Logo UAB
2019/2020

Pràcticum Internacional

Codi: 105060 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500798 Educació Primària OT 4 1

Professor/a de contacte

Nom:
Marta Bertrán Tarrés
Correu electrònic:
Marta.Bertran@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
anglès (eng)
Grup íntegre en anglès:
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

No hi ha prerequisits.

Objectius

- Mètodes d'ensenyament, principis d'instrucció diferenciada, ensenyament
- Mètodes i proves d'avaluació formativa i sumativa.
- Mètodes d'observació, recopilació de dades i documentació.
- Comunicació, entorns d'aprenentatge compromesos, motivació i benestar dels alumnes.
- Organitzar i desenvolupar l'aprenentatge acadèmic i social dels alumnes.
- Contacte i relació amb alumnes, companys, pares i altres parts interessades rellevants a l'escola.

Competències

  • Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.

Resultats d'aprenentatge

  1. Elaborar materials i seqüències didàctiques que facilitin la comprensió de creences diferents, fent èmfasi en els aspectes comuns d'aquestes creences.

Continguts

El pràcticum internacional (I.P) consisteix en 10 dies d'observació a l’escola: un bloc d’observació i dies de projecte a l’escola.
Els estudiants treballaran en grup i col·laboraran durant la IP. Durant els dies del projecte  treballaran sobre temes impartits pels professors del programa semestral.
L’escola d’acollida aportarà un professor de referència a l’escola, qui serà responsable deproporcionar comentaris sobre el progrés i el rendiment dels estudiants durant la seva participació a l’escola.

 
Competències:

- Observar les pràctiques didàctiques i l'aprenentatge de l'alumne individual
amb el propòsit de desenvolupar el seu ensenyament.
- Dialogar amb alumnes i col·legues sobre com ajustar l'ensenyament
i activitats d’aprenentatge i assegurant la participació activa de l’equip
alumnes.
- Establir i desenvolupar un tema clar, marc positiu per desenvolupar l’aprenentatge dels alumnes i el social
medi ambient a l'aula.
- Crear i mantenir bones relacions de treball amb alumnes, companys de feina,
pares i altres actors rellevants de l’escola i reflexionar la importància del treball relacional amb l’aprenentatge i l’adquisició dels alumnes
estar a l'escola.

Metodologia

El protagonista en el procés d'ensenyament aprenentatge és l'estudiant i és sota aquesta premissa que s'ha planificat la metodologia de l'assignatura.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Supervisades      
Observació a l'escola 100 4 1
Seminaris 20 0,8
Tipus: Autònomes      
Portafoli 30 1,2 1

Avaluació

Els treballs corresponents a cadascuna de les parts s'indicaran el primer dia de classe. La còpia o plagi d'un examen o treball es considera un 0 en l'activitat.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Observació a l'escola 30 0 0 1
Portafoli 50 0 0 1
Seminaris 20% 0 0 1

Bibliografia

La bibliografia es donarà el primer dia de classe.