Logo UAB
2020/2021

Introducció a la llengua espanyola

Codi: 100604 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500248 Llengua i Literatura Espanyoles FB 1 2
2501801 Estudis de Català i Espanyol FB 1 2
2501910 Estudis d'Anglès i Espanyol FB 1 2
2504012 Estudis d'Espanyol i Xinès: Llengua, Literatura i Cultura FB 1 2
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Marta Prat Sabater
Correu electrònic:
Marta.Prat@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:

Equip docent

Carlos Eliseo Sánchez Lancis
Margarita Freixas Alas
Ana Paz Afonso

Prerequisits

Aquesta assignatura requereix un domini de l'expressió oral i escrita de l'espanyol equiparable al que s'obté en finalitzar el batxillerat. Es considera, per tant, imprescindible una correcta expressió oral i escrita de l'idioma.

 

Objectius

Aquesta assignatura s'ha configurat com un curs introductori, de tipus panoràmic, que pugui servir a l'alumnat de base teòrica i de desenvolupament pràctic per a la seva posterior especialització en altres assignatures de Grau.

L'objectiu d'aquesta assignatura és, doncs, que l'estudiant adquireixi una visió general de diferents perspectives que pugui rebre l'estudi de la llengua espanyola, així com dels seus diferents nivells d'anàlisi.

Competències

  Llengua i Literatura Espanyoles
 • Analitzar els principals fenòmens de variació lingüística de l'espanyol (variació històrica, geogràfica, social i pragmàtica).
 • Dominar la llengua espanyola i utilitzar la terminologia pròpia i específica dels estudis literaris i lingüístics, i aplicar-ho a l'àmbit acadèmic i professional.
 • Identificar el component de la gramàtica al qual pertanyen els fenòmens lingüístics bàsics de l'anàlisi de la llengua espanyola (fonètica, fonologia, morfologia, sintaxi, lèxic, semàntica i discurs).
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d’'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
  Estudis de Català i Espanyol
 • Analitzar els principals fenòmens de variació lingüística de l'espanyol (variació històrica, geogràfica, social i pragmàtica).
 • Identificar el component de la gramàtica al qual pertanyen els fenòmens lingüístics bàsics de l'anàlisi de la llengua espanyola (fonètica, fonologia, morfologia, sintaxi, lèxic, semàntica i discurs).
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
  Estudis d'Anglès i Espanyol
 • Analitzar els principals fenòmens de variació lingüística de l'espanyol (variació històrica, geogràfica, social i pragmàtica).
 • Dominar la llengua espanyola i utilitzar la terminologia pròpia i específica dels estudis literaris i lingüístics, i aplicar-ho a l'àmbit acadèmic i professional.
 • Identificar el component de la gramàtica al qual pertanyen els fenòmens lingüístics bàsics de l'anàlisi de la llengua espanyola (fonètica, fonologia, morfologia, sintaxi, lèxic, semàntica i discurs).
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
  Estudis d'Espanyol i Xinès: Llengua, Literatura i Cultura
 • Actuar en l’àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Analitzar les principals propietats fonètiques, fonològiques, morfològiques, sintàctiques, lèxiques i semàntiques de la llengua espanyola i del xinès mandarí.
 • Comparar l'espanyol i el xinès a partir del coneixement lingüístic i literari de les dues llengües.
 • Demostrar capacitat per al treball autònom, per a l'autoanàlisi i per a l'autocrítica.
 • Descriure els fonaments lingüístics en els quals se sustenten els estàndards de l'espanyol i del xinès mandarí.
 • Identificar i aplicar els diferents mètodes i enfocaments de l'ensenyament de l'espanyol com a llengua estrangera.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Reconèixer els factors de variació lingüística de l'espanyol des dels punts de vista diacrònic i sincrònic.

Resultats d'aprenentatge

 1. Comunicar fent un ús no sexista ni discriminatori del llenguatge.
 2. Construir textos normativament correctes.
 3. Construir un text escrit amb correcció gramatical i lèxica.
 4. Construir un text oral amb correcció gramatical i lèxica.
 5. Descriure l'estructura de la llengua espanyola.
 6. Distingir els aspectes sistemàtics i normatius.
 7. Elaborar un discurs organitzat i correcte, oralment i per escrit, en la llengua corresponent.
 8. Explicar les normes ortogràfiques.
 9. Identificar les idees principals i les secundàries i expressar-les amb correcció lingüística.
 10. Interpretar el procés d'adquisició de l'espanyol com a llengua estrangera en contrast amb altres llengües.
 11. Interpretar i il·lustrar els principals conceptes lingüístics i literaris, i ser capaç d’'utilitzar-los.
 12. Interpretar i il·lustrar els principals conceptes lingüístics i literaris, i ser capaç d’utilitzar-los.
 13. Interpretar i il·lustrar els principals conceptes lingüístics i literaris.
 14. Reconèixer les varietats lingüístiques de l'espanyol.
 15. Redactar correctament un text no normatiu prèviament analitzat.
 16. Relacionar la teoria lingüística amb la metodologia feta servir en l'àmbit de l'espanyol com a llengua estrangera.
 17. Utilitzar correctament els diferents registres de l'espanyol.

