Logo UAB
2020/2021

Pràctiques externes

Codi: 100322 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500246 Filosofia OT 3 0
2500246 Filosofia OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
David Jorge Casacuberta Sevilla
Correu electrònic:
David.Casacuberta@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

David Jorge Casacuberta Sevilla

Prerequisits

Per facilitar el procés, s'ha creat un calendari específic de matriculacions.  Aquest calendari preveurà les fases següents:

PRIMER PERÍODE Els estudiants preinscrits i matriculats en aquest primer període podran realitzar les Pràctiques Externes al primer semestre, al segon semestre o a l’estiu (segons les especificacions de la  Guia Docent).

Abril. Mitjan mes. Reunions informatives per als estudiants. Les coordinacions de Pràctiques Externes s’encarregaran de donar a conèixer aquestes sessions entre els estudiants de la titulació i n’informaran al Deganat perquè afavoreixi la seva difusió.

Abril. Finals de mes. Preinscripció dels estudiants.

Maig. Comprovació per la Gestió Acadèmica del compliment dels requisits acadèmics per part dels estudiants per matricular-se de l’assignatura.

Juny. Principis mes. Gestió Acadèmica entrega als coordinadors de Pràctiques Externes els llistats d’estudiants preinscrits que compleixen els requisits per matricular-se a les Pràctiques Externes.

Juny. Finals de mes. Els coordinadors de Pràctiques Externes notifiquen a la Gestió Acadèmica i als estudiants quins són els estudiants admesos per tal que es puguin matricular a les Pràctiques Externes.

Juliol Matrícula de les Pràctiques Externes (i de l’assegurança obligatòria).

SEGON PERÍODE

Els estudiants preinscrits en aquest segon període només podran realitzar les PE durant el segon semestre o a l’estiu (segons les especificacions de la Gestió Acadèmica). Només podran optar a les Pràctiques Externes de segon semestre a través de l’ampliació o la modificació de matrícula al febrer.

Setembre. Mitjan mes. Reunions informatives per als estudiants. Les coordinacions de PE s’encarregaran de donar a conèixer aquestes sessions entre els estudiants de la titulació i n’informaran al Deganat perquè afavoreixi la seva difusió.

Setembre. Finals de mes. Preinscripció dels estudiants.

Octubre. Principis de mes. Comprovació per la Gestió Acadèmica del compliment dels requisits acadèmics per part dels estudiants per matricular-se de l’assignatura.

Octubre Finals de mes. La Gestió Acadèmica entrega als coordinadors de PE els llistats d’estudiants preinscrits que compleixen els requisits per matricular-se a les Pràctiques Externes. 

Novembre. Els coordinadors de Pràctiques notifiquen a la Gestió Acadèmica i als estudiants quins són els estudiants admesos per tal que es puguin matricular a les Pràctiques Externes.

Febrer. Ampliació o modificació de matrícula (i matrícula de l’assegurança obligatòria).

Objectius

Introduir l'alumnat en el món professional.
Fer-lo descobrir les seves aptituds professionals en un lloc de treball concret.
Completar la seva formació intel·lectual mitjançant el contacte amb la realitat laboral. Evidenciar la seva competència per encarar reptes personals i professionals.
Obrir perspectives de feina i aprofitar els coneixements adquirits durant els anys d'estudis. 

Saber discernir, en la pràctica, les característiques tècniques de l'ofici i la possibilitat d'aplicar-les d'acord amb els equips on s'incorpori i els projectes  amb qui participi.

Desenvolupar el pensament crític i participar, en la mesura que les característiques del lloc de pràctiques li ofereixi, en les propostes i projectes de trebal per tal d'identificar problemes que se'n puguin derivar i interessos comuns envers l'aplicabilitat de la filosofia en el lloc de treball

 

 

