Logo UAB
2020/2021

Comentari de Textos Literaris

Codi: 100582 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500248 Llengua i Literatura Espanyoles OB 3 2
2501801 Estudis de Català i Espanyol OB 3 2
2501910 Estudis d'Anglès i Espanyol OB 3 2
2504012 Estudis d'Espanyol i Xinès: Llengua, Literatura i Cultura OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Maria Fernanda Bustamante Escalona
Correu electrònic:
MariaFernanda.Bustamante@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Guillermo Serés Guillén
Maria Fernanda Bustamante Escalona

Prerequisits

Atès que l'estudiant ha demostrat, mitjançant l'obtenció dels crèdits corresponents a les assignatures de formació bàsica i les obligatòries, haver adquirit les competències bàsiques, ha de ser capaç d'expressar-se amb correcció oralment i per escrit. Per aquesta raó, els eventuals errors ortogràfics i d'expressió que pogués cometre comportaran un descens de la puntuació en la qualificació final. Les activitats, pràctiques i treballs presentats en l'assignatura hauran de ser originals i no s'admetrà, sota cap circumstància, el plagi total o parcial de materials aliens publicats en qualsevol suport. L'eventual presentació de material no original sense indicar adequadament el seu origen comportarà, automàticament, la qualificació de suspens (0). Així mateix es considera que l'estudiant coneix les normes generals de presentació d'un treball acadèmic. No obstant, podrà aplicar les normes específiques que pugui indicar-li el professor de l'assignatura, si així ho creu necessari.

 

Objectius

"Comentari de textos literaris" s'integra en el conjunt de la matèria Comentari de textos, que forma per part dels 108 crèdits de formació obligatòria del Grau de Llengua i Literatura espanyoles, i que l'estudiant cursa juntament amb altres assignatures de llengua i literatura espanyoles. Els principals objectius del curs són familiaritzar l'alumnat amb el comentari de text dotant-li de les 1 Els principals objectius del curs són familiaritzar l'alumnat amb el comentari de text dotant-li de les eines necessàries per a això, de manera que en acabar el quadrimestre hagi consolidat les destreses necessàries per a realitzar un comentari de text de qualsevol de les èpoques de la literatura espanyola.

 

Competències

  Llengua i Literatura Espanyoles
 • Dominar la llengua espanyola i utilitzar la terminologia pròpia i específica dels estudis literaris i lingüístics, i aplicar-ho a l'àmbit acadèmic i professional.
 • Dominar les tècniques i els mètodes del comentari literari de textos i de l'anàlisi crítica d'obres en conjunt, així com de les disciplines afins: retòrica i poètica.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
  Estudis de Català i Espanyol
 • Dominar la llengua espanyola i utilitzar la terminologia pròpia i específica dels estudis literaris i lingüístics, i aplicar-ho a l'àmbit acadèmic i professional.
 • Dominar les tècniques i els mètodes del comentari literari de textos i de l'anàlisi crítica d'obres en conjunt, així com de les disciplines afins: retòrica i poètica.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
  Estudis d'Anglès i Espanyol
 • Dominar la llengua espanyola i utilitzar la terminologia pròpia i específica dels estudis literaris i lingüístics, i aplicar-ho a l'àmbit acadèmic i professional.
 • Dominar les tècniques i els mètodes del comentari literari de textos i de l'anàlisi crítica d'obres en conjunt, així com de les disciplines afins: retòrica i poètica.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
  Estudis d'Espanyol i Xinès: Llengua, Literatura i Cultura
 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Aplicar els coneixements sobre literatura espanyola i hispanoamericana a la identificació dels gèneres, moviments, corrents, tendències i estils.
 • Comentar textos literaris en espanyol i en xinès, situar-los en el seu moment històric i relacionar-los amb el corrent literari al qual pertanyen.
 • Fer lectures i interpretacions crítiques de textos a partir dels conceptes lingüístics i literaris adquirits.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Utilitzar amb precisió les tècniques de recopilació, organització i ús de la informació i documentació.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar críticament els principis, valors i procediments que regeixen l’exercici de la professió.
 2. Analitzar retòricament textos de qualsevol època.
 3. Analitzar un text literari des del punt de vista lingüístic.
 4. Aplicar els diferents instruments d'anàlisi a diferents tipus d'obres literàries.
 5. Argumentar sobre diversos temes i problemes literaris a propòsit d'obres diferents i avaluar els resultats.
 6. Argumentar sobre diversos temes i problemes literaris a propòsit d'obres diferents i avaluar-ne els resultats.
 7. Classificar els textos segons el gènere literari i l'estructura que se’n deriva.
 8. Comentar textos literaris, aplicant els instruments adquirits, atenent el context històric i sociocultural.
 9. Comentar textos literaris, aplicant els instruments adquirits, d’acord amb el context històric i sociocultural.
 10. Construir un text escrit amb correcció gramatical i lèxica.
 11. Delimitar les característiques de la llengua literària.
 12. Descriure els fenòmens lingüístics que identifiquen una tipologia textual.
 13. Discriminar i reunir la bibliografia crítica bàsica que ha conformat el camp d'estudi de les principals obres i autors de la matèria.
 14. Fer servir la terminologia adequada en la construcció d'un text acadèmic.
 15. Fer servir les eines digitals per recollir, classificar, interpretar i analitzar dades rellevants relacionades amb l'estudi de la llengua.
 16. Identificar les principals figures d'expressió i contingut en tots els gèneres: poesia, teatre i prosa.
 17. Identificar les principals figures d'expressió i contingut, en tots els gèneres: poesia, teatre i prosa.
 18. Interpretar i il·lustrar els principals conceptes lingüístics i literaris, i ser capaç d’'utilitzar-los.
 19. Interpretar i il·lustrar els principals conceptes lingüístics i literaris, i ser capaç d’utilitzar-los.
 20. Interpretar i il·lustrar els principals conceptes lingüístics i literaris.
 21. Presentar treballs en formats ajustats a les demandes i els estils personals, tant individuals com en grup petit.
 22. Reconèixer els grans gèneres des de la perspectiva de la poètica i la seva evolució al llarg dels segles.
 23. Relacionar els recursos lingüístics de l'espanyol amb la seva funció literària.
 24. Resoldre problemes de manera autònoma.
 25. Resumir els principals arguments d'un text.

