Logo UAB
2020/2021

Literatura catalana del segle XX II

Codi: 100678 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500247 Llengua i literatura catalanes FB 1 2
2501801 Estudis de Català i Espanyol FB 1 2
2501902 Estudis d'Anglès i Català FB 1 2
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Núria Santamaría Roig
Correu electrònic:
Nuria.Santamaria@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

L'assignatura no té fixat cap prerequisit.

Objectius

L'assignatura Literatura Catalana segle XX (2) és obligatòria per a l'estudiant tant del grau d'Estudis de Llengua i Literatura Catalanes com dels graus combinats que inclouen aquests mateixos estudis. L'assignatura és quadrimestral, s'imparteix en el segon semestre i està estretament vinculada amb la Literatura Catalana del segle XX (1).

L'objectiu formatiu de l'assignatura és que l'estudiant aprengui a contextualitzar els grans corrents de la Literatura Catalana del segle XX en relació amb les tradicions literàries universals. Així mateix, l'estudiant ha de conèixer els autors i les obres més rellevants de la literatura catalana de postguerra i ha de familiaritzar-se amb la bibliografia fonamental del període i amb les estratègies de lectura que li permetin elaborar un discurs crític. 

Competències

  Llengua i literatura catalanes
 • Analitzar críticament la literatura catalana en relació amb les circumstàncies històriques en les quals s'inscriu.
 • Aplicar conceptes, recursos i mètodes d'anàlisi literària a la literatura catalana tenint en compte el marc de la periodització de la història literària occidental.
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Elaborar estudis de caràcter històric sobre la tradició literària catalana i anàlisis interpretatives sobre les tendències, els gèneres i els autors de la literatura catalana.
 • Interpretar els textos literaris en profunditat des de bases filològiques (estilístiques, lingüístiques, etc.). i comparatives.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d’'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
 • Valorar de manera argumentada i rigorosa les tendències principals i els autors i les obres més representatius de la literatura catalana.
  Estudis de Català i Espanyol
 • Analitzar críticament la literatura catalana en relació amb les circumstàncies històriques en les quals s'inscriu.
 • Aplicar conceptes, recursos i mètodes d'anàlisi literària a la literatura catalana tenint en compte el marc de la periodització de la història literària occidental.
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Elaborar estudis de caràcter històric sobre la tradició literària catalana i anàlisis interpretatives sobre les tendències, els gèneres i els autors de la literatura catalana.
 • Interpretar els textos literaris en profunditat des de bases filològiques (estilístiques, lingüístiques, etc.) i comparatives.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
 • Valorar de manera argumentada i rigorosa les tendències principals i els autors i les obres més representatius de la literatura catalana.
  Estudis d'Anglès i Català
 • Analitzar críticament la literatura catalana en relació amb les circumstàncies històriques en les quals s'inscriu.
 • Aplicar conceptes, recursos i mètodes d'anàlisi literària a la literatura catalana tenint en compte el marc de la periodització de la història literària occidental.
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Elaborar estudis de caràcter històric sobre la tradició literària catalana i anàlisis interpretatives sobre les tendències, els gèneres i els autors de la literatura catalana.
 • Interpretar els textos literaris en profunditat des de bases filològiques (estilístiques, lingüístiques, etc.) i comparatives.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
 • Valorar de manera argumentada i rigorosa les tendències principals i els autors i les obres més representatius de la literatura catalana.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar les eines informàtiques i saber consultar les fonts documentals específiques.
 2. Comentar textos literaris, aplicant els instruments adquirits, atenent el context històric i sociocultural.
 3. Construir un text escrit amb correcció gramatical i lèxica.
 4. Construir un text oral amb correcció gramatical i lèxica.
 5. Descriure el context històric de la literatura catalana contemporània i relacionar obres literàries amb el seu context històric i cultural.
 6. Dominar l'expressió oral i escrita en llengua catalana.
 7. Dur a terme treballs escrits i presentacions orals efectius i adaptats al registre adequat.
 8. Elaborar textos crítics sobre les tendències principals i els autors i les obres més representatius de la literatura catalana contemporània, i redactar assaigs originals, amb domini de la bibliografia pertinent, sobre autors i obres del període contemporani.
 9. Exposar els coneixements sobre la història, l'art o altres moviments culturals.
 10. Identificar els elements clau de la tradició cultural occidental a partir del segle XIX fins a l'actualitat
 11. Identificar els elements clau de la tradició cultural occidental a partir del segle XIX fins a l'actualitat.
 12. Identificar les idees principals i les secundàries i expressar-les amb correcció lingüística
 13. Identificar les idees principals i les secundàries i expressar-les amb correcció lingüística.
 14. Identificar les relacions de la literatura amb la història, l'art o altres moviments culturals.
 15. Interpretar críticament obres literàries tenint en compte les relacions entre els diferents àmbits de la literatura i la relació de la literatura amb les àrees humanes, artístiques i socials.
 16. Interpretar la tradició cultural occidental a partir del segle XIX i fins a l'actualitat, i reconèixer en un text contemporani els trets de la tradició occidental.
 17. Interpretar textos en profunditat i aportar arguments per fer-ne l’'anàlisi crítica
 18. Interpretar textos en profunditat i aportar arguments per fer-ne l’anàlisi crítica.
 19. Mantenir una actitud de respecte cap a les opinions, valors, comportaments i pràctiques dels altres.
 20. Potenciar la capacitat de lectura, interpretació i anàlisi crítica de textos literaris i lingüístics
 21. Potenciar la capacitat de lectura, interpretació i anàlisi crítica de textos literaris i lingüístics.
 22. Realitzar treballs escrits i presentacions orals efectives i adaptades al registre adequat.
 23. Reconèixer textos literaris des de bases filològiques i comparatistes, aplicar-les als textos de la literatura catalana contemporània i redactar anàlisis de la llengua literària de textos catalans contemporanis.
 24. Redactar assaigs històrics i interpretatius sobre la tradició literària catalana contemporània, i exposar i argumentar visions de conjunt sobre fenòmens de la literatura catalana contemporània.
 25. Utilitzar la informació d'acord amb l'ètica científica.

