Logo UAB
2019/2020

Manifestacions Cutànies de les Malalties Sistèmiques

Codi: 103614 Crèdits: 3
Titulació Tipus Curs Semestre
2502442 Medicina OT 5 0
2502442 Medicina OT 6 0

Professor/a de contacte

Nom:
Maria Isabel Bielsa Marsol
Correu electrònic:
MariaIsabel.Bielsa@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Carlos Ferrándiz Foraster
Vicente García-Patos Briones
Miguel Ribera Pibernat
María Josefa Fuente González
Luis Puig Sanz
Maria Pilar Garcia Muret
Jorge Romani de Gabriel
Ingrid Lopez Lerma
Adrià Plana Pla
Julio Bassas Vila
Maria Gloria Aparicio Espanyol
Esther Roe Crespo
Jorge Mollet Sánchez
Aram Boada Garcia
Carla Ferrandiz Pulido
Manel Carrascosa Carrillo

Equip docent extern a la UAB

Ane Jaka Moreno

Prerequisits

És aconsellable que l’estudiant hagi assolit unes competències bàsiques en Biologia cel·lular i molecular, Genètica i Immunologia.
És convenient tenir uns coneixements suficients en Fisiopatologia i semiologia clínica i  Medicina Interna.
És imprescindible haver assolit uns coneixements generals en Dermatologia, les lesions elementals i les malalties mes freqüents.

L'estudiant adquirirà el compromís de preservar la confidencialitat i secret professional de les dades que pugui tenir accés per raó dels aprenentatges als serveis assistencials. També en mantenir una actitud d'ètica professional en totes les seves accions

Objectius

És una assignatura optativa lligada a la Menció en Clínica Mèdica, que s’ imparteix a cinquè curs del Grau de Medicina, una vegada s’han assolit els coneixements fonamentals en Dermatologia general i s’han obtingut uns coneixements bàsics sobre les diferents patologies mèdiques i quirúrgiques.

El seu objectiu general és l’estudi de les manifestacions cutànies de totes aquelles malalties que afecten a altres òrgans i sistemes i que ocasionen a la vegada malaltia a la pell. El coneixement d’aquestes manifestacions permetran a l’alumnat aprofundir en el  estudi de la Dermatologia, comprendre la relació de la pell amb les malalties internes i, sobre tot, reconèixer les lesions cutànies que poden indicà gravetat o ser un signe d’una malaltia sistèmica, neoplàsica o hereditària.

Aquesta assignatura reflecteix la transcendència de entendre la pell com a part integral del cos humà i de salut global.

Competències

  Medicina
 • Elaborar una orientació diagnòstica i establir una estratègia d'actuació raonada, valorant els resultats de l'anamnesi i l'exploració física, així com els resultats posteriors de les exploracions complementàries indicades.
 • Indicar les tècniques i procediments bàsics de diagnosi i analitzar i interpretar els resultats per precisar millor la naturalesa dels problemes.
 • Mantenir i actualitzar la seva competència professional, prestant una importància especial a l'aprenentatge autònom de nous coneixements i tècniques i a la motivació per la qualitat.
 • Obtenir i elaborar una història clínica que contingui tota la informació rellevant, estructurada i centrada en el pacient, tenint en compte tots els grups d'edat, sexe, els factors culturals, socials i ètnics.
 • Reconèixer i actuar en les situacions que posen la vida en perill immediat i aquelles altres que requereixen atenció immediata.

Resultats d'aprenentatge

 1. Establir una comunicació efectiva i clara amb el pacient i els seus familiars.
 2. Establir una orientació diagnòstica i terapèutica en situacions d'emergència.
 3. Identificar les dermatosis que poden ser expressió d'una malaltia sistèmica.
 4. Identificar les lesions cutànies de processos que poden suposar un risc vital.
 5. Identificar les principals lesions cutànies i descriure-les adequadament.
 6. Mantenir i actualitzar la seva competència professional, prestant una importància especial a l'aprenentatge autònom de nous coneixements i tècniques i a la motivació per la qualitat.
 7. Plantejar un diagnòstic diferencial clínic raonat segons les lesions cutànies.
 8. Raonar les exploracions complementàries necessàries que poden portar al diagnòstic d'una malaltia sistèmica a partir de la visualització, a sospita diagnòstica i a confirmació d'una determinada dermatosi.
 9. Raonar les exploracions complementàries necessàries que poden portar al diagnòstic de certesa davant d'una dermatosi, incloent-hi estudis de laboratori, serològics, immunològics, microbiològics i dermatopatològics.