Competències

  Filosofia
 • Analitzar i sintetitzar els arguments centrals dels textos fonamentals de la filosofia en les seves diverses disciplines.
 • Aplicar els coneixements de l'ètica als problemes morals de la societat, i valorar les implicacions sobre la condició humana dels canvis en el món de la tècnica contemporània.
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Identificar les principals actituds filosòfiques en l'àmbit de l'estètica i saber aplicar-les críticament en el món de l'art.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d’'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Reconèixer i interpretar temes i problemes de la filosofia en les seves diverses disciplines.
 • Reconèixer les implicacions filosòfiques del coneixement científic
 • Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
 • Situar les idees i els arguments filosòfics més representatius d'una època en el seu rerefons històric i relacionar els autors més rellevants de cada època en qualsevol de les disciplines filosòfiques.
 • Utilitzar la simbologia i els procediments de les ciències formals en l'anàlisi i la construcció d'arguments.
 • Utilitzar un pensament crític i independent a partir dels temes, els debats i els problemes que planteja la filosofia tant històricament com conceptualment.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar els conceptes ètics centrals en els dilemes morals del present.
 2. Analitzar i sintetitzar mitjançant eines filosòfiques problemes pràctics que es presenten en l'àmbit laboral
 3. Aplicar el rigor filosòfic en un text escrit seguint els estàndards internacionals de qualitat.
 4. Aplicar els coneixements propis de la disciplina a la gestió de situacions laborals
 5. Assenyalar i resumir el contingut filosòfic comú a diverses manifestacions de diferents àmbits de la cultura.
 6. Construir arguments filosòfics amb rigor.
 7. Debatre a partir del coneixement especialitzat adquirit en un context interdisciplinari
 8. Demostrar una posició pròpia davant d'un problema o una controvèrsia de rellevància filosòfica, o en un treball de recerca filosòfica.
 9. Distingir els temes de rellevància filosòfica en els debats actuals
 10. Distingir i analitzar els debats clàssics i actuals de la història de l'art
 11. Documentar un tema filosòfic i contrastar-ne les fonts.
 12. Dominar en el grau necessari els idiomes rellevants per a la pràctica professional.
 13. Explicar la importància filosòfica de la ciència contemporània i el seu àmbit d'aplicació.
 14. Expressar, tant oralment com per escrit, conceptes complexos de l'anàlisi i la metodologia científiques.
 15. Expressar-se en la llengua estudiada, oralment i per escrit, utilitzant el vocabulari i la gramàtica de manera adequada.
 16. Fer presentacions orals utilitzant un vocabulari i un estil acadèmics adequats
 17. Formalitzar arguments de qualsevol procedència i calcular-ne la correcció lògica.
 18. Formular objeccions i contraobjeccions amb correcció lèxica, precisió conceptual i coherència argumentativa.
 19. Identificar les idees principals i les secundàries i expressar-les amb correcció lingüística.
 20. Indicar els principals temes de discussió filosòfica en l'actualitat.
 21. Inferir els temes filosòfics continguts en un text d'ètica o teoria política i organitzar-los de manera que s'hi puguin discriminar els supòsits i implicacions.
 22. Justificar la validesa d'una posició ètica determinada, en el context dels problemes del món actual.
 23. Justificar la validesa de les tesis defensades pels diferents participants en les grans controvèrsies contemporànies.
 24. Jutjar l'impacte moral sobre l'ésser humà dels nous desenvolupaments tècnics.
 25. Llegir comprensivament textos d'història de la ciència.
 26. Participar en debats sobre qüestions filosòfiques respectant les opinions dels altres participants
 27. Ponderar la importància filosòfica dels diversos factors presents en els conflictes socials de l'actualitat.
 28. Que els estudiants intervinguin en la gestió administrativa del departament
 29. Que els estudiants puguin utilitzar les eines de la filosofia en àmbits no específicament acadèmics.
 30. Reconèixer, amb mirada experta, referents estètics del passat i del present i avaluar-ne la rellevància.
 31. Relacionar diversos ordres d'idees incloses en els debats filosòfics actuals.

Continguts

Els continguts dependran completament de l'espai en el que els estudiants portin a terme les pràctiques.

Els llocs proposats per fer pràctiques són:

 

- Convent de Sant Agustí (Gestió cultural)

- Museu Picasso (Gestió Cultural)

- Dharmadattu. (Pensament oriental pràctic)

- En tandem (Mentoria social per joves en situació de dificultats)

- Escola dels Encants (Filosofia per nens en una escola de primària)

- Siakara (Desenvolupar eines filosòfiques per a la formació empresarial)

 

Metodologia

Els i les estudiants sol·licitaran i argumentaran en unes trobades presencials al responsable de l'assignatura les seves preferències d'entitats i projectes per fer les pràctiques, d'entre el conjunt de propostes que el Departament hagi confirmat mitjançant el compromís d'un Conveni de Pràctiques Externes i pugui oferir. S'establirà un procés per a l'adjudicació de les places de pràctiques als estudiants i un cop acceptat per part de l'estudiant el compromís de fer-les, es realitzarà un Conveni Individual amb cada estudiant on hi constarà el règim de dedicació horària, el temps de durada i les tasques o el projecte en el que es col·laborarà i participarà.

