Logo UAB
2019/2020

Comunicació i Educació

Codi: 105058 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500798 Educació Primària OT 4 1

Professor/a de contacte

Nom:
Marta Bertrán Tarrés
Correu electrònic:
Marta.Bertran@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
anglès (eng)
Grup íntegre en anglès:
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent extern a la UAB

Georg Krammer
Heiko Vogl
Katharina Kamitz
Marlene Grabner
Martin Auferbauer
Susanne Linhofer

Prerequisits

No hi ha prerequisits

Objectius

L'objectiu d'aquest mòdul és que els estudiants desenvolupin una comprensió dels enfocaments comunicatius en el context de l'ensenyament. Els estudiants entendran la importància de les tecnologies modernes de la informació i la comunicació, i milloraran les seves habilitats de comunicació científica. En particular, s’introduirà el concepte sociològic i psicològic de la comunicació i el concepte de pedagogia de ressonància. A sobre, tractaran el concepte d’aules creatives i desenvoluparan un enfocament pràctic d’ensenyament de llengües comunicatives.

 
Habilitats:
 
     Millorar les capacitats de reflexió
     Millorar els trets de personalitat subjacents a les habilitats de comunicació
     Ser capaç d'aplicar trets de personalitat en la professió docent
     Comprendre el concepte d '"aules creatives" com a concepte multidimensional.
     Aplicar eines digitals en educació lingüística (còmics, vídeos)
     Crear el propi "quadre d’eines de comunicació"

Competències

  • Conèixer el fet religiós al llarg de la història i la seva relació amb la cultura.
  • Mantenir una relació crítica i autònoma respecte els sabers, els valors i les institucions socials públiques i privades.
  • Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.

Resultats d'aprenentatge

  1. Conèixer el fet religiós al llarg de la història i la seva relació amb la cultura.
  2. Defensar, modificar i reconstruir les idees i conviccions pròpies a partir de l'acceptació i valoració d'opinions i judicis diferents.
  3. Interpretar de forma sistemàtica el fet religiós en diverses cultures i la seva influència social, ètica i cultural, per a adquirir conductes de respecte en relació a la fe i a les cultures.

Continguts

      Enfocaments comunicatius en el context de l'ensenyament.

      El concepte de "Creative Classroom Framework" i la seva aplicació a l'aprenentatge d'idiomes.

      Els elements clau per desenvolupar "Aules Creatives".

      El concepte de pedagogia de ressonància i

      Eines comunicatives d'ensenyament d'idiomes.

Metodologia

El protagonista en el procés d'ensenyament aprenentatge és l'estudiant i és sota aquesta premissa que s'ha planificat la metodologia de l'assignatura.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Gran grup 45 1,8 2
Tipus: Supervisades      
Treball supervisat 30 1,2 3
Tipus: Autònomes      
Treball autònom 75 3 1, 2

Avaluació

Els treballs corresponents a cadascuna de les parts s'indicaran el primer dia de classe. La còpia o plagi d'un examen o treball es considera un 0 en l'activitat.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Exercicis de seguiment 33% 0 0 2, 3
Pràctiques d'aula 33% 0 0 1
Treball en grup 34 % 0 0 2

Bibliografia

La bibliografía es donará a començaments de curs.