Logo UAB
2019/2020

Multilingualism in the Mind

Codi: 42294 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
4313157 Estudis Anglesos Avançats / Advanced English Studies OT 0 0

Professor/a de contacte

Nom:
Susagna Tubau Muntaña
Correu electrònic:
Susagna.Tubau@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
anglès (eng)

Prerequisits

Per seguir aquest curs satisfactòriament calen coneixements bàsics de lingüística.

 

Objectius

L'objectiu d'aquest curs és explorar què vol dir ésser bilingüe o multilingüe aprofundint en les diferents definicions que existeixen d'aquests fenòmens, així com també en els models teòrics que s'han proposat per explicar com els i les parlants poden adquirir/aprendre més d'una llengua i emmagatzemar-les a la ment.

 

Competències

 • Analitzar i sintetitzar informació a nivell avançat.
 • Analitzar la relació entre factors, processos o fenòmens de l'adquisició de l'anglès com a segona llengua, el seu aprenentatge i la seva metodologia d'ensenyament, i la seva literatura, història i cultura.
 • Aplicar els coneixements metodològics sobre anàlisi estadística i generació de dades, tractament i codificació de bases de dades multilingües, anàlisis de textos literaris, etc. a la recerca.
 • Argumentar críticament, emetre judicis i aportar idees a partir de l'anàlisi de la informació procedent de la producció científica en aquestes àrees.
 • Comunicar de forma oral i escrita, amb total correcció, precisió i claredat.
 • Demostrar una actitud de respecte cap a les opinions, els valors, els comportaments i les práctiques d'altres.
 • Desenvolupar habilitats d'aprenentatge autònom aplicables a la recerca.
 • Distingir i contrastar els diferents models teòrics i metodològics aplicats a l'estudi acadèmic de l'adquisició, l'ensenyament i l'ús de l'anglès com a segona llengua en contextos multilingües i multiculturals, els estudis literaris i els estudis culturals.
 • Utilitzar l'idioma anglès per a finalitats acadèmiques i professionals relacionats amb la recerca en els àmbits de l'adquisició, l'ensenyament i l'ús de l'anglès com a segona llengua en contextos multilingües i multiculturals, els estudis literaris i els estudis culturals.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar i sintetitzar informació a nivell avançat.
 2. Aplicar els conceptes adquirits a la realitat de la producció lingüística per part d'individus multilingües.
 3. Comunicar de forma oral i escrita, amb total correcció, precisió i claredat.
 4. Demostrar una actitud de respecte cap a les opinions, els valors, els comportaments i les práctiques d'altres.
 5. Desenvolupar habilitats d'aprenentatge autònom aplicables a la recerca.
 6. Diferenciar els conceptes teòrics més recents que resulten útils per explicar el multilingüisme des del punt de vista de l'individu.
 7. Dissenyar experiments i mètodes de recollida de dades de parlants multilingües.
 8. Escriure treballs d'avançat nivell acadèmic sobre multilingüisme.
 9. Explicar els avantatges i inconvenients dels diferents models de producció multilingüe.
 10. Explicar la relació entre llenguatge i pensament en individus multilingües.
 11. Llegir de forma crítica articles acadèmics sobre el multilingüisme.
 12. Reconèixer i qüestionar les bases del monolingüisme.
 13. Reconèixer les característiques cognitives més importants dels individus multilingües

Continguts

1. Bilingüisme i multilingüisme: definicions i eines d'anàlisi

2. Adquisició d'una segona i d'una tercera llengua

3. Organització i processament del coneixement lingüístic en la ment multilingüe

 

Metodologia

Aquest curs inclou les següents activitats formatives:

-Revisió i exercicis (Autònomes)

-Classes magistrals al començament de cada tema per introduir conceptes bàsics i discussió a classe de temes introduïts a les classes magistrals i les lectures (Dirigides)

-Treball individual i preparació de la discussió a classe (Supervisades)

 

