Logo UAB
2023/2024

Treball de Final de Màster

Codi: 44457 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
4317571 Psicologia Jurídica i Forense OB 0 A

Professor/a de contacte

Nom:
Rocío Pina Ríos
Correu electrònic:
rocio.pina@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Elena Garrido Gaitán

Prerequisits

No hi ha prerequisits per a la matrícula del Treball de Final de Màster, però es recomana la seva matrícula en paral·lel a la resta d'assignatures del Màster per poder així iniciar el procés d'assignació de places durant el primer quadrimestre del curs (on s'ajudarà a l'estudiant en la selecció de la temàtica, assistirà a sessions presencials de continguts, així com tutories, que puguin ser d'interès per a l'inici del seu treball). Durant aquest primer períodees procedirà a l'adjudicació del tutor o tutora, definint els continguts i la temporalització que guiarà la supervisió necessària per a l'entrega i defensa final del TFM finalitzat el segon quadrimestre del curs.


Objectius

El Treball de Final de Màster (TFM) té com a objectiu principal enfrontar a l'estudiant amb un cas pràctic de recerca, avaluació i/o intervenció que guardi relació amb les activitats desenvolupades en els mòduls de pràctiques externes o amb les línies de recerca pròpies del professorat del màster.
En finalitzar la realització del TFM, s'espera que els estudiants siguin capaços de:

 • Plantejar un problema o identificar una necessitat en l'àmbit de la psicologia forense y/o jurídica.
 • Recaptar i analitzar informació rellevant sobre l'estat de la qüestió en relació a la temàtica treballada.
 • Dissenyar i desenvolupar una sèrie d'objectius i accions que donin resposta al problema o oportunitat identificat.
 • Comunicar a diferents interlocutors la rellevància del problema o oportunitat, així com la pertinència i viabilitat de la solució o resposta desenvolupada. Els productes esperats del TFM inclouen un informe escrit amb el disseny i el desenvolupament del projecte i una presentació oral breu del projecte i els seus resultats.

Competències

 • Analitzar i avaluar de manera crítica i amb criteris de qualitat el treball dut a terme.
 • Organitzar i planificar les activitats pròpies per assolir els objectius professionals.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.
 • Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • Utilitzar les tècniques i metodologies adequades per elaborar i defensar informes judicials.

Resultats d'aprenentatge

 1. Adaptar les tècniques i metodologies per utilitzar-les en l'elaboració i defensa d'informes judicials.
 2. Analitzar i avaluar de manera crítica i amb criteris de qualitat el treball dut a terme.
 3. Organitzar i planificar les activitats pròpies per assolir els objectius professionals.
 4. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 5. Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.
 6. Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.

Continguts

El TFM es portarà a terme paral·lelament al desenvolupament de la resta d'assignatures que conformen el Màster en Psicologia Jurídica i Forense. En primer lloc, es procedirà l'adjudicació per part de la comissió coordinadora que tindrà en compte tant les propostes dels propis estudiants com les línies de treball ofertes pel professorat. Una vegada definida la temàtica i el professorat que la tutoritzarà, s'iniciarà el període d'elaboració i supervisió del Treball Final de Màster. El TFM tindrà eminentment un caràcter profesionalizador que haurà de desenvolupar-se a partir de l'elaboració d'un treball de recerca que pot atendre una de les tres tipologies següents:

 • Profesionalizador: desenvolupament d'un cas pràctic d'avaluació o intervenció en l'àmbit en el qual s'han dut a terme les pràctiques externes. Dins d'aquesta tipologia, s'inclouran també tots aquells treballs l'objectiu dels quals sigui desenvolupar un nou instrument o mètode d'avaluació, una nova modalitat o sistema d'intervenció, la millora d'un procés, un programa, un tutorial, o qualsevol altra conseqüència palpable amb utilitat directa per a la psicologia jurídica i/o forense.
 • Recerca empírica: projecte de recerca que abordi una pregunta de recerca rellevant sobre la base d'objectius específics. Aquesta tipologia implica un disseny de recollida de dades, un treball de camp, així com una anàlisi estadística i avaluació de resultats.
 • Recerca teòrica: revisió sistemàtica amb finalitats avaluatives d'un projecte, programa o metodologia existent, o bé, reflexió crítica sobre temes específics d'interès de cara a la identificació de problemàtiques, l'estat actual de la qüestió, o l'establiment de pautes per a la pràctica en les diferents àrees d'actuació professional. La revisió sistemàtica ha de permetre sintetitzar i informar sobre l'estat actual de la recerca sobre un tema, utilitzant procediments sistemàtics i explícits d'identificació, selecció i valoració crítica de les recerques rellevants per a així identificar relacions, contradiccions, absències o inconsistències sobre la base de la literatura científica, i suggerir nous treballs per a resoldre les problemàtiques plantejades.