Continguts

Tema 1. La llengua com a sistema cognitiu i com a producte històric. La gramàtica: diferents acepcions del terme. Competència i actuació. Gramaticalitat, acceptabilitat i correcció. Components de la gramàtica i delimitació de las fronteres entre ells.

Tema 2. La llengua espanyola i les seves varietats. Varietat diacrònica o temporal: orígens de l'espanyol com a llengua romànica, el concepte de canvi lingüístic i principals etapes d'evolució. Varietat diatòpica o geogràfica: els dialectes de l'espanyol i l'extensió de l'espanyol (l'espanyol en zones bilingües i l'espanyol com a L2). Varietats diastràtica i diafàsica: competència gramatical i competència pragmàtica. El criteri d'adequació.

Tema 3. Fonètica i fonologia de l'espanyol. Elements segmentals o suprasegmentals. Conceptes bàsics. La descripció articulatòria dels sons de la parla. La transcripció fonètica.

Tema 4. Morfologia i lexicologia de l'espanyol. Conceptes bàsics. Morfologia flexiva i derivativa. L'estructura de la paraula en espanyol. L'organització de les unitats lèxiques de l'espanyol.

Tema 5. Sintaxi de l'espanyol. Conceptes bàsics. L'estructura de l'oració. Categories, funcions sintàctiques i funcions semàntiques. Relacions sintàctiques bàsiques.

Metodologia

L'aprenentatge de l'assignatura per part de l'alumnat es distribueix de la següent manera:

· Activitats dirigides (35%). Aquestes activitats  es divideixen en classes magistrals i en pràctiques i seminaris dirigits pel professorat, en què es combina l'explicació teòrica amb la discussió de tot tipus de textos.

· Activitats supervisades (10%). Es tracta de tutories programades pel professor, dedicades a la correcció i comentari de problemes en els diferents nivells d'anàlisi lingüística.

· Activitats autònomes (50%). Aquestes activitats inclouen tant el temps dedicat a l'estudi personal com a la possible preparació de ressenyes, treballs i comentaris analítics, així com presentacions orals.

· Activitats d'avaluació (5%). L'avaluació de l'assignatura pot portar-se a terme mitjançant presentacions orals i proves escrites.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teòriques i pràctiques 60 2,4 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 14, 15, 17
Tipus: Supervisades      
Tutories 15 0,6 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 14, 15, 17
Tipus: Autònomes      
Estudi i preparació de proves i treballs 75 3 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 14, 15, 17

Avaluació

El professorat avaluarà aquesta assignatura de manera continuada mitjançant l'elaboració de tres activitats d'avaluació sobre aspectes teòrics i pràctics.

L'avaluació es distribuirà de la següent manera:

(1)  Realització de las dues primeres proves: 60% (30% + 30%)

(2)  Realització de la tercera prova (aspectes teòrics i pràctics): 40%

Per superar l'assignatura, caldrà realitzar totes les proves. La nota final, un cop sumades totes les notes i aplicats els percentatges a dalt indicats, haurà de ser igual o superior a 5.

Si bé és responsabilitat de l'alumnat portar al dia l'assignatura, el professorat indicarà amb suficient antelació la data de cadascuna de les proves.

En cas que les proves no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Teams, etc. El professor o professora vetllarà perquè l'estudiant hi pugui accedir o li oferirà mitjans alternatius, que estiguin al seu abast.

S'obtindrà la qualificació de “No avaluable” quan l'estudiant no realitzi cap de les proves o quan un/una estudiant hagi realitzat només un 30% de las evidències d'avaluació. L'elaboració de més del 30% de les proves suposarà, doncs, la voluntat de l'estudiant de ser avaluat en l'assignatura.

Es podrà optar a la recuperació només en el cas de què l'estudiant hagi obtingut un “No avaluable” en aquelles proves que en el seu conjunt no comportin més d'un 60% del total de la nota final de l'assignatura. Qui s'hagi presentat a totes les proves o al 60% de les mateixes també podrà optar a la recuperació sempre i quan la qualificació mínima de la mitjana de les proves fetes no sigui inferior a 3,5 punts.

Les faltes d'ortografia, expressió, lèxic i sintaxi tindran una penalització de 0,25 cadascuna, sense límit, sobre la nota final en les diferents activitats.

Obviament, en cas de demanar resposta a exàmens o sol·licitar presentació d'activitats, treballs, etc., ha de ser tot original i no està permesa la còpia total o parcial de materials ja publicats en qualsevol suport. En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Activitat pràctica 30% 0 0 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
Activitat teòrica 30% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17
Activitat teòrica i pràctica 40% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 17

Bibliografia

Alcoba, Santiago (coord.) (1999): La oralización. Barcelona: Ariel.

Aleza Izquierdo, Milagros (coord.) (2010): Normas y usos correctos del español actual. Valencia: Tirant lo Blanch.