MOLT IMPORTANT:  El plagi total o parcial de qualsevol dels exercicis es considerarà automàticament un SUSPENS (0) de l’exercici plagiat. PLAGIAR és copiar de fonts no identificades d’un text, sigui una sola frase o més, que es fa passar per producció pròpia (AIXÒ INCLOU COPIAR FRASES O FRAGMENTS D’INTERNET I AFEGIR-LOS SENSE MODIFICACIONS AL TEXT QUE ES PRESENTA COM A PROPI), i és una ofensa greu. Cal aprendre a respectar la propietat intel·lectual aliena i a identificar sempre les fonts que es puguin fer servir, i és imprescindible responsabilitzar-se de l’originalitat i autenticitat del text propi.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes magistrals al començament de cada tema per introduir conceptes bàsics 20 0,8 6, 9, 10, 12, 13
Discussió a classe de temes introduïts a les classes magistrals i les lectures 10 0,4 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13
Tipus: Supervisades      
Treball individual i preparació de la discussió a classe 45 1,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13
Tipus: Autònomes      
Revisió i exercicis 50 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Avaluació

Ítems d'avaluació

Parcial 1 - 30%

Parcial 2 - 30%

Treball de curs - 40%

Cal que l'estudiantat faci servir llenguatge no-sexista en les seves produccions escrites i orals. Per més instruccions, es pot consultar el web de la Linguistic Society of America (LSA): https://www.linguisticsociety.org/resource/lsa-guidelines-nonsexist-usage. L'ús apropiat del llenguatge serà part dels criteris d'avaluació.

 

Calendari provisional

Parcial 1: 28 d'octubre

Parcial 2: 25 de novembre

Treball de curs: 10 de gener (data límit)

 

Procediment de revisió de notes

En el moment de realització de cada activitat avaluativa, el professor o professora informarà l’alumnat (a través de Moodle) del procediment i data de revisió de les qualificacions.

 

Recuperació

Es poden recuperar tant el Parcial 1 com el Parcial 2 per mitjà d'una prova final sumativa si la nota final de curs és, almenys, 3,5/10.

 

Ítems d'avaluació exclosos de Recuperació

Els següents ítems no poden recuperar-se:

-Treball de curs

 

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Parcial 1 30% 6,5 0,26 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Parcial 2 30% 6,5 0,26 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Treball de curs 40% 12 0,48 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Bibliografia

Bhatia, Tej K. i William C. Richtie. 2013. The Handbook of Bilingualism and Multilingualism. Oxford: Wiley-Blackwell.

Chaudhary, Shreesh. 1998. Knowledge of Language and the Multilingual Mind. Language Sciences 20(2): 201-220.

Dijkstra, Ton. 2003. Lexical processing in bilinguals and multilinguals: the word selection problem. A Cenoz, Jasone, Britta Hufeisen i Ulrike Jessner (eds.). The Multilingual Lexicon. Dordrecht/Boston/ London: Kluwer Academic Publishers, 11-26.

Flynn, Suzanne, Claire Foley i Inna Vinnitskaya. 2004. The Cumulative-Enhancement Model for language acquisition: Comparing adults’ and children’s patterns in first, second and third language acquisition of relative clauses. International Journal of Multilingualism 1: 3-16.

García-Mayo, María Pilar i Jason Rothman. 2012. L3 morphosyntax in the generative tradition: The initial stages and beyond. A Cabrelli Amaro, Jennifer, Suzanne Flynn i Jason Rothman (eds.). Third Language Acquisition in Adulthood. Amsterdam: John Benjamins, 9-32.

Grosjean, François. 2010. Bilingual Life and Reality. Cambridge, MA and London: Harvard University Press.

Pladevall-Ballester, Elisabet. 2007. Child and Adult Non-Native Subject Development: A Bi-directional Study of English and Spanish as L2s. Tesi Doctoral, Universitat Autònoma de Barcelona.

Rothman, Jason. 2011. L3 syntactic transfer selectivity and typological determinacy: The typological primacy model. Second Language Research 27: 107-127.

Sharwood Smith, Michael i John Truscott. 2014. The Multilingual Mind. A Modular Processing Perspective. New York: Cambridge University Press.

Slabakova, Roumyana. 2016. The Scalpel Model of Third Language Acquisition. International Journal of Bilingualism. DOI: 10.1177/1367006916655413.

White, Lydia. 2003. Second language acquisition and Universal Grammar. Cambridge University Press.