Logo UAB
2023/2024

Pràctiques Professionals

Codi: 45020 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
4314579 Enginyeria Biològica i Ambiental OT 1 2

Professor/a de contacte

Nom:
Maria Eugenia Suarez Ojeda
Correu electrònic:
mariaeugenia.suarez@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.


Prerequisits

Haver completat els primers 60 ECTS del primer any del màster. No es pot començar l'estada de pràctiques fins que no s'estigui matriculat, s'hagi pagat la pòlissa d'assegurança complementària i es tingui el conveni de cooperació universitat/empresa signat.


Objectius

Les pràctiques profesionals constitueixen una activitat formativa per l'alumnat del màster. Per tant, els principals objectius són: 
 • Permetre que l'alumnat apliqui i complementi les capacitats i coneixements, teòrics i pràctics, adquirits al llarg de la seva formació acadèmica del màster.
 • Facilitar el coneixement de la metodologia de treball adequada a la realitat professional en què l'alumnat haurà d'operar, contrastant i aplicant els coneixements adquirits al llarg dels estudis de màster.
 • Afavorir la consolidació de competències personals com la capacitat de treball en equip, l'esperit emprenedor, la resolució de problemes en entorns nous, la creativitat i les habilitats de comunicació.
 • Afavorir l'adquisició de competències tècniques, metodològiques i comunicatives que preparin a l'alumnat per a l'exercici en alguna de les activitats professionals relacionades amb el màster.
 • Obtenir una experiència pràctica que faciliti la inserció en el mercat de treball i millori la seva empleabilitat futura.

Resultats d'aprenentatge

 • CA07 (Competència) Integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CA07 (Competència) Integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CA08 (Competència) Integrar i sintetitzar la informació obtinguda de la bibliografia científica utilitzant els canals apropiats, contrastant les alternatives i debatent-les críticament.
 • KA17 (Coneixement) Reconèixer les dimensions ètiques, econòmiques, legals, de gènere i/o mediambientals d'un projecte, procés o producte dins l'enginyeria biològica i l'enginyeria ambiental.
 • SA01 (Habilitat) Buscar, comparar, analitzar críticament i sintetitzar la informació obtinguda de bases de dades i altres fonts per a resoldre problemes complexos de la seva especialitat.
 • SA02 (Habilitat) Elaborar informes tècnics en l'àmbit de l'enginyeria ambiental i/o l'enginyeria biològica i comunicar oralment els resultats d'una manera clara, concisa i sense ambigüitats.
 • SA03 (Habilitat) Planificar les diferents activitats relacionades amb la resolució d'una tasca encomanada al si d'un grup de treball, fent una gestió adequada del temps i dels recursos.
 • SA03 (Habilitat) Planificar les diferents activitats relacionades amb la resolució d'una tasca encomanada al si d'un grup de treball, fent una gestió adequada del temps i dels recursos.
 • SA06 (Habilitat) Deduir les habilitats d'aprenentatge necessàries per a continuar la formació d'una manera autodirigida o autònoma.
 • SA06 (Habilitat) Deduir les habilitats d'aprenentatge necessàries per a continuar la formació d'una manera autodirigida o autònoma.
 • SA09 (Habilitat) Utilitzar les eines informàtiques pertinents per a complementar els coneixements en l'àmbit de l'enginyeria biològica i l'enginyeria ambiental.
 • SA09 (Habilitat) Utilitzar les eines informàtiques pertinents per a complementar els coneixements en l'àmbit de l'enginyeria biològica i l'enginyeria ambiental.

Continguts

En aquesta assignatura l'alumnat podrà fer una estada de treball integrat en una empresa, un grup de recerca pertanyent a un departament universitari, un centre de recerca públic o privat o una institució/entitat pública/privada, nacional o estrangera, amb l'objectiu d'experimentar amb alguna(es) línia(es) de treball del centre d'acollida, identificar i examinar reptes i problemes oberts i proposar possibles solucions aplicant els coneixements, eines, habilitats i competències adquirides fins aquell moment al màster.
 
Cadascuna de les empreses o institucions (centres/entitats) on es poden realitzar pràctiques tenen àmbits de treball diferents i, per tant, els continguts de les pràctiques dependran de les feines que s'hi portin a terme. Abans d'iniciar l'estada caldrà definir el projecte formatiu (que s'inclou en el conveni de cooperació educativa per a la realització de pràctiques), acordat amb l'empresa o centre, on es detallaran les tasques i els continguts de les feines que es realitzaran, i es concretaran els objectius educatius. Aquest projecte formatiu serà validat pel responsable de l'assignatura.
 
