Logo UAB
2020/2021

Ús i estratègies de la comunicació intercultural

Codi: 100213 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500245 Estudis Anglesos OT 3 0
2500245 Estudis Anglesos OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Eva Codó Olsina
Correu electrònic:
Eva.Codo@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
anglès (eng)
Grup íntegre en anglès:
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

Per poder cursar aquesta assignatura amb èxit, els estudiants han de tenir un nivell C2 del MECR. 

Objectius

Aquest curs pretén ser una introducció al camp d'estudi de la comunicació intercultural des d'una perspectiva lingüística. Per això, s'emfasitzaran els aspectes interaccionals, discursius i sociolingüístics del contacte comunicatiu entre persones d'orígens geogràfics, culturals i lingüístics diversos. Els temes objecte d'estudi s'emmarquen en el context actual de la globalització i la mobilitat creixent de persones, idees i pràctiques en un context transnacional, així com en la importància de les noves tecnologies (en particular d'internet) com a eines facilitadores/potenciadores de la comunicació intercultural. En aquest context, se subratlla el paper del multilingüisme i de les llengües franques internacionals, en particular de la llengua anglesa, com a instruments comunicatius que tenen les seves pròpies problemàtiques. També es fa incidència en l'anàlisi de la implicació de la llengua, la cultura i el discurs en la creació de desigualtats socials. En aquesta línia, s'examinen les ideologies lingüístiques i les representacions socials com a elements de poder i de dominació intergrupal.

Competències

  Estudis Anglesos
 • Descriure sincrònicament les unitats, les construccions i els fenòmens gramaticals principals de la llengua anglesa.
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
 • Treballar de manera autònoma i responsable en un entorn professional o investigador en llengua anglesa i en altres llengües, per aconseguir els objectius planificats prèviament.
 • Utilitzar els coneixements adquirits per resoldre problemes relacionats amb qualsevol activitat professional en l'àmbit de la llengua anglesa, en especial amb la docència.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar a la feina en un entorn en llengua anglesa les metodologies de planificació del treball adquirides.
 2. Aplicar a la recerca en llengua anglesa les metodologies científiques i de planificació del treball adquirides.
 3. Aplicar els coneixements adquirits a la generació de recerca innovadora i competitiva de nivell bàsic.
 4. Aplicar els coneixements adquirits per a millorar el coneixement públic general de la diversitat lingüística i/o cultural.
 5. Aplicar els coneixements adquirits sobre comunicació intercultural a contextos professionals en què diverses llengües entrin en contacte.
 6. Aplicar els coneixements adquirits sobre comunicació intercultural a la docència específica de la llengua anglesa.
 7. Argumentar idees i opinions amb precisió en les llengües pròpies i en les adquirides al grau.
 8. Comprendre textos avançats, acadèmics o professionals en les llengües pròpies i en les adquirides al grau.
 9. Demostrar un domini dels coneixements avançats i de les metodologies científiques relacionats amb la lingüística, la literatura, la història i la cultura que capaciten per cursar educació especialitzada de postgrau en l'àrea d'estudi pròpia o altres de similars.
 10. Demostrar un domini dels mètodes propis del treball acadèmic individual que capaciten per cursar educació especialitzada de postgrau en l'àrea d'estudi pròpia o altres de similars.
 11. Descriure les complexitats discursives i conversacionals de les situacions de contacte de grups socials i lingüístics.
 12. Expressar-se eficaçment aplicant els procediments argumentatius i textuals en els textos formals i científics.
 13. Expressar-se en la llengua estudiada, oralment i per escrit, utilitzant el vocabulari i la gramàtica de manera adequada.
 14. Generar estratègies que facilitin l'augment i la millora del respecte mutu en entorns multiculturals.
 15. Generar noves iniciatives professionals.
 16. Identificar i analitzar les estratègies discursives que faciliten o impedeixen la consecució de la comprensió en contextos interculturals.

Continguts

1. Què es la cultura? Perspectives històriques i visions actuals. Cultura i colonialisme; cultura i comunitat nacional; cultura i discurs; llengua i cultura.

2. Identitat i representació. Identitats lingüístiques i identitats culturals. Representació i alteritat. Identitats situades i performatives.

3. La comunicació intercultural com a disciplina: orígens, evolució i paradigmes. Estudi de cas: la comunicació intercultural en el món dels negocis. 

4. L'anglès en un context global, multilingüe i intercultural. Models, varietats i parlants. Legitimitat i autenticitat. Ideologies lingüístiques. World English(es). English as a Lingua Franca. Unequal Englishes.

5. La comunicació intercultural en contextos professionals. Dificultats comunicatives, accés i desigualtats. Polítiques lingüístiques corporatives. La formació intercultural. Identitats professionals i identitats culturals. Llengua i justícia social.

Metodologia

 La metodologia docent es basa en:

-activitats dirigides:30%

-activitats supervisades: 15%

-activitats autònomes: 50%

-activitats d'avaluació: 5%

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Comentari crític i debat sobre lectures assignades 10 0,4 5, 6, 7, 8
Correció i comentari d'exercicis pràctics 17 0,68 5, 6
Presentació de conceptes teòrics 23 0,92 6
Tipus: Supervisades      
Tutories individuals i/o grupals 25 1 5, 7, 15
Tipus: Autònomes      
Elaboració d'exercicis individuals i grupals 15 0,6 1, 2
Estudi personal 15 0,6 1
Realització d'exercicis setmanals 20 0,8 5, 6, 7

Avaluació

 