Continguts

1- La delimitació del text literari.

2- Els recursos de la llengua literària. Del vers a la prosa.

3 - Sobre les maneres d'abordar un text.

4- Principals enfocaments crítics.

5- Les tècniques del comentari de text.

Metodologia

L'aprenentatge d'aquesta assignatura per part de l'alumne es distribueix de la manera següent:

 • Activitats dirigides (35%). Aquestes activitats es divideixen en classes magistrals i en pràctiques i seminaris dirigits pel professor, en què es combinarà l'explicació teòrica amb la discussió de tot tipus de textos.
 • Activitats supervisades (10%). Es tracta de tutories programades pel professor, dedicades a la correcció i comentari de problemes en els diferents nivells deanálisis literari.
 • Activitats autònomes (50%). Aquestes activitats inclouen tant el temps dedicat a l'estudi personal com a la realització de ressenyes, treballs i comentaris analítics, així com a la preparació de presentacions orals.
 • Activitats d'Avaluació (5%). L'avaluació de l'assignatura es durà a terme mitjançant presentacions orals i proves escrites.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes magistrals, pràctiques i seminaris 60 2,4 2, 4, 5, 8, 10, 14, 17, 21, 22, 24
Tipus: Supervisades      
Tutories supervisades 15 0,6 2, 4, 5, 8, 10, 14, 17, 21, 22, 24
Tipus: Autònomes      
Elaboració de treballs, estudi personal i preparació 75 3 2, 4, 5, 8, 10, 14, 17, 21, 22, 24

Avaluació

 • L'avaluació consistirà en dos comentaris de textos escrits lliurats al llarg del curs (30% cadascun), una prova final escrita (30%) y participació (10%).
 • En cas que les proves no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Teams, assegurant que tot l’estudiantat hi pot accedir
 • En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

Procediment de revisió de les qualificacions:

En el moment de realització de cada activitat avaluativa, el professor o professora informarà l’alumnat (Moodle) del procediment i data de revisió de les qualificacions.

 Procediment de recuperació:

 • La nota obtinguda en la recuperació substituirà la qualificació més baixa obtinguda al llarg de l'assignatura; o el / la estudiant podrà acordar amb el / la professora quina avaluació recuperarà.
 • Per participar a la recuperació l’alumnat ha d’haver estat prèviament avaluat en un conjunt d’activitats el pes de les quals equivalgui aun mínim de 2/3 parts de la qualificació total.

 
Per aprovar l'assignatura cal que la nota de la prova final sigui com a mínim d'un 5.

Les faltes d'ortografia i de redacció baixen punts.

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Comentari de text 1 30% 0 0 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24
Comentari de textos 2 30% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
Participació 10% 0 0 15, 19, 24
Prova escrita final 30% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

Bibliografia

AA. VV. (1973), El comentario de textos, 1, Madrid, Castalia.

AA. VV. (1977), El comentario de textos, 2. De Galdós a García Márquez, Madrid,

AA. VV. (1983), El comentario de textos, 4. La poesía medieval, Madrid, Castalia.

Actes du Ve Colloque du S.E.L.: Teoría del discurso poético (1986), Toulouse, Universidad de Toulouse-Le Mirail.

Azaustre, Antonio, y Juan Casas, (1997), Manual de retórica española, Ariel, Barcelona.

Cesarini, Remo (2004), "Glosario", en Introducción a los estudios literarios. Madrid, Crítica, pp. 247-312.

Clavería, Gloria; Poch, Dolors (2010), Al otro lado del espejo. Comentario lingü.stico de textos literarios, Barcelona, Ariel.

Culler, Jonathan (2000), Breve introducción a la teoría literaria. Barcelona, Crítica.

Domínguez Caparrós, José (1977), Introducción al comentario de textos, Madrid, Ministerio de Educación y Ciencia.

López-Casanova, Arcadio (1994), El texto poético. Teoría y metodología. Salamanca, Colegio de España.

Marchese, Angelo, y Joaquín Forradellas (1986), Diccionario de retórica, crítica y terminología literaria, Barcelona, Ariel.

Navarro Durán, Rosa (1995), La mirada al texto, Barcelona, Ariel.

Pozuelo, José María (1988), Teoría del lenguaje literario, Madrid, Cátedra (ediciones posteriores).

Segre, Cesare (1985), Principios de análisis del texto literario, Barcelona, Crítica

Villanueva, Darío (1992), Comentario de textos narrativos: la novela. Gijón, Ediciones Júcar, pp. 181-201.