Els continguts de l'assignatura, per tant, es desenvoluparan mitjançant la formalització, per a cada estudiant, del projecte formatiu, on s'establirà:
 • Les dates d'inici i acabament, l'horari, el lloc de realització e l'estada, el nom del tutor o tutora de l'empresa/centre i la seva informació de contacte.
 • Descripció de les competències específiques, transversals o generals a desenvolupar, amb els resultats d'aprenentatge corresponents.
 • El contingut detallat de les pràctiques definint les tasques a realitzar.
 • El procediment de seguiment per part de la persona tutora designada per l'entitat col·laboradora.

Metodologia

L'alumnat ha de desenvolupar una estada de treball en un centre (definit anteriorment) de 150 hores de durada. El rol de l'estudiant al centre i les tasques a realitzar estaran especificades en el projecte formatiu que ha de conèixer abans de la seva incorporació.
 
És responsabilitat de l'estudiant ser seleccionat en alguna de les ofertes presentades. Haurà d'enviar el seu currículum a la persona de contacte especificada a l'oferta i passar el procés de selecció que determini
l'empresa.
 
Hi ha tres orígens d'ofertes diferents:
 • Ofertes de pràctiques proposades pel màster, en empreses o centres col·laboradors. Aquesta oferta és limitada i, per tant, es recomana que l'estudiant faci també propostes de la seva part.
 • Ofertes de pràctiques no curriculars del Servei d'Ocupabilitat de la UAB. Des de la coordinació de pràctiques s'ha de validar el projecte formatiu per deterinar si s'adequa a les competències i característiques previstes a l'assignatura. Caldrà parlar amb el centre per a signar un conveni de pràctiques curriculars des de l'Escola d'Enginyeria.
 • Propostes promogudes pel propi alumnat a través el contacte directe amb alguna empresa o d'alguna oferta trobada a plataformes virtuals o xarxes socials. Abans de signar el conveni i començar l'estada, la coordinació de pràctiques, haurà de validar el projecte formatiu i que es compleixin la resta de requisits de l'assignatura.
 
En tots els casos l'estudiant comptarà amb la supervisió d'un/a tutor/a acadèmic/a i d'un/a tutor/a extern/a:
 • La persona tutora externa serà la persona de l'empresa o centre que acollirà l'estudiant, li assignarà la feina segons el projecte formatiu definit, en farà el seguiment i emetrà els informes d'avaluació pertinents.
 • La persona tutora acadèmica serà un professor o professora de la universitat que realitzarà el seguiment del treball, vetllant perquè es compleixin els objectius de l'assignatura, i també emetrà un informe final d'avaluació.
 
L'estada a l'entitat col·laboradora ha de ser de 150 hores. El calendari i els horaris han de ser compatibles amb l'activitat acadèmica, formativa, de representació i participació de l'estudiant a la universitat, i s'establiran
per a cada estudiant, d'acord amb les característiques de les pràctiques i segons les disponibilitats de l'entitat col·laboradora.
 
Un cop finalitzada l'estada, l'alumnat redactarà una memòria, que s'haurà de presentar segons el format i dins els terminis que estableixi la coordinació. Trobareu el model de memòria al Campus Virtual, dins l'espai docent de l'assignatura, que serà també l'espai de comunicació.
 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Supervisades      
Estada al centre seleccionat 140 5,6 CA07, CA08, KA17, SA01, SA02, SA03, SA06, SA09
Tipus: Autònomes      
Elaboració de la memòria 10 0,4 CA07, CA08, KA17, SA01, SA02, SA09

Avaluació

AVALUACIÓ CONTINUADA
Ítems de l'avaluació:
 • Informe de valoració de l'estada (tutor extern) (75%)
 • Valoració de la memòria i seguiment de l'estada (tutor acadèmic) (25%)
 
Requisits per a ser avaluat: 
Al finalitzar l'estada de l'estudiant, la coordinació d'estudis avaluarà la estada de pràctiques mitjançant els informes emesos pel professorat que exerceix  la tutorització acadèmica (25%) i per la persona que fa la tutorització a l'entitat col·laboradora (75%). Cal destacar, que el/la tutor/a acadèmic/a ha d'avaluar el procés de seguiment i la memòria de pràctiques presentades.
 
L'incompliment, sense causa justificada, per part de l'estudiant dels acords establerts en el conveni, el qual ell/a mateix/a haurà subscrit a través de la seva firma, serà causa de recensió del conveni així com una qualificació de suspès (nota numèrica 0) de l'assignatura. Una vegada iniciades les pràctiques ja no es pot obtenir una nota de "No avaluable".
 