Aquestes hores són supervisades per l'entitat i vinculades al projecte específic en el que s'inscrigui la pràctica i inclouen un temps inicial per a la familiarització amb l'entitat i les persones que hi treballen així com pel disseny del projecte, disseny d'entrevistes, reflexions crítiques i aportacions al grup i a l'entitat. La dedicació concreta s'establirà en el Conveni. Cada entitat o institució comptarà amb una persona tutora responsable del seguiment de cada estudiant i, conjuntament, es formularà una proposta d'estada que es concretarà en el Projecte Formatiu Individual de cada estudiant, que inclou el Conveni. Així doncs l'estudiant haurà de fer un projecte per a la seva estada de pràctiques, haurà de dur a terme l'estada de pràctiques sota l'orientació de les persones tutores, una de la Universitat i l'altra de l'Entitat quel'acull en pràctiques; hauràd'adaptar-se a les propostes específiques del conveni que regularà l'estada, haurà de dur a terme les tasques que li corresponguin i se li assignin i haurà de resoldre l'avaluació de l'assignatura mitjançant  l'elaboració d'una memòria final. 

La metodologia i la forma en què la filosofia s'utilizarà en l'entorn laboral dependrà fortament de l'espai on les pràctiques es desenvolupin. En la tutoria es facilitarà a més d'una descripció de la feina quines eines filosòfiques seran més rellevants i de quina manera es poden aplicar millor a la tasca encomanada.

Actualment l’assignatura de Pràctiques Externes compta amb 6 ECTS, la qual cosa implica 150 hores de treball de l’estudiant. Aquesta docència es distribueix en i) hores presencial a l’empresa, institució o ens acollidor, ii) elaboració de la memòria final i iii) tutories intermèdies per part del responsable de l’assignatura i iv) en diversos títols, sessions teòriques.

Es contemplaran diverses fórmules i períodes per a la realització de les Pràctiques Externes. Fórmula extensiva, al llarg del primer i/o del segon semestre, o entre els mesos de juny i setembre. Fórmula intensiva, en el període intersemestral (desembre-febrer) o en el període estival (juny-setembre).

Els estudiants comptaran, si més no, amb dues sessions de tutoria (presencial o virtual), durant el procés i al final. El tutor deixarà constància d’aquestes sessions mitjançant una acta, la qual constituirà un document cabdal en els eventuals processos de reclamació de nota.

 

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Sessions Teòriques 7 0,28 1, 2, 4, 6, 7, 9, 20, 28, 29
Tutoria 10 0,4 2, 4, 13, 14, 15, 16, 24, 25, 28
Tipus: Autònomes      
Redacció de la memòria final 7 0,28 2, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 22, 29
Treball en el centre on es fan les pràctiques 125 5 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31

Avaluació

L'informe del tutor de pràctiques es basa en un model elaborat per la Universitat on es valoren les diferents aptituds i actituds de l'alumne/a en el seu procés de treball.

L'informe de l'alumne/a és un escrit on resumeix en què han consistit les seves pràctiques, quin resultat creu que n'ha tret i quina ha estat la seva experiència en fer aquesta assignatura. Aquest informe el lliura al professor i, alhora, pot exposar-lo públicament en una sessió acadèmica davant dels altres estudiants que han fet les pràctiques i davant de qualsevol que estigui interessat en fer-les. 

Es considerarà no avaluable tot aquell estudiant que no hagi portat a terme les 125 hores de pràctiques en la institució seleccionada. Un cop confirmada l'estància es procedirà a l'avaluació.

Serà suspès un treball on les pràctiques hagin estan considerades deficients per part del tutor o tutora de la institució o memòries de molt baix nivell

Per la matrícula d'honor d'entre les pràctiques més ben valorades pels respectius tutors de la institució s'escollirà la memòria amb més qualitat per donar la matrícula. En cas d'empat es donarà la matrícula a aquell estudiant amb millor expedient acadèmic.

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte
d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0. 

En cas que les proves no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Teams, etc. El professor o professora vetllarà perquè l'Estudiant hi pugui accedir o li oferirà mitjans alternatius, que estiguin al seu abast.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Informe de l'alumne 30% 1 0,04 1, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 31
Informe del tutor de pràctiques 70% 0 0 2, 4, 7, 12, 15, 16, 19, 26, 28, 29

Bibliografia

No hi ha bibliografia rellevant per aquesta assignatura.