemporània.
 15. Utilitzar la informació d'acord amb l'ètica científica.

Continguts

I. El Romanticisme i la poesia

1. La poesia en la teoria romàntica

2. La poesia popular i la poesia romàntica

 

II. La poesia romàntica a Catalunya

1. La introducció del pensament romàntic a Catalunya: la poesia

2. La poesia en la Renaixença. Els Jocs Florals

 

III. La poesia en llengua catalana

1. B. C. Aribau: "La pàtria. Trobes"

2. Joaquim Rubió i Ors

3. Marià Aguiló, Tomàs Aguiló, Manuel Milà i Fontanals, Josep Lluís Pons i Gallarza, Víctor Balaguer, Teodor Llorente.

 

IV. Jacint Verdaguer

1. Una poètica romàntica.

1.1. Temes

1.2. Retòrica

2. Idil·lisme.

2.1. Idi·lis i cants místics

3. Els models èpics i els "mites" de la Renaixença

3.1. Canigó

4. La crisi personal i el tema religiós

4.1. Flors del Calvari

 

V. Angel Guimerà

1. Temes

2. Gèneres

3. Retòrica

 

VI. Crisi del romanticisme i recerca de modernitat.

1. Francesc Matheu

2. Joaquim M. Bartrina

3. Apel·les Mestres

 

Metodologia

L'assignatura es distribueix en sessions teòriques i seminaris de lectura. Les sessions teòriques tenen un caràcter panoràmic i contextualitzador i van acompanyades del comentari de textos teoricocrítics. Les sessions dedicades a la lectura se centren en l'anàlisi de les obres de lectura obligatòria i d'altres textos complementaris. Es disposarà d'una llista d'obres i d'unes referències bibliogràfiques associades a cada lectura. 

El calendari detallat amb el contingut de les diferents sessions s’exposarà el dia de presentació de l’assignatura. Es penjarà també al Campus Virtual on l’alumnat podrà trobar la descripció detallada dels exercicis i pràctiques, els diversos materials docents i qualsevol informació necessària per a l’adequat seguiment de l’assignatura. En cas de canvi de modalitat docent per raons sanitàries, el professorat informarà dels canvis que es produiran en la programació de l’assignatura i en les metodologies docents.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Lectura i discussió de textos poètics 27 1,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15
Tipus: Autònomes      
Consulta bibliogràfica per obtenir una visió general de la matèria 58 2,32 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Avaluació

Les competències d’aquesta assignatura seran avaluades per mitjà d’un examen i de treballs individuals. 

El sistema d’avaluació s’organitza en 3  tipus d'activitats o mòduls, cadascun dels quals tindrà assignat un pes específic en la qualificació final: 

Mòdul de presentacions, anàlisis i debats sobre textos, amb un pes global del 15%  (cada estudiant haurà d'analitzar un text teòric o crític, que presentarà per escrit o oralment)

Mòdul de proves escrites, amb un pes global del 50 % (un examen final sobre la matèria)

Mòdul de lliurament de treballs, en què s’avaluarà un treball amb un pes global del 35% 

El seguiment individualitzat a l'estudiant farà que s'adaptin lleugerament aquestes exigències. El sistema de recuperació preveu que es puguin realitzar proves diferents segons les necessitats d'aprenentatge de l'estudiant, amb l'objectiu de recuperar almenys un 50% de les activitats realitzades. 

 

Per participar a la recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats el pes de les quals equivalgui a un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura, i ha d'haver assolit en conjunt una qualificació entre el 3,5 i el 4,9. La nota màxima de la recuperació és un 5. 

 

Per poder aprovar l'assignatura cal obtenir un 5. Si l'estudiant no ha assolit l'aprovat però les proves realitzades han estat avaluades positivament, tindrà un "no avaluable".

 

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui  conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas 
que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0

 

En cas que les proves no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Teams, assegurant que tot l’estudiantat hi pot accedir.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen final (escrit) sobre la matèria 50 % 40 1,6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15
Presentació (oral o escrita) sobre un text teòric o crític 15% 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15
Treball (escrit) sobre un llibre o aspecte de la poesia catalana del segle XIX 35% 15 0,6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Bibliografia

A l'inici del curs es publicarà al "Campus virtual" la bibliografia específica sobre obres i autors

 

 

BIBLIOGRAFIA

 

Enric Cassany i Josep M. Domingo (dir.), Literatura contemporània (I). El Vuit-cents (=Història de la literatura catalana, vol V), Enciclopèdia Catalana-Editorial Barcino-Ajuntament de Barcelona,  2018. Tots els capítols dedicats a la poesia.

 

Manuel Jorba i Jorba, capítols dins Joaquim Molas (dir.), Història de la literatura catalana. Part Moderna, vii, Ariel, Barcelona, 1986 [«El romanticisme», 77-122; «Els Jocs Florals», 123-151; «La poesia entre 1859 i 1880», 153-222].

 

Joaquim Molas i Batllori, «La crisi del romanticisme: la poesia». Dins íd. (dir.), Història de la literatura catalana. Part Moderna, vii, Ariel, Barcelona, 1986, 459-504.

 

Joaquim Molas, «La poesia». Dins E. Cassany (dir.), Panorama crític de la literatura catalana. Segle XIX, vol. IV (p. 188-232 ). Barcelona: Editorial Vicens Vives, 2009

 

 

ANTOLOGIES 

 

M. Magdalena ALOMAR: Antologia de la poesia de la Renaixença a Mallorca, Palma de Mallorca 2006.

Víctor BALAGUER, Los trovadors moderns, B. 1859.

Antoni de BOFARULL, Los trovadors nous, B. 1858.

Llibre de l'amor, La Renaixensa, B. 1882.

Llibre de la pàtria, La Renaixensa, B. 1882.

Llibre de la fe, La Renaixensa, B. 1883.

Joaquim MOLAS: Antologia de la poesia catalana romàntica, B. 1994.

Octavi SALTOR: Antologia dels Jocs Florals. Síntesi històrica, B. 1954.

Manuel SANCHIS GUARNER, Els Poetes romàntics de Mallorca: recull antològic, Palma de Mallorca, Moll, 1950.

Eduard J. VERGER: Antologia de poetes valencians, vol. II, Inst. Alfons el Magnànim, València 1984.