Logo UAB
2020/2021

Literatura Catalana Actual

Codi: 100084 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2502758 Humanitats OT 3 0
2502758 Humanitats OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Núria Santamaría Roig
Correu electrònic:
Nuria.Santamaria@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

No n'hi ha.

Objectius

El curs es proposa oferir un panorama general dels processos literaris de més abast que s'han desenvolupat des de les darreries del segle XX fins a l'actualitat.  L'enfocament s'adscriu de forma prioritària a la Història de la Literatura, això vol dir que des del punt de vista teòric es farà especial atenció al marc cultural, als models de creació literària i a la producció dels autors més emblemàtics o representatius de cada moment. El recorregut es complementa amb la lectura i l'anàlisi dels textos proposats al llarg del curs.

A l'acabament del curs, l'estudiant haurà de ser capaç de:

a) Situar alguns dels autors més representatius de l’època estudiada en el seu context historicocultural.

b) Relacionar els fenòmens literaris de més relleu amb les manifestacions coetànies d'altres sistemes artístics (arts plàstiques, música, etc).

c) Ser capaç de construir un discurs crític sobre els textos literaris catalans actuals. 

Competències

  Humanitats
 • Analitzar críticament la cultura de l’actualitat i les circumstàncies històriques en què s'inscriu.
 • Dissenyar, produir, difondre i comercialitzar un producte cultural.
 • Interpretar la diversitat social i cultural.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Utilitzar adequadament els recursos i les metodologies que s'empren en l'estudi de la cultura contemporània.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar els textos literaris utilitzant els diferents conceptes i mètodes de la literatura comparada.
 2. Descriure les característiques d'un text literari amb els mètodes propis d'anàlisi de la disciplina.
 3. Elaborar un resum a partir d'un text donat.
 4. Explicar les característiques bàsiques dels textos literaris.
 5. Fer servir la terminologia adequada en la construcció d'un text acadèmic.
 6. Identificar diferents elements literaris i la inserció d’aquests en diferents textos i estils discursius.
 7. Identificar i explicar les estructures bàsiques de les obres literàries.
 8. Interpretar la informació normativa localitzada als webs d'institucions normatives a Internet.
 9. Resoldre problemes relacionats amb els mètodes d'estudi de diferents literatures.
 10. Resoldre tasques sobre autors, mètodes i corrents de la literatura comparada.

Continguts

1. El sistema literari català: de l'essencialisme resistent a l'aspiració "normalitzadora". 

2. Perspectives i tempteigs conceptualitzadors: l'esmicolament dels ismes.

3. Poesia: evolucions i transformacions.

4. Narrativa: modes i modalitats.

5. Literatura dramàtica.

6. Literaturatura incidental.

Els continguts de les sessions i les lectures obligatòries es detallaran el primer dia de curs. També es publicaran al campus virtual.

Metodologia

L'assignatura combina les sessions teòriques, que tenen un caràcter panoràmic i contextualitzador, i els seminaris de lectura, destinats a l'anàlisi dels textos obligatoris i d'altres referències complementàries. 

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teòriques. Exposició del programa. 33 1,32 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10
Seminaris: comentari i anàlisi de les lectures proposades 25 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Tipus: Supervisades      
Supervisió d'exercicis i treballs 15 0,6 3, 5, 7, 8, 10
Tipus: Autònomes      
Documentació i elaboració dels exercicis 21 0,84 3, 5, 6, 8, 10
Estudi 20 0,8 3, 5, 7, 9, 10
Lectura d'obres seguint les directrius proposades 30 1,2 1, 3, 4, 6, 7, 10

Avaluació

 

Les competències d'aquesta assignatura seran avaluades per mitjà de proves i exercicis orals i escrits.

Components d'avaluació:

1. Control de lectures (10%)

2. Treballs i exercicis (50%)

 Exercici en grup sobre un dels temes o llibres proposats a l'inici del curs (25%)

Exercici individual sobre un dels temes o llibres proposats a l'inici de curs (25%)

3. Examen final (40 %)

(4. En funció del nombre d'estudiants matriculats es pot plantejar un treball col·lectiu.)

Totes les activitats d'avaluació són obligatòries. Un activitat no lliurada implica un NA (no avaluable), és a dir, un 0. La presentació de qualsevol exercici invalida la possibilitat d'obtenir un NA final.