Continguts

1. La postguerra (1939-1959). Descripció històrica i cultural

1.1. La poesia. Predomini i funció.

1.2. La narrativa. L'impacte de l'exili. La represa.

1.3. El teatre. Teatre professional, teatre clandestí i teatre de cambra. Inicis del teatre independent.

1.4. L'assaig i la prosa no imaginativa.

2. El Realisme Històric (1959 - 1968)

2.1. La poesia. Els diversos models de "realisme" .

2.2. La narrativa. Els models de Llorenç Villalonga i Mercè Rodoreda. Les diverses utilitzacions del realisme.

2.3. El teatre. Esforços institucionalitzadors des del teatre independent.

2.4. L'assaig i la prosa no imaginativa.

3. La dècada dels setanta i les derivacions posteriors. Postmodernitat.

3.1. La poesia. Varietat de poètiques.

3.2. La narrativa. Les noves veus i la progressiva consolidació. Les tendències de fi de segle.

3.3. El teatre. L'ascensió del teatre de gest  i els dilemes del teatre de text. Autors i grups.

 

* El contingut de les diferents sessions i les lectures obligatòries s'exposaran el dia de presentació de l'assignatura. També es penjaran al Campus Virtual.

 

 

 

Metodologia

L' assignatura es distribueix en sessions teòriques i seminaris de lectura.

Les sessions teòriques tenen un caràcter panoràmic i contextualitzador, i van acompanyades del comentari de textos teoricocrítics.

