Logo UAB
2023/2024

Turisme i Planejament

Codi: 44473 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
4317118 Estudis Globals d'Àsia Oriental OT 0 2
4317520 Estudis Territorials i Planejament OT 0 2

Professor/a de contacte

Nom:
Gemma Canoves Valiente
Correu electrònic:
gemma.canoves@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Maria Asuncion Blanco Romero

Prerequisits

No n'hi ha, malgrat s'espera un interés pels temes de les dinàmqiues del turisme en el territori. Es farà èmfasi sobre dinàmiques globals, nacionals i locals a nivell de turisme.

Es recomana el domini de la llengua anglesa a nivell de lectura


Objectius

Objectius generals

 • Assumir els coneixements teòrics i metodològics a nivell de Màster en relació als estudis del turisme.
 • Entendre el turisme com una activitat que incideix en els territoris i en les societats on s'implanta.
 • Entendre la rellevància del turisme a nivell local, nacional i internacional.
 • Assumir els instruments bàsics per a la planificació del turisme.

Objectius específics

 • Estudiar les bases teòriques i metodològiques del turisme.
 • Estudiar, a partir de casos, les repercussions de les diverses tipologies de turisme iom interactuen cadascuna d'elles en les societats i els territoris.
 • Estudiar els instruments bàsics de planificació territorial turística.
 • Estudiar els instruments bàsics de planificació territorial turística. Entendre la dinàmica del fenòmen del turisme a nivell Global, Nacional i Local.

Resultats d'aprenentatge

 • CA16 (Competència) Valorar models de gestió turístics basats en l'equitat social.
 • CA17 (Competència) Dissenyar nous productes turístics d'acord amb paràmetres de sostenibilitat.
 • CA18 (Competència) Acceptat hipòtesis de treball que ajudin a resoldre els impactes territorials, urbans, socials, econòmics i ambientals que genera l'expansió del turisme.
 • CA26 (Competència) Valorar models de gestió turístics basats en l'equitat social.
 • CA27 (Competència) Dissenyar nous productes turístics d'acord amb paràmetres de sostenibilitat.
 • CA28 (Competència) Acceptar hipòtesis de treball que ajudin a resoldre els impactes territorials, urbans, socials, econòmics i ambientals que genera l'expansió del turisme.
 • KA11 (Coneixement) Identificar els instruments per la planificació i la gestió d'espais turístics sostenibles i innovadors.
 • KA12 (Coneixement) Relacionar de forma cartogràfica la planificació turística amb les claus del desenvolupament territorial (urbà, local i de ciutat).
 • KA13 (Coneixement) Reconèixer el valor de les projeccions espacials i territorials dels nous modes de turisme: agroturisme, etnoturisme, ecoturisme.
 • KA26 (Coneixement) Identificar els instruments per a la planificació i la gestió d'espais turístics sostenibles i innovadors.
 • KA27 (Coneixement) Relacionar de manera cartogràfica la planificació turística amb les claus del desenvolupament territorial (urbà, local i de ciutat).
 • KA28 (Coneixement) Reconèixer el valor de les projeccions espacials i territorials dels nous modes de turisme: agroturisme, etnoturisme, ecoturisme.
 • SA19 (Habilitat) Planificar el sector turístic de manera integrada des de l'òptica de gènere.
 • SA20 (Habilitat) Comunicar i divulgar de forma clara i sintètica els impactes que genera l'expansió turística.
 • SA21 (Habilitat) Considerar les situacions de conflicte entre turisme i altres activitats econòmiques des de l'òptica del planejament.
 • SA22 (Habilitat) Planificar el sector turístic de manera integrada des de l'òptica de gènere.
 • SA23 (Habilitat) Comunicar i divulgar els impactes que genera l'expansió turística de manera clara i sintètica.
 • SA24 (Habilitat) Considerar les situacions de conflicte entre el turisme i altres activitats econòmiques des de l'òptica del planejament.

Continguts

 • Conceptes bàsics en teoria i metodologia de l'estudi del turisme.
 • Conceptes bàsics en planificació del turisme.
 • Turisme i dinàmiques territorials.
 • Turisme i desenvolupament local.
 • Exemples de casos: turisme rural, turisme sostenible, turisme accessible, turisme cultural.

Metodologia

 • Activitats dirigides: sessions de classe teòriques: 30 hores
 • Activitats autònomes: preparació de lectures, estudi i elabració d'un informe: 57,5 hores
 • Activitats supervisades: sessions de presentacions orals i participació a l'aula: 7,5 hores

Les activitats que no es puguin fer presencialment s'adaptaran a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els exercicis, projectes i classes teòriques es realitzaran a través d'eines virtulals, com tutorials, vídeos, sessions de Teams, etc. El professor o professora vetllarà perquè l'estudiant hi pugui accedir o li oferirà mitjans alternatius, que estiguin al seu abast.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Sessions de classes teòriques 30 1,2 CA16, CA17, KA11, KA12, KA13, SA20
Tipus: Supervisades      
Sessions de presentacions orals i participació a l'aula 7,5 0,3 CA18, CA26, KA13, KA26, SA21, SA22
Tipus: Autònomes      
Preparació de lectures, estudi i elaboració d'un informe 57,5 2,3 CA26, CA27, CA28, KA27, KA28, SA21, SA23, SA24

Avaluació

Avaluació única

L'alumne que segueixi aquesta modalitat entregarà les evidències d'avaluació en la data marcada per al lliurament del treball final de curs

 • Informe de seguiment de curs 30%
 • Presentació de sessions 25%
 • Treball final de curs 45%

Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Informes de seguiment del curs 30% 20 0,8 CA16, CA18, CA26, CA27, KA11, KA26, SA19, SA24
Participació i presentació de sessions a l'aula 25% 10 0,4 CA17, CA18, KA11, KA12, KA27, KA28, SA20, SA23
Treball final de curs 45% 25 1 CA18, CA28, KA13, SA20, SA21, SA22

Bibliografia

ANTON, CLAVE, Salvador (2005) Planificación Territorial del Turismo, Ed UOC.

BAGGIO, Rodolfo y KLOBAS, Jane (2011) Quantitative Methods in Tourism. Channel View Publications,

Bristol. England

Nelson, Fenando; Coll, Miquel; Brunet, Pere Joan i Monteserín, Obdulia. (2004) "Los Planes de Excelencia y

Dinamización Turística (PEDT), Un instrumento de cooperación a favor del desarrollo turístico". Revista

Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, nº 39, pàgs. 201-226.

FULLANA, Pere i AYUSO, Silvia (2002): Turismo sostenible. Barcelona. Rubes ed.

Hall, Derek et .al. (2003) New directions in rural tourism. Aldershot (Inglaterra), Ashgate.

HANLEY, Keith i WALTON, John K (2010) Constructing Cultural Tourism. Channel View Publications, Bristol.

England

MARTÍNEZ, A. (2004): Las políticas turísticas de las Comunidades Autónomas en 2004. Estudios Turísticos,

nº 229, págs. 23-28.

MORGAN, Michael et al (2010) The Tourism and Leisure Experience. Channel View Publications, Bristol.

England

SAEZ, Antonia et al (2006) Estructura económica del turismo. Editorial Sintesis, Madrid

SHAW, Gareth i WILIAMS, Allan (1995) Critical Issues in Tourism. Blakwell. England

TIMM KNUDSEN, Britta y MARIT WAADE, Anne (2010) Re-Ivesting Authenticity, Tourism, place and

Emotions. Channel View Publications, Bristol. England

TRIBE, John (1999) Economia del ocio y el Turismo. Editorial Sintesis, Madrid


Programari

Cap d'específic