Logo UAB
2020/2021

Nacions i Nacionalismes en el Món Contemporani

Codi: 100386 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500501 Història OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Jordi Figuerola Garreta
Correu electrònic:
Jordi.Figuerola@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:

Prerequisits

Cap en especial.

Objectius

“Nacions i nacionalismes en l’època contemporània” té com a objectiu mostrar la importància del fet nacional en la societat contemporània.

Adquirir un coneixement sòlid sobre el procés de formació de les nacions, tenint en compte les diferents interpretacions i els debats historiogràfics sobre el fet nacional i la formació dels estats en l’època contemporània.

Analitzar els canvis polítics, institucionals, econòmics, socials i culturals de diferents països i estats al món.

Competències

 • Aplicar els principals mètodes, tècniques i instruments de l'anàlisi històrica.
 • Avaluar críticament les fonts i els models teòrics per analitzar les diverses etapes històriques.
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica
 • Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aprendre de manera autònoma.
 2. Comunicar-se tant oralment com per escrit en l'idioma propi o en una tercera llengua utilitzant la terminologia i les tècniques pròpies de la historiografia.
 3. Identificar i utilitzar apropiadament fonts d'informació per a la recerca històrica, especialment sobre règims polítics contemporanis.
 4. Identificar les idees principals i les secundàries i expressar-les amb correcció lingüística.
 5. Organitzar i planificar la cerca d'informació històrica.
 6. Participar en debats sobre fets històrics respectant les opinions d'altres participants.
 7. Presentar treballs en formats ajustats a les demandes i els estils personals, tant individuals com en grup petit.
 8. Reconèixer la diversitat i la multiculturalitat.
 9. Sintetitzar críticament les diverses explicacions historiogràfiques sobre l'aparició i l'evolució dels règims polítics en l'època contemporània.
 10. Utilitzar correctament el lèxic específic de la història.
 11. Utilitzar els recursos informàtics propis de l'àmbit d'estudi de la història.

Continguts

TEMA 0. Nació i nacionalisme en el món contemporani: una presentació

 

TEMA 1 - Nació, una categoria històrica de la contemporaneïtat

 

TEMA 2 - Evolució de les formacions de les nacions i els estats

 

TEMA 3 - Una aproximació teòrica i metodològica al fet nacional contemporani

 

TEMA 4 - La nació i l’estat: anàlisi de les estructures político-administratives

 

TEMA 5 - Descripció i comparació del fet nacional de diferents parts del món i en diverses èpoques

Metodologia

Les classes teòriques estan dirigides a analitzar críticament el passat, la naturalesa del discurs històric i la funció social de la ciència històrica, a més de descriure les estructures socials i polítiques de les zones mundials que caracteritzaran el fet nacional i avaluar críticament els models polítics dels estats contemporanis. Tot plegat complementat amb unes sessions de debat que serveixin per a la resolució de dubtes i manteniment de discussions sobre continguts específics de la matèria i sobre els problemes metodològics, conceptuals i factuals que sorgeixin.

Les activitats supervisades són tutories que representen sessions per resoldre dubtes i mantenir discussions sobre continguts específics de la matèria, alhora que es supervisen els diferents exercicis d’autoaprenentatge.

Les activitats autònomes representen l’estudi personal per a la integració dels coneixements adquirits (realització d’esquemes, mapes conceptuals, resums, lectura de textos, redacció de treballs, preparació de comentaris orals i recerca de informació bibliogràfica).

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Sessions de discussió 6 0,24 6, 8, 9
classes teòriques 39 1,56 3, 9
Tipus: Supervisades      
Exercicis d'aprenentatge 9,5 0,38 4, 9, 11
Tutories 13 0,52 2, 4, 5, 7
Tipus: Autònomes      
Estudi i treball personal 69,5 2,78 1, 3, 4, 5, 8, 10, 11

Avaluació

La matèria s’avaluarà aplicant els següents procediments:

 

La participació i l'actitud a classe: es refereix a la presència a l'aula acompanyat dels comentaris que es fan en els debats sobre les temàtiques que es tracten. S'avalua a través d'un full d'observacions del professor que resta com a evidencia de la tasca feta.

 

Presentacions en debat: es tracta de l'avaluació de l'apartat 3 de continguts que es fa mitjançant l'elaboració d'uns treballs sobre el pensament sobre el nacionalisme a través de diferents èpoques que l’alumnat ha de presentar i debatre a classe. S'avalua a través d'un full d'observacions del professor i de la pròpia opinió dels participants, i que resta com a evidencia de la tasca feta.

 

Proves escrites: es refereix a les proves d'avaluació que hi ha en els apartats 1, 2 i 4 dels continguts. Es tracte de proves escrites sobre les temàtiques d'aquests apartats. Consten de preguntes sobre articles llegits, comentaris de text i anàlisi de diferents materials proposats.

 

Treballs escrits: correspon als apartats 3 i 5 dels continguts i en els quals fan uns textos sobre història del pensament nacional i sobre algun tema concret de temàtica nacional (el curs passat fou sobre nacionalisme jueu) Aquesta temàtica no se sap fins que el curs ja ha començat perquè ho decidim entre totes seguint els interessos del grup concret.

 

S’avaluarà tota la matèria del curs continguda en les explicacions a classe, lectures obligatòries del programa i, en el seu cas, altres lectures obligatòries que es poden indicar durant el curs a través dels diversos processos avaluatius.

 

Els últims dies del curs hi haurà una recuperació per a aquells/es alumnes que no tinguin aprovat el conjunt del curs amb la suma de les diferents notes. Aquesta recuperació és fa mitjançant una prova de síntesi on hi haurà totes les lectures fetes i els diferents aspectes tractats a classe que s’hagin fet de manera individual. Independentment del seu resultat, només hi constarà el cinc en l’acta com a nota en el cas d’haver-la superat.

 

En el moment de realització/lliurament de cada activitat avaluativa, el professorat informarà (Moodle, SIA) del procediment i data de revisió de les qualificacions.

 

L’estudiant rebrà la qualificació de No avaluable sempre que no hagi lliurat més del 30% de les activitats d’avaluació.

 

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

 

En cas que les proves no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Moodle, Teams, etc. El professorat vetllarà perquè l'estudiant hi pugui accedir o li oferirà mitjans alternatius, que estiguin al seu abast.

 

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Participació i actitud a classe 10% 0 0 1, 2, 5, 6, 8, 10
Presentacions en debat 20% 6 0,24 2, 6, 8
Proves escrites 50% 6,5 0,26 2, 3, 4, 8, 9, 10
Treballs escrits 20% 0,5 0,02 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11

Bibliografia

La bibliografia i els enllaços web estarà determinada i ressenyada al campus virtual  des del principi del curs. Està formada per documents, textos, fonts, imatges gràfiques i filmografia sobre aquest tema i segueix uns criteris d’aprenentatge determinats per assolir les competències establertes.