Metodologia

El Treball Final de Màster es caracteritza per:

 1. Tenir un caràcter eminentment autònom. Dels 6 crèdits ECTS (150 hores) contemplats per a aquest mòdul, 142 hores corresponen al treball autònom.
 2. La docència del TFM no és dirigida i es basa en l'acció tutorial. Durant aquest període de supervisió, el tutor o tutora realitzarà el seguiment del treball amb l'objectiu d'aclarir la tipologia, oferir models o marcs de referència i guiar durant el procés, oferint el feedback corresponent. Cada tutor o tutora podrà establir aquella relació de seguiment que consideri més apropiada de mutu acord amb l'estudiant. Durant el seguiment de l'acció tutorial, es prega respecte en les comunicacions, puntualitat i no abocar la responsabilitat del treball en el tutor o tutora (no és responsabilitat de qui tutoritza liderar el projecte).
 3. Addicionalment, s'organitzarà una sessió durant el curs per a presentar el funcionament del mòdul, explicant les característiques i el procés d'elaboració del TFM, així com per a facilitar el procés d'assignació del tutor o tutora.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Presentació 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6
Tipus: Supervisades      
Tutorització 6 0,24 1, 2, 3, 4, 5, 6
Tipus: Autònomes      
Desenvolupament del TFM 142 5,68 1, 2, 3, 4, 5, 6

Avaluació

El sistema d'avaluació del Treball de Final de Màster contempla tant el procés com els resultats obtinguts (resum inicial, treball escrit i defensa pública). En l'avaluació participaran tant el tutor o tutora com els membres del tribunal, tal com es detalla a continuació:

 • Resum inicial del projecte (entrega prevista per la Setmana 12 del primer semestre), avaluat pel tutor o tutora (15%).
 • Informe valoratiu del procés d'aprenentatge, l'acompliment i l'adquisició de les competències requerides al mòdul, avaluat pel tutor o tutora (15%).
 • Informe final (entrega prevista per la Setmana 18 del segon semestre), avaluat tant per part del tutor o tutora (30%) com pel del tribunal (10%).
 • Defensa oral de l'informe final (prevista per la Setmana 19 del segon semestre), on s'avaluarà la presentació oral i la seva corresponent defensa per part del tribunal (30%).

Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Defensa oral 30 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6
Informe final 40 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6
Informe valoratiu procés d'aprenentatge 15 0 0 3, 4, 5
Resum inicial 15 0 0 1, 2, 3, 4, 6

Bibliografia

American Psychological Association. (2020). Publication manual of the American Psychological Association. American Psychological Association (7th Edition).

Appelbaum, Mark, Cooper, Harris, Kline, Rex B., Mayo-Wilson, Evan, Nezu, Arthur M. & Rao, Stephen M. (2018). Journal Article Reporting Standards for Quantitative Research in Psychology : The APA Publications and Communications Board Task Force Report. American Psychologist, 73(1), 3-25. https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/amp0000389

Hernández-Sampieri, Roberto y Mendoza Torres, Christian Paulina (2018). Metodología de la investigación. Las rutas cuantitativas, cualitativas y mixta. McGrawHill. http://doi.org/10.7326/0003-4819-151-4-200908180-00135

Levitt, Heidi M., Bamberg, Michael, Creswell, John W., Frost, David M., Josselson, Ruthellen & Suárez-Orozco, Carola (2018). Journal Article Reporting Standards for Qualitative Primary , Qualitative Meta-Analytic , and Mixed Methods Research in Psychology: The APA Publications and Communications Board Task Force Report. American Psychologist, 73(1), 26-46. https://doi.org/10.1037/amp0000151

Moher, David, Libertati, Alessandro, Tetzlaff, Jennifer, & Altman, Dogulas G. (2009). Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses: The PRISMA Statement. Annals of Internal Medicine, 151(4), 264-270. doi: 10.7326/0003-4819-151-4-200908180-00135

Tójar Hurtado, Juan Carlos (2006). Investigación cualitativa. Comprender y actuar. La Muralla.


Programari

En aquest mòdul no s'utilitza cap programari específic.