Continguts

És una assignatura optativa per obtenir la Menció en Clínica Mèdica que s’ imparteix a cinquè curs del Grau de Medicina, una vegada s’han assolit els coneixements fonamentals en Dermatologia general i s’han obtingut uns coneixements bàsics sobre les diferents patologies mèdiques i quirúrgiques.

El seu objectiu general és l’estudi de les manifestacions cutànies de totes aquelles malalties que afecten a altres òrgans i sistemes i que ocasionen a la vegada malaltia a la pell. El coneixement d’aquestes manifestacions permetran a l’alumnat aprofundir en el  estudi de la Dermatologia, comprendre la relació de la pell amb les malalties internes i, sobre tot, reconèixer les lesions cutànies que poden indicà gravetat o ser un signe d’una malaltia sistèmica, neoplàsica o hereditària.

Aquesta assignatura reflecteix la transcendència de entendre la pell com a part integral del cos humà i de salut global.

ACTIVITATS D’APRENENTATGE

Tipus d’activitat

Activitat

Data i Títol

Recursos materials

 

Dirigida

Classe teòrica

Manifestacions cutànies de les malalties del teixit connectiu autoimmunes

Ordinador i projector

1 hora

Classe teòrica

Vasculitis i pseudovasculitis

Ordinador i projector

1 hora

Classe teòrica

Genodermatosis amb predisposició a les neoplàsies

Ordinador i projector

1 hora

Classe teòrica

Diagnòstic clínic i genètic de les malalties neurocutànies

Ordinador i projector

1 hora

Classe teòrica

Manifestacions cutànies de les malalties endocrines i metabòliques

Ordinador i projector

1 hora

Classe teòrica

Lesions cutànies en els estats d'immunodepressió

Ordinador i projector

1 hora

Classe teòrica

Manifestacions cutànies en les malalties del tracte gastrointestinal

Ordinador i projector

1 hora

Classe teòrica

Signes cutanis de valor diagnòstic en la Unitat d'Urgències

Ordinador i projector

1 hora

Classe teòrica

Anomalies vasculars de la infància: hemangiomes i malformacions vasculars

Ordinador i projector

1 hora

Classe teòrica

Reaccions cutànies a fàrmacs

Ordinador i projector

1 hora

Pràctica d’aula

Casos clínics

 

5 hores

Supervisades

Pràcticum assistencial sense directrius

Assistència 3 hores cada dia a les consultes externes de Dermatologia  durant 1 setmana (5 dies)

OPCIONAL

 

ACTIVITATS AUTÒNOMES

Estudi i realització d'esquemes, resums i assimilació conceptual

 

 

 

Total Esquemes i resums:   41 hores

Metodologia

Aquesta Guia descriu el marc, continguts, metodologia i normes generals de l'assignatura, d'acord amb el pla d'estudis vigent. L'organització final de l'assignatura pel que fa al nombre i mida de grups, distribució en el calendari i dates d'exàmens, criteris específics d'avaluació i revisió d'exàmens, es concretaran a cada una de les Unitats Docents Hospitalàries (UDH), que ho explicitaran a través de les seves pàgines web i el primer dia de classe de cada assignatura, a través del professors responsables de l'assignatura a les UDH.

