Logo UAB
2020/2021

Epistemologia

Codi: 100311 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500246 Filosofia OB 2 2
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Olga Fernández Prat
Correu electrònic:
Olga.Fernandez@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

No n'hi ha.

Objectius

L'epistemologia és la branca de la filosofia que s'ocupa de la naturalesa i extensió del què coneixem. En aquest curs, explorarem algunes de les qüestions centrals com: Qué vol dir exactament conèixer quelcom? Cal valorar el coneixement? Com podem respondre als arguments escèptics? Quins són els obstacles que no ens permeten adquirir coneixement?

Competències

 • Analitzar i sintetitzar els arguments centrals dels textos fonamentals de la filosofia en les seves diverses disciplines.
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Reconèixer i interpretar temes i problemes de la filosofia en les seves diverses disciplines.
 • Situar les idees i els arguments filosòfics més representatius d'una època en el seu rerefons històric i relacionar els autors més rellevants de cada època en qualsevol de les disciplines filosòfiques.
 • Utilitzar la simbologia i els procediments de les ciències formals en l'anàlisi i la construcció d'arguments.
 • Utilitzar un pensament crític i independent a partir dels temes, els debats i els problemes que planteja la filosofia tant històricament com conceptualment.

Resultats d'aprenentatge

 1. Buscar, seleccionar i gestionar informació de manera autònoma, tant en fonts estructurades (bases de dades, bibliografies, revistes especialitzades) com en informació distribuïda a la xarxa.
 2. Comunicar de forma oral i escrita, amb correcció, precisió i claredat, els coneixements adquirits.
 3. Demostrar una posició pròpia davant d'un problema o una controvèrsia de rellevància filosòfica, o en un treball de recerca filosòfica.
 4. Distingir i esquematitzar el contingut fonamental d'un text filosòfic.
 5. Dominar en el grau necessari els idiomes rellevants per a la pràctica professional.
 6. Establir una planificació per desenvolupar un treball sobre la matèria
 7. Expressar, tant oralment com per escrit, els temes i els problemes bàsics de la tradició filosòfica.
 8. Expressar-se eficaçment aplicant els procediments argumentatius i textuals en els textos formals i científics
 9. Fer servir la terminologia adequada en la construcció d'un text acadèmic.
 10. Formular objeccions i contraobjeccions amb correcció lèxica, precisió conceptual i coherència argumentativa.
 11. Identificar les idees principals d'un text sobre la matèria i fer-ne un esquema
 12. Llegir comprensivament textos filosòfics bàsics.
 13. Mantenir una conversa adequada al nivell de l'interlocutor.
 14. Presentar treballs en formats ajustats a les demandes i els estils personals, tant individuals com en grup petit.
 15. Relacionar diversos ordres d'idees incloses en els debats filosòfics actuals.
 16. Relacionar diversos ordres que es poden descobrir entre les idees filosòfiques de diferents autors i moments històrics.
 17. Resoldre problemes de manera autònoma.
 18. Resumir els temes i els arguments exposats en un debat filosòfic clàssic.
 19. Utilitzar correctament el lèxic específic de la història de la filosofia.

Continguts

 1. Clarificació de la noció de coneixement: saber, opinar i conjecturar.
 2. Coneixement i certesa: l'escepticisme.
 3. Teories de la justificació: fonamentisme, coherentisme i fiabilisme.
 4. Coneixement i virtut.
 5. Els obstacles al coneixement.

Metodologia

 Les activitats dirigides segueixen la metodologia de l'aprenentatge basat en el plantejament i la resolució de problemes. Aquestes activitats són bàsicament de dos tipus: 

 a) Presentacions teòriques de la matèria amb discussió de problemes que s'hi relacionen a càrrec de la professora.

 b) Pràctiques d'argumentació a l'aula a través de les lectures programades. L'alumna/e haurà de llegir textos que seran discutits per tot l'alumant de tal manera que es captin les idees principals i les relacions internes del text. Es fomentaran les participacions a classe per tal que l'alumant adquireixi les competències assignades.

Les classes teòriques i les pràctiques s'alternaran durant tot el curs.

 

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes magistrals. 45 1,8 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19
Discussió a classe de lectures obligatòries. 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
Tipus: Supervisades      
Preparació de presentacions/treballs escrits. 23 0,92 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19
Resolució de dubtes. 20 0,8 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19
Tipus: Autònomes      
Lectures obligatòries i complementàries. 30 1,2 1, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19

Avaluació

L'avaluació es basarà en (i) la nota obtinguda en una prova escrita (50% de la nota final), (ii) la nota obtinguda en el resum d'un article provident d'una revista internacional (20%) i (iii) la nota d'una prova tipus test (30%).

Constaran com a alumnes No Avaluables els alumnes que no tinguin notes corresponents als ítems (ii) i (iii) de l'avaluació. Els alumnes que sí que en tinguin podran optar a la reavaluació dels ítems (i) i (ii).

La professora proporcionarà els articles que es poden triar per a fer la prova avaluativa (ii). Les pautes per a fer i presentar el resum es troben al Campus Virtual.

Les dates d'examen i de lliurament del treball seran comunicades a través del correu electrònic institucional dels/les estudiants.

S'avaluarà la correcció ortogràfica. La reiteració de faltes d'ortografia o gramaticals (mínim quatre) suposarà una penalització del 10% de la nota de la prova realitzada.

En cas que l'estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d'avaluació, amb independència del procés disciplinari que s'hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d'avaluació d'una mateixa assignatura, la qualificació final d'aquesta assignatura serà 0.

En cas que les proves no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realiyzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d'exercicis a través de Teams, etc. El professor o proofessora vetllarà per tal que l'estudiant hi pugui accedir o li oferirà mitjans alternatius que estiguin al seu abast.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Lectura d'un article i resum escrit. 20% 19 0,76 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
Prova escrita. 50% 1,5 0,06 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19
Prova tipus test. 30% 1,5 0,06 1, 12, 15, 16, 17, 19

Bibliografia

1. Llibres de text de curs:

J.BLASCO i T. GRIMALTOS, Introducció a la teoria del coneixement, València: Pretextos, 2ª edició revisada i ampliada en castellà: Publicacions Unviersitat de València, 2004.

D. QUESADA, Saber, opinión y ciencia. Una introducción a la teoría del conocimiento clásica y contemporánea, Barcelona: Ariel, 1998.

2. Consulta.

P. Boghossian, La por al coneixement, Obrador Edèndum, 2007.

J. Dancy, E. Sosa i J. Turri (eds.), A Companion to Epistemology, Oxford, Blackwell, 1994.

J. Greco i E. Sosa (eds.), The Blackwell Guide to Epistemology, Wiley-Blackwell, 1999.

M. Steup, J. Turri i E. Sosa (eds.), Contemporary Debates in Epistemology, Wiley-Blackwell, 2013.

E. Sosa, Virtue Epistemology, Oxford, Oxford University Press, 2007.

3. Enllaços web:

 http://plato.stanford.edu/