Logo UAB
2020/2021

Semàntica i pragmàtica

Codi: 100239 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500243 Estudis Clàssics OT 3 0
2500243 Estudis Clàssics OT 4 0
2500245 Estudis Anglesos OT 3 0
2500245 Estudis Anglesos OT 4 0
2500247 Llengua i literatura catalanes OT 4 0
2500248 Llengua i Literatura Espanyoles OT 3 0
2500248 Llengua i Literatura Espanyoles OT 4 0
2501801 Estudis de Català i Espanyol OT 3 0
2501801 Estudis de Català i Espanyol OT 4 0
2501902 Estudis d'Anglès i Català OT 3 0
2501902 Estudis d'Anglès i Català OT 4 0
2501907 Estudis d'Anglès i de Clàssiques OT 3 0
2501907 Estudis d'Anglès i de Clàssiques OT 4 0
2501910 Estudis d'Anglès i Espanyol OT 3 0
2501910 Estudis d'Anglès i Espanyol OT 4 0
2501913 Estudis d'Anglès i Francès OT 3 0
2501913 Estudis d'Anglès i Francès OT 4 0
2503998 Filologia Catalana: Estudis de Literatura i Lingüística OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
M TERESA Espinal Farré
Correu electrònic:
Teresa.Espinal@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Altres indicacions sobre les llengües

És altament recomanable ser capaç de llegir en anglès, tot i que les classes seran en català.

Prerequisits

Estar familiaritzat amb les nocions més bàsiques relatives a l’estructura i ús del llenguatge. 

Objectius

Aquest curs és una introducció a l’estudi del significat lingüístic.  

Els objectius centrals d’aquesta assignatura són els següents:

 

 1. Adquirir un coneixement general del significat lèxic, oracional i comunicatiu.
 2. Entendre els aspectes bàsics de la composicionalitat del significat.
 3. Adquirir una perspectiva general de la comunicació i la interpretació d’enunciats.

