Logo UAB
2023/2024

Treball de Final de Màster

Codi: 44771 Crèdits: 30
Titulació Tipus Curs Semestre
4318306 Logística i Gestió de la Cadena de Subministrament OB 2 2

Professor/a de contacte

Nom:
Juan Jose Ramos Gonzalez
Correu electrònic:
juanjose.ramos@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent extern a la UAB

Dr. Andrejs Romanovs (RTU)
Dr. Gaby Neumann (UASW)

Prerequisits

Aquesta assignatura s'imparteix exclusivament en anglès. Consulteu la versió de la guia en aquesta llengua.


Objectius

Aquesta assignatura s'imparteix exclusivament en anglès. Consulteu la versió de la guia en aquesta llengua.


Resultats d'aprenentatge

  • CA32 (Competència) Abordar els objectius i les preguntes de recerca plantejades en el treball mitjançant un enfocament holístic per resoldre problemes en àrees noves o poc conegudes dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l'àmbit LSCM.
  • CA33 (Competència) Compilar, adaptar i/o combinar de manera consistent, sistemàtica i integrada els conceptes, estratègies, metodologies i/o eines per abordar els objectius i les preguntes de recerca plantejades en el treball, incloent-hi les consideracions mediambientals, els aspectes de qualitat, tecnològics i econòmics que siguin pertinents.
  • CA34 (Competència) Elaborar i/o compilar arguments sòlids, basats en models quantitatius, mètodes analítics i/o tecnologies que siguin pertinents per convèncer de la solució i les conclusions aconseguides.
  • CA35 (Competència) Compilar, analitzar i gestionar la informació obtinguda de les fonts rellevants per als objectius i les preguntes de recerca plantejades, documentar i considerar la dimensió de gènere i el biaix que pugui introduir i reflectir el procés de resolució seguit per tal d'extreure'n les lliçons apreses.
  • CA36 (Competència) Afrontar un problema nou en el camp LSCM des d'una perspectiva científica per idear i proposar un enfocament rigorós i eficient a l'hora de solucionar-lo.
  • CA37 (Competència) Reunir i formular els aspectes principals a planificar en la resolució del problema plantejat, deixant clar l'abast i els límits del treball per elaborar la solució defensada.
  • KA31 (Coneixement) Identificar els estereotips i els rols de gènere en el desenvolupament de treballs supervisats, així com en grups de treball heterogeni.
  • SA46 (Habilitat) Documentar, justificar i defensar davant de públics especialitzats i no especialitzats, de manera clara i sense ambigüitats, i mitjançant una comunicació oral i escrita en anglès, les conclusions, coneixements i raonaments finals que sostenen el treball plantejat, demostrant així capacitat de síntesi i tècniques de presentació.

Continguts

Aquesta assignatura s'imparteix exclusivament en anglès. Consulteu la versió de la guia en aquesta llengua.


Metodologia

Aquesta assignatura s'imparteix exclusivament en anglès. Consulteu la versió de la guia en aquesta llengua.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Supervisades      
Elaborar el pla de treball 20 0,8 CA36, CA37, KA31
Validació de la metodologia a aplicar 30 1,2 CA33, KA31
Tipus: Autònomes      
Desenvolupament de l'estat del'art i de la metodologia original 500 20 CA32, CA33, CA34, CA36
Redacció de la memòria 200 8 CA35, SA46

Avaluació

Aquesta assignatura s'imparteix exclusivament en anglès. Consulteu la versió de la guia en aquesta llengua.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Contingut de la tesi de Màster 80% 0 0 CA32, CA33, CA34, CA36, CA37
Presentació de la tesi (escrita i oral) 20% 0 0 CA35, KA31, SA46

Bibliografia

Aquesta assignatura s'imparteix exclusivament en anglès. Consulteu la versió de la guia en aquesta llengua.


Programari

Aquesta assignatura s'imparteix exclusivament en anglès. Consulteu la versió de la guia en aquesta llengua.