Logo UAB
2023/2024

Pràctiques Externes

Codi: 44485 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
4317545 Arqueologia Prehistòrica OB 0 2

Professor/a de contacte

Nom:
Ana Maria Bach Gómez
Correu electrònic:
anna.bach.gomez@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Ana Maria Bach Gómez

Prerequisits

No hi ha prerrequisits


Objectius

Aquest mòdul ofereix als estudiants la possibilitat de portar a la pràctica real els coneixements adquirits en el màster. Permet, per tant, la integració operativa dels coneixements, destreses i capacitats adquirides i la seva aplicació en les activitats professionals relacionades amb l'arqueologia prehistòrica. Les pràctiques consten de 150 hores en laboratoris i institucions del sector amb la supervisió d'un/a tutor/a en aquesta entitat, a més de la tutorització de la universitat.


Competències

 • Analitzar críticament una problemàtica científica determinada a partir d'evidències i documentació específiques.
 • Analitzar i extreure informació científica rellevant de materials arqueològics i dels resultats obtinguts en anàlisis científiques especialitzades.
 • Gestionar i desenvolupar aportacions originals en el marc de la recerca teòrica i/o de l'aplicació pràctica.
 • Gestionar projectes de recerca en arqueologia prehistòrica.
 • Poder transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.
 • Reconèixer i utilitzar els conceptes teòrics i metodològics apropiats per al disseny, la planificació i l'execució de projectes sobre jaciments i materials arqueològics de cronologia prehistòrica
 • Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • Treballar tant de manera individual com en equips de caràcter interdisciplinari

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar protocols d'execució dels treballs de camp i recollida de mostres.
 2. Aplicar tant els coneixements com la capacitat d'anàlisi en la resolució de problemes.
 3. Avaluar críticament la idoneïtat de les diferents eines instrumentals necessàries per a la recerca en arqueologia prehistòrica.
 4. Comprensió del procés de resolució de problemàtiques específiques.
 5. Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 6. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 7. Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.
 8. Que l'alumnat pugui transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 9. Reconèixer i posar en pràctica habilitats bàsiques per al treball en equip.
 10. Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.

Continguts

La UAB té signats convenis marc amb institucions diverses perquè els estudiants puguin realitzar les pràctiques del Màster d'Arqueologia Prehistòrica (Institut Milà i Fontanals, CSIC; Museu d'Arqueologia de Catalunya). Abans de començar-les, l'estudiant signa un conveni específic amb la UAB i amb la institució en què es descriu quines són les tasques que farà i que s'han convingut prèviament entre les tres parts. Per tan el contingut és diferent per a cada un tot i el tipus d'aprenentatge sigui similar. Valoració de les tasques en perspectiva de gènere.

També es poden fer les pràctiques a algun dels laboratoris i grups de recerca d'Arqueologia Prehistòrica de la UAB: https://www.uab.cat/web/la-recerca/grups-1251787583640.html


Metodologia

Atès que cada estudiant farà les pràctiques en una institució diferent i amb una tutoria diferent, no es pot definir una metodologia comuna. En funció de la institució, el nombre d'activitats supervisades i autònomes canviarà. Per tant, els percentatges expressats que s'exposen són només orientatius.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Tutories 30 1,2 4, 6
Tipus: Supervisades      
Pràctiques a la institució 100 4 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Tipus: Autònomes      
Elaboració d'informes 10 0,4 5, 8

Avaluació

El sistema d'avaluació d'aquest mòdul es basarà en:

 1. L'Informe de progrés que realitzarà el tutor professional de les pràctiques
 2. La Memòria de Pràctiques que ha de realitzar l'alumne
 3. Seguiment per part de la coordinació de PE

L'avaluació es farà a partir dels informes i la memòria final. El protocol de Pràctiques Externes (PE) de la Facultat estableix com a referències un valor d'un 60 % per a l'informe de la institució externa, un 30 % per a l'autoinforme o memòria final de l'estudiant i un 10 % restant que depén del seguiment per part del coordinador de PE. En les memòries es demana, per part de la institució, una avaluació exacta de les aptituds, habilitats i capacitats de l'estudiant, sobretot pel que fa als aspectes laborals en forma de qüestionari, juntament amb una valoració general de la seva tasca, suggeriments i, si s'escau, propostes de millora. En la memòria final que ha d'emplenar l'estudiant, es demana que especifiqui quines són les tasques que ha realitzat, els problemes que s'han plantejat i com s'han resolt, una valoració de l'experiència i qualsevol altre suggeriment. Quan l'alumne no hagi arribat a realitzar un 10% de les hores presencials previstes al conveni serà avaluat amb la nota "No avaluable"; si l'alumne supera el 10% de presencialitat però no ha completat les hores previstes al conveni o bé sigui avaluat negativament serà qualificat amb un "Suspès"; donada l'heterogeneïtat de l'avaluació de les PE, i el caràcter potestatiu d'aquesta qualificació, NO s'atorgaran qualificacions de "Matrícula d'Honor". Les PE no tenen recuperació. L'assignatura és annual, i per tant és al llarg de tot el curs que es podran fer les 150 hores estipulades per a l'assignatura. Els horaris del'estudiant a la institució es pacten de manera prèvia a la signatura del conveni i s'han de caracteritzar per la regularitat per tal de facilitar un ritme de treball constant. Cal tenir present que l'experiència ha de ser beneficiosa per a tots i que en cap cas la pràctica no pot suposar una càrrega de treball excessiva ni per a l'alumne ni per a la institució acollidora.

Aquesta assignatura/mòdul no preveu el sistema d'avaluació única.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Informe de progrés 60 6 0,24 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10
Memòria de pràctiques 20 3 0,12 7, 8
Seguiment 10 1 0,04 9

Bibliografia

No hi ha bibliografía específica per a aquesta asignatura.


Programari

No hi ha un programari específic per a aquesta assignatura.