Les sessions dedicades a la lectura se centren en l'anàlisi de les obres de lectura del curs i altres textos complementaris. L'alumnat disposarà el primer dia de la llista de lectures obligatòries. Cal venir a classe amb el llibre i les notes de lectura a la mà.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teòriques. Exposició del programa 20 0,8 5, 9, 11, 14, 15, 16, 19, 20, 23, 25
Seminaris: comentari i anàlisi de les lectures proposades 25 1 2, 3, 4, 6, 13, 15, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25
Tipus: Supervisades      
Tutories. Supervisió d'exercicis i treballs 30 1,2 6, 8, 12, 13, 19, 20, 21, 23, 24, 25
Tipus: Autònomes      
Estudi 20 0,8 1, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 25
Exercicis 22,5 0,9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25
Lectura d'obres seguint les directrius proposades 25 1 2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25

Avaluació

Participació: 10%

Control de lectures: 10%

Prova escrita: 30%

Exercicis individuals: 25%

Exercicis en grup: 25%

Per poder aprovar l’assignatura caldrà treure una nota mínima de 5, un cop ponderats els percentatges de totes les activitats d’avaluació. L’estudiant rebrà la qualificació de NA (no avaluable) sempre que no hagi lliurat més del 30% de les activitats d’avaluació. 

Es tindrà en compte l'ús correcte de la llengua en les qualificacions. No s’admetran treballs presentats fora de termini.

En cas que les proves no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Teams, etc. La professora vetllarà perquè l’estudiant hi pugui accedir o li oferirà mitjans alternatius, que estiguin al seu abast.

L'estudiant que realitzi qualsevol irregularitat (còpia, plagi, suplantació d'identitat) que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d'avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta serà 0.

Procediments de revisió: els estudiants tenen dret a revisar els seus exercicis amb la professora en una tutoria personal, en horai data concertades, en el termini de dues setmanes un cop hagin estat qualificats.

Només es podran recuperar la prova escrita (25%) i els exercicis individuals (25%)

L'alumnat tindrà dret a la recuperació de l'assignatura si ha estat avaluat del conjunt d'activitats el pes de les qual equivalgui a un mínim de 2/3 parts de la qualificació total de l'assignatura. Per poder-se presentar a la recuperació de l'assignatura, s'haurà hagut d'obtenir una mitjana entre 3,5 i 4,9. La recuperació consistirà en un examen. La qualificació final, en cas d'aprovar, serà 5.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Control de lectures 15% 1 0,04 2, 3, 4, 6, 12, 13, 15, 17, 18, 20, 21, 25
Examen 25% 2 0,08 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
Exercicis en grup 25% 2,5 0,1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
Exercicis individuals 25% 1 0,04 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
Participació 10% 1 0,04 2, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 22, 25

Bibliografia

Bibliografia provisional

Autors Diversos, Història de la literatura catalana, 4 vols., Barcelona: Edicions 62 / Orbis, 1984.

Bordons, Glòria; Subirana, Jaume (eds.), Literatura catalana contemporània, Barcelona: Edicions de la Universitat Oberta / Proa, 1999.

Bou, Enric (dir.), Nou diccionari 62 de la literatura catalana, Barcelona: Edicions 62, 2000.

Bou, Enric (dir.), Panorama crític de la literatura catalana. Volum VI - Segle XX. De la postguerra a l’actualitat, Barcelona: Vicens Vives, 2009.

Broch, Àlex (dir.), Diccionari de la literatura catalana, Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 2008.

Castellanos, Jordi (ed.), Guia de literatura catalana contemporània, Barcelona: Edicions 62, 1973.

Fuster, Joan, Literatura catalana contemporània, Barcelona: Curial, 1972.

Manent, Albert, La literatura catalana a l’exili, 2a ed., Barcelona: Curial, 1989.

Molas, Joaquim (dir.), Història de la literatura catalana. Part moderna, vols. VIII. IX, X i XI, Barcelona: Ariel, 1986-1987.

Webgrafia bàsica

Traces. Bases de dades de llengua i literatura catalanes http://traces.uab.cat/

Altres recursos http://www.traces.uab.es/tracesbd/altresrecursos/literatura.html