Pel present curs, els professors designats pels Departaments com a responsables de l'assignatura a nivell de Facultat i de les UDH són: 

Departament(s) responsable(s): Medicina

Responsable de Facultat:  Isabel Bielsa Marsol - ibielsa.germanstrias@gencat.cat

Responsables UDH 

Responsables UDHSP

Responsables UDHVH

Responsables UDGTiP

Responsables UDHPT

Lluís Puig
puig@santpau.cat

Vicenç Garcia-Patos Briones
vgarcia@vhebron.net

Isabel Bielsa Marsol
(ibielsa.germanstrias@gencat.cat)

Miquel Ribera Pibernat
Miquel.Ribera@uab.cat

 Metodologia docent general:

TIPOLOGIES DOCENTS DIRIGIDES: (~20% (15 hores) Teoria practiques d’aula, seminaris de casos clínics I pràctiques clíniques assistencials)

Teoria (tipologia TE). Es plantegen 10 classes teòrica d'1 hora cadascuna.
5 hores de pràctiques d'aula que es repartiran en forma de ½ hora després de cada classe magistral

TIPOLOGIES DOCENTS SUPERVISADES (~20-25%.  Pràcticum asistencial sense directrius, pràctiques supervisades, classes virtuals)

PRÀCTICUM ASSISTENCIAL SENSE DIRECTRIUS.

Assistència 3 hores cada dia a les consultes externes de Dermatologia, durant 1 setmana (5 dies). Serà una activitat opcional

TUTORIES

Les tutories no computaran com a hores presencials, però poden ser programades i realitzar-se individualment o en grup, al despatx dels professors, en espais docents o utilitzant les TICs, i l’alumne ha de ser informat dels horaris d’atenció del professorat.

TREBALL AUTÒNOM(50-55% total 37,5-41,25  hores).

Lectura comprensiva de textos i articles, estudi i realització d'esquemes,

AVALUACIÓ (5% total 3,75 hores):

Avaluació continuada mitjançant l'assistència i el treball a classe

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
PRÀCTIQUES D'AULA (PAUL) 5 0,2 2, 3, 4, 5, 7, 9
TEORIA (TE) 10 0,4 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9
Tipus: Supervisades      
PRÀCTICUM ASSISTENCIAL SENSE DIRECTRIUS (PRASS) 15 0,6 1, 3, 5, 7, 8, 9
Tipus: Autònomes      
ESTUDI PERSONAL / LECTURA D’ARTICLES / INFORMES D’INTERÈS 41 1,64 6

Avaluació

El sistema d'avaluació de l'adquisició de les competències per a aquesta matèria s'organitza en dos mòduls:

 • Mòdul de teoria:
  • Sistema d'avaluació:
   • Assistència 30%
   • Avaluació escrita (items de elecció multiples) 40%
  • Pes en la qualificació global: 70%
 • Mòdul de problemes:
  • Sistema d'avaluació:
   • Participació i aprofitament de les pràctiques d'aula que s'avaluaran resolent un cas clínic a partir d'una breu història i una imatge clínica.
  • Pes en la qualificació global: 30%

Es considerarà no avaluable l'estudiant que no assisteixi com a mínim al 80% de les classes magistrals

Prova de recuperació: avaluació escrita en data segons calendari

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Assistència i participació activa a classe i seminaris 30% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9
Avaluació escrita mitjançant proves objectives: ítems de resposta múltiple 40% 1 0,04 3, 5, 7
Avaluació mitjançant casos pràctics i resolució de problemes 30% 3 0,12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Bibliografia

Bielsa I. Ferrándiz, Dermatología clínica. 5 ª ed. Barcelona: ed. Elsevier, S.A.; 2019

Jean L Bolognia, Julie V Schaffer, Lorenzo Cerroni. Jean L Bolognia, Dermatology. Fourth Edition. Elsevier 2017

Christopher Griffiths, Jonathan Baker, Tanya Bleiker, Robert Chalmers, Daniel Creamer. Rook'sTextbook of dermatology. Ninth edition, Wiley Blackwell 2016

 

Recursos d’Internet

Wainwright BD. Clinically Relevant Dermatology Resources and the Internet: An Introductory Guide for Practicing Physicians. Dermatology Online Journal 5(2): 8 (http://dermatology.cblib.org/DOJdesk/desj.html)

ADES: Advanced Dermatology Education Server (http://ades.tmc.edu.tw/english/default.htm).

Dermatology Image Bank at the University of Utah School of Medicine (http://www-medlib.med.utah.edu/kw/derm/)

Dermatology Online Image Atlas (DOIA) (http://dermis.net/bilddb/index_e.htm)

University of Iowa, Department of Dermatology Home Page (http://tray.dermatology.uiowa.edu/home.html)