Aleza Izquierdo, Milagros y José M.ª Enguita Utrilla (coords.) (2010): La lengua española en América: normas y usos actuales. València: Universitat, pp.95-132. Disponible en: http://www.uv.es/aleza/esp.am.pdf

Almela Pérez, Ramón (2018): Manual de buenas prácticas ortográficas. Murcia: Editum.

Alvar, Manuel (dir.) (2001): Introducción a la lingüística española. Barcelona: Ariel.

Battaner Arias, Paz y Carmen López Ferrero (2019): Introducción al léxico, componente transversal de la lengua. Madrid: Cátedra (Colección: Lingüística).

Bernárdez, Enrique (1999): ¿Qué son las lenguas? Madrid: Alianza Editorial [Cap. 2: “De lenguas, dialectos, idiomas, hablas, jergas”, pp. 33-59; Cap. 8: “¿Por qué cambian las lenguas?”, pp. 207-227].

Blecua, José Manuel (1982): Qué es hablar. Barcelona: Salvat.

De Miguel, Elena (2009) (ed.): Panorama de la lexicología. Barcelona: Ariel.

Demonte Barreto, Violeta (2003): “Lengua estándar, norma y normas en la difusión actual de la lengua española”, Circunstancia: revista de ciencias sociales del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, 1. Disponible en: http://www.ortegaygasset.edu/contenidos.asp?id_d=394

Di Tullio, Ángela (2005): Manual de gramática del español. Buenos Aires: La isla de la luna.

Escandell, M.ª Victoria (1996): Introducción a la pragmática. Barcelona: Ariel.

García Mouton, Pilar (1994): Lenguas y dialectos de España. Madrid: Arco Libros.

Hualde, José Ignacio et al. (2010): Introducción a la lingüística hispánica. 2ª edición, corregida y aumentada. Cambridge: Cambridge University Press.

Jiménez-Yáñez, Ricardo-María (2020): Comunicar en la Universidad y en la vida profesional. Pamplona: EUNSA.

Lakoff, George y Mark Johnson (1980): Metáforas de la vida cotidiana, Barcelona: Ediciones Cátedra, colección Teorema, 1986. [“Los conceptos mediante los que vivimos” (cap.1), “La sistematicidad de los conceptos metafóricos” (cap. 2) y “sistematicidad metafórica. Destacar y ocultar”, pp. 39-49.]

López Morales, Humberto (2007): “El futuro del español”, en Enciclopedia del español en el mundo. Anuario del Instituto Cervantes 2006-2007. Madrid: Instituto Cervantes, pp. 476-491.

Moreno Cabrera, Juan Carlos (2000): La dignidad e igualdad de las lenguas. Crítica de la discriminación lingüística. Madrid: Alianza Editorial.

Moreno Cabrera, Juan Carlos (2010): Spanish is different. Introducción al español como lengua extranjera. Madrid: Editorial Castalia.

Moreno Fernández, Francisco (2004): “El modelo de la lengua y la variación lingüística”, en Juan Sánchez Lobato e Isabel Santos Gargallo (eds.): Vademécum para la formación de profesores. Enseñar español como L2/LE. Madrid: SGEL, pp. 737-752.

Moreno Fernández, Francisco (2009): La lengua española en su geografía. Madrid: Arco/Libros.

Moreno Fernández, Francisco (2020): Variedades de la lengua española. Londres-Nueva York: Routledge.

Muñoz-Basols, Javier, Nina Moreno, Imma Taboada y Manel Lacorte (2017): Introducción a la lingüística hispánica actualTeoría y práctica. Londres y Nueva York: Routledge.

Palacios, Azucena (coord.) (2008): El español en América. Barcelona: Ariel.

Pons, Lola (2010): La lengua de ayer. Manual práctico de Historia del Español. Madrid: Arco/Libros.

Quilis, Antonio (2002): La lengua española en el mundo. Valladolid: Universidad de Valladolid.

Real Academia Española y ASALE (2009): Nueva gramática de la lengua española. Morfología y sintaxis. 2 vols. Madrid: Espasa.

Real Academia Española (2010): Nueva gramática de la lengua española. MANUAL. Madrid: Espasa.

Real Academia Española y ASALE (2011): Nueva gramática de la lengua española. Fonética y fonología. Madrid: Espasa.

Real Academia Española (2014): Diccionario de la lengua española (DLE). 23.ª ed. Madrid: Espasa.

 

Es facilitarà una bibliografia més específica per a cadascun dels temes de l'assignatura.

 

ENLLAÇOS D'INTERNET

Real Academia Española                              http://www.rae.es/

DLE                                                           https://dle.rae.es/

Ortografía de la RAE                                    http://www.rae.es/recursos/ortografia/ortografia-2010

 

Instituto Cervantes                                     http://www.cervantes.es/

Portal de lengua del Instituto Cervantes        http://cvc.cervantes.es/lengua/

Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes           http://www.cervantesvirtual.com/

 

Es facilitaran altres recursos específics per als diferents temes de l'assignatura.