Logo UAB
2020/2021

Traducció

Codi: 100214 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500245 Estudis Anglesos OT 3 0
2500245 Estudis Anglesos OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Ana Fernández Montraveta
Correu electrònic:
Ana.Fernandez@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
anglès (eng)
Grup íntegre en anglès:
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Gonzalo Iturregui Gallardo

Prerequisits

S'espera que l'estudiantat tingui un nivell C2 de la Common European Framework of Reference for Languages (CEFR), segons el qual l’estudiantat pot: comprendre una àmplia gamma de textos llargs i complexos, i en reconeix el sentit implícit; expressar-se amb fluïdesa i ser capaços d'utilitzar la llengua de manera flexible i eficaç per a propòsits socials, acadèmics i professionals.

 

INFORMATION FOR INTERNATIONAL STUDENTS

This is a translation course (English & Spanish /Catalan). Only those students with an excellent command of Spanish or Catalan (preferably both) can take it. All those interested should contact the teacher before enrolling.

 

 

Objectius

L’assignatura permet a l’estudiant desenvolupar coneixements teòrics i pràctics del món de la traducció així com adquirir les habilitats i estratègies necessàries per encarar amb èxit temes complexos d'aquesta àrea.

Es presentaran una varietat de textos per tal d’assegurar que es cobreixen diverses àrees lèxiques i problemes gramaticals, diferencies d’estil i de audiència. També es cobriran diferents registres que poden anar des de la traducció literària a la traducció audiovisual passant pels textos tècnics. La metodologia a l’aula es basarà en el treball individual i en grup i l’anàlisi de textos per tal de identificar àrees problemàtiques. Finalment, es presentaran formats nous de text a traduir com ara text en html.

Competències

  Estudis Anglesos
 • Demostrar que es comprèn una àmplia varietat de textos en llengua anglesa, en qualsevol mitjà (oral, imprès, audiovisual), i reconèixer-hi sentits implícits.
 • Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
 • Produir textos en llengua anglesa clars, ben estructurats i detallats, sobre temes complexos, mostrant un ús correcte dels mecanismes d'organització, articulació i cohesió del text.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Treballar de manera autònoma i responsable en un entorn professional o investigador en llengua anglesa i en altres llengües, per aconseguir els objectius planificats prèviament.
 • Utilitzar els coneixements adquirits per resoldre problemes relacionats amb qualsevol activitat professional en l'àmbit de la llengua anglesa, en especial amb la docència.
 • Utilitzar les noves tecnologies per captar i organitzar informació en anglès i en altres llengües, i aplicar-la a la formació pròpia continuada i a la resolució de problemes en l'activitat professional i/o investigadora.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar a la feina en un entorn en llengua anglesa les metodologies de planificació del treball adquirides.
 2. Aplicar a la recerca en llengua anglesa les metodologies científiques i de planificació del treball adquirides.
 3. Aplicar els coneixements adquirits sobre comunicació intercultural a contextos professionals en què diverses llengües entrin en contacte.
 4. Aplicar la informació en llengua anglesa localitzada a Internet, en bases de dades, etc., als entorns de treball i/o recerca.
 5. Demostrar un coneixement sòlid dels temes avançats relacionats amb l'estudi de la lingüística.
 6. Emetre valoracions crítiques pertinents basades en la comprensió de la informació rellevant sobre temes relacionats amb la lingüística d'interès social, científic o ètic.
 7. Entendre i reflexionar sobre textos autèntics en anglès relativament especialitzats en diversos camps acadèmics i professionals.
 8. Entendre material auditiu autèntic en anglès sobre temes relativament especialitzats en diversos camps acadèmics i professionals.
 9. Expressar-se eficaçment aplicant els procediments argumentatius i textuals en els textos formals i científics.
 10. Expressar-se en la llengua estudiada, oralment i per escrit, utilitzant el vocabulari i la gramàtica de manera adequada.
 11. Generar noves iniciatives professionals.
 12. Localitzar i organitzar informació rellevant en llengua anglesa disponible a Internet, en bases de dades, etc.
 13. Realitzar traduccions (directa i inversa) entre l'anglès i el català/espanyol, parant esment tant en la forma com en la funció del text.
 14. Redactar textos en un anglès correcte i adequat a una varietat de temes relativament especialitzats en contextos formals acadèmics i professionals.

