Logo UAB
2023/2024

Habilitats a Gerència

Codi: 44764 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
4318306 Logística i Gestió de la Cadena de Subministrament OB 1 2

Professor/a de contacte

Nom:
Juan Jose Ramos Gonzalez
Correu electrònic:
juanjose.ramos@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent extern a la UAB

Lect. Angelina Rosha
Prof. Janis Mazais (Janis.Mazais@rtu.lv)
Prof.Natalja Lace

Prerequisits

Language of instruction is English. See the English version of the guide


Objectius

Language of instruction is English. See the English version of the guide


Resultats d'aprenentatge

  • CA15 (Competència) Elaborar arguments sòlids basats en models de gestió per a les decisions que cal prendre en matèria de recursos humans, integrant adequadament en l'execució de projectes tots els aspectes rellevants relacionats amb la responsabilitat social corporativa.
  • CA16 (Competència) Proposar solucions a problemes pràctics en l'àmbit de la gestió dels recursos humans: planificar, organitzar i gestionar el reclutament i la selecció de personal; desplegant els conceptes de gestió de recursos humans i desenvolupament de RRHH en una empresa; aplicar la investigació sociològica i l'extracció de dades per a l'anàlisi dels recursos humans en una empresa, processar els resultats d'aquesta investigació i fer-ne una anàlisi.
  • KA21 (Coneixement) Reconèixer els conceptes i la terminologia clau a les àrees de gestió relacionades amb els recursos humans, la qualitat i el medi ambient.
  • KA22 (Coneixement) Explicar la terminologia de la qualitat, entendre la gestió de la qualitat total, la gestió de processos i els principis i metodologies de millora de la qualitat a la cadena de subministrament.Explicar els conceptes i mètodes principals per a la gestió de recursos humans i reconèixer-ne l'impacte en el rendiment de l'empresa.
  • KA23 (Coneixement) Explicar les normes de la sèrie ISO 9000 i ISO 14000 i la relació que tenen amb els sistemes de gestió de la qualitat.
  • SA23 (Habilitat) Relacionar a l'àmbit LSCM i els recursos humans, la gestió de la qualitat i del medi ambient i la gestió de projectes.
  • SA24 (Habilitat) Analitzar els problemes de qualitat no conformes a les cadenes de subministrament per identificar les causes dels problemes i identificar possibles activitats de millora.
  • SA25 (Habilitat) Aplicar els mètodes d'anàlisi de riscos a la cadena de subministrament per avaluar-ne l'impacte i les conseqüències.

Continguts

Language of instruction is English. See the English version of the guide


Metodologia

Language of instruction is English. See the English version of the guide

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
CU1. Teoria 30 1,2 CA15, KA21, KA22, KA23, SA23
CU2. Domini del material del curs 24 0,96 CA16, KA21, KA22
CU2. Teoria 30 1,2 CA15, KA21, KA22, SA23
Tipus: Supervisades      
CU1. Anàlisi de casos 12 0,48 CA15, KA21, KA22, KA23, SA23, SA24, SA25
CU2. Anàlisi de casos 15 0,6 CA15, CA16, KA21, KA22, SA23
Tipus: Autònomes      
CU1. Domini del material del curs 12 0,48 CA15, KA21, KA22, KA23
CU1. Elaboració d'un assaig 12 0,48 CA15, KA21, SA23, SA25

Avaluació

Language of instruction is English. See the English version of the guide


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
CU1. Contingut de l'assaig 18% 0 0 CA15, KA21, SA23, SA25
CU1. Examen final 20% 2 0,08 CA15, KA21, KA22, KA23, SA23
CU1. Examen parcial 20% 2 0,08 CA15, KA21, KA22, KA23
CU1. Tasques a classe i anàlisi de casos 18% 3 0,12 CA15, KA21, KA22, KA23, SA23, SA24, SA25
CU1. Tests 24% 2 0,08 KA21, KA22, KA23
CU2. Examen final 60% 2 0,08 KA21, KA22, SA23
CU2. Participació activa al curso 10% 0 0 CA16, KA21, SA23
CU2. Proves i presentacions 30% 4 0,16 CA16, KA21, KA22, SA23

Bibliografia

Language of instruction is English. See the English version of the guide


Programari

Language of instruction is English. See the English version of the guide