Es tindrà en compte l'ús correcte de la llengua en les qualificacions. No s’admetran treballs presentats fora de termini.

En cas que les proves no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Teams, etc. La professora vetllarà perquè l’estudiant hi pugui accedir o li oferirà mitjans alternatius, que estiguin al seu abast.

L'estudiant que realitzi qualsevol irregularitat (còpia, plagi, suplantació d'identitat) que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d'avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta serà 0.

Procediments de revisió: els estudiants tenen dret a revisar els seus exercicis amb la professora en una tutoria personal, en hora i data concertades, en el termini de dues setmanes un cop hagin estat qualificats.

L'alumnat tindrà dret a la recuperació de l'assignatura si ha estat avaluat del conjunt d'activitats el pes de les qual equivalgui a un mínim de 2/3 parts de la qualificació total de l'assignatura. Per poder-se presentar a la recuperació de l'assignatura, s'haurà hagut d'obtenir una mitjana entre 3,5 i 4,9. La reavaluació consistirà en un examen. La qualificació final, en cas d'aprovar, serà 5.

L'alumnat també té dret a recuperar un mínim del 50% de l'assignatura. Són susceptibles de recuperació el control de lectures(10%) i l'examen (40%).

 En cas de segona matrícula, l'alumnat podrà fer una única prova de síntesi que consistirà en un examen. La qualificació de l'assignatura correspondrà a la qualificació de la prova de síntesi

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Control de lectures 10% 1 0,04 3, 5, 10
Examen 40% 2 0,08 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Exercici en grup 25 % 1,5 0,06 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Exercici individual 25% 1,5 0,06 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9

Bibliografia

Bibliografía provisional

AADD(1992) 70-80-90. València: Eliseu Climent.

AADD (2008) La literatura catalana després de Frankfurt. Vilafranca del Penedès: Andana.

Ardolino, F. (2014) "Per una història de la literatura catalana a la Postmodernitat". Els Marges, n. 103 (primavera), p. 88-107.

Bacardí, M.; Foguet, F.; Gallén, E. (cur.) (2013) La literatura catalana contemporània: intertextos, influències i relacions. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans.

Broch, A. (1993) Forma i idea en la literatura contemporània. Barcelona: Edicions 62.

Broch, A.; Cornudella, J. (cur.) ( 2017)  Novel·la catalana avui 2000-2016. Juneda: Fonoll.

_____ (20016) Poesia catalana avui, 2000-2015. Juneda: Fonoll.  

Calafat, F. (2013) Països de paper. Notes sobre literatura. Catarroja-Barcelona-Palma: Afers.

Camps, J.; Dasca, M.(coord.)  (2019) La narrativa catalana al segle XXI, balanç crític. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans.

Comes, M. et alii (2005) Qui no mereix una pallissa!. Barcelona: L'esfera dels Llibres.

Espinós, J. (2017) Estat crític (Apunts sobre literatura del nou mil·leni). Alacant: Institut Alacantí de Cultura.

Gassol, O.; Bagur, Ò. (2018) La poesia catalana al segle XXI, balanç crític. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans.

Graña, I; Iribarren, T. (coord.) (2008) Literatura catalana en la cruïlla (1975-2008). Vilanova i la Geltrú: El Cep i la Nansa.

Guillamon, J. (2019) La ciutat interrompuda. Barcelona: Anagrama.  

Marrugat, J. (2013) Aspectes de la poesia catalana de la postmodernitat. Barcelona: PAM.

_____ (2014) Narrativa catalana de la postmodernitat. Històries, formes i motius. Barcelona: Publicacions de la Universitat de Barcelona.

Martínez-Gil, V. (2006) "Els escriptors com a intel·lectuals postmoderns". Dins: Marrugat, J; Panyella, R. (eds.) L'escriptor i la seva imatge. Contribució a la història dels intel·lectuals en la literatura catalana contemporània. Barcelona: L'Avenç - GELCC, p. 299-322.

Pons, M; Sureda, C. (2004) (Des)aïllats: narrativa contemporània i insularitat a les Illes Balears. Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la Universitat de les Illes Balears i PAM. Pons, M.(ed.)  (2007) Textualisme i subversió. Formes i condicions de la narrativa experimental catalana (1970-1985). Barcelona: PAM