Logo UAB
2023/2024

Pràctiques Externes

Codi: 44719 Crèdits: 9
Titulació Tipus Curs Semestre
4313816 Biblioteca Escolar i Promoció de la Lectura OB 0 2

Professor/a de contacte

Nom:
Maite Comalat Navarra
Correu electrònic:
maite.comalat@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.


Prerequisits

Cap


Objectius

El mòdul té com a objectiu capacitar l'alumnat en les tècniques de gestió, organització i dinamització de biblioteques escolars, a partir del coneixement del corpus teòric i l'anàlisi d'entorn.


Competències

 • Aplicar en un marc real els continguts i habilitats adquirits en el desenvolupament del currículum i familiaritzar-se amb les funcions i tasques d'un context laboral.
 • Desenvolupar estatègies de cooperació per a treballar en equip.
 • Desenvolupar estratègies d'innovació, creativitat i emprenedoria en l'àmbit de la biblioteca escolar i el foment de la lectura.
 • Desenvolupar habilitats de comunicació i de relació interpersonal per gestionar els projectes entre els diversos integrants de la comunitat educativa.
 • Dominar i aplicar les TIC en els processos de gestió i difusió en un context de biblioteca 2.0.
 • Incorporar les TIC per aprendre, comunicar i compartir en contextos educatius.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar i valorar l'eficàcia dels recursos TIC aplicats a la gestió i difusió de l'entorn de pràctiques.
 2. Aplicar i avaluar plans, projectes i accions per a la promoció de la lectura en diferents entorns.
 3. Desenvolupar estatègies de cooperació per a treballar en equip.
 4. Desenvolupar habilitats de comunicació i de relació interpersonal per gestionar els projectes entre els diversos integrants de la comunitat educativa.
 5. Gestionar una biblioteca escolar, els seus recursos i els seus serveis.
 6. Identificar casos de bones pràctiques transferibles a l'entorn laboral i proposar-ne la realització.
 7. Identificar necessitats de lectura i informació de contextos escolars i entorns socials.
 8. Incorporar les TIC per aprendre, comunicar i compartir en contextos educatius.
 9. Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis
 10. Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats

Continguts


El període de pràctiques consisteix en una estada de 100 hores en una biblioteca  escolar d'un centre educatiu o en una secció infantil d'una biblioteca pública, treballant sota la guia d'un tutor. Paral·lelament a l'estada, l'alumne ha d'assistir a reunions i seminaris per posar en comú l'experiència de treball i reflexionar sobre diferents aspectes de la gestió de la unitat: identificació, anàlisi del context, organització dins el centre, adequació de l'espai i de la col·lecció, serveis presencials i serveis virtuals per als diferents tipus d'usuaris, activitats de promoció de la lectura, de la informació i de la biblioteca, mètodes de planificació i avaluació. Al campus virtual s'activaran fòrums i/o altres activitats perquè l'alumnat pugui compartir la seva experiència.


Metodologia

L'activitat formativa es desenvoluparà a partir de les següents dinàmiques, que poden ser presencials o en línia:

 • Estada i treball al centre
 • Tutories individuals
 • Seminaris de grup
 • Exposicions orals
 • Discussió de casos
 • Presentació de bones pràctiques

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Seminaris 125 5 10, 3, 8, 9, 4
Tipus: Autònomes      
Estada al centre 100 4 2, 10, 3, 8, 9, 4

Avaluació

L'avaluació del mòdul es realitzarà mitjançant les activitats indicades.

La nota final s'obté a partir de la mitjana ponderada de les activitats previstes. Per poder aplicar aquesta avaluació serà necessari obtenir com a mínim un 4 en totes les activitats realitzades durant el desenvolupament del mòdul i el treball final. La revisió de la qualificació es durà a terme a partir d'una tutoria individual. En el cas de la nota final sea inferior a 5 només es pot presentar a recuperació el treball de pràctiques.

Avaluació única

 
Aquesta assignatura/mòdul no preveu el sistema d’avaluació única.
 
 

Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Assistència a les sessions presencials i participació en els fòrums 10% 0 0 1, 2, 10, 3, 6, 8, 9, 4
Estada de pràctiques 35 % 0 0 2, 3, 7, 8, 5, 4
Treball de pràctiques 55% 0 0 2, 10, 3, 8, 9, 4

Bibliografia


Programari

No s'utilitza cap programari específic.