Logo UAB
2020/2021

Art del segle XX

Codi: 100550 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500239 Història de l'Art OB 1 2
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Sol Enjuanes Puyol
Correu electrònic:
Sol.Enjuanes@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Sandra Alvaro Sanchez

Prerequisits

No n'hi ha

Objectius

L'objectiu general és dotar l'alumnat de coneixements que li permetin entendre la cultura artística del segle XX.

Aquesta assignatura també té com a objectius:

1- facilitar instruments teòrics d'anàlisi dels fenòmens artístics com a part d'un context cultural, històric, social i ideològic ampli

2- potenciar la reflexió sobre els llenguatges artístics i les idees estètiques

3- fomentar la capacitat crítica i expositiva de l'alumnat

Competències

 • Analitzar amb esperit crític, a partir dels coneixements adquirits, l'obra d'art en les seves diferents facetes: valors formals, significat iconogràfic, tècniques i procediments artístics, procés d'elaboració i mecanismes de recepció.
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
 • Interpretar l'obra d'art en el context en el qual es va gestar i relacionar-la amb altres formes d'expressió cultural
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Reconèixer l'evolució de la imatge artística des de l'antiguitat fins a la cultura visual contemporània.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar els creadors d'un fenomen artístic en un determinat context cultural.
 2. Analitzar els receptors d'un fenomen artístic en un determinat context cultural.
 3. Analitzar les idees artístiques sobre un fenomen artístic en un determinat context cultural.
 4. Analitzar una imatge artística i situar-la en el seu context cultural.
 5. Aplicar els coneixements iconogràfics a la lectura de la imatge artística
 6. Definir i explicar amb precisió un objecte artístic amb el llenguatge propi de la crítica d'art.
 7. Distingir les tècniques i el procés d'elaboració d'un objecte artístic
 8. Estimular la creativitat i fomentar idees innovadores.
 9. Examinar una imatge artística i distingir-ne els valors formals, iconogràfics i simbòlics.
 10. Explicar els mecanismes de recepció d'una obra d'art.
 11. Identificar les idees principals i les secundàries i expressar-les amb correcció lingüística
 12. Reconstruir el panorama artístic d'un determinat context cultural
 13. Relacionar una imatge artística amb altres fenòmens culturals de la seva època.
 14. Saber exposar amb eficàcia els coneixements, oralment i per escrit.
 15. Treballar en equip, respectant les opinions alienes i dissenyant estratègies de col·laboració.

Continguts

- El mite de la modernitat: desenvolupament industrial i cànons estètics

- Les avantguardes històriques i l'exploració de nous llenguatges plàstics

- Crear després de la Segona Guerra Mundial: art i geopolítica

- La postmodernitat i la crisi de l'objecte artístic

- Una mirada transformadora: l'influx del feminisme en la cultura visual

- Noves poètiques i noves pràctiques artístiques

* El contingut i l'enfocament de l'assignatura són sensibles als aspectes relacionats amb la perspectiva de gènere, en conseqüència, al llarg del curs es propiciarà el coneixement del treball de les dones artistes

Metodologia

Classes teòriques amb suport visual.

Anàlisis crítiques d'imatges i textos.

Presentacions orals.

Tutories de seguiment del treball autònom.

*La metodologia docent i l’avaluació proposades poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

  

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes 51 2,04 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Tipus: Supervisades      
Tutories 9 0,36 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Tipus: Autònomes      
Lectures i síntesis de textos, anàlisis d'imatges i preparació de treballs 90 3,6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15

Avaluació

Per aprovar l'assignatura cal que l'alumnat presenti tots els treballs i superi l'examen.

La nota final serà el resultat de la suma dels percentatges de cada activitat avaluativa.

Els treballs i l'examen faran mitja quan tinguin com a mínim una nota de 4.

La reavaluació permetrà recuperar les proves suspeses (tret del treball en grup) i no es requerirà una nota mínima per poder-se presentar.

L'alumnat que es vulgui presentar a pujar nota a la reavaluació ha de tenir en compte que li pot comportar una baixada de la nota.

*L’estudiant que realitzi qualsevol irregularitat (còpia, plagi,...) es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació. En cas que es produeixin diverses irregularitats, la qualificació final de l’assignatura serà 0.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Lectura obligatòria 30% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Participació activa i constructiva a classe 10% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Prova escrita 30% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Treball en grup 30% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Bibliografia

Biliografia bàsica*

Burger, Peter. Teoría de la vanguardia. Barcelona: Península, 1987.

Chipp, Hersel B. Teorías del arte contemporáneo: Fuentes artísticas y opiniones críticas. Madrid: Akal, 1996.

De Micheli, Mario. Las vanguardias artísticas del siglo XX. Madrid: Alianza Editorial, 2002.

Foster, Hal; Krauss, Rosalind;  Bois, Yve-Alain; Buchloh, Benjamin H. D. Arte desde 1900. Madrid: Akcal, 2006.

Krauss, Rosalind. La originalidad de la Vanguardia y otros mitos modernos. Madrid: Alianza, 1996.

Lucie-Smith, Edward. Artes visuales en el siglo XX. Colònia: Könemann, 2000.

Ramírez, Juan Antonio. El mundo contemporáneo. Vol. IV. Historia del Arte. Madrid: Alianza Editorial, 1997.

*La bibliografia s'ampliarà al llarg del curs amb referències relacionades amb els continguts del temari

Recursos en línia

www.macba.cat

www.museoreinasofia.es

www.tate.org.uk

www.moma.org

www.centrepompidou.fr

www.nga.gov

www.metmuseum.org