Logo UAB
2023/2024

Traducció Especialitzada i Interpretació als Serveis Públics

Codi: 44713 Crèdits: 15
Titulació Tipus Curs Semestre
4316560 Traducció i Estudis Interculturals OT 0 A

Professor/a de contacte

Nom:
Maria Carmen Bestue Salinas
Correu electrònic:
carmen.bestue@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Sofia Garcia Beyaert
Xianghong Qu Lu
Sonia Gonzalez Cruz
Leonor Sola Comino
Marta Brescia Zapata
Sandra Bustins Garangou
Maria Carmen Bestue Salinas

Prerequisits

Estar oficialment matriculat/ada en el Màster de Traducció Estudis Interculturals en el curs acadèmic actual.


Objectius

Traducció Especialitzada

L'objectiu general d'aquesta part del mòdul és que els/les estudiants aprenguin a dur a terme traduccions especialitzades en els àmbits jurídic, tècnic i audiovisual. Els objectius específics són els següents: traduir textos jurídics, tècnics i audiovisuals en la seva combinació lingüística, detectar i resoldre els problemes que es presenten per traduir textos especialitzats jurídics, tècnics i audiovisuals en la seva combinació lingüística i conèixer els aspectes principals del mercat laboral en els àmbits de la traducció especialitzada jurídica, tècnica i audiovisual en la seva combinació lingüística.

Interpretació als Serveis Públics

Aquesta assignatura, de caràcter teòric i pràctic, té com a objectiu general introduir l'estudiant en la Interpretació als Serveis Públics (ISP) perquè pugui:

 • Conèixer les especificitats de la ISP dins dels estudis de traducció i interpretació.
 • Analitzar la seva evolució tant a nivell nacional com internacional.
 • Conèixer el paper de l'intèrpret als Serveis Públics, així com la seva deontologia.
 • Familiaritzar-se amb els protocols d'aquesta professió.

Competències

 • Actuar amb responsabilitat social i ètica.
 • Analitzar diferents tipus de discurs en entorns interculturals.
 • Identificar i interpretar adequadament elements culturals.
 • Integrar coneixements per formular judicis sobre temes rellevants de la traducció i els estudis interculturals.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.
 • Resoldre problemes rellevants de la traducció i argumentar les decisions preses.
 • Resoldre problemes rellevants relacionats amb la interculturalitat i argumentar les decisions preses.
 • Treballar en equip i resoldre possibles conflictes en la pràctica professional.
 • Utilitzar els recursos documentals i tecnològics necessaris per a la traducció i els estudis interculturals

Resultats d'aprenentatge

 1. Actuar amb responsabilitat social i ètica.
 2. Aplicar coneixements per resoldre problemes propis de la interpretació en els serveis públics.
 3. Aplicar coneixements per resoldre problemes propis de traducció especialitzada jurídica, tècnica i audiovisual.
 4. Demostrar coneixements propis de la interpretació en els serveis públics.
 5. Demostrar coneixements propis de la traducció especialitzada jurídica, tècnica i audiovisual.
 6. Diferenciar diferents gèneres textuals propis dels àmbits jurídic, tècnic i audiovisual.
 7. Distingir els diferents elements culturals rellevants per a la traducció i la mediació intercultural i explicar-ne la funció en un determinat context.
 8. Identificar la funció d'elements culturals en textos audiovisuals.
 9. Identificar la funció d'elements culturals en textos tècnics.
 10. Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 11. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 12. Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 13. Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.
 14. Treballar en equip i resoldre possibles conflictes en la pràctica professional.
 15. Utilitzar els recursos propis de la interpretació en els serveis públics.
 16. Utilitzar els recursos propis de la traducció especialitzada jurídica, tècnica i audiovisual.
 17. Valorar l'impacte de les especificitats culturals en la interpretació en els serveis públics.

Continguts

Aquest mòdul consta de les parts següents:

Traducció jurídica (teoria)

Traducció tècnica (teoria)

Traducció audiovisual (teoria)

Traducció jurídica (pràctica)

Traducció tècnica (pràctica)

Traducció audiovisual (pràctica)

Introducció a la interpretació als serveis públics


Metodologia

Classes magistrals

Classes de resolució de problemes / casos / exercicis

Exposicions orals

Elaboració de treballs

Realització d'activitats pràctiques

Lectura de llibres / articles / informes d'interès

Role-plays i simulacions

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Execució d'activitats de traducció, interpretació i documentació 375 15 14, 1, 2, 3, 17, 12, 13, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16

Avaluació

L'avaluació és continuada.

Activitats possibles d'avaluació:

- Execució de tasques reals o simulades de traducció o de tasques relacionades amb aspectes rellevants de la traducció.

- Realització de projectes de traducció.

- Informes / fòrums sobre traduccions o sobre tasques relacionades amb aspectes rellevants de la traducció.

- Diaris/fitxes/informes reflexius sobre el procés d'aprenentatge o sobre el procés d'elaboració de les traduccions.

- Carpeta de l'estudiant.

- Proves escrites i orals.

La informació sobre l'avaluació, el tipus d'activitat d'avaluació i el seu pes sobre l'assignatura és a títol informatiu. El professorat responsable de l'assignatura la concretarà en començar a impartir la docència.

Revisió

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l'acta, el/la docent comunicarà per escrit una data i hora de revisió. La revisió de les diverses activitats d'avaluació s'acordarà entre el professorat i l'alumnat.

Recuperació

Podran accedir a la recuperació els/les estudiants que s'hagin presentat a activitats el pes de les quals equivalgui a un 66,6 % (dos terços) o més de la qualificació final i que hagin tret una qualificació mitjana ponderada de 3,5 o més. En cas de recuperació, la nota màxima que pot obtenir l'estudiant és un 5.

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l'acta de l'assignatura, el/la docent comunicarà per escrit el procediment de recuperació. El/La docent pot proposar una activitat de recuperació per a cada activitat suspesa o no presentada o pot agrupar diverses activitats en una de sola.

Consideració de "no avaluable"

S'assignarà un "no avaluable" quan les evidències d'avaluació que hagi aportat l'estudiant equivalguin a un màxim d'una quarta part de la qualificació total de l'assignatura.

Irregularitats en les activitats d'avaluació

En cas d'irregularitat (plagi, còpia, suplantació d'identitat, etc.) en una activitat d'avaluació, la qualificació d'aquesta activitat d'avaluació serà 0. En cas que es produeixin irregularitats en diverses activitats d'avaluació, la qualificació final de l'assignatura serà 0.

S'exclouen de la recuperació les activitats d'avaluació en què s'hagin produït irregularitats (com ara plagi, còpia, suplantació d'identitat).

*Aquest mòdul no preveu el sistema d’avaluació única.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Execució d'activitats de traducció 30% 0 0 14, 1, 3, 12, 13, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16
Execució de treballs 20% 0 0 14, 1, 3, 12, 13, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16
Prova escrita 10% 0 0 2, 17, 4, 15
Prova escrita 20% 0 0 2, 17, 4, 15
Prova escrita 10% 0 0 2, 17, 4, 15
Prova escrita 10% 0 0 2, 17, 4, 15
Prova escrita 10% 0 0 2, 17, 4, 15

Bibliografia

La bibliografia s'inclourà a la guia de cadascuna de les assignatures del mòdul.


Programari

En començar cadascuna de les assignatures, el professorat indicarà el programari necessari.