L'estudiant no podrà canviar l'entitat col·laboradora una vegada firmat el conveni per alguna de les parts (entitat, estudiant, universitat).
 
El/la tutor/a de pràctiques de l'entitat valorarà el grau de satisfacció sobre les pràctiques realitzades mitjançant un document preparat per la coordinació, que haurà de remetre al/a la tutor/a acadèmic/a del màster en un termini màxim de 10 dies des de la finalització e l'estada. Aquest informe ha de recollir el nombre d'hores finals realitzades per l'estudiant i la valoració del compliment de les competències genèriques, específiques i transversals previstes en el projecte formatiu corresponent.
 
L'estudiant haurà d'entregar la memòria de pràctiques al/a la seu/seva tutor/a acadèmic/a en un termini màxim de 10 dies des de la finalització de l'estada. L'entrega es farà a través de correu electrònic, sol·licitant confirmació de recepció. L'estudiant ha de mantenir el secret professional sobre qualsevol informació confidencial de l'entitat col·laboradora que conegui com a conseqüència de la realització de pràctiques. La memòria ocuparà entre 9 i 12 pàgines i s'ha de seguir el format i contingut proposats per la coordinació.
 
El/la tutor/a acadèmic/a enviarà al responsable de l'assignatura el seu informe d'avaluació (seguiment i memòria) en el termini de cinc dies, contant a partir de la recepció de l'informe del/de la tutor/a de l'entitat i de la memòria de pràctiques de l'estudiant.
 
REAVALUACIÓ
Les pràctiques externes no són recuperables.
 
PROCEDIMENT DE REVISIÓ DE QUALIFICACIONS
Per a cada activitat d'avaluació, s'indicarà un lloc, data i hora de revisió en la que l'estudiant podrà revisar l'activitat amb el professorat. En aquest context, es podran fer reclamacions sobre la nota de l'activitat, que seran avaluades pel professorat responsable de l'assignatura. Si l'estudiant no es presenta a aquesta revisió, no es revisarà posteriorment aquesta activitat.
 
Matricules d'honor. Atorgar una qualificació de matrícula d'honor és decisió del professorat responsable de l'assignatura. La normativa de la UAB indica que les MH només es podran concedir a estudiants que hagin obtingut una qualificació final igual o superior a 9.00. Es pot atorgar fins a un 5% de MH del total d'estudiants matriculats.
 
AVALUACIÓ ÚNICA
Aquesta assignatura no té avaluació única.
 
IRREGULARITATS PER PART DE L'ESTUDIANT, CÒPIA I PLAGI
Les activitats d'avaluació qualificades d'aquesta forma i per aquest procediment no seran recuperables. Si és necessari superar qualsevol d'aquestes activitats d'avaluació per aprovar l'assignatura, aquesta assignatura quedarà suspesa directament, sense oportunitat de recuperar-la en el mateix curs. Aquestes irregularitats inclouen, entre d'altres: la còpia total o parcial d'una pràctica, informe, o qualsevol altra activitat d'avaluació; deixar copiar; presentar un treball de grup no fet íntegrament pels membres del grup; presentar com a propis materials elaborats per un tercer, encara que siguin traduccions o adaptacions, i en general treballs amb elements no originals i exclusius de l'estudiant; tenir dispositius de comunicació (com telèfons mòbils, smart watches, etc.) accessibles durant les proves d'avaluació teorico-pràctiques individuals (exàmens).
 
AVALUACIÓ DELS ESTUDIANTS REPETIDORS
En el cas d'estudiants repetidors, no es podrà validar la nota de les pràctiques del curs anterior. Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, les irregularitats comeses per un/a estudiant que puguin conduir a una variació de la qualificació es qualificaran amb un zero (0).

Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Informe de valoració de l'estada en pràctiques (tutor/a extern/a) 75% 0 0 CA07, CA08, KA17, SA01, SA02, SA03, SA06, SA09
Informe de valoració de l'estada en pràctiques (tutor/a intern/a) 25% 0 0 CA07, CA08, KA17, SA01, SA02, SA03, SA06, SA09

Bibliografia

La bibliografia es referirà a la tasca concreta que desenvoluparà cada estudiant durant la seva estada i a la que necessiti per a l'elaboració de la memòria final.

Programari

El que es requereixi a l'entitat de destinació. Normalment, el programari serà semblant als que s'hauran explicat al llarg del màster, encara que es poden presentar algunes diferències.