Logo UAB
2020/2021

Història dels Moviments Socials a l'Època Contemporània

Codi: 100365 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500501 Història OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Gennadi Kneper
Correu electrònic:
Gennadi.Kneper@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:

Prerequisits

No calen.

Objectius

L’assignatura pretén facilitar recursos i reflexió per tal d’assolir un coneixement central dels moviments socials contemporanis. Es tractarà de situar el paper de les classes subalternes en vàries situacions de la història contemporània. Es prendran exemples concrets per a assolir una imprescindible perspectiva de gènere, preparar un nou treball i aprendre una forma expositiva distintiva.

Competències

 • Aplicar els principals mètodes, tècniques i instruments de l'anàlisi històrica.
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Identificar les principals tendències historiogràfiques i analitzar-ne críticament el desenvolupament.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica
 • Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar els principals moviments socials i polítics dels segles XIX i XX.
 2. Aprendre de manera autònoma.
 3. Comunicar-se tant oralment com per escrit en l'idioma propi o en una tercera llengua utilitzant la terminologia i les tècniques pròpies de la historiografia.
 4. Identificar les idees principals i les secundàries i expressar-les amb correcció lingüística.
 5. Llegir i interpretar els documents històrics generats a l'època contemporània.
 6. Organitzar i planificar la cerca d'informació històrica.
 7. Participar en debats sobre fets històrics respectant les opinions d'altres participants.
 8. Presentar treballs en formats ajustats a les demandes i els estils personals, tant individuals com en grup petit.
 9. Reconèixer la diversitat i la multiculturalitat.
 10. Utilitzar correctament el lèxic específic de la història.
 11. Utilitzar els recursos informàtics propis de l'àmbit d'estudi de la història.

Continguts

1. Els estudis sobre les classes subalternes i els moviments socials
2. Els començaments dels moviments socials
3. El socialisme europeu del s. XIX
4. Els moviments anticolonials
5. Els moviments socials de la primera meitat del s. XX
6. El 68 i els nous moviments socials
7. Els moviments socials "regressius"
8. Els moviments socials dels últims anys

Metodologia

La metodologia docent partirà de la combinació de classes magistrals, on es donaran els principals continguts de l’assignatura, amb el desenvolupament de seminaris de classe en base a la informació prèviament descrita. Es penjarà, habitualment, documentació al Campus Virtual perquè l'alumnat prepari les diferents propostes. El suport audiovisual també hi és present.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teòriques 40 1,6 1, 5, 9
Seminaris i pràctiques dirigides 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10
Tipus: Supervisades      
Tutories 15 0,6 6, 8, 9, 10, 11
Tipus: Autònomes      
Estudi personal 30 1,2 1, 2, 5, 6, 9, 10
Lectura de textos. Redacció de treballs. Preparació de presentacions. Recerca de informació bibliogràfica 45 1,8 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11

Avaluació

1. Hi haurà dos exàmens parcials, situats de forma correcta dins del semestre. La matèria de l'assignatura es dividirà entre aquests dos exàmens. La valoració d'aquests exàmens serà en conjunt el 40% de la nota final.

2. Durant el curs es demanarà un treball individual de recerca que tindrà un valor d'un 40% de la nota final.

3. El 20% de la nota final correspondrà a una presentació oral o una ressenya d'un text suggerit pel professor.

 Advertiments necessaris. 

 Es considerarà com a NO AVALUABLE l'alumnat que hagi fet menys de dos terços del total de l'avaluació (exàmens i treball).

 Així, doncs, no es podran presentar a la prova de síntesi de recuperació les i els alumnes que no hagin fet almenys dues activitats valoratives (exàmens i treball) al llarg del curs. Tampoc es podran presentar les i els alumnes que al final tinguin una nota de l'assignatura igual o superior a l'aprovat.  La recuperació es ferà sobre el conjunt dels continguts del programa de l'assignatura, ja avaluada en els dos exàmens parcials. Al grau d'Història, la nota màxima de la prova de síntesi de recuperació és de 5,0 (Aprovat).

 La còpia a les proves o la còpia de fonts escrites (plagi) en el treball o el comentari suposarà un zero en la qualificació de l'exercici. 

Les i els alumnes tindran dret a revisar els resultats dels exàmens i el treball realitzats. El professorat establirà oportunament els mecanismes per a fer-ho.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen final 40% 4 0,16 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10
Presentació oral/Ressenya 20% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10
Treball escrit 40% 4 0,16 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11

Bibliografia

En cada tema s’oferirà una bibliografia especifica, que es situarà al Campus Virtual. No hi ha manual de l’assignatura.