 • Totes les activitats d'avaluació són obligatòries. Si no es lliura una prova d'avaluació, l'alumne/a obtindrà un 0.
 • L’estudiantat rebrà la qualificació de No avaluable sempre que no hagi lliurat més del 25% de les activitats d’avaluació.
 • Només es calcularà la mitjana del curs si en totes les activitats d'avaluació l'estudiant ha obtingut un mínim d'un 4. En cas contrari caldrà recuperar l'activitat en qüestió (veure condicions de recuperació).
 • El nivell d’anglès es tindrà en compte en la correcció de totes les proves d'avaluació. Si l'estudiant demostra un nivell inferior al C2, se li aplicarà una reducció de fins al 40% de la nota de la prova.
 • MOLT IMPORTANT: Plagi. En cas que l’estudiantat realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.
 • L'alumnat haurà de fer servir llenguatge no sexista en les seves produccions oral o escrites. S'aconsella que consulti la pàgina web de la Linguistic Society of America, queconté recomanacions en aquest sentit: https://www.linguisticsociety.org/resource/lsa-guidelines-nonsexist-usage.Fer un us apropiat del llenguatge formarà part dels criteris d'avaluació.

NOTA: 

En cas que les proves no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Teams o altres plataformes, assegurant que tot l’estudiantat hi pot accedir.

RECUPERACIÓ: 

La recuperació d’aquesta assignatura es realitzarà ítem per ítem amb les següents condicions:

 • L’alumnat haurà d'haver obtingut un mínim de 3,5 en els ítems a recuperar. 
 • L'alumnat haurà d'haver aprovat el 60% de l'avaluació de l'assignatura.
 • La nota màxima que es pot obtenir després de la recuperació d'un ítem és de 6/10 (en aquell ítem). 
 • Si l’alumnat suspèn l’ítem o els ítems de la recuperació, pot aprovar l’assignatura sempre que la mitjana global sigui igual o superior a un 5.

REVISIÓ DE LES QUALIFICACIONS:

En el moment de realització de cada activitat avaluativa, el professor o professora informarà l’alumnat (Moodle) del procediment i data de revisió de les qualificacions.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen de teoria 45% 2 0,08 1, 2, 5, 6, 7
Treball escrit 1 (individual) 15% 6 0,24 1, 2, 7, 8
Treball escrit 2 (individual) 15% 6 0,24 6, 10, 11, 13, 14, 16
Treball escrit 3 (en grup) 25% 11 0,44 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15

Bibliografia

Angouri, Jo (2018) Culture, Discourse and the Workplace. London: Routledge.

Bowe, Heather and Kylie Martin (2007) Communication Across Cultures: Mutual Understanding in a Global World. Cambridge: Cambridge University Press.

Codó, Eva (2017) Language Awareness in Multilingual and Multicultural Organizations. In Garrett, Peter and Josep M. Cots (Ed.) The Routledge Handbook of Language Awareness. London: Routledge, pp. 467-481.

Coupland, Nikolas (2010) The Handbook of Language and Globalization. Oxford: Wiley-Blackwell.

Holliday, Adrian, Martin Hyde and John Kullman (2004) Intercultural Communication: An Advanced Resource Book. London: Routledge.    

Gumperz, John (1982) Discourse Strategies. Cambridge: Cambridge University Press.   

Lonsman, Dorte and Janus Mortensen (2018) Language policy and social change: A critical examination of the implementation of an English-only language policy in a Danish company. Language in Society 47(3): 435-456.

Park, Joseph and Lionel Wee (2015) English as a Lingua Franca: Lessons for Language and Mobility. In Stroud, Christopher and Martin Prinsloo (Eds.) Language, Literacy and Diversity: Moving Words. London: Routledge, pp. 55-71.

Pavlenko, Aneta and Adrian Blackledge (Eds.) (2004) Negotiation of Identities in Multilingual Contexts. Bristol: Multilingual Matters.

Pennycook, Alastair (1998) English and the Discourses of Colonialism. Routledge: London.

Pennycook, Alastair (2006) Global Englishes and Transcultural Flows. London: Routledge.

Pennycook, Alastair (2014 [1994]) The Cultural Politics of English as an International Language. London: Routledge.

Piller, Ingrid (2011) Intercultural Communication: A Critical Introduction. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Piller, Ingrid (2016) Linguistic Diversity and Social Justice:An Introduction to Applied Sociolinguistics. Oxford: Oxford University Press.

Ricento, Thomas (2018) Globalization, language policy and the role of English. In Tollefson, James and Miguel Pérez-Milans (Eds.) The Oxford Handbook of Language Policy and Planning. Oxford: Oxford University Press, pp. 221-235.

Roberts, Celia and Peter Sayers (1987) Keeping the gate: How judgements are made in interethnic interviews. In Knapp, K., W. Enninger and A. Knapp-Potthoff (eds.) Analyzing Intercultural Communication. Berlin: Mouton de Gruyter: 25-43.

Roberts, Celia, Becky Moss, Val Wass, Srikant Sarangi and Roger Jones (2005) Misunderstandings: A qualitative study of primary care consultations in multilingual settings, and educational implications. Medical Education 39: 465-475.

Sarangi, Srikant. (1994) Intercultural or not? Beyond celebration of cultural differences in miscommunication analysis. Pragmatics 4(3): 409-427.

Seargeant, Philip and Joan Swann (Eds.) (2012) English in the World: History, Divesity, Change. London: Routledge.                                                    

Zhu, Hua (2011) The Language and Intercultural Communication Reader. London: Routledge.

Zhu, Hua (2014) Exploring Intercultural Communication: Language in Action. London: Routledge.

 


Durant el curs es facilitarà bibliografia més específica per a cada tema