Logo UAB
2023/2024

Pràctiques Externes

Codi: 44720 Crèdits: 9
Titulació Tipus Curs Semestre
4313754 Psicopedagogia OB 0 2

Professor/a de contacte

Nom:
Angelina Sanchez Marti
Correu electrònic:
angelina.sanchez@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent extern a la UAB

Antonio Pérez Romero
Joan Josep Llansana González
Tona Castell Escuer

Prerequisits

Un cop accedit al màster no es necessiten prerequisits per realitzar aquest mòdul.


Objectius

L’estructura del mòdul és comuna als dos itineraris, encara que el seu contingut i desenvolupament està relacionat tant amb els mòduls comuns com amb els mòduls específics corresponent al seu itinerari.

El mòdul de pràcticum té dues parts diferenciades però complementàries. El treball que l’estudiant realitzarà al llarg del mòdul ha de servir-li per tenir un contacte amb la realitat de la professió, i per aquest motiu es desenvolupa en gran part en un centre educatiu. En primer lloc, l’estudiant haurà de conèixer la realitat d’un centre educatiu, les seves funcions, estructura i organització, així com integrar-se en la vida i les activitats del centre de pràctiques. En segona instància haurà d’integrar-se en un context determinat per tal de realitzar activitats d’intervenció tant acompanyada com autònoma. En conjunt, la seva feina, tant en les fases de preparació a la universitat com en la seva estada en un centre, li ha de permetre posar en pràctica les competències necessàries per al seu desenvolupament professional, amb l’ajuda del tutor de la universitat, del coordinador de pràctiques del centre i del tutor del centre. Seria convenient la realització de les pràctiques en un centre educatiu d’ensenyament secundari o en un equip d’assessorament psicopedagògic pels estudiants procedents del itinerari d’educació formal.


Resultats d'aprenentatge

 • CA20 (Competència) Identificar les necessitats psicopedagògiques de persones, grups i/o organitzacions mitjançant l'avaluació de necessitats en un context educatiu concret.
 • CA21 (Competència) Analitzar el desenvolupament organitzatiu dels centres educatius valorant-ne la funcionalitat.
 • CA22 (Competència) Dissenyar accions que permetin dinamitzar els equips socioeducatius en la institució educativa de pràctiques atenent les necessitats educatives individuals i grupals identificades mitjançant l'avaluació de necessitats.
 • CA23 (Competència) Ponderar els riscos i les oportunitats de les propostes de millora psicopedagògiques pròpies o alienes.
 • KA16 (Coneixement) Relacionar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'exercici de la professió psicopedagògica en un context psicopedagògic concret.
 • SA28 (Habilitat) Crear projectes d'orientació i intervenció psicopedagògica orientats a l'anàlisi i la millora de les pràctiques educatives específiques.
 • SA29 (Habilitat) Desenvolupar actituds de participació i col·laboració com a membre actiu de la institució i el seu entorn.
 • SA30 (Habilitat) Comunicar de forma escrita els resultats del treball propi, les seves conclusions i els coneixements i les raons últimes que els sustenten a públics especialitzats d'una manera clara, concisa i sense ambigüitats.

Continguts

El mòdul s’estructura en els següents blocs:

BLOC 1. Pràctiques d’observació en un centre/servei educatiu.

Aquesta primera fase de les pràctiques en un centre/servei educatiu ha de servir per conèixer la institució i el seu entorn, el seu projecte educatiu o el seu pla de treball i les concrecions del mateix; l’organització general, el funcionament, l’anàlisi dels recursos del centre per una educació/servei de qualitat, el treball dels professionals de la psicopedagogia i les diferents intervencions en què aquest actua. L'estudiant també pot col·laborar amb el/la professional en la planificació i execució de les accions psicopedagògiques.

Estada al centre: del 22 de gener al 2 de febrer 

BLOC 2. Pràctiques d’intervenció en un centre/servei educatiu.

Segona fase de les pràctiques en un centre/servei educatiu que ha de servir per completar les pràctiques d’observació i analitzar les característiques del professional de la psicopedagogia en la institució. Així mateix, durant aquest període l’estudiant en pràctiques realitzarà actuacions d’intervenció psicopedagògica acompanyada amb el/la professional, que també pot incloure la participació en projectes educatius/formatius. Aquesta intervenció haurà de ser dissenyada, implementada i avaluada per l’estudiant sota la supervisió de la persona que tutoritza al centre i a la universitat.

Estada al centre: des del 5 de febrer fins maig, per acabar de realitzar el nombre d’hores. Aquest horari es pactarà amb el centre de pràctiques amb el vist-i-plau del tutor/a de la universitat.


Metodologia

La metodologia d'aquesta assignatura, basada en la investigació-acció, se centra en l'observació com a punt de partida, seguida de la planificació, la implementació i l'avaluació d'intervencions pràctiques. Cada estudiant tindrà l'oportunitat d'aplicar els coneixements teòrics a situacions reals, reflexionar sobre les seves accions i desenvolupar habilitats d'anàlisi crítica i resolució de problemes. Per això, també es promou la col·laboració i el treball en equip per enriquir l'aprenentatge i obtenir diferents perspectives.

Així, des d'una vessant metodològica multivariada, les estratègies que s'utilitzaran comprendran:

 • Auto-observació i anàlisi de la pràctica psicopedagògica. 
 • Disseny, implementació i avaluació de propostes psicopedagògiques.
 • Tutories especialitzades presencials, col·lectives i/o individuals
 • Consulta i lectura de la bibliografia recomanada.
 • Comentaris i/o exposicions de lectures.
 • Preparació d'informes psicopedagògics.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Seminaris i tutories 10 0,4 CA20, CA21, CA23, SA28, SA29
Tipus: Supervisades      
estada al centre de pràctiques 200 8 CA20, CA21, CA22, CA23, KA16, SA28, SA29, SA30
Tipus: Autònomes      
Treball autònom 15 0,6 CA20, CA21, CA22, CA23, KA16, SA28, SA30

Avaluació

Cal que cada indicador superi una puntuació mínima de 5 per superar aquest mòdul.

La data de lliurament del treball de pràctiques serà durant la primera setmana de juny de 2024.

Excepte les tutories i les activitats complementàries que poden ser individuals o col·lectives, la resta d'activitats d'avaluació són individuals. 

D’acord a la normativa UAB, el plagi o còpia d’algun treball o prova escrita es penalitzarà amb un 0 com a nota de l’evidència perdent la possibilitat de recuperar-la, tant si és un treball individual com en grup (en aquest cas, tots els membres del grup tindran un 0).

L'assistència a les sessions presencials és obligatòria. En cas contrari l'avaluació correspondrà a un NP.

El tractament de casos particulars, dubtes, suggeriments, etc., s’haurà de plantejar als/les professors/es del mòdul corresponent.

Avaluació única

Aquesta assignatura/mòdul no preveu el sistema d’avaluació única.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Informe de treball 45% 0 0 CA20, CA21, CA22, CA23, KA16, SA28, SA30
Informe tutor de la universitat 5% 0 0 CA23, SA28, SA30
Pràctiques: informe del tutor/a centre 35% 0 0 CA23, SA29
Tutories i activitats complementaries 10% 0 0 CA20, CA21, CA23, SA29
autoavaluació 5% 0 0 CA23, SA30

Bibliografia

Es recomanarà bibliografia en funció de la tipologia de centre educatiu on l'estudiant realitzi l'estada de les pràctiques.

 


Programari

No és necessari un programari específic.