Competències

  Estudis Clàssics
 • Analitzar les propietats lèxiques, fonètiques, fonològiques, sintàctiques, semàntiques i pragmàtiques de les llengües naturals.
 • Aplicar els diferents instruments d'anàlisi a diferents tipus de dades lingüístiques
 • Comprendre els fonaments biològics, cognitius i culturals del llenguatge humà i dels principals models gramaticals contemporanis.
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
  Estudis Anglesos
 • Analitzar les propietats lèxiques, fonètiques, fonològiques, sintàctiques, semàntiques i pragmàtiques de les llengües naturals.
 • Aplicar els diferents instruments d'anàlisi a diferents tipus de dades lingüístiques.
 • Comprendre els fonaments biològics, cognitius i culturals del llenguatge humà i dels principals models gramaticals contemporanis.
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
  Llengua i literatura catalanes
 • Analitzar les propietats lèxiques, fonètiques, fonològiques, sintàctiques, semàntiques i pragmàtiques de les llengües naturals.
 • Aplicar els diferents instruments d'anàlisi a diferents tipus de dades lingüístiques
 • Comprendre els fonaments biològics, cognitius i culturals del llenguatge humà i dels principals models gramaticals contemporanis.
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
  Llengua i Literatura Espanyoles
 • Analitzar les propietats lèxiques, fonètiques, fonològiques, sintàctiques, semàntiques i pragmàtiques de les llengües naturals.
 • Aplicar els diferents instruments d'anàlisi a diferents tipus de dades lingüístiques
 • Comprendre els fonaments biològics, cognitius i culturals del llenguatge humà i dels principals models gramaticals contemporanis.
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
  Estudis de Català i Espanyol
 • Analitzar les propietats lèxiques, fonètiques, fonològiques, sintàctiques, semàntiques i pragmàtiques de les llengües naturals.
 • Aplicar els diferents instruments d'anàlisi a diferents tipus de dades lingüístiques.
 • Comprendre els fonaments biològics, cognitius i culturals del llenguatge humà i dels principals models gramaticals contemporanis.
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
  Estudis d'Anglès i Català
 • Analitzar les propietats lèxiques, fonètiques, fonològiques, sintàctiques, semàntiques i pragmàtiques de les llengües naturals.
 • Aplicar els diferents instruments d'anàlisi a diferents tipus de dades lingüístiques.
 • Comprendre els fonaments biològics, cognitius i culturals del llenguatge humà i dels principals models gramaticals contemporanis.
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
  Estudis d'Anglès i de Clàssiques
 • Analitzar les propietats lèxiques, fonètiques, fonològiques, sintàctiques, semàntiques i pragmàtiques de les llengües naturals.
 • Aplicar els diferents instruments d'anàlisi a diferents tipus de dades lingüístiques.
 • Comprendre els fonaments biològics, cognitius i culturals del llenguatge humà i dels principals models gramaticals contemporanis.
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
  Estudis d'Anglès i Espanyol
 • Analitzar les propietats lèxiques, fonètiques, fonològiques, sintàctiques, semàntiques i pragmàtiques de les llengües naturals.
 • Aplicar els diferents instruments d'anàlisi a diferents tipus de dades lingüístiques.
 • Comprendre els fonaments biològics, cognitius i culturals del llenguatge humà i dels principals models gramaticals contemporanis.
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
  Estudis d'Anglès i Francès
 • Analitzar les propietats lèxiques, fonètiques, fonològiques, sintàctiques, semàntiques i pragmàtiques de les llengües naturals.
 • Aplicar els diferents instruments d'anàlisi a diferents tipus de dades lingüístiques.
 • Comprendre els fonaments biològics, cognitius i culturals del llenguatge humà i dels principals models gramaticals contemporanis.
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar els resultats presentats en articles especialitzats a l'anàlisi de fenòmens semblants o relacionats
 2. Aplicar els resultats presentats en articles especialitzats a l'anàlisi de fenòmens semblants o relacionats.
 3. Construir textos normativament correctes
 4. Construir textos normativament correctes.
 5. Elaborar un discurs organitzat i correcte, oralment i per escrit, en la llengua corresponent
 6. Fer servir els diferents recursos formals i tècnics disponibles de manera adequada
 7. Fer servir els diferents recursos formals i tècnics disponibles de manera adequada.
 8. Identificar les idees principals i les secundàries i expressar-les amb correcció lingüística
 9. Identificar les idees principals i les secundàries i expressar-les amb correcció lingüística.
 10. Resoldre problemes complexos d'anàlisi lingüística a qualsevol nivell i amb els instruments adequats
 11. Resoldre problemes complexos d'anàlisi lingüística a qualsevol nivell i amb els instruments adequats.
 12. Resoldre problemes de manera autònoma
 13. Resoldre problemes de manera autònoma.
 14. Sintetitzar els coneixements adquirits sobre l'origen i les transformacions experimentades pels diversos camps d'estudi de la disciplina
 15. Sintetitzar els coneixements adquirits sobre l'origen i les transformacions experimentades pels diversos camps d'estudi de la disciplina.

Continguts

 1. L’estudi del lèxic i del significat a la gramàtica. 
 2. Referència, veritat i significat. 
 3. Predicació i quantificació.
 4. Modificació i intensionalitat.
 5. Pragmàtica del context.
 6. Comunicació i pertinència.    
 7. Semàntica cognitiva.

Metodologia

Es combinaran les explicacions teòriques amb la resolució d'exercicis i les presentacions orals.

El calendari detallat amb el contingut de les diferents sessions s’exposarà el dia de presentació de l’assignatura. Es penjarà també al Campus Virtual on l’alumnat podrà trobar la descripció detallada dels exercicis i pràctiques, els diversos materials docents i qualsevol informació necessària per a l’adequat seguiment de l’assignatura. En cas de canvi de modalitat docent per raons sanitàries, el professorat informarà dels canvis que es produiran en la programació de l’assignatura i en les metodologies docents.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Autònomes      
Lectures 75 3 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15

Avaluació

L’avaluació es basarà en les activitats següents:

(a) Participació activa a classe i a les tutories. 10%.

(b) Lliurament d’exercicis i/o exposició de presentacions en el termini que s’estableixi. 40%.

