Logo UAB
2023/2024

Treball de Final de Màster I

Codi: 44724 Crèdits: 3
Titulació Tipus Curs Semestre
4314949 Psicologia General Sanitària OB 1 2

Professor/a de contacte

Nom:
Antonio Sanz Ruíz
Correu electrònic:
antonio.sanz@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Albert Fornieles Deu
Albert Feliu Soler

Prerequisits

No hi ha pre-requisits.


Objectius

La filosofia del TFM és enfrontar l’estudiant amb un problema real d’investigació relacionat amb la psicologia general sanitària, bé sigui unint-se a un equip d’investigació per a contribuir a una línia ja endegada, o bé identificant, amb l’ajuda del/s tutor/s, una necessitat, problema o mancança d’interès sanitari. Per aconseguir aquest propòsit, el TFM situa l’estudiant en posició de desplegar i combinar totes les habilitats desenvolupades fins al moment per tal d'1) resoldre el problema o pregunta que abordi i, d’aquesta manera, 2) demostrar que posseeix la capacitat per a la qual l’acreditarà el MUPGS: la d’utilitzar els seus coneixements i habilitats per resoldre problemes reals.
Durant l'assignatura del TFM I l'estudiant realitzarà, d'acord amb la/les persona/es que tutoritzen el seu treball, el projecte del seu TFM, incloent-hi la cerca d'informació que permeti la definició del problema d'investigació, una versió preliminar de la introducció del TFM i la tria de la metodologia.


Competències

 • Adquirir, desenvolupar i posar en pràctica un concepte de salut integral, en el qual tinguin cabuda els components biopsicosocials d'aquesta, d'acord amb les directrius establertes per l'OMS.
 • Analitzar críticament i utilitzar les fonts d'informació clínica.
 • Aplicar els fonaments de la bioètica i el mètode de deliberació a la pràctica professional, ajustant el propi exercici com a professional sanitari al que disposa la Llei 44/2003, de 21 de novembre, d'ordenació de les professions sanitàries.
 • Formular hipòtesis de treball en recerca i recollir i valorar de manera crítica la informació per resoldre problemes aplicant el mètode científic.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguin aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.
 • Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.

Resultats d'aprenentatge

 1. Conèixer i aplicar els criteris de qualitat de les fonts documentals seleccionades i del material clínic.
 2. Efectuar una anàlisi multidimensional multinivell dels processos de salut-malaltia.
 3. Formular adequadament preguntes, objectius i hipòtesis de recerca per resoldre problemes en el context del treball de final de màster.
 4. Integrar perspectives i enfocaments en els processos de salut-malaltia.
 5. Justificar les fonts d'informació clínica utilitzades (proves d'avaluació, guies clíniques, informadors, programes de tractament, etc.) per dur a terme el treball de final de màster.
 6. Planificar i dur a terme una recerca documental sistemàtica que permeti extreure evidències científiques.
 7. Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 8. Que els estudiants sàpiguin aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 9. Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.
 10. Reconèixer i descriure els determinants de la salut des d'una perspectiva biopsicosocial.
 11. Redactar el treball seguint les normatives ètiques per a la pràctica professional i la recerca en el camp
 12. Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 13. Utilitzar les bases de dades documentals i bibliogràfiques per obtenir informació pertinent per a l'objectiu del treball de final de màster i el camp d'actuació professional.

Continguts

El TFM es pot dur a terme mitjançant 3 formats d’acord amb les necessitats, interessos i possibilitats de cada estudiant i del/s seu/s tutor/s. La modalitat de treball ha de ser escollida lliurement per l’estudiant i/o el/s seu/s tutor/s amb la finalitat de poder realitzar un bon TFM, sempre garantint que el TFM sigui factible en el temps estipulat per a la seva durada i que pugui ser presentat per a avaluació i defensat al final del MUPGS (final del tercer semestre).

A. La primera modalitat de treball és la revisió sistemàtica.

La revisió sistemàtica permet sintetitzar i informar sobre l’estat actual de la recerca sobre un tema, utilitzant procediments sistemàtics i explícits d’identificació, selecció i valoració crítica de les investigacions rellevants. A més, les revisions sistemàtiques permeten identificar relacions, contradiccions, absències i inconsistències en la literatura científica, així com suggerir nous treballs per resoldre les problemàtiques plantejades. Les bases a seguir per al desenvolupament d’un treball d’aquest tipus poden consultar-se a la Institució PRISMA (www.prisma-statement.org).

B. El TFM també pot ser un estudi empíric que abordi una pregunta d’investigació rellevant i que prendrà la forma d’un article científic convencional. Aquest format ajuda a l’estudiant a familiaritzar-se amb els processos d’una recerca (disseny, treball de camp, anàlisi estadística, redactat) i pot donar peu a una presentació en un congrés o a una publicació si el resultat final té suficient qualitat. Es recomana disposar d’un tutor o co-tutor metodològic i editar-lo d’acord amb l’estil APA (www.apastyle.org).

C. Finalment, pot tractar-se d’un treball de producte, que inclouria tots aquells treballs l’objectiu dels quals sigui desenvolupar un nou instrument o mètode d’avaluació, una nova modalitat o sistema d’intervenció, la millora d’un procés, nous materials terapèutics, un programa, un tutorial, o qualsevol altra conseqüència palpable amb utilitat directa per a la psicologia sanitària, sigui en relació als pacients o usuaris, als treballadors o agents sanitaris, o bé a altres elements del sistema sanitari susceptibles de beneficiar-se del coneixement psicològic. 


Metodologia

El TFM compta amb quatre característiques que el distingeixen de les altres assignatures:

1)      Té un caràcter eminentment autònom, és a dir, l’estudiant ha d’assumir la major part de les hores que impliquen el seu projecte de TFM. 

2)      La docència del TFM és no dirigida i es basa en l’acció tutorial. L’estudiant no assisteix a classe sinó que és assistit pel/s seu/s tutor/s i té contacte amb la resta d’estudiants a través de l’aula virtual.

3)      Per fer-ho, s’espera que l’estudiant desplegui, desenvolupi i integri un gran nombre de competències desenvolupades prèviament (durant el grau, la resta de mòduls del MUPGS i el contacte amb els tutors). El TFM ha de ser la prova que l’estudiant pot integrar el que ha après i posar-ho al servei d’abordar una realitat complexa, resoldre problemes, i mostrar que pot seguir amb la seva formació autodidacta.

4)      Implica un gran nombre d’agents, ja que cada TFM serà supervisat per un o dos tutors/ores (del campus i/o dels centres sanitaris de pràctiques).

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Supervisades      
Acció tutorial 6 0,24 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Tipus: Autònomes      
Desenvolupament de l'informe de viabilitat 68,5 2,74 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Avaluació

 • L'avaluació de TFM-I es basa en una única evidència, consistent en l'elaboració de l'informe de viabilitat del TFM (EV1). Aquesta evidència es presentarà a la segona quinzena de juny de 2024 i es lliurarà mitjançant l'espai habilitat a l'aula virtual.
 • Per tal d’aprovar el projecte del TFM, l’alumne ha d’obtenir una qualificació de 5.
 • Enllaç a les pautes d'avaluació de la facultat (https://www.uab.cat/web/estudiar/graus/graus/avaluacions-1345722525858.html)
 • Aquesta assignatura no preveu el sistema d’avaluació única.

Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Lliurament de l'informe de viabilitat del TFM 100 0,5 0,02 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Bibliografia

www.prisma-statement.org

http://www.apastyle.org

www.coneixement.accio.gencat.cat/eines 


Programari

En aquesta assignatura no es fa servir programari específic