Logo UAB
2023/2024

Fonaments d'Enginyeria per a LSCM

Codi: 44757 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
4318306 Logística i Gestió de la Cadena de Subministrament OB 1 1

Professor/a de contacte

Nom:
Jose Luis Muñoz Gamarra
Correu electrònic:
JoseLuis.Munoz.Gamarra@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Romualdo Moreno Ortiz

Prerequisits

None.


Objectius

See the English version of the guide


Resultats d'aprenentatge

  1. CA08 (Competència) Idear la solució a un problema nou sota una perspectiva científica aplicant mètodes propis de l'enginyeria al cicle de resolució de problemes.
  2. KA11 (Coneixement) Identificar i definir els conceptes bàsics per resoldre problemes d'enginyeria.
  3. SA12 (Habilitat) Analitzar com aplicar les eines pròpies de l'enginyeria i les tecnologies de la informació a la logística.
  4. SA13 (Habilitat) Organitzar i assignar els recursos materials necessaris per complir les diferents tasques i necessitats del projecte.

Continguts

See the English version of the guide


Metodologia

See the English version of the guide

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Activitats resolució problemes 20 0,8 CA08, KA11, SA12, SA13, CA08
Classes de teoria 15 0,6 CA08, KA11, SA12, CA08
Presentacions orals 2 0,08 CA08, KA11, SA12, CA08
Projecte final assignatura 45 1,8 CA08, KA11, SA12, SA13, CA08
Sessions de tutoria 8 0,32 SA13, SA13
Sessions estudio 30 1,2 CA08, KA11, SA12, SA13, CA08
Sessions pràctiques 15 0,6 CA08, KA11, SA12, SA13, CA08
Sessió exercicis 8 0,32 CA08, KA11, SA12, CA08

Avaluació

See the English version of the guide


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Avaluació treball continuat en la sessió de teoria i problemes 40 0 0 CA08, KA11, SA12, SA13
Presentació projecte final practica 20 7 0,28 CA08, KA11, SA12, SA13
Projecte final assignatura 40 0 0 CA08, KA11, SA12, SA13

Bibliografia

See the English version of the guide


Programari

See the English version of the guide