Continguts

 • UNITAT 1. Introducció a la traducció: la traducció com a producte i com a procés.
 • UNITAT 2. La traducció de registres específics: llenguatge tècnic i financer.
 • UNITAT 3. Nous formats de text: HTML.
 • UNITAT 4. La traducció audiovisual.
 • UNITAT 5. La traducció de conceptes culturals.
 • UNITAT 6. Traducció i compromís social: activisme, feminisme i gènere. 
 
 

Metodologia

La metodologia docent es basa en:

 • Activitats dirigides (33%)
 • Activitats supervisades (17%)
 • Activitats autònomes (33%)
 • Activitats d’avaluació (17%)

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes Pràctiques 20 0,8 1
Classes Teòriques 30 1,2 2, 11
Tipus: Supervisades      
Realització d'activitats de traducció 25 1 3
Tipus: Autònomes      
Lectures 30 1,2 4, 12
Presentació Oral (preparació) 20 0,8 4, 12

Avaluació

 • El 60% de la nota final es calcularà a través de la realització i entrega de problemes de traducció plantejats a classe i resolts a casa.
 • Un 20% de la nota final provindrà de la presentació d'un tema.
 • El 5% de la nota final provindrà de la participació a classe.
 • 15% restant es calcularà de les entregues dels exercicis pràctics plantejats i resolts a classe.
 1. Totes les activitats son OBLIGATORIES.
 2. La nota mínima per fer mitjana en qualsevol activitat és un 4.
 3. El lliurament del 30% dels ítems d’avaluació exclou la possibilitat d’obtenir la qualificació de No avaluable com a nota final del curs.
 4. El nivell d’anglès i català/castellà es tindrà en compte en la correcció dels treballs escrits i en l’avaluació final.
 5. MOLT IMPORTANT:

  En cas que l’estudiantat realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

Recuperació 

La recuperació d’aquesta assignatura es realitzarà mitjançant una prova de síntesi si es donen les següents condicions:

· L’alumnat haurà d’haver obtingut una qualificació mitjana igual o superior a3,5.

· L’alumnat haurà d’haver aprovat el 60% de l’avaluació de l’assignatura.

· La qualificació màxima que es pot obtenir a la recuperació és de 6.

Les activitats següents no poden ser recuperades: deures i activitats fetes a l’aula.

En el moment de realització de cada activitat avaluativa, el professor o professora informarà l'alumnat (Moodle) del procediment i data de revisió de les qualificacions.

En cas que les proves no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Teams o altres plataformes, assegurant que tot l’estudiantat hi pot accedir.

 

 

 

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Activitats a classe 15% 2,5 0,1 6, 7, 9, 10, 13, 14
Participació a classe 5% 2,5 0,1 1, 2, 6, 7, 10, 14
Presentació Oral 20% 5 0,2 2, 4, 7, 10, 12
Resolució de problemes de traducció 60% 15 0,6 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12

Bibliografia

 • Ainaud, Jordi, Espunya, Anna & Pujol, Didac (2003): Manual de Traducció Anglès-Català. EumoEditorial:Barcelona.
 • Beeby, Allyson (1996). Teaching translation from Spanish to English: worlds beyond words. Universtiy of Otawa Press.
 • Haywood, Louise M. et al. (2008). Thinking Spanish Translation. London: Routledge.
 • von Flotow, Louise & Kamal, Hala (2020). The Routledge Handbook of Translation, Feminism and Gender. London: Routledge.

Diccionaris Monolingües Anglès

 • Collins Cobuild Dictionary. 1987. London: Collins.
 • Webster’s New English Dictionary. 1972. New York: Simon and Schuster.

Diccionaris Monolingües Català i Espanyol

 • María Moliner – Diccionario de Uso del Español. 1987. Madrid: Gredos.
 • Manuel Seco - Diccionario de Dudas y Dificultades de la Lengua Española. 1998. Madrid: Espasa Calpe.
 • Diccionario de la Real Academia Española. 1992. Madrid: Espasa Calpe.
 • Diccionari de la Llengua Catalana. Segona edició, DIEC2. Institut d'estudis catalans. http://dlc.iec.cat/

Diccionaris bilingües

 • Collins Spanish-English, English-Spanish. 2000. Barcelona : Grijalbo; Glasgow : HarperCollins.
 • Collins Electronic Dictionary -bilingual dictionary.  2002. Paris : Softissimo.
 • The Oxford Spanish dictionary: Spanish-English, English-Spanish by Beatriz Galimberti Jarman, Roy Russell, Nicholas Rollin, Carol Styles Carvajal. 2008.  Oxford UniversityPress.