Logo UAB
2023/2024

Pràctica Professional

Codi: 44670 Crèdits: 15
Titulació Tipus Curs Semestre
4311309 Farmacologia OB 0 2

Professor/a de contacte

Nom:
Fernando de Mora Pérez
Correu electrònic:
fernando.demora@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Fernando de Mora Pérez

Prerequisits

Haver completat mòduls teòric-pràctics del Màster


Objectius

Les pràctiques suposen la incorporació de l'estudiant a una empresa del sector, a un organisme públic de recerca o a una organització de qualsevol naturalesa, per tal de dur a terme un projecte que guardi relació amb la Farmacologia Clínica, o amb la Farmacologia Preclínica. Pot tractar-se d'un treball experimental (investigació bàsica, assajos clínics, farmacovigilància, etc.), o bé de l'àmbit de la gestió farmacèutica (màrqueting, regulador, etc.). Les pràctiques culminaran amb la redacció d'un Treball de Fi de Màster i la preparació d'una breu presentació.
 
Aquesta incorporació suposarà l'adquisició de coneixements bàsics, habilitats / aptituds i actituds que complementaran la seva formació teòrica i que li permetran encarar projectes professionals amb més garanties. Aquesta incorporació estarà convenientment tutoritzada per un professor del Departament, qui prèviament, i en funció de les característiques de l'organització d'acollida hi haurà elaborat un pla d'aprenentatge a desenvolupar. D'altra banda, permet establir una relació Màster de Farmacologia UAB - organització d'acollida, que en ocasions ofereix a l'estudiant l'oportunitat de incorporar-se al sector com a conseqüència de l'execució del treball.
 

Competències

  • Dissenyar i dur a terme recerca sobre fàrmacs
  • Generar idees innovadores
  • Interpretar els resultats propis i aliens de la recerca sobre fàrmacs

Resultats d'aprenentatge

  1. Aplicar models per descriure i predir el curs temporal de les concentracions dels fàrmacs i la seva resposta farmacològica.
  2. Generar idees innovadores
  3. Interpretar models per descriure i predir el curs temporal de les concentracions dels fàrmacs i la seva resposta farmacològica
  4. Planificar, dissenyar, utilitzar i interpretar estudis, no efectuats en humans, que tinguin com a objectiu avaluar el curs temporal de les concentracions dels fàrmacs en els teixits biològics i la seva relació amb els efectes observats.
  5. Planificar, dissenyar, utilitzar i interpretar estudis, no efectuats en humans, que tinguin com a objectiu avaluar els efectes dels fàrmacs i el seu mecanisme d'acció.
  6. Planificar, dissenyar, utilitzar i interpretar estudis, no efectuats en humans, que tinguin com a objectiu avaluar la toxicitat i l'eventual aparició de reaccions adverses.
  7. Reconèixer i aplicar els requisits ètics i de qualitat necessaris per dur a terme recerca no clínica amb fàrmacs.

Continguts

a) Pràctiques professionals en empresa (o organització afí): Realització de pràctiques laborals a una empresa o institució del sector que permetin a l'estudiant adquirir coneixements bàsics, habilitats i actituds útils en el seu exercici professional, i ponderar el seu interès per un determinat àmbit de la farmacologia.
 

b) Pràctica professional en grup de recerca: Aprenentatge pràctic de la planificació del protocol experimental (antecedents, hipòtesi, objectiu, pla de treball, cronologia), disseny, execució experimental, anàlisi, i interpretació, amb l'objectiu d'adquirir criteris per a una aplicació rigorosa del mètode científic.

Metodologia

Incorporació a una empresa (o organització) del sector o a un grup de recerca, en els quals es duguin a terme activitats relacionades amb la Farmacologia (PEXT), prèvia aprovació per part de la direcció del màster del treball proposat

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Supervisades      
Incorporació en una empresa del sector o en un grup de recerca en els quals es duguin a terme activitats relacionades amb els medicaments (PEXT) 375 15 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Avaluació

Avaluació continuada per part del Director / Tutor i avaluació de la memòria escrita i de la presentació per part d'un Tribunal


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Avaluació continuada 100 % 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Bibliografia

No n’hi ha d’específica doncs varia en funció del lloc on es fan les pràctiques.


Programari

Cap en especial.