(c) Examen. 50%.

Per aprovar l’assignatura caldrà treure una nota mínima de 5.

Podran accedir a la recuperació els estudiants que s’hagin presentat a activitats el pes de les quals equivalgui a dos terços o més de la qualificació final i que hagin tret una qualificació mitjana ponderada entre 3,5 i 4,9. La nota màxima que es pot obtenir amb la recuperació és 5.

No es podrà recuperar l'activitat (a).

Les dates de les activitats d'avaluació i de la revisió s'anunciaran al Campus Virtual.

En cas que les proves no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Teams, assegurant que tot l’estudiantat hi pot accedir.

L’estudiant rebrà la qualificació de “No avaluable” sempre que no hagi lliurat més del 25% de les activitats d’avaluació.

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui  instruir. Si es produeixen diverses irregularitats en els actes, la qualificació final d’aquest assignatura serà 0.

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Exercicis 40% 75 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Bibliografia

Aloni, Maria & Paul Dekker (2016), The Cambridge Handbook of Formal Semantics. Cambridge: CUP.

Altshuler, Daniel, Terence Parsons & Roger Schwarzschild (2019), A course in semantics. Cambridge MA: MIT Press.

Blakemore, Diane. (1992), Understanding utterances. An introduction to pragmatics, Oxford: Blackwell.

Cann, Ronnie, Rurth Kempson & Eleni Gregoromichelaki (2009), Semantics. An introduction to meaning and language. Cambridge: CUP.

Chierchia, Gennaro (1997). Semantica. Bologna, Il Mulino.

Cuenca,  M. Josep & John Hilferthy (1999), Introducción a la lingüística cognitiva, Barcelona: Ariel.

Cruse, Alan. (2000, 20113), Meaning in language. An introduction to semantics and pragmatics, Oxford: OUP.

Davis, Steven & Brendan Gillon (eds.) (2004), Semantics. A reader. Oxford: OUP.

Davis, Steven (ed) (1991) Pragmatics: a Reader. Oxford: OUP.

Escandell, M.Victoria (1996, 2006), Introducción a la pragmática, Barcelona: Ariel.

Escandell, M.Victoria (2004): Fundamentos de Semántica Composicional. Barcelona: Ariel.

Espinal, M.Teresa (1988), Significat i interpretació, Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

Espinal, M.Teresa (coord.) (2002),Semàntica. Del significat del mot al significat del’oració, Barcelona: Ariel.

Espinal, M.Teresa (coord.) (2014). Semántica. Madrid: Akal.

García Murga, Fernando (2014), Semántica. Madrid: Síntesis.

Geeraerts, Dirk & Hubert Cuyckens (2010), The Oxford handbook of cognitive linguistics. Oxford: OUP.

Horn, Larry & Gregory Ward (eds.) (2004, 2006), The handbook of pragmatics. Oxford: Blackwell.

Kearns, Keith (2000, 20112), Semantics. Londres: Palgrave.

Lyons, John (1995), Linguistic semantics. Cambridge: Cambridge University Press.

Maienborn, Claudia, Klaus Von Heusinger & Paul Portner (2011), Semantics: an international handbook of natural language meaning. 3 vols. Berlin: de Gruyter.

de Miguel, Elena (ed.) (2009), Panorama de Lexicología. Barcelona: Ariel.

Moreno Cabrera, Juan Carlos (2003), Semántica y gramática, Madrid: Antonio Machado Libros.

Portner, Paul (2005), What is meaning? Fundamentals of formal semantics, Oxford: Blackwell.

Portner, Paul & Barbara Partee (eds.) (2002). Formal semantics: The essential readings. Oxford: Blackwell.

Saeed, John (1997, 20154), Semantics. Oxford: Blackwell. 

Turner, Ken (ed.) (1999), The semantics / pragmatics interface from different points of view, Amsterdam: Elsevier.

Yule, George (1996), Pragmatics. Oxford: OUP.

Zimmermann, Thomas Ede & Wolfgang Sternefeld (2013). Introduction to Semantics: An Essential Guide to the Composition of Meaning. Berlín: De Gruyter.